6 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

6 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ Yeni | 44 - GAZI BULVARI | Imtiyaz sahıhi | Başmuharrir 2 ATL ABON “Devam müddati ei Otobüslerden Halkın Ve İşçinin Siküyetler zmirin nakliye vasıtaları b dur. Elektrikli, atlı sanaya otobüsleri, banliyö trenleri, ri ye vasıtasını organize e hâta olur. ER beleiyce tanzim edilmi n defalar otobüs sahiplerinin ker yiflerine kaimı: ıştır. Seri bir sır - IZMIR - 44 ALI ŞEVKET ye umumi neşriyat müdürü ISM HAKKI .İbuna cüret ede izam-|B No. 8688 OTUZ DOKUZUNCU: SENE CUMA gi Cumhuriyetin ve Cumhürlyet eserlerinin bekçisi, Yahudilerin Şikâyeti Ankarada Hayretle Karşılandı Ismet Paşa Şikâyetçilere Me hkemeye ilem ink Ederek Haklarını Aran alarını Tavsiye Ediy« Istanbul, 5 (Hususi) eşebbüğlerin a. Edirnede ve ie ğır ümlerine uğrı Mei ye lerind Ve di- yacağını liye is- erin lerini muha teri; eeyanatım şi rete sevkedecek şekilde el kâyet sâhiplerine de ce e kındaki şikâyetleri £ sahiplerinin Karada hayretle karşı adli iyeyi müracaatla hak- ye e oi m larını fara malarını o ve mütecayizlerini takip et- tirmelerini tavsiye ede- mler şi rim. , "Yeri Fabrikalar am 5 (Hususi) ikasile İzmitte) sıta olarak otobüsler tİlerini haber: aldım meni ğ il gösteren halk sepüselrin “küt vekâlete vuku bulan şi- ka ie programla idare kây dı V hazır bulunmak isi Aa ele Böketiei eye ler hususi * ve “ma ae yakında Istanbulu te Ni Mi 5, —— 10, İtazyikler tesiri ile y iti ziyaret edecek an pi ü e a'ma-İrini terke mecbur çi ka iyi lerdir. Hil dönüşümde Skğsak Vekili Egenin mi bt Hüdienin dee biy a etini iel gs iktisadi vaziyetini tetkik ma akğadile İzmire de gi rde, dakik, 1 daki i bri mecbur kan dakikasına Hitler Iktidar Mevkiini Muhzfaza çin. deledi e her hatta çalışan otobüslerin adedi bir seyrüsefi e kr, gib i hangi saat ve dakikada ei ela ini bilmelidir. Gece servisleri otobi bm beytine barel isi malıdır. Her hat üzerinde gece yarısına kadar 5 büs isl temin olunmalıdır. 3 — Şehrin vesaiti nakliye- den tamamen mahrum bulunan kısmına münavebe ile seferler yapılmalıdır. Halkın nef'ine olan bu dilek- ler yanında a aynı im ehem- miyeti haiz bir mesele da dır. O da otobüs rin isi Mayer Otobüs mamesi gi oförlere meni ül Saat iş tahmil etmiştir. Otobüs sabiliği mütemadi iş kelim. kendi Sem tehir dir: “Şofö Meri mü çelişmizaklr dı 17 saat şamin onun. adar e mecbirdar gil diyor- e 17 saat iş, yer dik € terkedenleri de düşü inme a İşten anlıyanların tahminleri- yü ir, LON Ajansı bildiriyor; ne bir . si şerait altınd amoı bırakmaktadır. “İda 8- ruş feda < ederek -İkullanmak suretile 5 TEMUZ € Iİ sabahlârı çıkar siyasi gazetedi. İ Baş vekil Paşanın Ajansa Mühim Bir Tebliği Almanyada Vaziyet Hâlâ Karışık e değildir. Dün Ba 1934 r — m | Şükrü Kaya Bey Ibrahim Tali Beyle Trakyaya Gitti 3000 Kişi Te Telgraf e ği ten istihi karı göre başvı M. Hit- ler kendi kabinesi zi ndan üç e işiyi tevkif A e vi m rasında mesai Rubenda hh da EE Diğer taraftan Almanyadan e d Ba; Tebliği Heyeti” göze üç bin âmir Sv edilmiştir Ki Ankârâ, 5S(A.A E z EN ü çok ağırce vekil ai Em anlaş eğ ya alar beklemektedir. Musirrane varilin ği Bul d laşan şayialara göre, — ikinci ştür: ani i ii Alman inkılâbı kat” tiyen bitmiş vyeradan g en Devamı beşinci sayfede Sh Şimdiye Kadar Nazi Âmirlerinden vkif Edilmiştir.. Sefirler Ihtikâr Hareketinin Ecnebi Tahrikâtima Main Bulunması Protesto Etiler Alman Ha. Nazır Baron Von Newrath wdet Ederken Miu iz: Gümüşhanede Sevirçle Karşılandılar. h Zigana diktan Sonra Ka- Pek Yakında Monarşinin Jadesini Tecrübe Edecek zen tem Oğlu Lui Ferdinand Almanya Kralı nce sabık Kronpr'nsin oglu Muhafazakâr fırkasının Ecu Esrelisindın. Krallığa Reisicumhur şi Hindenbug ve Şarki Prüsyadaki Nendeke malikân: n ili dile- a görmek arzusunu ardır. ın Bir Sis Tabasın dan Geçtiler Haan ai bey Palirettin aşaya veda Siler sonra: Şa- tomobillerine bine» — Sonu 5 inci sahifede — DRA, 4 (A.A) — sİneşir vasıtası olan bu gazete EE edileceğini e di i: azete iade mkün ol eyli Ekspres m tara- “Venedik mülâkatı meme dağı EM D ek ki fından keydedilen aya | Duçenin Hitlere vie a mi altı aydan fazla ia m tavsiye ettiği teyit e di. beşini Ge r. Aldıkları parayla yük-jişte yirmi sene hayatını yıprat e beiliyaf karşılaştırı-|tığı halde en kü in bir kazaya li olmazsa insan gibilbile sebebiyet vermemiş şoför çalışmaların ne kadar ati ieri göstermek ka abil olduğunu, ir e yapılan ka mesleki ehliye- ir ayi ehemmiyet verilme- a ut ta şoförlerin a le slağili rtisman e çıkar Bi sonra asgi ra kazanç hteli hatlar- - Mİİ olmalı idi. Belediye Ei u vaziyete bir çare bulmalı, vatandaşların | mul ö eni işçilerin o hayatını işi koruyacak tetbirler almalıdır.) gi yirmi beş: normal haddine indirebilirler, Ancak ii hareket — edil |bulmadığımız arm 1 halkın ği zamandır ki (o şoförlerin|davasile şoförleri nı bir- oförlerin yevmiyeleri bir yıl yapmamaları sikin ola-İleştirmiş MN bu an Ş içinde 250 kuruştan 125 kuruşa|caktir. Tecrübeli bir şoför, m Ben size avuç dolusu parayt — Hayır efendim. Bunu ben hesa bunun için mi veriyorum? ba katmıyorum.Bu da benden caba. ( # giliz karikatürü )

Bu sayıdan diğer sayfalar: