8 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< © Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst, Misırçarşısı kapısı karşısında —— Kahvesini içiyor İst. Mısırçarşısı kapısı karşısında Sene 16 pa No: 5655 — Fiafr her yerde 5 kuruş > - . ö- PAZAR — 8 Temmuz 1934 © Telefon: 24240(İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) — —aam —— Dahiliye vekili dünden itibaren tetkikata başladı Gelen musevi aileleri yerlerine dönmeğe h Trakyada bazı musevilere kar- $ı vukubulan taarruz hadisesi hakkında dünden itibaren esaslı tahkikata başlanmıştır. Tahkikatı Dahiliye vekili Şükrü Kaya - bey bizzat idare etmektedir. Şükrü Kaya bey icap edenlerle görüşe- cek ve mesuliyeti mucip hareket- te bulunanlar derhal mahkemeye tevdi edileceklerdir. Başvekil İsmet paşa Hz. nin ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyin €yanatı musevilerin endişelerini izale etmiş, muhaceret durmuştur. Dün yalnız evvelce yola çıkan Ba- — azırlanıyorlar Kırklarelinin umumi manzarası baeski musevilerinden bir kaç ai- otellerde oturuyorlar. Bunların le gelmiştir. Şehrimize gelen musevilerden bir kısmı akrabaları nezdine git- mişlerdir. Ekserisi ( Sirkecideki verdikleri malümata göre Edirne- İ de 1300 musevi ailesi vardır. Şim- diye kadar ancak 100-150 aile gel- miştir. Şu suretle Edirnedeki mu- Von Papen Hitlerden izahat ve vesaik istiyor Başvekil muavininin vaziyeti yeniden kuvvetlendi çok Sağdan itibaren öldürülen Berlin hücum kıtaları relsi ceneral Ernest ve von Papen bir kaç ay evvel bir geçit resminde Londra 7 (A.A) — Daily Te- egraphin Berlin muhabiri bildi- riyor: Reisicumhurun müzahereti- ne mazhar olan von Papen, Roehm tarafından idare edilen suikastçi- lerin idamları esnasında öldürülen kâtibi von Rose ile maiyetinin tey- kifi hakkında tahkikat yapılması- | nı istemiştir. S, oldaki bakkal, Birincin kilosuna 5 kuruş. zammetmiş, ihtikâr yapıyöndal. Eğer reisicumhur mareşal Hin- denburg, von Papenin bu talebini kabul ederse, Hitler hükümetinin vaziyeti nazik bir safhaya gire. bilir. İdam edilenlerin listesi gittikçe artan rakamlar göstermektedir. Resmen 46 idam bildiriliyor. Fa- Devamı ikinci sahifede) Bu hal pirincin kilosunu kırka satan | sevilerden pek az bir kısmının? ret ettikleri anlaşılmaktadır. İ Lüleburgaz ve Kırklarelinden gelenler biraz daha fazladır. Hü- Devamı 2 inci sahifedel 1 Gazi Hz. Dün akşam Yalovadan | Ankaraya hareket ettiler i © Karamürsel 7 (Hüsusi) — Bü- yük Gazimiz bugün saat 16,45 te Ertuğrul yatile Yalovadan Kara mürsel sahilini takiben İzmit isti. kametine gitmişlerdir. Gazi Hz. ni hâmil bulunan yatı gören halk kafileleri, sahilde toplanmışlar ve büyük reisi hararetle alkışlamiş- lardır. İstanbul 7 (A.A.) — iran Şa- hinşahı Hz. ile birlikte şehrimizi teşrif buyurmuş olan Reisicümhur İ Güzi Mustafa Kemal Hz. bugün i saat 18 de Yalovadan muşla De rirceye çıkmışlar*ve orada hususi det buyurmuşlardır. Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey de Gazi Hz. nin refakatinde Ankaraya avdet etmişlerdir. Avusturyada bombalar! trene râkip olarak Ankaraya av- Avusturya hükümeti yeniden tedbirler alıyor Viyana 7 (A.A.) — Avustur. | yanın muhtelif Onoktalarında bombalar (o patlamıştır. : Yalniz maddi zarar vardır. Üç baytar, Nazi taraftarı faali- | yette bulunduklarından azledil- | mişlerdir. İhtikâra karşıl... Çarşidaki ticari seviyenin bozülüü- | soldaki bakkalın hamiyetine dokundulu İ sina gönlü razi olmadıler” İl Ka yıkçılığı kurtarmak için.. , Eski sandal âlemleri Kayıkçılar, motörcüler cemiyeti memlekette halkın kayığa karşı rağbetini arttırmak için son dere- ce çalışmaktadır. Kayıkçılığın, ka- yık gezintilerinin, halkm kayığa karşi alâkasının günden güne sön- düğünü gören cemiyet bu işe dört el ile sarılmıştır. Kayıkçılar Kâğıthanede bir ka- yık günü yapmak istiyorlar. Ka- yıkçılar ve motörcüler cemiyeti bu kayık günü ve kayıkçılığın ilerile- mesi, memleketin kayığa karşi alâkasının fazlalaşması için tasav- vurlarını bir rapor halinde bele- diyeye vermiştir. Bu raporu hazır- lıyan kayıkçılar, motörcüler kü- çük deniz nakliyatı cemiyeti umu- mi kâtibi Ali bey kendisile görü- şen bir muharririmize şunları an- i latmıştır; Buna bir çare bulmak için düşündü, | tüşünülini yeniden canlandırılacak Göksu deresinde büyük bir sandal eğlencesi tertibi düşünülüyor Göksu deresi — Venediğin en göze çarpan en cazibeli tarafı oradaki gondol hayatıdır. Sırf Venedikte gondo- la binmek için oraya giden sey- yahlar vardır. Halbuki İstanbulun Boğaziçisi, buradaki mehtap ve sandal âlemleri, Göksu, Kâğıtha- nedeki sandal âlemleri dünya ede- İ biyatına geçmiştir. Sandal . âlemlerini . canlandır. mak için bir takım tasavvurları- mız var. Meselâ Göksuda bir san- dal âlemi yapmak, bir mehtap ge- İ cesi... Belediyeden Göksu deresi- * nin renkli projektörlerle aydınla- tılmasını, derenin kenarında şim- di harap bir halde duran ağaçla rın lanzimini, burada deniz spor- ları için bazı tesisat yapılmasını istiyeceğiz. Tabii yapacağımız iş» (Devamı ikinci sahifedel Beyoğlunda yakalanan Üç kaçakçı : Ortada Fenegamt, sağında metresi Eliza, solda piyanist Friç Plâçki (Tafsilât ikinci sahifemizde ) | Ve o da pirinci 43 e çıkardı. ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: