9 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

9 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—: — VARIN © 9 TEMMUZ 194 yn Li | PU a e Um ES #8 A | e 0 0 A. İ Fransız - “Ozırı bugün görüşüyor Müzakereler, Avrupa siyaseti üzerin- deki müşküllerin hallini istihdaf ediyor. Londra, 8 (A.A.) — Fransa ha-| riciye nazırı M. Bartu ve bahriye nazırı M. Pietri ile İngiltere hari-| ciye nazırı M. Simon ve M. Eden arasında müzakereler pazartesi| günü hariciye nezaretinde başlı - yacaktır. M. Makdonaldin gay - bubeti ösnasında hükümete riya - set eden M. Baldvin Fransanın mü- messillerine bir öğle ziyafeti vere- cek ve kendilerile görüşecektir. Müzakerelerin programı M. Pi- etrinin oOLondrada kalabileceği | müddete bağlıdır. Şayet M. Pi- etri, Fransaya M. Bartu ile bera - ber dönecekse bahriye müznkere- leriyle Avrupa siyaseti hakkında»| ki noktai nazar teatileri müvazi bir şekilde yürüyecektir. Halbuki M. Pietri, İngilteredeki! ikametini uzatacak olusa M. Bar- tunun mülâkatları hemen hemen umumi siyaset meselelerine inhi - sar edecektir. Fransa noktai na- zarının izahı büyük bir alâka ile beklenmektedir. Amerikanın büyük gemiler yap- mak siyasetinde İtalyan progra - mını behane ederek ısrar edebile- siyasetinde ne derecede müessir! olabileceğini çok merak ediyorlar.| Dün aksam siyasi mahafilde Fran- sız — İngiliz müzakerelerinin ma-| hiyeti şöyle hulâsa ediliyordu. M. Bartunun ziyareti mühim bir siyasi hadise olmakla beraber muhtelif isçi fırkasının iddia etti-| Üç Baltık devleti arasında itilâf Kaunas, 8 (A.A.) — Üç Baltık! rici siyaseti yeni bir faaliyet dev- devleti arasında mıntakavi bir iti- lâf akti için Estonya, Letonya ve laşmayı ve bir Baltık bloku teşki- Litvanya mümessilleri arasında bugün iptidai bir konferans yapıl- miştir, Litvanya, Lehistanla anlaşacak Riga, 8 (A.A.) — Gazetelerin yazdığına göre, Litvanyanın ba - Yeni Japon kabinesi Tokyo, 8 (A.A.) — Okada ka- binesi, Mikadonun huzuriyle bu-| gün ilk içtimamı yapmıştır. Yeni| kabine şu suretle teşekkül etmiş- tir; | Başvekil ve deniz aşırı işler na- zırı amiral Okada, hariciye nazırı Viyanada yeni tethiş Viyana, 8 (A.A.) — İnsbruek- dan ; bildirildiğine göre Til rolün hududundaki kasabalarda nasyonal sosyalistler büyük bir fa- aliyet göstermektedirler. Mektep tatilleri münasebetiyle bugünlerde yeni bir tethiş hareketine intizar) edilmektedir. riciye nazırı M. Bartunun seyaha- İngiliz gör ği gibi yeni bir siyasi vesikanm imzasını istihdaf etmemektedir! Bu mülâkatlar, Arupada her yeni! müşkülât çıktığı vakit Fransa ve| İngilterenin aralarında istişarede | bulunmak ve birbirlerine yaklaş - mak temayüllerini ifade eder. ingiltere, Avrupada bir itti- faka sokulacak değil Birmingham 8 (A.A.) — Bir - minghamda söz söyliyen M. Ne - ville Çamberlayn, ezcümle demiş- tir ki: — Fransız hariciye nazırının İngiltereye seyahatinin İngiltereyi Avrupada yeni bir ittifaka sokmak ile alâkadar olduğuna ve bu ni - yetle yaptığına halkı inandırmak için bir gayret sarfeylediğini gö - rüyorum. Bu iddialarda hiç bir hakikat olmadığını söylemeği faz- la bulurum. Hiç bir yeni ittifaka girecek ve sulh için yaptığımız İ gayretleri gevsetecek değiliz. ingiltere yeni taahhüdata girişmiyecek Londra, 8 (A.A.) — Fransa ha- Mm iş — day Times, (İngilterenin yarın başlıyacak olan müzakerelerde teahhüdata girişmiyeceğini bildir-| mektedir. İngiltere, yeni ittifaklar yapmı- yacak ve emniyete müteallik yeni teahhüdata girişmiyecektir. İngil- tere bu hususta Lokarno muahede- si teahhüdatı ile iktifa edecektir. | resine girecek ve Lehistan ile an- lini istihdaf edecektir. Anlaşıldı. ğina göre Sovyet hariciye komi - serliği ağustos bidayetlerinde Bal- tık devletleri mümessillerini Mos- İ kovada içtimaa davet etmek fik - rindedir. ilk toplantısını yaptı, ! M. Hirota, dahiliye nazırı M. Go- to, maliye nazırı M. Fuji, harbiye | nazırı M. Hayashi, bahriye nazırı M. Osumi . Minseito fırkası reisi baron Va- katsuki, yeni kabineyi tutacağını katiyen temin etmiştir. hareketi bekleniyor Bazı ihbarlar üzerine bütün bu hazırlıklardan malümattar hükümet memurları, nazi taarruz- larının önüne geçmek ve bu hare ketleri icabında tenkil ! ra vaziyetin bir aralık ne kadar Amesterdamda karı- üşmeleri i” Iki devlet hariciye na- Italya ne istiyor? ! Arnavutluk Balkan ittifa- kına girmemeli! Avrupa gazeteleri, İtalyan filo- sunun Draça muvasalatından son- ciddi bir şekil aldığını yazıyor. Deba diyor ki: Birinci İtalyan filosuna mensup beş harp gemisinin 28 haziran- da hareket etmesi lâzımdı. İtal» yan sefirinin bazı metalibatta bu- lunması gemilerin hareketini tehi- re uğrattı. Sefirin istedikleri şunlardır: 1 — İtalyan mekteplerinin açıl ması. | 2 — Ceneral Parianinin riyase-| tindeki askeri heyetin ardeti. 3 — Evvelce İtalya tarafından verilen topların iadesi. 4 — Hava hatları imtiyazının uzatılması. 5 -— Balkan itilâfına ademi işti- rak, Bilhassa bu son talep şayan dikattir. Arnavut hariciye nazırı Cafer Vilo, bir taraftan İtalyan filosu hareket etmeden Arnavut - luğun hiç bir müzakerede buluna» mıyacağını bildirmiş, diğer taraf- tari da başka devletlerin, bilhassa bugünkü celsesinde Nafıadan gelen deiumumi iddianamesini serdetti sürerek suçluların cezalandırılmala rını istedi. İddia makamının Liseler on iki sınıf oluyor Ankara, 8 (Hususi) — Önü - müzdeki ders senesi başından iti- baren liselerin on iki sene olması mukarrerdir. Ancak bu karar or ve on birinci sınıflar için muteber değildir. Dokuzuncu smıfta bulu- nanlar on iki sene okuyacaklar - dır. Bira fabrikası bitti Ankara, 8 (Hususi) Gazi | İngilterenin müdahale yardımını istemiştir. Arnavutluk hükümetinin kati vaziyeti karşısında İtalyan filosu- | na hareket emri verilmiştir. Tar iyi NE karşraşmakirz çok muhtemeldir. Her halde İtal yan hükümetinin bu meselede ke-| layca ricat etmesini beklememek lâzımdır. şıklıklar devam ediyor Amsterdam, 8 (A.A.) — Ams terdambelediye reisi, askeri zabı- tayı ihtara lüzum görmeksizin kullanmak emrini vermiştir. Dola- maruzdur, n Belediye reisi, iğtişaşatın dur- Şimdiki kargaşalıkların komünist ve müstakil sosyalist ettiği takdirde de bu teshedilecektir. hemen Amsterdama hareket et- mek üzere kışlalarında hazır bu - lunmaktadır. Iktısat Vekili Eskişehire gidiyor çiftliğinde yaptırılan bira fabrika! sı ikmal edilmiştir. Ağustos ba - şında bira istihsaline başlıyacak - tır. Emniyet, işlerinde . | Ankara, 8 (Hususi) — Emniyet| beşinci şube müdürlüğüne altıncı | şube müdür muavini Şükrü, yerine Ankara emniyet memuru İzzettin Beyler tayin edildiler. Edirne, 8 (A.A.) — Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey refakatler şılması memnu sokaklarda gezen | Trakya umumi müfettişi İbrahim Tali, dahiliye hususi kalem mü, kimseler öldürülmek (tehlikesine | rü Ekrem Beyler ve yaverleri bulun duğu halde bugün saat 18 de E neye gelmişlerdir. re daha izhar eylemişlerdir. üşvet suçlularının! tecziyeleri istendi Metr Salem ve Faraci Efe dilere istenen ceza nedir“ Ankara, 8 (Hususi) — Rüşvet suçluları Metr Salem ve Leon F#h* ci efendilerin muhakemelerine bugün devam olundu. Muhaken ğine göre Metr Salem efendi ceza kanununun 223 üncü maddesi d8 sö; etiyle 220 inci, Faraci efendi 226 ıncı madde delâletiyle | 220 maddelerle ceza göreceklerdir. Met r Salem efendiye bu maddeler #“ cibince üç aydan bir (e sene kadar hapis cezası verilecek fakat ce” he nın yarısından üçte ikisine kadarı in dirilebilecektir, bizi Muhakeme müdafaa için gelecek pazara bırakıldı. d Şükrü Kaya Bey vilâyet hududu nda Edirne valisi Salim Ö â diğini söylemiştir. | ve diğer birçok zevat tarafından o karşılanmıştır. Maperymar Bakiye Vekili Bey kendisine şehir namına fırkaların | belediye reisi Ekrem Beye ve karşılayıcılara ayrı ayrı teşekkür tahrikâtı neticesi olduğu tebeyyün| ten sonra otomobillerine binerek do ğruca belediyeye gitmişlerdir. fırkaların | hir baştan başa bayraklarla donat ılmış ve müteaddit taklarla miştir, Güzergâhı dolduran on bir lerce halk Dahiliye Vekilini i Nenboo garnizonunun iki alayı | celâmlamışlardır. Ve dakikalarca devam eden yaşasın Gazi ni€. riyle Gazi Hazretlerine ve inkılâp ülküsüne olan bağlılıklarını bif Kâzım Paşa Hz.nin beyanatı Şehrimizde bulunan B. M. Meclisi reisi Kâzım Paşa Trakyadaki musevilerin İstanbula gelmeleri hakkında şu be Ankara, 8 (Hususi) — İktisat! bulunmuştur: nlâ esö ke rapor okundu... Müteakiben Mf mer ve cürmün sabit görüldüğünü # Mu Müşavir ataşek.. . İ kommersiyalleri.. Ankara, 8 (Hususi) — Off, tayin ettiği müşavir ataşe kom siyallerden bir kaçının İşstanb kalarak iktrsadi tetkiklerde bu! maları ve tayin olundukları i bilâhare gitmeleri kararlaştı. j Iskân umum müdürü & Ankara, 8 (Hususi) — İskân" & mum müdürü İstanbula hare etti. İstanbuldan Bursaya gidefdıi, tetkiklerde bulunacaktır. ia, Belediye intihabatı hazırlıkları vhetetrs oya nak h zırlıklarının süratle bitirilme! alâk:“arlara emretmiştir. Bir nahiye lâğvolund Ankara, 8 (Hususi) — Ba! sirin Yeniköv nahive- lâğvefi hoş geldiniz İ met Paşa Hazretlerile birlikte ge: mecbur edenlerin her kim olursa olsun cümhuriyet olan! eylemek! Vekili Celâl Bey salı günü Eskişe-! hire giderek şeker fabrikasını tef- tiş edecektir, Celâl Bey buradar Bursaya geçerek Bursadaki sergi- “. Çok teessüfe değer bir hadi sedir. Başka memleketleri? larında ötedenberi musevi aleyhtar lığı olduğu malümdür. Bu cer” lar bazan memleketimize kadar ge lebilmiş ise de katiyen fili ve mi bir tesir yapamamış ve hiç bir yolsuzluğa meydan verilme” yi görecektir. Bütün vatandaşlar, cümhuriyet kanunlarının himayesi Celâl Bey Ankaraya dönecek|lar, Hiç bir ferdin tecavüze uğro masına katiyen meydan ve on beş temmuzda Başvekil İs-| Trakyanın bazı yerlerindeki muse vileri, memleketlerini ne seyahate çıkacaktır. Başvekil| hükümleri dairesinde tecziye edile cekleri tabiidir. e Hükümet” Paşa, doğruca İzmite gidecek Ve | susta lâzım gelen tedbirleri süratle almıştır. Mütecasirlerin oradaki kâğıt fabrikasının temel| ceza göreceklerine şüphe yoktur. atma merasimini yapacak, İstan -| O Başvekil Paşa Hazretleri bu bapta Büyük Millet Meclisinde bula gelecektir. ve katiyetle beyanatta bulunmuştur. Yerlerini terketmiş olan için icap eden tedbirleri almışlar- dır. İstanbulda Paşabahçedeki cam İlerin, tekrar yurtlarına avdet etmelerine hiç bir mani yoktur. | fabrikasının temelini atacaktır. Hükümet onları, bütün Türk vatandaşları gibi himaye eder” wl z NN e

Bu sayıdan diğer sayfalar: