8 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

8 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- $ TEMMUZ 1934 PAZAR Kumru (Do'ores DelRie i 2 Beyhude yere AZAPLI GECELER SS Geçirmeyiniz Sivri sinekleri FLİT ile Sa Sivrisineklerin sinirlendirici vi. gıltıları ; azaplı bir gecenin alâ» yoz uy SpAEReL YAP Umum! Deposu ş JÜL KREPEN, İstanbul, Galata, Voyvoda Han Na |İ, istanbul Amerikan koleci Kız kısmı Erkek kısmı Amerikan Kız Koleci Robert Kolec, Arnavut köy ebek Tel: 36.160 Tel: 36.3 Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. be 'ansızca ihtiyari olarak mütehassıs) ler tara! afından öğretilir. Ez hayatı yaşatılır. Mili terbiye ve kültüre son der ehemmiyet verilir. Bakaloryaya lamel Kütüphanele 2, fikri ri terbiyelerine hizm terbiyesi ve sporları ile Md ie yükseltir, Nehari ücretlerinde tanzilat vardır ve nazari elektrik, Mühendis kısmı makine ve nafrıa mühendisi Robert Kolecde kayıt günleri; Ağustosa kadar cuma günleri 9-12- ye ki Ağustostan itibaren cuma ve salı Y inler g. 12 yel ar, Pets Kız Kolejinde kayıt günleri: > ? 15 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye kadar, Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir.| vw Bursa Diet Bila tâbi Abulyont gölü ve müştemilat mdan bulu- n dere ve azmakların eme 934 iptida: sila mayıs 937 ik saydiye resmi ile balı! iie Kir m talip zu > müşte balıklardan dolayı yalnız TN 12 resim m alınmak v gölü ve iŞ ağ ve azmaklarnın İsi San ii HAKİMİYETİ MİLLİYE eee mam nem Ankara Ziraat Müdüriyetinden: Ankara eyes Sb EE üzere 23: Sap arabası 26 t 934 persembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere ipa e aliyi münakasaya konulmuş- tur. Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, skişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl ziraat ar müracaat etmeleri ilan olunur. (1405) > ii . Ankara Vilayet Nafıa .. : uv. Başmühendisliğinden: Yahşihan » Keskin 4-376—6-876 kilometreleri: arasiyle Kırıkkale iltisak yollarmın 2520 metre mikâp ham taş ihza- ratı ve 800 metre mikâp mevcut tai aş ni nakli bedeli keşfi (4704) de vilayet encü olanlar münalkasa şeraitini haiz olar: ak 12: 7-8 tarihinde erin Na- fra Başmühendisliğine. müracatları ilan ai (1428) 7—2563 ka ve latında Baydalnacak 5 e Askeri Fabrikalar Umum üdürlüğünden: Askeri fabrikalar umum müdürlü kiii Kırıkkale e ardır. 75.9 amak — anlarını ve varsa evelce m müdürlüğe hitaben ya- zacakları bir istidaya rapten umum müdürlük zat işleri şube 7—2614 Diplomaları ile nüfus hüviye et cüz e um aiki, u ze kadar ilan olunur, (1448) resmi 15 tem: ne müsadif pazar günü saat buçukta Bursa a detterdarlığında ihale edilmek üzere 26 msi ran 934 tari ren yirmi müddetle alenen Di rdarlığına müraca eylemeleri ilan olunur. (1427) am İktısat Vekâletinden: Ri için (350) tenke benzin pazarlık sure- ından taliplerin 12-7-934 tarihine müsa- ikide yüzde yedi buçuk teminatiyle birlikte Vekâlte an müdüri; e müracaatları olunur. (1320) 1—2313 Mersin Belediyesi Riyasetinden Mer: rmak suyunun Klorizasyon usuliyle Baktriyolo- ji! ve hikemi iniyesin yapacak ve gi in tasfiye edilr erecek tesisat şebekesi eledi iz projelerin tanzimi 42 gün müd- detle e ve kapalı 2: ünakasaya konulmuştur. İha. lesi 12-8-934 pazar günü Sd 16 da icra sülecğinden istek- lilerin bu işe şartnameyi parasız olar. Beledi fen müdürlüğün: istemeleri ve mi iye saatten sel teklif. namelerini ise 75 muvakkat teminat makbuzu mektubu birlikte Belediye encümenine tevdi Dera eme (1450) 7-—2613 BiRİiKTİREN RAHAT EDER SAYIFA ilan devir edilecek kıraathane Şehrin eyi bir caddesinde — eski sn salılıktır. ei İbra an vaz Hıfzı Beye mi aca Telefo m2 2044 7 mağ ZAYI. Ankara Cebeci askeri merkez wo tahanesinden almış olduğum terhis v sikamı kayltettim. Yenisini alacağım&. eskisinin hükmü yoktur. Ankara: Yegenbey Hi. de Mazharbey sokağ asköylü Davit oğ- 319 ilan Üzerinde ra yazılı di ü bir e hn yk zayi ol yeğ ei eri v5 illiyğ i takdiriğ i ya b eği iylân olunur, 7—2626 stahanesim »sikamı den ee e terhis ve : alacağımdan eski e : lm Yezenbey M. i adile ü ç iye Davit oğ. 319 ——— Kiralık ev Yenişehir İsmetpaşa cadd. su depp, su alimdı. 68 No. hu 4 odalı ev kiralık ve bir piyano satılıktır. 7—2483 Bir sh ima #ran Elia ve ta ten > ihtısaslş vardır. Askeri Fabrikalar Umum üdürlüğünden; üidürlüğün ale'dg Askeri Fabrikalar Umum Mi Kırıkka cılık yeri münhaldir. 126) 1 lira ücretle bu bulunan bir ecza a a tali Diplom aları, evelce çalıştıkları re alacakları vı iyet cüzdanlarını raptedecekleri we ida um müdürlük zat isli su sine mi ları ilan olunur, (1447) 7—2615 Çankırı Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden: 7659 lira 40 kuruş bedeli keşifli “Çankırı - şaat itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya ki muştur. nlerin fenni ehliyet vesikaları ve yüzde ee jadif pazartı layet daimi encümenine müracatları ilan olunur, (3683) z 7—2621 Karacabey Harası müdürlüğünden: Haranın (altı bin sekiz yüz elli yedi li saf merinos, (on bir bin üç yüz doksan sekiz kilo)'ya: bin sekiği yüz on dört kilo) ği ık yapağısı 14' li MUZ Et cumart€s si günü saat 15 ti artırma usuliyk e satılacaktır. Talips lerin ni E birlikte Satış günü Harada bulunmalas rr ilan olunur. (3675) 7—262 : Sandıklı Belediye Riyasetinden: gizi inşası mukarrer bulunan beher metre tali 474 adedi 4 lira 72 kuruş bedeli va ez muhtu eri mahallerine yapılacak tahtela hâziı e tahtelarz 9 metre 80 santim derinliğinde şa edileci ek 2343 lira 78 ku- ruş bedeli keşifli avli 21-7-934 ü çaresi gü nü saat 15 te ihale ek üzere 21 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasa le ğ olanı müra öğren» şartnamesini meleri ve mua; yen günde 1 7.5 başak depozit akçeler ie birlikte encümeni ei belediyeye müracat den üracaat etmeleri ilan olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: