9 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

9 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büün TürKİye Mehmet Efendi Mahtumları Ka vesini içiyor Ist Mısırçarşısı kapisi karşısmda .. «. .' NO. 3 6 5 4 İSTANBUL OAGALOGLU Poyoriac, Q Telgraf ve meMup adresl: Cnmburiyet, Istanbul • Posta kntmra: btanbul, No. 246 r a Z a n e S 3 ve matiîaa bsmlle Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi, 24299 urıyet IQ31 Bütun Türkiye Mahtumları Kahvesini içiyor Ist. Mısırçarşısı kamsı karsısinda Mehmet Efendi Telefon: Başmuharrlr ve evl: 24290. Tahrir faeyetl: 24298. Idaxe Yekpare vatan Ve yüksek sevigeli Yekpare millet ize Başvekil Paşanın son nutkunu hulâsa edecek en esaslı neyrengi noktalarım serlevhamızda kaydetmis bulunuyoruz. Diğer dünya memleket ve millet leri arasında varlığı, ulaşılması zor yalçm kayalar manzarasını gösterecek yekpare bîr vatanın emni • yeti dahilen maddî ve manevî se viyesi yükselmiş yekpare bir milletin kuvvet ve kudretine istinat eder. Türk milleti CumhuTİyet rejimile idaresini eline aldığı memleket ve millet mevzuu üzerinde şuurlu bir kanaatle işte böyle bir programın yoluna dökülmüştür. tlerleme ve yükselme islerinin esası olan tabiî hayatta iktısadî bünyenin takviyesi îlk ve açık faaliyet zeminimiz ol • d"u. Devletî yalnız bir cephesinden ifadeye imkân olmamakla beraber umumî çahşmalarımtzın çoklukla teveccüh ve tecelli ettiği sahalara ba karak biz sistem itibarile iktısadî devlet tabirini hak ettirecek bir yolda yürüdüğümüzü arzetmiştik. Millî suurdan doğan yeni devleti TBÎZ CunıhuTİyet Halk Fırkan umdelerinin isabetle koyduğu kuvvetli temellere dayandı. Devlet ifade ve ihtiyacmm taalluk ettiği çok karı . «ık unsurlara rağmen Türk milleti yeni rejiminde yeni hayarmı yük seltmek için üstünde yürünülecek vollan tavin<îe zoTİuk çekmenmtir. Binbir îhtiyacmıızra en sağlam başlangıç teraelini iktısadî yükselme ümniyes! teskil ediyoc. Fransız Ingiliz müzakereleri M. Bartu Londraya gitti, müzakere bugün başlıyor Fransa Ingiltere ittifakı şayiaları ve bu münasebetle yapılan tekzipler hâlâ devam ediyor Londra 8 (A.A.) Fransa Hari ciye Nazın M. Bartu ve Bahriye Nazın M. Pierti ile tngiltere Hariciye Narın M. Simon ve M. Eden arasındakirauzakereler pazartesi günü Hariciye ne zaretinde baslıyacaktır. M. Makdonal • dın gaybubeti esnasında hükumete riyaset eden M. Baldvin Fransanın mümessillerine bir öğle ziyafeti verecek ve kendilerile görüsecektir. Müzakerelerin programı M. Pietrinin Londrada kala bileceği müddete bağhdır. Şayet M. Pietri Fransaya M. Bartu ile beraber dönecekse bahriye müzakerelerile Avrupa siyaseÜ hakkındaki noktai nazar teatileri muvazi bir sekflde yürüyecektir. M. Pietri lngilteredeki ikametini uzatacak olursa M. Bartunun mulâkat • lan hemen hemen umumî siyaset me selelerine inhisar edecektir. Fransa noktai nazannm izahı büyfik bîr alâka ile beklenmektedir. Amerikanuı buyük gemiler yapmak siyasetinde llalyan programuu bahane ederek ısrar ede • bileceği Londrada malumdur. Bina • enaleyh tngflizler ttalyanın bahriye sahasmdaki ffldrlerinin Fransız siyase Reisicumhur Hz. Dün öğle üstü Ankaraya muvasalat buyurdular Ankara 8 (Telefonla) Reisicumhur Hz. bugün saat 12 de şehrimizi teşrif buyurmuslardır. Basvekil tsmet Pasa Hz. ile Nafıa Vekİli Alî, C. H. F.rkası Umumt kâtibî Recep Beyler Gazi Hz. ni yoldan karşılamışlardır. Reisicumhur Hz. istasyonda da Büyük Erk&niharbiye Reisi Müsir Fevzi Pasa Hz., «fiğer vekiller ve meb'uslar, bilumum vekâletler erkânı, Ankara Valisi ve Emniyet müdürü tarafmdan se • lAmlanmiflardtr. Kalabalık bir halk kütlesi Gazi Hz. ni şiddetle alkulamıstrr. Hariciye Vekİli Tevfİk Rüştü Beyle eski Tahran elcimiz Hüsrev Bey Reisicumhur H«. n!n refakatinde Bfelmislerdir. Busrün Basvekil tsmet Pasa ve Vekiller öğle yemeğini Hariciye kö*tcünde vemi»Ierdir. tsmet Pasa on gün kadar !stirahat etmek üzere yakında ts • tanbda aridecektir. Irakyadan gelen Yahudiier Şehrimize gelenler yerlerine dönüyorlar Dahiliye Vekili dün Edirnede tahkikat yaptı, bazı müikiye müfettişleri de tahkikat için gittîler Cazetecilere beyanatta btdanan <n> giliz naztrlanndan Mr. Neville Chamberlain zevcetile beraber tinde ne derecede muessir olabilceeğini çok merak ediyorlar. Dün aksam siyasî mehafüde Frantu (Mabadi dörduncü tahifede) Senelerdir yolımu takip ettiği miz bu istîkamette kuvvetle nrar etmekte olduğumuz Basvekil Hazretlerinîn nutuklarında açık ve kuvvetli ifadelerle tesrilı edilmi» bulunmaktadır. tktısat Vekâîetimizin asgarî sanavi tesisatı vücude getîrmekle beraber iktısadî faali yetlermde kuvvetli teskHâtlarla teclı'z uiunnyn bunun açiic deliUeri o'duSu gfbi ziraat ve nmran sahalanpda aldı*ımız çok esaslı tedij'rl w iktısadî d««vlet zihniyetimizi takviye ve tekmil eylivor. Bir mîlletin yeni bir yolda ven! bir hayatı kurup yükseltmeai nihayet muavyen zamanlann cereyanı ve bir takım seraitin tahakkuku me«elesi olduğundan düsündü&ümüz ve uğrunda fedakârlıklar ihtiyar ettiğimîz İ!.lerin bugünden yarma tam ve kâmil bakikatler halîne jrelmemiş olduğunu görürsek tabiî hiç şasmamağa evvelden hazır bulunmahyız. Bir tek fabrikanın işleyip herkesi memnun edecek vecimli neticelere ilerlemesi değil, yalnız kurulması bile bazan iki üç sene is ter. Bu işlerde bizi yalnız usullerin Uabeti tatmin edebilir. Usullerde isabet etmişsek neticelerin umdu • ğumuz şekillecde tecelli edeceğinden emin oluruz. Muhterem Baş vekil son ehemmiyetli nutkunda bu noktaya isaret etmek için sanayi ve ticaret sahasmdaki tedbirlerin kaydmi müteakıp şu sözleri ilâve et miştîr: tTeferrüatmı bildiğiniz bu fa aliyetlerin elle tutulur semere vermeti için zaman geçmek ve çok çorlıçmak lâztm geldiğlni tahdir bu « yurursunuz. Bütün bu işler her »ahada bilgili ve ülkücü unsurlann yetistirilmesîni, muntazam Ve metodik calışma ve işleme kabiliye tinin beraber artmasım icap ettirmektedir.* Bütün bir cesaret ve kanaatle hakikati aynen ifade eden bu yüksek tıymetli sözlere nazaran önü müzde almacak neticelere muktazi mesafenin uzım olduğunu takdir ederiz. Fakat su var ki az zaman içînde bu yolda aldı^ımiz neticele rin filivatı gözlerimizin önündedir. Zaten bir millet için ilerleme ve yükselmeve hudut çizmek ihtimali yoktur, denebilir ki o yol sonsuz sayılacak kadar uzund'ur. Lâzım ve mühim olan mütemadiyen çalışma halinde bulunmaktır. tkhsattan ne anlıyoruz? Daba ziyade sanayi ve ticaret mi, yoksa daha ziyade ziraat mi? Demirli demirsiz yollara atfettiğimiz ehem • Biiyet Türk vatanı yekpareliğini sağhyacak kolay, emin ve ça • buk münakale vasıtalarmı temin etmek demek olduğu için nafıa işleıimiz diğer iktısadî faaliyetlerimizi ikmal eden pek ehemmiyetli bir unsurdur. Madenlerimiz ve ormanlagibi tabiî zenpin':k kaynakla* YUNUS NADİ (Mabadi ikinci sahifede) Felemenkte isyan Avrupanın huzur ve sükun içinde yaşıyan mem^ketleriııden biri daha karıştı Avrupanın karısık zama mnda huzur ve sükun içinde yaşıyan birkaç memleketten biri de Felemenk • tir. Fakat son günlerde burası dahi karışmıs, kanlı hâdiseler olmustur. Bu hâ« diselere sebe* iktısadî buhran Felemenk Başvedan sıkıntıya uğ kili Dr. Colijin rayan amele sınıfının komünist fırkası mensuplarının teşvikile pat • ronlara ve hükumete karşı kıyam etmesidir. Avrupanın en mühim limanlanndan b:ri olan Amsterdam da dok amelesi grev ilân etmis, bu münasehetle komünistler şehirde isyan çikarmışlardır. Hükumetin zabıta kuvvetleri is • yanı bastırmağa kifayet etmediğinden hâdiseye ordu da tnüdahale etmiştir. Komünistlerin bu tahrikâtı memleketin emniyet ve selâmetini tehlikede bıraktığından dünyanm Şehinşah Hz. ne refakat eden heyetimiz Hey ete Makuda büyük biı hüsnü kabul gösterildi Maku 7 ( A . A.) Şehinşah Hz. nin izhar buyurdukları arzu üzerine mih • tnandarlan U • çüncü Ordu Müfettisi birincî ferik Ali Sait Pasa, refakatinde Kolordu Ku mandanı Abdurrahman Nafiz Edtrneden bîr manzarat Edirne 8 (A.A.) Dahiliye Ve • kui Şükrii Kaya Bey refakatlerinde Trakya umumî müfettiji tbrahim Tali, Dahiliye hususî kalem müdürü Ekrem Beyler ve yaverleri bulunduğu halde PolU mBdBrlüğü blnan bugün saat 18 de Edirneye gefanisler • dİr. ŞOkrü Kaya Bey vilâyet hududunda Edirne Valisi Salim Ozdemir, meo'us (Mabadi dordüncü tahifede) Üniversite asistanları da maaşları az buluyorlar Asistanlar, doçentler gibi istifa etmek niyetinde değildirler, orta tedrisat hocalı£ı isteyecekler Üniversite Rektörü dür tekrar Ankaraya gitti Üniversite doçentlermin, maaslan • ni az bularak Maarif Vekâleti nezdin • de tesbebüsata giriştiklerini yazmıshk. Bu mesele hakkında Vekâletle temas • ta bulunduktan sonra şehrimize dönen Üniversite Rektörü Doktor Neset ö • mer Bey dün Vekil Bey tarafmdan telefonla vaki davet üzerine tekrar An karaya gitmiştir. en demokrat memleketi olmasma rağmen Felemenkte hükutnet ko • münist fırkasmı ilga etmegi düfünmektedir. Bu hususta dün gelen telgraflar sunlardır: Amsterdam 8 (A.A.) Hükumet, komünist Tribune gazetesini kapatmıs ve birçok matbu kâğıt musadere etmis tir. Hükumet asayişi iade içm kat'î bh harekette bu • Ali Salt Paşa lunmağa karar vermiştir. Dün ak • Ps. ve Erkânı • harbiye reisi Mahmut, Hariciye sam kansıkhklar tekrar başladığın(Mabadi beşiHci $ahifede) dan zabıta menrurlan nümayisçilere ates etmis ve iki kîsiyi ağır surette yaralanvstır. Kryamcılar ye niden barikatlar vücude getirmiş • ler ve üzerlerine Sovyet bayrağıaı dikmişlerdh*. Türk' Sovyet dostluğu Doçentler Ankaradan gelecek cevabı bekliyorlar Amsterdam 8 (A.A.) Şehrin şark kısmında bu sabah saat brrde yeniden kansıklıklar olmustur. Hükumet askerî kıtaatı kullanmağa macbtrr olmus ve halk kolaylıkla dağıtılmııttır. Bir kisi ölmüş ve bir kisi de ağır surette yaralanmıstır. Diğer taraftan zabıta müstakil sos* yalist fırkasımn merkezinde tahar(Mabadi dordüncü gahifede) Yeni sefir Karahan beyanatta. bulundu Moskova 8 (H4 v susî) Aldı, ğım malumata nazaran, Sovyet lerin Ankara sefaretine taym edi'miş olan Karahan Yoldas, ağustos iptidasmda Ankarada bu lu»*%.caktır. Karahan Yoldas Journal •« » * Moscou muhabiKarahan Yoldaş rîne bevanatta bulunarak Türk Sovyet do'tluğundan, iki memleket arasındaki samimî münasebetlerden bahsetmi», mevcut dostluğu tesis volıroda bizzat calısanlar arasında bulunduğu cihetle, büyük Türk milletine yabancı olmadığını, biran evvel yeni vaz'fesinr kavuamak arzusuntı beslediğmi s3v*emi«tir. Üniversitede, Neset ömer Beyin Ankaraya çağuılmasına çok ehemmiyet verilırvekte ve kendismin ecnebi profesörlerin, fakülteler haricmde if yap • (Mabadi dordüncü tahifede) Asittanlann mSracaat ettikleri Univertite kâtibi umumiri Ferit Zühtü Bey Rüşvet hâdisesi Metr Salem ve Faraci Ef. lerîn muhakemesine dün devam edildi. Müddeiumumî tecziyelerini btedi Ankara 8 (Telefonla) Bu gün ikinci ce za mahkemesinde Maliye Vekâleti Nakit tşleri mü dür muavini Rüş tü Beye rüşvet teklif etmekten maznun Metr Sa lem ve Leon Fa raci Efendilerin rauhakemeleri ne devam olun mustur. Leon Faraci Efendi de saJ miin arasında meki alarak muha kemeyi dinlemistir. Metr Salem ve Faraci Efendiler muhakemetttn Müddeiumumî ilk celsesinde tecziyelerini istemistir. Mezkur maddeFuat Bey iddianamesini serd'etmis, mazmmlardan'M^tr Salemm c e z a ı ler 3 aydan 1 seneye kadar hapis ce • kanununqn 243 ünçü maddesi de zrsuu müstelzimdir. lâletile'222 ve £eon Faraci E » Muh'akeme önümüzdeki hafta pazar fend'nin 226 ve 223 üncü m«dde'er "gününe talik edsîrraştir. O gün müâa. Dünkü maçın neticesi: Beşiktaş:l, Yunanlılar:! îlk devrede Beşiktaş, ikinci devrede Yunanlılar gol yaptılar, atletizm müsabakaları da güzel oldu Florya plâjları Fiatler ucuzlıyacak, Naf IB Vekâleti de tren ücretlerini tetkik ediyor Florya plâjlarmdaki banyo ücretlerinin pahalılığı hakkındaki nes riyatımızı ehemmiyetle nazari dikkate alan Belediye^etkikata ^ l.mı, t>r. .fe Dünkü , maçtan " heyeçanh. bir enstantane ve halkı telâmhyan ~ " " ot takımı ; delâletile'222 nci maddesi âiabibinc» faaîar ~yapılacaktır. * I Bu tetkikat netKiesinde retlerinin yarıyarıya (tfabadi J •"Galafai'aray kulübümih spor bayra*fll münasebetiîe tetrip edilen'atletizra Ihusabakaiartna dun Taksim sta'dfo tnunda devam edilmîş, şehrimîzde bo« lunan Panatinaikos takım da tstanbul (Mabadi beşinei tahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: