9 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

9 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CtMtn huft vef 9 Ternmut 1934 Konya Sanayi Sergisi (ÎNŞAATMIJNAKASASI Otuz üç firmanın iştirak ettiği sergiyi birkaç gün içinde kırk bin kişi gezmiştir Anarşizm Yczan ı Kropotkln Tercüme ed^n Yeni çıktı Denizyolları 1 Ş L E T M E S1 Acentalan: Karakoy Koprubaşî Te! 42362 Sirkeci Müburdarrade Han Tel 22740 Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: Haydar Rifat Bey 60 Knruş Izmitte kurulacak kâğıt ve karton fabrikası inşaatt 5 temmuz 1934 tarihnden itibaren 21 giin müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur Münakasa 26 temmuz 1934 Mrihine tesadüî eden perşembe £Ünii saat 15 te Ankarada Siimer Bank Umum MiLiiriyetinde yapılacaktır. Münakasaya, bu gibi inşaati şimdiye kadar yaptık'an büyük inş ata kıyasen muv. ffakiyvtle ve hıisnü suretle yapabılecekleri Bankaca sabit o an ınşaat muesseseleri işttrak edebılectklerdır. Münaknsa şartnamesi e tcvfikan hazırlanacak ttklıfltrm nihavet 26 temmuz 1934 tarıhine kadar Urnum MudürlüÖ;e ttvdi edılmesi lâzımdır. Proje ve şartnameleri cörmek ist^yenlerin, hergiin sadt 10 dan 12 ye kadar AnkaraJa Evkaf apartımanmda Sumer Bank Inşaac servisine müracaatlen ve projf, şartname vesair evrakı keşfıyenin 100 lira mukabıiinde Um m Mudürlükt n almabılece£i Hân olunur. Zayi Müteveffa Şerafettin Efendiden bize muhauu ve Beşiktaş Malmüdürlügünden almakta olduğutnuz eytam maaşına ait cüz • dan ve beratımızla tatbik mühiirümüzü bu kere Beşiktaş yangınında zayi ettiğimizi ve yenisini çıkarcagimız cihetle eskisinin hiikmii ol • madığını ilân ederiz. Şerafettin Efendi zevcesi Fatma, kızı Kevser. (991) Beşiktaş kazası Nüfus memurlağundan: Kadıköy Tütüncümehmetefendi M. Orta «okak bilânamaralı hane 21/26 da kayitli olu Vehbi Efendi oflu tb rahim Ali Efendi 17/6/934 tarih ve 934/892 numarah lstanbul beşînci huknk mahkemesmin ilâmile i»mi tlns oIarak tashih edildigi ilân olunur. lstanbul ikinci iflâ» memurlu ğundan: Müflis Sultanhamamında 33 No. da tubafiyeci Neıim Hayım Abuaf Efendinin vazıyet olunan ticarî mallan umumiyet itibarile satısı hakkında görüsülmek ve bir karar verilmek iizere alacaklılartn davetlerine idare heyetince karar veril • miş olduğundan umum alacaklıla rm 12 temmuz 934 persembe günü saat 16,30 da dairede hazır bulunmalan ilân olunur. Trabzon Yolu VATAN I H i n 2 0 vapuru G a l a t a 10 temmuz nhtımından kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, dönüşte bunlara ilâ veten Sürmene, Orduya uğnyacaknr. (3723) "e d İZMIRSÜRAT iskenderiye Yolu p r vapuru 10 temrnuz 11 de Galata nhtimından kalkacak doğru Jzrair , Pıre, 'skenderiyeye gidecek vt dönecektir. (3721) r Marsilya Ticaret Mektebine göndeKonya Bçüncu milti »e nayi »ergiti açıhrken Sergi parlak merasimle açılmif Konya (Hurusî mukabirimiz den) Konya millî ikhsat ve ta • sergiye tahsis edilen mektep sa • lonlan dikkat ve itina ile tezyin osarruf eemiyetinin teşebbüsile meyhmmustur. Mektebin üst kat salodana gelen Konya üçüncü millî sanayi «ergisî «Gazipasa» Ukmekte • nunu baştan nihayete kadar Gazi Hazretlerinin büstleri süslüyordu. bi •alonlannda açıldı. Otuz üç firmadan her biri kendi Konya üçüncü millî «anayi aer • paviyonunu çok güzel süılemis ve gisine bu sene otuz üç firma iştibu paviyonlarda vantilâtörlerle serak eyl«mistir. Bunlar arannda rinlik tertibab yapılmıstır. çivit, fanilâ, çorap, trikotaj, ipekli, Sergiyi şimdiye kadar zîyaret eyünlü ve pamuklu nencucat ile kudenlerin adedi 40 bin küsurdur. Paviyumculuğa, el islerine, deri ma» • yonlarda hararetli bir alifveriş muamenuatma, ıtriyata, lâstik ayakkap • lesi oereyan ediyor. lara ait zengin paviyonlar vardır. Bu sene için •erginin mükaf atl yokYerli mallar pazannın paviyonu, tur. •ergiyi her ziyaret edenin mutla Sergilerde teshir edilen mallar da ka nazan dikkatini celbetmekte ve burada teşhir olunan yerli mallargeçen senekil«re nisbeten ve key • da görülen tekâmül her vatandaf fiyeten büyük farklar görülmektegöğsünü haklı olarak kabartmak • dh. Sergi heyeri tertibiyesi yerli tadır. mallardaki bu t«kimülü açılman itiSergi, simdiden muvaffak olmus yat edilen aergilerde bulmakta ve addedilebUir, bununla if tihar etmektedir. Emre Hatan rilecek talebe hakkmda Fstanbu! Ticaret ve Sanayi Odasından Imtihanla seçilerek Marsilya Yüksek Ticaret mektebine bir talebe gönderilecektir. Bakaloryayı ikmal etmiş olmak, Avrupada tahsili ne ailesinin malî vaziyeti müsaitolmaraak, sıhhat vesikasını haiz olmak, askerlikçe ilişiği olmamak, fransızcaya da kâfi derecede vâkıf olmak şarttır. Yüksek Ticaret mektebinden mezun olup ta bu şeraiti haiz ve yaşları yirmi ikiyi geçkin olmıyanlar tercih edilecektir. Talipler arasında: 1 Fransızca, yazı, tercüme, mükâleme; 2 Türk tarihinden; 3 Türkiye iktısadî coğrafyasından; 4 Cebir ve hendeseden; 5 Hikmet ve kimyadan 1 ağustos tarihinde şifahî ve rahrirî müsabaka imtihanı yapılacaktır. Yukandaki şeraiti haiz olanların: a Nüfus tezkerelerinin mu • saddak suretleri; b Mektep şehadetnamelerinin musaddak suretleri; c Askerlik vesikalannm musaddak suretleri; d Avrupada tahsiline ailesinin vaziyeti maliyesinin müsait olmadığına dair ve«ika ile Oda Büro Şefliğine 23 temmuz pazartesi akşamına kadar mü • racaat etmeleri ve Ankara Ticaret Odasınca da ayni şerait dahilinde gene Marsilyaya bir talebe gönderileceğinden mezkur Odaya da müracaat olunabilecerçi ilân olunur. (3744) SALİ B4RTIN YOLU BURSA vapuru 9 temmuz • 19 da Sirked rihtımından kalkacaktır. İKI ADET AZ KULLAN1LMIŞ Arabalı Hfotosiklet ehven fiatlerle satılıktır. Müracaat; Taksim Cumhuriyet meydanmda bisikletçi Inderaf. (987) Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kırıkkalede bulun^n bir eczacıhk yeri münhaldir. 126 lira ücretle bu eczacılıga talip olanla rın diplomalan, evvelce çalıştıkları yerlerden alacakları vesaikı ve nüfus hüviyet cüzdanlannı raptedecekleri bir istida ile Ankarada Unıum Müdürlük Zat lşleri şubesine müracaatleri ilân olunur. (3713) Gönen ve Bandırma takımları arasında ihtilâfb bir maç I lstanbul Belediuesi ilânları \ Odun ve mangal kömürü münakasası Mubayaasına lüzum görülen 6946 çeki odunla 84,100 kilo mangal kömürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şart name almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de odun için 1438 lira ve kömür için 217 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını 1/8/934 çarsamba günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. (3768) ¥ • • | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Çırpıçıda taksîtle satıhk tarla Esas No. 598 Mevkii ve nev'i Çırpıçıda 34 harita numarah 4 hektar 8900 metro murabbaı tarla Teminnt * ^ Lira 400 Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Şehremininde sahipsiz o Iarak bulunan bir atm sekiz gün içinde sahibi çıkmadığı takdirde Dairece satılacağı ilân olunur. (3765) Yukanda yazılı tarla taksitle ve pazarlıkla satılacagından taliplerin 12/7/934 persembe günü saat onda şubemize müracaatleri. (3749) lstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: G8nen Idman yurda Gönen «Hororf» (Gonen tdman goD« galip gebnifttr. Bandırma Ukunıyurda) üe (Bandırma birlfe ıpor kulflnm bu galibiyetinin yegâne sebebi: Uç bfi) arasmda Gönende yapılan maç oyuncunun gayrinizamî olarak Istan • ta Gonen taknm «ıfıra karşı öç golle bul «por kulüplerfne mensup olduklan galip gelmistir. Bilâhare Gönen Idman halde Bandırma kuliibü azalan ara • yordfle Bandırma tdman yurdu ara smda oynamalanndan ileri geldigi söynnda Bandırraada bir maç yapılmıs, Bandırma idman yurdu bire karşı iki lenmektedir. gar) 12 metro 31 santimetro 701 puvan. Yüksek atlama: lyov Boratoviç (Yugotlavya) 1,78, 790 puvan. 400 metro kosu: Loven Dopçer (Bulgar) 52 saniye 1/3, 759 puvan. Şimdiye kadar puvan itibarile aIman umumî netrce sudur: Bîrinci tyov Boratoviç (Yugos • Iavya) 3762 puvan. tkincit Loven Dopçer (Bulgar) 3650 puvan. Üçüncü: Koıtantin Travlo» (Yunanistan) 3438 puvan. Oördüncü: Napolon Papa Yor gi (Yunanistan) 3388 puvan. Besinci: Kalay Levin (Yugoslavya) 3171 puvan. Bulgar şampiyonu Kamen Gançef ilk müsabakada kaza geçirdı • ginden diğer müsabakalara istirak edememiştir. Kalan 5 müsabaka yann yapılacaktır. Atletler salı günü tstanbula bareket edecektir. Belgrat • Sofya maçını Yugoslavlar kazandı Belgrat sehrile Sofya sehri arasmdaki maçlar d a bugün Belgratta yapılmıs Yugoslavlar 3 1 kazanmışlardır. \ lstanbul Evkaf Müdıriueti ilânları | Kilo 50,000 36,000 Cinsi Ekmek Süt tstanbulda Samanviranisanî mahallesinde Uzunçarşı caddesinde Gümüşoğlu hanı ittisalinde kâin «2000» iki bin lira muhammen be delli 5 numarah dükkân 29 temmuz 934 pazar günü saat on dortte açık arttırma suretile satılacaktır. İsteklilerin pey akçelerile müraca atleri. «M.» (3657) Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonımdan: Mektebin mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan yaş sebzenin müteaddit defalar yapılan münakasasında verilen fiatler fazla gö rüldüğünden 11/7/934 çarsamba günü saat «15» te pazarlık sure • tile ihale edileceği ilân olunur. «3715» Gureba hastanesine 934 senei maliyesi için lüzumu olan yukarida yazılı 2 kalem erzakın alenî surette icra kılınan münakasası neticesinde fiatleri haddi lâyık görülemediğinden münakasa temmuzun on birinci çarsamba gününe temdit edilmiçtir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün Levazım ldaresine ve ihale günü de saat on beste idare Encümenine müracaatleri. (3682)' VEZNECiLER T. K. BİÇKI DlKsŞ MEKTEBİ 36 ayda ve 12 senede Terzi Makaslar yctiştirir. Maanften tasdıkli şehadtname verir. Kayıt başladı. (992) lstanbul Mmtakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: Yalova kazası dahilinde bulunan binaların umumî tahririnin ic rasma Maîiye Vekâletince karar verilmiş olduğundan keyfiyet 1837 numarah bina vergisi kanununun 41 inci maddesi mucibince ilân olunur. (3751) bir hareket değil. O aksam tiyatroda meşhur bir lan'atkârın konseri vardu Hep beraber oraya gittiler. Bir loca tutmuşlardı. Perde arasında tam karsdanndaki locamn kapısı açıldı. Mevlâyı Hafu içeri girerek oturdu. Lidya bunu farketmişti. Mis Brigerlandın kulağına iğilerek fı • ııldadı: Şu karsı locaya gelen adam, sizin Hafız olacak. Bu sırada Mevlâyı Hafız da Mis Brigerlandı görmiiş, basını hafifçe iğerek selâm vermişti. Mister Brigerland kızıne dönerek sordu: Bu selâm veren berif kim? Kızının kendisine cevap verecek yerde adamın selâmını iade ettiğîni göriince büsbütün sinirlenerek ilâve et ti: O tarafa bakma! Niçin? Bu büyük ve mesJiur adamın bana karsı gösterdiği nezakete kabalıkla mı mukabele edeyim? Böyle birşeyi hangi kadın yapar? Mister Brigerland daha fazla ileri gitmedi. Mis Brigerlanda gelince o simdi gözlerile salonda Marküs Stepneyi arastırıyordu. Onun bu selâm alıp verme sahnesini görmüs olmasuu hiç iste miyordu. Bereket versin Marküs sa londa yoktu. Kimbilir, nerede, hangi kumar masasuıın basında sabahı bekli* yordn. Villâya döndükleri zaman arabamn kapısmı açan'şoför Mordon Mis Brigerlandın önünde ihtiramkârane iğilerek: Mis, otomobfl için tsmarlamamı emrettiğinfz yeni lâmbalar bugün geldi, dedi. Garaja kadar zahmet ederseniz görürsünüz. Mordon uzaklasmca Mister Brigerland homurdandı: Bu herif gene ne istiyor, senden ? Mis Brigerland soğuk bir tavırla cevap verdit Akhisar Beîediyesinaen: 300 hektar raddesindeki Akhisar kasabasının haritasının tanzimi kapalı zarf usulile ve muaddel sartnamesile tekrar münakasaya ko nularak 26/7/934 tarihinde ihale edileceğinden şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3601) tsitmedin mi? Yeni lâmbalar gelmis. Bana göstermek istiyor. Rica ederim, bu gibi lüzumsuz suallerle beni sık sık taciz etme. Dehsetli başım ağrıyor. Benim maksadım seni taciz etmek değil. Bu herife içerliyorum. Eger senin canını sıkmağa baılarsa haber ver. Onu pisman edeceğime yemin ederim. Ha aklıma gelmişken sorayun, senin şu budalaca teehhül fikrî... Mis Brigerland gözlerini açarak babasma sert sert baktı. Mister Briger land btr iki defa yutkundu, sonra daha ynmusak bir sesle sözüne devam etti: Yoo, şahsî işlerine kanşmak îsti • yorum, zannetme! Fakat bu izdivaç hikâyesi beni çıldırtacak. *** Mordon Mis Brigerlandı garajm ka» pısında bekliyordu. Zifiri karanlık bir gece idi. Göz gözü görmüyordu. Şoför Mis Brigerlandın geld!ğini ayak seslerinden anladu Heyecanlı bir sesle fı • nldadıı Odama çık! Ne var, ne istiyorsun? Sana söyliyeceklerim var. Burada olmaz. Yukarı çık! Burada konusmayı tercih ederim, Başka yere gidemem. Babamın şuracıkta olduğunu, Madam Mereditin de buralara gelebileceğini düşünmüyor mu sun? Beni senin odanda görürlerse ne deriml Pekâlâ, burada konuşalun. BB • yük bir endişe içindeyim. Senin proje • lerini anlıyamıyorum. Benim projelerüni anlamağa ihh'yacın yok Fransua. Meselâ senin bana yazdırdığın su mektup yok mu? tste o benim midemi bulandırıyor. Niçin yazdığum bilemi • yorum. Madam Meredît beni seviyor. Ben de onu seviyorum, dedim. Sonra onu dolandırdığımı îtiraf ettim. Vel hasıl kendi kendimi ele verdiğimi an • Iadun. ÇMabaii var) MİBLİS ıazan: Edgar VaUas Tercüme eden: Ömer Fehmi 70 Allab Allah bu adamdan ne kadar hararetle bahsediyorsun. Ona nerede rasgeldin? Plâjda. Mister Brigerland sesîni bir perde daha yükselterek söylendi: Bu heriften hiç hoslanmıyo • rum, vesselâm. Seni ona kim tanıs ttrdı? B ; zzat kendi kend'mi takdim ettim. O bana lâVırdı söyledi, ben de cevap verdim. Kumluğa "«nvana oturarak konuîtuk. Lidya takdirle bağırdı: Ne müteşebbis bir kadınsm? Yok carum, bu oyle harikulâde Ne söylüyor&unuz... Ben yara» yava» crmeğe baslıyorom gaüba.. Natıl çok güzel bir adam, degil mi? Misline ender tesadüf oluna cak kadar zeki, güzel ve iyi. MUter Brigerland bomurdandıı

Bu sayıdan diğer sayfalar: