8 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Karyoladin Ş';ıvar. 4 KURUŞ —. Telefon 3382 — ——— Trak bulmıya başladılar Dahiliye Vekili Bey Edirneye geçti Kâzım Paşa Hz. mühim bir beyanatlarında Tür- kiyede yahudi aleyhtarlı- gı olamıyacağını söylüyorlar ingiliz ajansının tebliği Kırklareli, 17 (A, A.) — Dahiliye Vekili Şük. rü Kaya Beyefendi Umumi Müfettiş ve müşaviri beylerle birlikte şimdi Kırklareline geldiler. Ka- saba kenarında piyade ve süvari kıt'aları ile halk ve memurlar tarafından selâmlanan Vekil Be- yefendi doğruca vilâyete inmişler ve çalışmağa başlamışlardır. Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretleri Yahudi meselesi hakkında dün şu beyanatta bulunmuş- İ .B ;1 M. reis K :"" Paşa Trakyanın bazı mahallerinden Musevilerin yerlerini terkede - Alttarafı 6 ımcıda -i Karısını kesen adam! lanırken jileti ken- disini de öldürdü L Hüsamettin beyin İ delırdığisdyleniyor İ E'vvelkı gece Kule dibinde Gri» £or ismindeki apartımanın alt ka- tında çok acıklı bir aile faciası olmuştur. Mahallinde yaptığı - Muz tahkikata nazaran bu hazin faci Hüsamettin Bey morga acianm tafsilâtı şöyledir: nakledilirken diği malların karşılığı gelmemesi ve bilâhare alacaklarını alamama s1 yüzünden parasız kalmıştır. Hüsamettin bey, bir. müddet boşta gezdikten sonra Galatada - ki Çocuk'arı kurtarma yurduna muhasebeci vekili olarak girmiş- tir. Hüsamettin beyin, Kemal is - —Devamı 6 n sayfada— Aptülhamit ve Gözdeleri Romanı dünkü ve bugünkü neslin merak ve dikkatle takip e- deceği çok mühim bir eserdir. O- tuz üç sene memleketi mutlaki- yet ve istipdatla idare eden Kızıl » Sultanın, genç ve hürriyetperver talebeleri masıl imha ettirdiğini, Sayısız gözdeleriyle Yıldız sara- yına kapanarak yıllarca bu csrar- cnğiz duvarların arkasında neler Yaptığımı göreceksiniz! Yeni romanımızda, tarihe ka- rışan meş'um bir devrin istırap- larını ve henüz esrar perdesi kaldırılmamış:hâdiselerin iç yü- zünü meraklı bir sİinema seyreder gibi takip edeceksiziniz! Yakında haşlıyacağız.. kereste ticareti yapma, son zamanlarda R Pmaktayken | usyYaya gönder-| ONT Z A Temmuz 1 Fon. Xu TPAKH CTHUKZ HA TPAKMÜCKATA OPLAHM3 Bulgar komitacıları teca- vüzlerine Trak ya gazetesi gene aleyhimizde- ki neşriyatına de- vam ediyor Sofya, (Hususi) — Merkez- den verilen emir üzerine Oblast direktörleri (valiler) neşrettikle -| ri bir emirnamede bulgarcadan | gayrilisanların konu | şulmasını menetmek- te ve buna riayet et- miyanlerin cezalam dırılacaklarını — itahr, etmektedirler. Emirnamede şöyle deniliyor: “Memleketimizde ya - | şıyan akalliyetler şimdiye kadar olduğu gihi övey baba muamelesi görmiyeceklerdir. Fakat hüküme- tin haysiyeti noktasından bulgar- cadan gayri lisanların konuşul - | masını menediyorum. Bu emrin tatbikma kaza oparvitelleri (kay- | makamlar) memurdurlar.., Bu emirnamenin neşrinden son | ra harekete geçen alâkadar me- WAma HABER 4 KURUŞ Sene 3 Sayı: 787 ya Yahudileri sükün Arnavutluk Ingilterenin yardımını istiyor Coğun, Yeranpreka, 280 cer başladılar Fransa Ingiltere M. Bartu Londraya | İ akmı- yapı- Fransız hari- lacak ciye nazırı M. Bartu Londra, 7 (A.A.) — Fransa ha- riciye nazırı M. Barto, Paristen pa-| | | vutluk Balkan paktına girmemeli İtalya Arnavutluk- tan bazı yeni taleplerde bulundu Italyan filosunun Draça muva»- salâtından sonra vaziyetin bir ara- lık ne kadar cid- di bir — şekil al- dığma dair hu - susi malümat e- dindik. — Çok e- hemmiyetli bul - duğumuz bu ha- berleri kayde diyoruz: M. Musolini İtal yan filosuna mensup beş harp gemisinin 28 ha- ziranda hareket etmesi — lâzımdı. İtalyan sefirinin bazı metalibat « ta bulunması gemilerin hareketini tehire uğrattı: Sefirin istedikleri şunlardır: 1— İtalyan mekteplerinin açıl- Birinci 1 ması, 2 — Ceneral Parianinin riyase. | tindeki askeri heyetin avdeti, 3 — Evvelce İtalya tarafından —yerilen topların jiadesi, 4 — Hava hatları imtiyazının uzatılması; 5 — Balkan itilâfımna ademi işti rak.. Bilhassa bu son talep şayanı dikkattir. Arnavüt Hariciye Na « zırı Cafer Vilo, bir taraftan İtal « zar günü öğleden sonra hareket e- derek Londraya gelecektir. İngi- liz nazırları ile müzakerelere pa- zartesi günü başlanacaktır. M. Bartuya bahriye nazırı M. Pi- yan filoşu hareket etmeden Arna- vutluğun hiçbir müzakerede bu « lunamıyacağını — bildirmiş, diğer taraftan da başka devletlerin, bil- hassa İngilterenin müdahale yar- etri, hariciye nezaretinin bazı yük- —Devamı 6 ner sayfada— | Münihte sükünet | hâlâ avdet etmedi: Cenaze merasmi yapılması menedildi Beşvekil muavini Fon Papenin istifasının Reisicümhur Hinden - burg tarafından asla kabul edil- memesi hâdisesinden sonra Al . manyada en yeni havadis, öldürü- lan Her Klavserin, merasimi der- pılmasının menedilmesidir. Gizli polisin kat'i bir müdaha- lesiyle, ceneral Von Şlayher ve| karısı, ve katolik reislerinden o - lan Her Klanserin, merasimi der- hal alıkonmuştur. Ahali dağıtılmış ve cesetler mor - ga kaldırılmıştır. Herhangi muhalif tezahürata meydan vermesinden endişe edi- lerek, cenaze alayı yeprlm- aa (Devamı 6 met sayıfada) müsaade edilmediği söylenmek - tedir. Münihte, heyecanın henüz zail olmadığı — haber verilmektedir. Tren E TT K F'—""" İ dımını istemiştir. Devamt 6 ner sayfada— Almanyada yeniden kurşuna dizilenler Münih ecnebi talebe birliği re- isi Her Beck isminde biri, henüz öldürülmüştür. —Devamı 6 ncı sayfada— de Tik tren Elâzize gelince büyük ve candan mera simle burgdand. — İstasyon bir mühşeri andıracak ka- dar kalabalıktı. lâziz 1 Temmuz günü, k trenin gelişi, Elâziğ. Nler için büyük bir bayrsın olmuştur. Yazı » amı S incl sayıfada okuyunuz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: