9 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

9 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

suçluları Metr Salem ve Faraci Efendilerin tecziyeleri istendi — 2nci sayıfada — a x İşleri “Telefona 7 laci Yal e Sayı 5927 on rakya hadiseleri | Şahenşah Hz.nin | vi iye vekili Şükrü Kaya B.| £azmandanlarımıza rakyadadır. Başvekil İs-. iltifatları * Paşa Hazretleri “tarafından Mur olduğ i muh i ez Sa ya m acereti akü, Hükümdarın dönü- Bununla beraber bu işin ma- Şünü parlak şenliklerle €sinin tahkikini bitirmemiş-| eti İstanbula gelmiş olanların! kutluladı ermden bir dereceye kadar an 7ot Kumandanlarımız Türkiyede yahudilere karşı ne » ne de siyasi bir düşmanlık ur. Olsa olsa son zamanlar - tiçten gelen bazı yahudi a- Yarlığı propagandası Trakya) » bazı yerlerinde esası iktısadi| tn ferdi husumetleri canlandır » 9 yahut muhitlerinde bir yahu-| düşmanlığı cereyanı açmak su-| yle ortalığı karıstırmakta men-| | görenleri harekete getirmiş! , unabilir. Binaenaleyh son ha- leri bu vaziyetin bir neticesi tak telâkki etmek lâzım gelir. Eğer Edirneden, oÇanakkale- *». Geliboludan, Kırklarelinden ven yahudi aileleri vaziyeti bu! ilde görebilmiş olsalardı her de yerlerinden kımıldamazlar - * Ortaya bir hadise mahiyetin-| bir hareket de çıkmış olmazdı. *lerini terkedenler bunu takdir *medikleri gibi bir kısmı da bir UM propagandacıların ve tah- ikçilerin sözlerine ve hareketleri- kıymet vermişler, kendilerinin ibula nakilleri hükümetçe ve- mis bir karar icabı zannetmiş - şerefine parlak bir ziyafet verildi Bizzat hüklimdar tarafından İran top- rağında kumandanlarımıza mihman- dar tayin edilen İran Hariciye Nazmı Kâzimi Hazretleri Makü, 8 (A.A.) — Sahenşah Hazretlerinin izhar buyurdukları etmiyen yanlış bir Zanüzeri-| ci kolordu” ni Mei “forike) * evlerini ve işlerini bırakıp yo-İ Ali Sait Paşa, refakatinde kolor- Sıkmışlardır. N i du kumandanı Abdurrahman Na- Mehmet ASIM fiz Paşa ve erkânı (harbiye reisi ! 4 üncü sayfanın 3 İnci sltumutda) | (Devamı 9 uncu sayıfanın B'inci sütununda) bri ülâceze nasıl bir müessesedir? | Mu kimse, Pazartdil; 9 TEMMUZ Orman idaresinin müstakil i rarlaşmıştır. (Devamı 9 une” sayılan 1 İnci sttununda) / (7 inci wy) 1934 u : 24370 em Gazi Hiz. Ankarayı Şereflendirdiler Ankara 8 (A.A.) — Reisicüm- hur Hazretleri bugün saat 12 de şehrimizi teşrif o buyurmuşlardır. Başvekil İsmet Paşa Hazretleriyle Nafia Vekili Ali, C. H. Fırkası w- mumi kâtibi Recep Beyler Gazi Hazretlerini yoldan karşılamışlar- dır. İstasyonda da Büyük Erkânı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri, diğer vekiller ve mebus- lar, bilümum vekâletler erkânı, An kara Valisi ve Emniyet müdürü ta- rafından selâmlanmışlardır. Kala- balık bir halk kütlesi Gazi Hazret- lerini şiddetle alkışlamıştır. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle eski Tahran elçimiz Hüsrev Bey Reisicümhur Hazretlerinin re- fakatinde gelmişlerdir. Bütün ormanlar Devlet tarafından işlettirilecek bir mali teşekkül haline | konulması düşünülüyor Ankara, 8 (Hususi) — Hüküme-| tin 929 senesinde ilk defa olarak memleketimize getirttiği Alman- yanın yüksek orman mektebi pro- fesörlerinden M. Bernhard, tek-! mil ormanları gezdikten sonra bir TAYO Yer ene ve Vehğlere yeri mişti. Ziraat Vekâletince hazır - lanmakta olan yeni orman kanunu lâyihası katiyet kesbetmeden ev - vel bunun bir de Profesör tarafın- dan gözden geçirilmesi muvafık görülmüş, Profeşörün tekrar mem- leketimize gelerek maddeler üze- rinde mutalâasını bildirmesi ka - İ Ziraat vekili Muhlis Beyin hazır- lanmasında uzun müddettenberi çalıştığı yeni orman kanunu lâyiha sr birçok yeni ve mühim esasları ih tiva etmektedir. Lâyihaya göre Türkiye hudutları içindeki bütün ormanlar ve hatta evkaf ormanla- rı bile devlet tarafmdan istimlâk ve idare edilecektir. Hükümet, ——— BUGÜN Dürüst Ingilizlere bir dost iykazı: Yazan:Behçet Kemal Sinci sayıfamızda Eğlenceli yazılar 7 nci sayıfamızda aa ka akal Mk LİE Bilgi müsabakasında kazananlar ve hedi- yelerimiz Lise talebesi arasında açtığımız büyük bilgi müsabakalarının neti. celerini geçen hafta bildirmiştik. Müsabakamızda birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazanan hanım ve i I | di. / te dahili bir harbi bertaraf etmek ; için aldığı cesurane tedbirlerden Uç adım atlamada yeni bir rekor v7 stanbul, Atina şampiyon ları berabere kaldılar Maç biraz sert fakat zevkli oldu. İki Galatasaraylılar tarafından tertip edilen Spor Bayramının ikinci günü de diin ya- psldr've ilk günde alman neticelerden da ha iyileri elde edildi. Atletizmde yeni bir Türkiye rekoru kazandık. Futbolda birer sayı'ile berabere kaldık. Tafsilâtını bugün dördüncü sayıfamızdaki Spor siltunumuzda okuyunuz, Buradaki resimle. rimiz üç adımda yeni rekor yapan Pulyosile Beşiktaş - Panatinayikos takımları ma çından evvel iki taraf reisleri arasında bayrak teatisini ve maçta bir hücum vaziyetini gösteriyor... Papen; Hindenburglu: görüşmiye gitti Almanyada 3 milyon insan müsellâh vaziyette! Bir ihtimale göre bu üç milyon silâh- lının yüzde yetmiş beşi tekrar hücum kıt'alarına alınacak Tan gazetesi- ei. nin Berlin muha- biri 4 temmuz ta- rihile yazıyor: Başvelik Hit- ler dün Neudeck- e giderek reisi - cumhur Hinden - burga 30 haziran hadiseleri — hak- kında izahat ver- Hindenburg * tabii olarak ken - disini tasvip etti. Hitler ondan son- ra kabineyi top- ladı ve hususi bir kanun kabul e-30 Haziran bhâdiselerinden sonra; Fon Papen'in evinde tev dildi. Bu kanu- if edildiği günler, evin kapısı askeri muhafaza altında. na göre 30 haziran günü yapılmış; sule nihayet vermektedir. Gerek olan tedip ve tenkil harekâtı dev-! bu son tedbir, gerek Rayişver ku- lelin emniyetini muhafazaya müs-| mandanı Ceneral von Blombergin tenit olduğundan kanunidir. Ra-| müdahalesi cok açık bir surette yişver (Alman ordusu) memleket-! gösteriyor ki Rayişver son hadise- lerden büyük bir muzafferiyetle çıkmıstır, Bundan sonra hücum kıtalarına istikbalde verilecek vazife ve mev- İZ dolayı ordu ve kabine namına Hit. lere teşekkür etmiştir. Bundan ei siz ihti : ii ü in Maggi? Bunu hemen bırakılmış çocuğu barındıran Pol na-| BMD araş * sonra kabine yeni bir kanun daha| kiin tayini için eski teşkilâtı ta - yk vE esiniş, esaslı tetkike e bilmez. Arkadaşımız Yekta Ragıp ey bu mü- irekkeecien elli im izi : kabul etmiştir. dil gölecektir. « Bununla beraber "İroy,, > ANE? yazıların 4, aPmıştir. Bu tetkikleri (o tesbit eden çek dai dalar iâ 23 ye evvelce hücum Kital, i har, üç İmlzden ünttekinde birincisini bugün 9 uncu sayfamızda bulacaksınız. yelerini al rm rica ederiz. , Bu kanun mucibince şimdiye ka- Ni be er laik şefi ka- tekinde de mar“ erildcezede barmdırılan anormal kızlardan bazı & ve < dar hücum O kıtaları kumandanı! bire ,zasrmtinn telâkki edilirken ınlardan bir kısmı yatakhanelerinde görülüyorlar. | kabine azasından iken artık bu u-| Meram. 10 fe Aprılanın birinci sütununda) / e # d *» ai iL.

Bu sayıdan diğer sayfalar: