8 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

8 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m—r —: ——— NTT AF OŞT BNN SAYL 4248 __s TEMMUZ 1934 Pazar TÜREKDİLİ: CUMARTESİDEN MAADAŞSHERİGÜN SABAHLARI ÇIKAR. AAA CFT GEGEK SY K M ON Başvekilimizin mühim bir nutku. eeTünkiyonin istikomati milletin ve memleketin yökselme ve - ilerleme siyasetinde | Vekilimiz Kırklarelide |Kralımın Beyanatı. durmadan çalışmak ve.devletin milletler arası vaziyetinde emniyetini korumaktır.» « MilT Türk devlelinin Mustafa Kemal gibi “bir Telse malık olması, ebedi farihin - cereyanında bulunmaz bir fırsat ve pahası ölçüsüz bir nimettir.» Büyük Millet — Meelisinin perşembe günkü — toplantıs - da Beşvekil İsmet Paşa Ha- zretleri şu mühim nutku ir- at buyurmuşlardır Ünlü arkadaşlar, ' Büyük yurtta tetkiklerin- ize devem etmek - için, B M. Meclisinin çalışmasına ara verecek anlardayız. Bit. en — devrede — başardığınız değerli - işlerin bir hulâsa sını gözden geçirmek — ve Türkiyenin yürüdüğü istik- ameti bir daha mütalea et- mek faydalı olacaktır Türkiyenin istikameti mi- İletin ve memlaketin yükse lme ve ilerleme siyoasetinde dürmadan xuhımnk ve de- vletin — milletler arası va- ziyetinde emniyetini korum aktır. (Alkışlar) İktisadi ve siyasi buhran ların kuvvetli tesirlerini ha- lıflotmnye ve yenmoğe uğ- râşırken, iktısat ve kültür sahasında, ilerlemeyi hıyacak tesirleri leri süğ- ve tedbir- mütemadiyen koruma- yâve arttırmaya uğraşıyor- uz Bu seneki faaliyetler ara- sında iktısat teşkilâlna esas.| lar semere holarak giriştiğimiz, ince dikkatinizden kaçmamıştır. Muktedir ve vazilfesever ve- kâlet teşkilâtı kıymetli ho- defimizdir. Millet hayatının muhtelif iktısat — istikamet- lerinde kifayetli bir yardım cısı olmak hem — lüzumlu, hem çok — verimli olduğunu düşünüyoruz Hususi sanayi kurmak — ve gözümüzdedir. Hususi — küvvetlerin ve hususi — menlaatlerin üstün- de olan büyük — tesisetin ilk merhulesini şimdiden te #pit etmiş ve tatbik saha- sına koymuş bulunuyoruz. Müteakıben ve mütemadi- yen temel atılması, çalışılma sı ve işletilmesi şeklinde sa- hayi programının mühtelif safhalarını takip etmek hep- imiz için zevkli — olacaktır ÇAlkışlar) Ticaret bizde — sorbest ve normal mahiyetini muhafaza edecektir. Bunun memleket için tam semeresini verir ve doğruluğu ve nefaselile itibarını muhalaza eder bir vaziyete —yükselmesi — için standardını temin etmek va satış kooperatiflerile cere. yanı kolaylaştırmıya çalış mak yolundayız Memleketler — arasındaki bugünkü —mühadele voziyeti alış ve salış — arasında ve tediyede muvazene aramayı zaruri kıldığından dışardan fazla satın alabilmemizi te min edecek ihracat imkânını srttırmak büyük meseleler- imizdendir. İktisat Vekâleti müaden servetlerimizden isti- fad& süretile de - millte yöni kazanç yollari bulmak için ciddi fâaliyete girişmiştir. faaliyetini teşvik etmek deniz ve miz İsmel * Teferrüatını bildiğiniz bu faaliyetlerin el ile tutu- vermesi — için zaman geçmek ve çok çalı- "şmak lâzım geldiğini takdir buyurursunuz, Bütün bu işler her sahada bilgili ve ülkücü unsurların yetiştirilmesini, — muntazam ve metodik çalışma ve işle me kabiliyetinin. — beraher artmasını jeap ettirmektedir Bu da bizim için mühim çal ışma istikametlerinden biri- dir. Hükümetin ziraat sahasın- daki düşünceleri — tabellür etmiş bir haldadir. Bütün zirsat hayatına fennin &on terakkilerini usullerini amkli olarak kılayuz , almak, bu düşüncelerin özüdür. Hıınun için va bilgi ve ar- aşa Hazretler aştırma müesseselerini tem- elli ve modern olarak kur. mak ilk morhaledir. B. M M. nin kesilmeyen teşviki ve yardımı ile büyük ziraat müesseseleri kurulmuş bul unuyor Genç talebemiz fenni zira at yoluna girmek için çok ümit verici bir şevk göstür- mektedir. Bir taraften yeni mücsseseler yüksek kıymet- te ziraat kılavuzları yetişti- rirken diğer taraftan ve sü- ratla, köylünün ameli haya- tina onuün kazancını — arttı- racak surette girmiye çalış- mak — ciddi — amelimizdir (Alkışlar). Memleketin her süratle ilerlemesi ve devle- letin kudretinin çalışması ve | Devamı — ikinci ıuvfada] sahada Deniz Silâhlarının tahdidi meselesi Fransız ve ingiliz nazırları bu meseleyi görüşecekler. Londra, 7 (A.A ) hariciye nazırı Fransa pazar günü buraya gelecek ertesi günü İngiliz nazırlarile mü- Ha- bahriyo 'na. zin ve hariciye nezaretinden bazı yüksek memurler re- fakat edecektir ve zakeroye başlanacaklır riciye nazırına —.. Hint - Japon sarmayesi ile bir fattika kuruluyor. Kalküta,7 (A.A ) — Bura- da Hint ve Japon sermaye fabrikası Bu fabri kada Juponyadan gat'rilecak suni ipek ipliği ile mensu- sile bir dokuma tesis olmaktad r | cat yapılacaktır. Harıcıye Yekilimiz Şahı uğurladık- tan sonra İstanbula döndü İstanbul, 7 JA A.| — İran Şohinşahı Hazretlerini teşyi etmek üzere Trabzona git- miş olan Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü boyle riyaseti cümhur kâtibi umumi ve kıli Hasan Riza bey Ege vapurile — Trabzondan gelmişler ve Yalovaya gitm- işlerdir. Muglada yol faaliyeti Muğla, 7 (A.A. ) — Bir buçuk senedenberi yapılım - akta olan Aydın. Muğla ara sındaki Hayırlı- Kavak yolu- nun inşaatı bitmiştir. Galata sarayın spor günü İstanbul 7 (A.A.) — Dün Gulatasarayın spor — günü bır bayram gibi yapılmıştır. dün Dokuzuncu Seno MW Sahip te başmukarriri; Bilecik mebusu Hayreltin Umum Neşriyat Müdürü: Kehan Emin — Emin İDAREHANESİ: Balıkesir Şahmehmet skağı skağı dairei | mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı | Dahiliye |(Dost Yugoslavya Yakil bey kıklar elindü Yahüdi yurldaşlarırızın hioreti'mesele-. ceTürk döğüşen, fakat entirika. yapmıyan astl, erkek hir millettir. Türkiye tarihinde kuı;uklük hasislik, yoktur.» sini telkik edecek. İstanbul, 7 (A.A.) — Da: hiliye Vekili Şükrü Kaya ve Turakya umumi müflettişi Ibrahim Tali beyler dün Yalo- vadan avdetle Trakyaya hareket etmişlerdir. Vekil böy hareketten evel Anadolü Ajansına şu beyana- ttafbulunmuştur: — Başvekil Paşa Hz. nin emirlerile Büy- Millet Meclisindeki sön nut- uklarında bahs ettikleri ya hüdilerin Trakyadan İstanb. Sula grupça gelmeleri esbab- inı yerinde tetkik etmek üz- ere Trakyaya — gidiyorum. Bzim bildiğimize göre hüd- ise bazı poropagandalar yü zünden Yahudilerin İstanb ula gelmeğe başlamalarıdır. Haâdisenin hakıkt mahiyetı yerinde duha eyi görül ceği gibi her halde işin icsp etti- rdiği tedbirleri olacağımı hükümetime — arzedeceğim, Türkıyede yerli ve yabancı her kos cümhuriyet kanunları- (Devamı ikinci , sayfada ) Dost Yugoslavya kralhı Al- eksandr Hazretleri bir Fra- nsız müuharririne Balkanlar, Türkiye ve Gazi hakkında mühim beyanatta bulunm- uştur. Kral Hazretleri B — Bülkanlar haklı olarak bir harp ocoğı telâkki ed. ilmemektedirler Biz, bazan büyük devletlerin ihtirasla- rının — çarpıştığı bir saha teşkil ettik; Türk hâkımi-, yetinden kurtulur - kurtul- maz Rusya ile Avusturya arasındaki rekabet bizı, ka- rdeş arasında harplere sev- ketti. Bugün bile yabancı de vletler vardır kı siyasetleri balkan memleketleri arasında herhangi ciddi bir an - laşma — teşebbüsünün mu- vaffakıyetine manj — olmak gayesini güder., Aramızda anlaşmamız, bizi tefrikaya düşürebilecek olan ve boğ- uşmamızı kendi — menfaatine uygun olduğu için jsteyen kımsenin istıfade nlliğı bü demiştir İtalya ile - Armavatluğun — arası açılıyor mu? İtalya Arnavutluğa bir - nota vetdi. Notada nasihat ediliyor Roma 7 (A.A) Havas Ajansından: Öritent Ajansı İtalka Ar- navutlak münasebatı hak- kında — bir nota neşret - mektedir. Bunda — mezkür mesele — hakkında — intişar eden ilk notadır. Notâda bilhassa deniliyor ki: Madde- ten maflen — İtalya ta- rafından vukua - getirilmiş olan Arnavutluk çocuklar- ını baba nasihatlerini dinle- memek için sabırsızlandıkla. ri yöşa girmi tir. — Arnavutluk — İtalyayı Adiryatik muvazenesinin bir nusuru olması itibarile alâk- adar eder. İtalya yarın Ar- navutluğu himaye etmekten ibaret olan tarihi vazifesini ifaya mecbur kaldığı takdi- rde bu memleketin dünkü kralığını - ünuütmiyacaktır. Bir şahir meydana çıkarıldı Moskova, 7 (A.A) — Br. tescop mütehassısları — uz. un araştırmalardan sonra İran, Türkistan, Hindistanın payitahtı olan Parra şehrin meydana çıkarmışlardır. —D Ziraat - Vekilimiz felsefe doktoru oldu. Laypzig üniversitesi Zira- at Vekilimiz Mühlis beye felsefe doktörü — unvanını vermiştir. Üniversitesinin fel. sefo doktorluğu beratı Anka- ra yüksek ziraant enstitüsü rektötörü profasör M. Falke tarafından Vekil beye tak- dim edilmiştir ve Hakkımızda güzel sözler söyleyen Yuğoslavya — Kralı Aleksandir. br tün meseleleri oromızda hal- letmemiz elzemdir. Balkan misakı tahakkuk etmek yo- lundadır. Fakat tam bir tesir iera edebilmesi için bilâistis- na bütün balkan memleket- lerini jhtiva eylemesi lâzım- dır. M. Yevliç Ankara ve Sof- ( Devamı üçüncü savfada ) Şah Hezretleri — Memleketlerine avdet ettiler. Şahinşah Hz. hudutta bir tabur askerimiz tarafından selâmlanmış ve Halk tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Ankra, 7 (A.A.) — İran Şebinşahı Hz. dün saat 17, 30 da Gürcü Bülağa gelmiş ve bir müddut — istirahatten sonra saat 18,30 da — İrân hududu üzerinde kurulu ol- an takların altından geçerek memleketlerine ayak basmı- şlardır.Huduttan çıkarlarken Alâ Hâzreti Hümayun başta muzıika olmak üzere bir tabur asker resmi selâmı ifa etmiş hudutları içinde de bir İran alayı büyük hükü- mdarlarını selâmlamıştır. Ta. kların iki tarafında yer alm- ış olon halk Şehinşah Hz. ni şiddetle alkışlıyarak uğ- urlamışlardır. Alâ Hazreti Hümayun İstanbuldan ayr. ilmak üzere — bolundu- kları — esnada filim — sa- natkârlarına karşı büyük bir alâka — göstermişlerdir. Seyahati hümayuna ait fılim tertip ederken hâdise ve va- kaları tespit hususunda opera- törlerimizin — gösterdikleri İtalya Mesul tutu'uyor? M. Makdunaldın fikri budur. Londra, 7 JA.A.| — Siya- si mebafilde Makdonald bah- riye konferansı hususundaki iptidai müzakerelerin uğra- diğı — vahim müşkülâtın sebeplerini büyük — bir nispet — dahilinde İtalyaya yükletmek temayülünü gös- termektedir titizliği ve dikkati — takip sanatkârlarımızın elde ettik- leri bu eseri tarihi bir vesika olarak — ifade buyurmuşlar ve kendilerini Tahrana götür- mek arzusunu izhar etmiş- ler — ve sanatkârlarımız ve memleketimize karşı olan teveccühleri noktasından bizim için dikkate değer büyük bir alâka eseri olan bu arzuya — icabet ederek maiyeti Şehinşaht Hr. ile İrana — gitmişlerdir. — Âla Hazret Hümayun bundan başka Tokatlıyan mü- dürü Vehap beyi kabul ve Gazi Hz, ile Tarabyada yap- tıkları bir gezinti osnasında terabyaslaki tokatlıyan otelin de gördüğü —ve buradaki mükemeliyetten ve — seya- hatleri müddetince — yine bu müessese tarafından ya- pılan — servislerin intizamd- an memnün — kaldıklarını söyliyerek takdirlerini ifade (Devamı ikinci sayfada ) Yugoslav Ayan meelisi Türk-Yupaslar müahedelerini tasdik etti. legrut 7 (A.A.) — Ayan mecl 28 teşrinisani 933 tari ındı Belgratta Türkiye ile — Yugoslavya — arasında imzalanan Türkiye - Yugos. lavya hemşehrilerinin mütek- abil şikâyetlerinin halline ma. tuf ıııuty ittifakla kabul ot- miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: