9 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

9 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE © TEMMUZ PAZARTESİ 1934 U açanti YIL, No. 4655 PA İÇ SAYIFALARIMIZDA Üçüncü Sayıfada: Görüşler, hususinir imüyazı — Aka Gündüz! Vilâyet hususi idareleri. Dördüncü Sayıfada: Memleket ve Yabancı Postaları, Beşinci Sayıfada: Ş Ulvi Hamit Andre Malr: i > it Altıncı Sayıfada: Sinema ve Tiyatro, Gündelik MİLLİ MÜDAFAA, Muhterem Başvekilin 1934 nutkunda hepimizi en çok sevindiren fıkralar, şüphe- 8iz, ordu için olanlardır. Evimizin içinde ra- hat olup olmadığımızı bilmek her şeyin ba- mil şında gelir. Bizde ordu ne süs, ne de gösteriş vası- tasıdır. Ne sokak ve meydanlarımızı aske- ri be lolduruyoruz; ne de onun- la kimseyi tehdit il Fakat ordunun pi ve tamam olduğunu bilmek, memle- keti daimi bir ferah ve ye havası için- de tutar. Bir defa daha bu şehadeti, ona ebedi şu yakmlarda : “Milli servetimiz. ve takatimiz “ | vi orduya verdiğimiz paranın, Yy. ve eyi kullanıldığına, iycap ene sie miyecek geniş ve müspet netiyceler alaca- ğına emin olabilirsiniz. Biz, şimdiye dale milli müdafaa ede- biyatımızı, kuru militarizm belagati ile yıpratmadık. Halka ve geneliğe sulh terbi- yesi vermekte ısrar ettik. ik. Ancak, inatçı bir sulh siyasetinin dahi, sarsılamz bir milli müdafaa iradesine ve kudretine istinat et- ğa çalıştık. Bütün tecrübeler, ordusuz sul- buw henüz bir rüya olduğunu ispat etti. Biz türk milletinin ei hiç e edilmi- gelip çattığı zaman, kaynaklarınm türk mili duğu görülmü; Bizim m. rez milletlerin de, bu yük sek enerjiyi herkesin sulhu ve kendilerinin gaedeti işlerinde e kullanmala; ederiz. Fakat türk ordusunu, daima, yakın İletinde tükenmez ol- rmi temenni lere teslim eden bir milletin nasıl ayak altı- na atıldığı, nasıl her türlü hak ve şeref- ten tecrit edilmeğe kalkışıldığını öğrenmek içim hiç bir yerde misal aramağa muhtaç iz ergin ve olgundur. Onunla bütün hakikatler konuşulabilir. ye için zayıflık kadar pahalı ve mas- ilel ref. Milli lie için e düşen bü- ve kıskanç ola- pi ve havasını | g düm vazifeler üstünde lm. Türk toprağını, korur tedbirler için, bizden ne istenirse, Dünyada üz Hergün Ankara'da çıkar Reisicümhur Hazretleri Ankara'da Gazi Hazretlerini büyüklerimiz yolda ve istasyonda karşıladılar. Gazi Hazretleri leri, diğer vekiller ve pimi bilâ ekâletler erkânı, Ankara va- ürü in ei selamlanmışlardır. (Kalabalık bir Makü, 7 (A.A) — Şahinşah Haz retlerinin izhar buyurdukları arzu erine mihmandarları üçüncü ordu müfettişi birinci ferik Ali Sait Paşa |» b biye reisi ek hariciye üçünci daire müdürü Kemal, protokol geti ilam bni ve hariciye müdür- onu güle güle, seve seve ödiyelim. FALİH RIFKI rinden Talat ve Aşir Beyler oldu- gu bal, Alâhazreti Hümayunun lardır. daki onda da Büyük Erkânrhar-| halk kütlesi Gazi Hazretlerini sid- biye ei i Müş Fevzi Paşa Hazret | detle alkışlamışlardır. trenden inerken, Hariciye Vekili Tevfik Rüş Beyle esl “Tahran elçimiz e n|Bey Rei: hur Hazretlerinin re- takatlerinde inte Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey elmaya vardı Edirn: — Dabhiliye Vekili isi Kaya Bey Lea Tal. ,4 Umumi Müketiş SE Tali, Dahiliye Husu ü Ekr lem em Beyler ve area o duğu le bugün saat 18 de Edirne'ye gelmişlerdir. Şükrü Kaya Bey, vilayet hududunda m kt Salim Özdemir, Mebus Faik, et Müşaviri ei İla . ha Fırkası Besi li oğlu İbrahi rafmdan bal edilmişler ve > bibi a rüesayi memurin, belediye reisi, muhtelif halk ve esnaf teşekküller, mektepliler, e jandarma ve polis tara- fmdan karşılanmıştır. Dahiliye Vekili kendisine — namma hoş geldiniz diyen Belediye Reisi Ekrem Beye ve karşılıyanla- kkür ettikten sonra otomo- şeylerle mülkiye müfet- | ü SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. ALMANYA HADİSELERİ, Von Papen Mare şal Hindenburg ile görüşüyor. Siyasi mehafil bu müla kata rma veriyor. Berlin, 8 (A.A.) — Başvekil Muavini leri hak- 'E Se da üzere dün akşam Neudeck'e gitmiştir. 8 (A.A.) — Berlinden bildiril. ie göre, siyasi mehafilde M. Von Pa- pen'in Reisi ziyaretine ittifaklı icümhuru ii Ka lee n hadiseler süne olan bağlılıkları bir kere daha Mi örer (kA) AŞ Türkiye bisiklet turu |IMuhafız Gücü bisik ieiçileri Tutak'ta — Muhafızı gücü bisikletçileri tağ'a seleiler ve samimi.bir kile taşi ır, (AA) Londra, 8 (A.A.) — Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu ve Bahriye Nazırı M. Pietri ile İngiltere Hariciye Ni: imon ve M. za Me müzakereler Pazartesi gü Gazi Hazretleri, Başvekil ye ile otomobilde, İyran in Hasrotleri Garbi Azerbaycan Kumandanı Ali Sait Paşaya bir ziyafet Verdi. Jmaiyetlerinde -Makü'ye gelmiştir. |” Şahinşah Hazretleri topraklarına a-| yak basar basmaz Ali Sait Paşaya e ir e siz e et tini nezaretinde başlıyacaktır. M. Makdoraltn gaybubeti esnasmda hüküme- te riyaset eden M. Dal "nm mü- messillerine bir öğle ziyafeti verecek ve kendileriyle görüşecektir, o Müzakerelerin programı M. Piyetri! « nin Londra'da kalabi . dır. Şayet lursa M. Parti nün mülâkatlar hemen hemen umumi siyaset meselelerine in | hisar edecektir. Fransa noktai naz-rmın bü- ba gemiler yapmak si “ va an prog iltifatta bulunmuşlar m Hazret t ceğim,, diye ve hariciye vezirleri lerini mihmandar olarak ti diklerini ilave etmişle; ik | Hazretleri derhal Ali Sait Paşaya €- (Sonu (3. üncü sayıfada) arzu ediyorlar. Bün lerdir. Şehir b 2 e > di — Şa Güres dolduran on binlerce vi Dahi il liye Vekilini candan selamlamışlar ve - İM. Hitlerin başmuavini kt e- seli mlm göstermek i için men M. Hess alarım akibeti hakkında ilin sikle p: verici beyanatta bulunmuş ve Hitler'in hücum kıtalarma olan itimadının sarsılma» dığını söylemiştir, 30 haziran hadiselerinin tebellür etmesi bekleniyor Berlin, 8 (A.A.) — Havas ajansı bil- İE Alma: niL hiz Schleicher'in Fran- sa ile münasel de bulunduğu meselesi- zel se sil ısrarla rd etmektedir. Gazete (Sonu 5. inci sayıfada) M. Bartu bugü Londra'ya gidiyor. akşam Eri mehafil - de fransız - ingiliz mi lerle mahiyeti e > le sa ediliyor « ES rtu'nun zi - bir siya- si hadise olmakla bera b Ke — Harici- yen; rtu Sovy: yet Rus» müddet görüsmüştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: