9 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

9 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m #* ty Ş FIATI 5 KURUŞTUR. Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor Ist, Misirç ısı kapısı karşısında Sahip ve Başmuharriri £ Milliyet Ouncu sene No. 3021» PAZARTESİ Siirt Meb'usu MAHMUT Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor Tet. Mrsırçarşısı Kapısı karşısında, 9 Temmuz 1934 24318, Y Tele e e ver İsmet Paşanın Meclisteki nutku Ankara, 7 Temmuz Başvekil İsmet (Paşanın nu- tuklarını okumak ne kadar o bü- yük bir zevk ise, muhterem hü- kümet reisini | dinliyebilmek te © nisbette insana heyecan veren bir mazhariyettir. Millet Mecli- si perşembe günü yaz tatiline ka. rar vermeden evvel, son sözü a - lan İsmet Paşa, Türk parlâmen- tosunun tarihinde yer çok güzel nutuklarından birini daha i- rat etti. Bu değerli nutuk, herkes tarafmdan defalarca okunmaya, satırları arasında gizlenen derin manaları aranıp bulunmaya ve ü- zerinde çok düşünmeğe lâyıktır enç Yaşta yurt uğrunda ağaran saçlarla örtülü iradeli bir ba millet kürsüsünde Meclisin bu devresinde başarılan işleri ve si- gasetimizin bugünkü © vaziyetini yük bir muvaffakıyetle tanzim edil m öyle bir nutukla izah etti 18 milyon Türk gibi bir küt yi temsil eden 410 el, milletin ve itimadını izhar ile temadiyen ve şiddetle al- ada usul diye bir şey ydı, beyaz reyleri © topla- zum yoktu bile... n > cümhuriyet hükü- telif cepheli gttiĞi siyasetin muh- elerine O temas © eden n Başvekil, Türkiyenin ha iktmat ye Hkültür. sa- vvetlerimek için alı- pan ve almacak olan tedbirlerden ba ederken, İktisat Vekâletinin Ve vE ihtiyaçlara uygun tarz- 5 eşkilâtlanması işine bilhassa : la etti, Bu münasebetle, muk- kil ii, ve vazifesever vekâlet teş- söâtnm kıymetli bir hedef oldu- Sunu söyledi, mağ, bu mütaleayı geniş mâ- 3 anlamak, ve bundan devlet <inesinin her kısmında ıslahat Hakan pe ükümet reisi sanayi progra- zn tatbikine Geğlikimlişi. Gl e vu söylerken, hakiki bir sevinç Yduğu hissediliyordu. Anadolu- m nr ağla örülmesinde âmil Sie smet Paşa, yakın günlerde o Yer tütmeğe başlıyacak yeni rika bacalarının; her gören ve kil A9 İçin ne sonsuz bir zevk teş- da kendisine hâs bir “Ti ile anlattı, mal maje et bizde serbest ve nor- tire, üm etini muhafaza edecek- man za 'esi, hükümet reisinin za- alara Gi $ıkarılan esassız şayi- kilin çati bir cevabı oldu. Başve- fettiği nında ve yerinde sar- de şükre özün ticaret o âlemin- be Yol ılandığına şüp- Yüksek iu Arcak Türk malının met, < itibarmı temin için hükü- sahada efedeceği © emeklere, bu bir oj — çalışan'her vatandaşım za- Mizemd Asını da temenni etmek in olduk Bu itibar, memleket i- yerl, Zu Kadar; fertler için de N la ofaatler vadeder. temi “liye tarifelerinde ucuzluğu Bini <emek için mücadele zama- len geeldiğini nutkunda ilân e- bir depdyekil, memleketin esaslı atıldı, NE çare bulmak için ça- arım tepşir etmiş oldu. Yol. TE ii le 2 wsul bulunacağını da ö; iğ Demiryolu politi- Yatanının demir iktisadi ve siyasi e , kuvvetlenmesi © demek. b gibi, canlı bir cümle ile a en İsmet Paşa, şimendi- pe Yanında ve karşısında şose- ga'atmak kudretindedir, Büyük Millet Meclisi son celse- ve taç, Türk ordusunu tebcil r için muhtelif vesilelerle kartılaştı. Bun meyanda İsmet Pa- dili öahuriyet ordusu için söy- Ying eri candan sevgi tezahürle - 2 e teşkil etti. Teni kaşa nutkunun en karak. 5 rafı, milli şef için millet ürününden ifade ettiği ihtisas- mi e. İsmet Paşa, Mustafa Ke- begi ili bir reise malik olmanın, imaz gacihin cereyanında bulun - yi, PİT firsat ve bahası ölçülmez 1g çüret olduğunu © söylemekle “yan kalbiz - ve 18 milyon İskân edilen Musevi vatandoşlarımız 'ŞükrüKayaB.Trakyadaki tetkiklerine devam ediyor Dahiliye Vekili Bey Edirnede büyük tezahüratla karşılandı Tekirdağı valiliğini müfettiş Cevdet Bey yapacak, 12 aile daha döndü İstanbuldaki mülkiye müfettişleri de Trakyaya gittiler EDİRNE: & A.) — Dahiliye refakatlerinde müfettişi İbrahm Tali, Dahiliye hususi kalem müdürü rem beyler ve yaverleri bulunduğu halde bugün saat 18 de Edirneye gel- viri Osman ve C. Halk Fırkası Reisi Akıner oğlu Ibrahim beyeler tarafın. dan istikbal edilmişler ve şehir wet - halinde de rüesayi memurin, belediye reisi, muhtelif halk ve esnaf teçek — külleri, mektepliler, asker, jandarma, mişlerdir. ve polis tarafmdan karşılanmışlar - ükrü Kaya Bey vilâyet hududun. | dir. EE da Edirne vi Dalmaz, Mabes kâ> Dahiliye vekili bey kendisine şe - ik, Başmüşavir Şükrü beylerle Mül - | hir namına hoş geldiniz diyen beledi. Şefik, Emniyet müşa - (Devamr 2 inci sahifede) Almanyada memnuniyetsizlik Bazı hücum kıt'aları ko- münisme iltihak ediyor Von Papen Mareşal Hindenburgu ziyaret etti ve vaziyet hakkında kendisile görüştü Girildiğine göre, siyasi mahafilde M. Von in Reisicümhuru ziyaretine itti - fakls büyük bir ehemmiyet atfedilmek- dir. Hitler hükürnetinin vaziyeti son | hâdiseler yüzünden sarsılmış gözük - | dir. Bundan böyle Nazi diktat lüğünün hangi esas dahilinde hüküm ği suali verit olmaktadır. İki gün - denberi resmi zevat ile Nazi fırkası rüs- sası hücum kıtalarının tekrar emniyeti ni kazanmağa çalışmaktadırlar. Yüzba- w Röhm'ün balefi Lutze şimdiye kadar tanınmamış bir adamdı. Anlaşıldığına göre böyle ikinci derecede bir adamın intihabı hücum kıtaları rolünün mühim derecede azaldığını pılmıştır. M. Hitlerin M. Hess, hücum kıtaların akıbeti hakkın da matbuata sükünet Veri (Devamı 2 inci sahifede) ik üzere dün alışam Neudeck'e gitmiştir. PARİS, 8 (A.A.) — Berlinden bil - Şehinşah Hz. Maküda Pehlevi Hz. Ali Sait Paşayı ve refa. katlerindeki zevatı misafir ettiler Garbi Azerbaycan Kumandanı Şah Bahti Hz. Türk misafirler şerefine bir ziyafet verdi MAKU, 7. (A.A.) — Şehinşah Hazretleri - nin izhar buyurdukları arzu üzerine mihman - darları Üçüncü Ordu Mü- fettişi Birinci Ferik Ali Suit Paşa, refakatinde Kolordu Kumandanı Ab - durrahman Nâfiz Paşa ve Erkânı © Harbiye Şefkati ve Hariciye mü - dürlerinden Talât ve A- şir Beyler olduğu halde, Alâ Hazreti Humayunun maiyetlerinde o Maküye gelmiştir. Şehinşah Haz. retleri topraklarına ayak basar basmaz Ali Sait Paşaya: De e kadar bana siz reh- il , şimdi de ben size reh- berlik edeceğim,, tifettar bulun. —————— kafanın bis ve düşüncesine ter- cüman oldu. Mecdi SADRETTİN Şehinşah Hazretleri Erzuram hududu Ali Sait Paşadan izahat alıyorlar... muşlar ve Hariciye vezirleri Kâzirni Hazretlerini mihmandar olarak ta - yin eylediklerini ilâve etmişlerdir. Kâzimi Hazretleri derhal Ali Sait Paşaya emirlerinde — bulunduklarını bildirmişler ve otomobile birlikte bi- inerek Maküye gelmişlerdir. (Devamı “3 inci sahifede), Gazi Hazretleri RR Ankarada çok hararetli tezahüratla karşılandılar ANKARA, 8 (A.A.) — Rei- sicümhur Hz. bugün saat 12 de şehrimizi teşrif buyurmuşlardır. Başvekil İsmet Paşa Hz. ile Na fia Vekili Ali, C. H. Fırkası u- mümü kâtibi Recep Beyler Gazi Hazretlerini yoldan karşılamış- lardır, İstasyonda da Büyük Er- kânı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri, diğer vekiller ve mebuslar, bilümum vekölet- ler erkânı, Ankara valisi ve em niyet müdürü tarafından selâm- lanmışlardır. Kalabalık bir halk kütlesi Gazi Hazretlerini şiddet le alkışlamıştır. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle eski Tahran elçimiz Hüs- rev Bey Reisicümhur Hazretleri nin refakatinde gelmişlerdir. Közim Ms, HİZ. Meclis reisi Közim Paşa Hazretle - ri, dün Dolmabahçe sarayındaki daire- lerinde meşgul olmuşlar, akşam üzeri otomobille şehirde-bir gezinti yapmış- lardır Relikaları Hanımefendi, Karlsbat kaplıcalarında tedavi edilmek üzere dün akşamki trenle şehrimizden hareket et- mişlerdir . Asistanlarda mı Zam istiyor? —— Doçentler vekâlete müşte- rek bir telgraf çektiler Üniversite doçentlerinden © sönre, Tıp ve Fen fakülteleri | asistanları da şebbüsatta bulunma ğa karar o vermişler dir. Dön kendileri görüştüğümüz asis - tanlar 'diyorlar — Bize verilen ma aş tü 25) “liradır. Bi- lemiz dah hic ağırdırı! Hariçte bir iy yapmamıza üm- kân yoktur. Maaşı - mızın biç olmazsa 35 raya çıkarılmasını İs Neşet Ömer 6. tiyoruz. Vekâletin do- gentler hakkında vereceği kararı bek » İiyoruz. Ondan © sonra biz de teşebbüsa't bulunacağız. Maaşımız arttırılmazsa, tifa etmek niyetinde değiliz. o Ancak, orin tedrisat kadrosuna geçmek istiyo- ruz. ,, Orta tedrisatta maaş daha fazla de- il, fakat ilâve dersler almak © imkânı rardır. Elimize daha fazla geçer. Bü - tün üniversitede (72) asistan vardır. En fazla Tıp ve Fen fakültesinde asis- tan vardır.,, Universite doçentleri Maarif vekü » letine müşterek bir telgraf çekmişler - dir. Üniversite kadrosunda (102) do » çent vardır. Fakat bumun mühim bir krs mı münhaldir. Münhal olan oçent - Bikler içinde 55 lira asli maaşlı olanlar vardır. Doçentler, müracaatlarında, az maaşlı olan arkadaşlarının bu yüksek maaşlı yerlere tayinini istemişlerdir. Fa kat 55 liralık — döçentlikler pek mah - duttur. > Üniversite erkânından bir zat do - gentlerin maaşı meselesinde şu fileri İ- eri sürüyor: — Doçentlere 35, 45, 56 hira asli maaş veriliyor. Fakat mesleğe yeni gi- ven ve 35 lira asli maaş alan doçentler unutmamalıdırlar ki, kendilerile ayni şerit altında Avrupada tahsil o etmiş ve diploma almış birçok arkadaşları or- ta tedrisat kadrosuna tayin edilmişler. dir. Ve bunlarm asli maaşları (25) li- radır. Bu vaziyet zaruridir. Çünkü “barem kanunu bunu Âmir - dir. Bütüm doçentlere derhal mani yermek imkân: kananisi yoktur. niversite rektörü doktor Neşet Ö- mer Bey dün tekrar Ankaraya gitmiştir, ş i NI Romanya Başvekili Parise gidiyor BÜKREŞ, 8 A.A. — Kral," yarın Parise igtmekte olan başvekil M. Ta - taresko ve maliye nazırı M. Slaveskoyu kabul etmiştir. £ BUGÜN 2 inci sahifede hakkında | ECNEBI MATBUATI VE SON HABERLER 3 üncü sahiled: le e alem YA, MANDAYA KANAT VERSE IDİ!, Felek REFAHA DOGRU Mümtaz FAİK çü üncü sahifede ÖZ DILİMİZLE i M. Salâhattin Rüsvet davası i Müddei umumi suçluların tecziyesini mi istedi? İddianame bir bu- çuk saat sürdü Metr Salem ve Le- on Faracinin hangi maddelerle teczi- yesi istendi? Dün iddianamesini serdeden Müd- deiumumi Fuat Bey muzun cezayi nakti olarak tayin eyl& diği miktarm azami haddi verilmiş ol » sa bile haklarında bir ceza tesiri yap- maktan çok uzak kalacağı düşünüle - rek yüksek mahkemenizin haiz olduğu vâsi takdir haklının ona göre istimal e dilmesini rica ederim. İddianame okunduktan sonra tarâs feyn vekilleri müdafaalarını hazırla * mak üzere duruşmanın talikini istemiş- tir. Müddeiumumi Fuat Bey mühlet ve rilmesine o muvafakat etmiş ve hâkim suçlu vekillerinin müdafaalarını yap - Leon Feraci ve Metr Salemin ilk celsede alınmış ve hiç neşredilme- miş bir fotoğrafileri ANKARA, 8 (Milliyet) — Metr Sa- lem ve Leon Faraci Efendilerin muha- kemelerine vekilleri hazır olduğu hal - de bugün asliye ceza mahkemesinde de- yam edilmiş, ve Nafia vekâletinden ge- len Istanbul Telefon Şirketinin serme- yesini tesbit eden komisyon raporu © » kunmuştur. Müdafaa vekilleri rapor | hakkında bir diyecekleri olmadığını söyeldikten sonra müddelumumü Fuat Bey bir bu - çuk saat süren iddianamesini okuyarak cürmün mevut olduğunu teşrih ve izah etmiş, suçun sabit olduğunu ileri süre - rek Metr Salemin ceza kanununun 223 üncü, maddecile tecziyesini, 65 yaşını Suçluların vekilleri mahkemede mak üzere duruşmayı 15 temmuz pazar günü saat ona bırakmıştır. Müddeiumuminin tatbikini istediği maddelere nazaran Leon Faraci Efen- dinin 3 aydan bir seneye kadar hapse konulması, fekat 226 inci madde mu * cibince suçta fe?an zimmethal sayıl © matı, ve 223 üncü madde verilecek | cezanın yarısından üçte â - kisi kadar indirilmesi icap © etmel ci maddesi mucibince tecziyelerini is- temiş, ve iddiasını şöyle ikmal etmiş tir: dir. Metr Salem hakkında da, verilecek cezanm yarısından üçte ikisine kadar indirilmesi ve hükmün verildiği esna - 'da 65 yaşını geçmiş | olduğundan bü iş cezanın da altıda birinin af- icap etmektedir. Maznunların teşebbüs eyledikle- husule gelmiş olsaydı devlet i - çin bais olacağı milyonlarca hirehir a - esbabı Dünkü maçlar Beşiktaş: 1, Yunanlılar: 1 Üç adım atlamada Türkiye rekoru kırıldı. Gelecek cuma Viyanadan bir takım geliyer EE Dünkü maçtan bir intiba . . Panatiaikos Yunan takımı ikinci Balkan bayrak yarışı maçını, dün gene Taksim stadında üç 1 — Fenerbahçe 3.44 1.5 bin seyirci önünde Beşiktaşa karşı yap | O 2— Pera tı. Bundan evvel bezi atletik müsabaka | O 3 — Beşiktaş lar yapıldı. Atletizm kalarında | © 4 — Galatasaray 1500 metreye Yüyunlı Colakâs iştirak et | © Sırıkla yüksek j ti. Diğer müsabakalar kendi atletleri - 1 — Fethi (G.S.) 321 “5 1 — Vizapulor (Kurtuluş) 321 1 — Pulyos (F.B.) 1345 (Yeni kiye rekoru) 2 — Tevfik (F.B.) 12.995 3 — Selim (F.B.)) 12.80 l Atletizm müsabakalarından sonra Tü bole biraz geç, yani saat on sekizde başlandı. Hakem Suphi Beydi. Beşiktaş takımı şöyle çıkmıştı: "İNesiceleri seresile yazıyoruz 110 metre 1 — Seat (G:5.) 16 25 2 Tevfik (F.B.) 400 Metre 1 — Papadoplos (F. B.) 533-5 2 — Ragıp (Beşiktaş) 3 — Haydar (G.S.) Tür 4 — Suat (G.S. Mehmet Ali - Hüsnü, Nuri - 1500 a, > rem, Fahri, Feyzi - Hayati, Hakkı, 1 — Çolakas (Yunan) 4.2424 nn, Şeref, Eşref. : Galatasray maçında — gördüğümüz veçhile Yunan takımı yölesek bir futbol -oynamıyordu, Fakat bu takımı daha göt meden yazdığımız gibi futbolcülerimi'» atletik meziyetleri tarafından fajk'» Galatasarayllara na - (Devamı 2 inci sahilede) 2 — Teoharidis (Pera) 3 — Rrza (Pera) 4 — Fethi (G.5.) Girit 1 — Necdet (F.B.) 47.24 - 2 — Karakaş (G.5.) 47.19 © 3 — Mufahham (.B.) —

Bu sayıdan diğer sayfalar: