9 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

9 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEMLEKETTE Germencik Mamureleşiyor Germenciğin çok çalışkan bir belediye heyeti var GERMENCİK, o (Milliyet) — Germencik, Vilâyetimiz icinde en gok çalışan ve muvaffak olan bir belediye he- yetine maliktir. İki seneden be- ri iş başımda 'bu lunan yeni be- lediye heyeti 10 bin liralık bir ık bir büt Şe ile kasaba. nın ümran ve ibyasına ng > Germencik Beledi- ve kısa reisi i mala ni, Yerini Tahir. birçok eserler yaratarak bugün ka sabayı tanınmıyacak bir hale ge de: ; Ze Kasabaya gelen su kil re uzaklıkta demir vir be lınmıştır. Sebze hali betondan yap tırılmış, manifaturacılar tuhafiye ve kunduracılar çarşıları ve yağ Ve Peynir pazarı yaptırılarak e Sn esnafın satılıklarını toz top- — içinde satmalarınm önü alın. z iştir. Çarşının ortasında ve kasa- anm en Şerefli yerinde de ortası | ve vi havuzlar — ve cümhuriyet | ydanı yaptırılmış ve karşısına | lediye bahçesi yaptırıl- metre mu- kle Purilmıştır. Ka a © tenvir edilmiştir. si a, vi — asri helâ li Yeri, belediye di Den kime verilmek 3 er, s& zaman içinde yapıl - Belediye heyeti işe başlayınca sit belediyenin varidat ve tah- Fa tü ehemmiyet vermiş; evvel zi tada 8.9 Hira tutan çarşı ser e 30 - 40 liraya çıkarmış- um ediye yaptığı bu eserleri u- Mumiyetle isti iz dan Mi izi suretile mey- i /etimizin en iyi incirini ren şirin tiğmbenii in feyizli idaresinde vilâyetimi- sahi isğ giden ve yükselen bir Şifa kaynagı? Bir pinar başında yüzlerce ç pasta şifa bekleyor ça 'N, (Milliyet) — Bun- we beş gün evvel Piriâziz na- imla bir yol kenarında çıkan & *u memleket dahilinde inanıl- N «adar garip (o veinsanı yrete di ık şayialara yol aç- sürüldüğü takdir- Puş. Bu suyla ve 2 kadar ; | VE propagandalar o du, Üye lemiştir ki Trabzon, Or. b kn ir Ne ee da bine ya- i arayıcılarla doludur. Ge- roll İnsanlar saatlerce beklemek dan bir miktar alabi- mun arızalı tarafını yı- © sonra giderler. Bu garip İ il esasını anlamak için Sıh tüm. Dedi BE Eğ şim & Fa gğylediklerini ben de i- Böre ağrılar ne gilemiştir. Make a larda aldırdım vak üzere © Sıhhiye i gönderdim, tahlil ei yn evsaf ve faydaları hek. bildiğ pir #ey söyliyemem yalnız. iye gibi her taraftan hergün mala suya giderek şifa ara. ie ırlar fakat bu gidenlerden la hiçbir kimseye tesadüf sudan kâ- tahlili yapıl. Can adasında fa SIRDIR, (Milliyet) — Birçok kujgp etler gösteren bem ya memlekette nezih bir yaz hye ayandırmak halkım banyo Mara temin etmek © gayesile nin ikmal a ettikten sonra Şehinşah Hz. Maküda (Başı 1 inci sahifede) akü Şehinşah Hazretlerinin dö- ir şekilde kutlula- şehir tenvir edildi. ği gibi Makü otrafmdaki dağlarda da ateşler yakılmak suretile şenlikler ya» pılmaştır. Başta Garbi Azerbaycan kuman » | danı Şah Bahti Hazretleri olmak üze” re burada bulunan fırka erkânı ve Makü halkı Ali Sait Paşa Hazretleri ne ve rofakatindeki zevata çok sa: mi hislerin ifadesi olan bir misafir ile refakatin- de bulunan zevat şerefine Şah Bahti Hazretleri tarafından bir ziyafet ve- rilmiştir. Şah Bahti Hazretleri söyledik leri nutukta bu hisleri gözel cümle - lerle izhar etmiş ve iki o büyük şefin ardeş milletin şerefine kade - hini kaldırmıştır. Bu sözleri haziru- nun hürmetle dinlediği Jstiklâl marşı takip eylemiştir. Ak 'aşa verdik- leri cevapta Ferik Şah Bahtinin göster diği teveccühe teşekkür etmiş ve mem- leketimize girerlerken gayet beşuş ve pürshhat olarak karşıladığı Alâ haz- reti Humayunu yine ayni surette be - şaşet ve sıhhatini taşıyarak hudutla- rından girerlerken selâmlamış olmak- tan duyduğu bahtiyarlığı kaydederek Alâ Hazreti Humayunu ziayretleri - nin devamı müddetince o refakat ve maiyetlerinde bulunmaktan gerek şah sen gerek yanmdaki arkadaşlarının duyduğu büyük şerefin hatırasmı da- ima muhafaza edeceğini söylemiş ve Şah Bahtinin şahsında şerefli ve kıymet- li İran ordusunu selâmlamıştır. Ka - dehini İranın büyük tacidarı ve İran milletinin refah ve şerefine kaldıran Ali Sait Paşanm bu sözleri çok içten gelen karşılıklı sevgi hislerinin teza- bürüne meydan veren görüşmeler ta- kip etti. Bu suretle ziyafet, çok sa - mimi bir hava içinde geç vakte kadar devam etti, POLİSTE Kale duvarından düşen çocuk Kumkapıda Kazani Sadi mahalle- sinde Kenan Bey sokağında 16 numa- ralı evde oturan Hüseyin Pehlivanın 77 yaşındaki Besim ismindeki ile 3 yaşmdaki Şevket kale üz: oynarlarken Şevket muvazenesi: ys betmiş yere düşerek ayağımdan ya - ralanmıştır. Buda dut ağacındı Samat oturan Serkis el şındaki İstepan kale haricinde İranlı Ali efendinin bahçesindeki dut ağa - .cına çılamış fakat muvazenesini kay- bederek yere düşmüştür. İstepan ko- undan ve başından yaralanmış teda- vi için Ermeni hastahanesine © yati- rılmıştır. Facianın sonu Kuled binde Çocukları kurtarma mektebi' muhasebecisi Hüsamettin 6- fendinin aile faciasmi dün yazmış - tık. Hüsamettin efendinin cesedi mor- ga nakledilmiştir. Refikası Sabiha hanım İngiliz has- tahanesinde yatmaktadır. Sabiha ha- nıma hastahanede ameliyat yapılış ve yaraları dikilmiştir. o Yaraları o ka- dar tehlikeli değildir. £ Bir kaç gün sonra hastahaneden © çıkabilecektir. Dün hastahanede hemşehrileri ve ak- rabaları tarafından ziyaret edilmiş - tir. Amele kavgası Fenerde Yıldırım caddesinde Rem- zi yokuşunda su borularını tamir et - mekte olan belediye amelesinden £ah- sin ve Halil ile Dimitri, marangoz Pa- nayot aralarında bir kavga cıkmış Dimitri ve arkadaşlar ıtarafından dö- wülmüşlerdir. si ki Hava raporu Sıfır dere: hararette ve deniz seviyesine indirilmiş barometre bu &a- bah: Saat 7 de 759, saat 14 te 758, de- recsi hararet 7 de 19, derecei hararet M te 25,5. şe, kemi ret 28 sagari “ararat 6. Rüzgâr şimalden esmiş, sürati sani- yede azami & metreye çıkmıştır. Tayyare cemiyetine yardım Ermeni vatandaşlarımızdan © Aram Geseryan , Kevork Malhas, Serkis İn- ciciyan, Levon Ziver, Mimar Kafafyan, Garbis Arzuyan, efendilerden mürekkep bir heyetin , memleketimizin hava kuv- vetlerine yardım içim aralarında bir tay. yare yardım derneği teşkil ederek fan liyete geçmekte oldukları haber alın - maşlır . * İzmir limanınm vaziyeti — De - niz Ticaret müdürü Müfit Necdet Bey İktısat yekâleti tarafından İzmir lima - ının umumi iktsadi vaziyeti ve liman işleri hakkında tik Yi me imur edilmiştir. Necdet Bey dün İzmire hareket etmiştir. * Belediye memurlarına maaş — Be- lediye, dün memurların ücret ve maaş- umandanı Seyfi Paşa İstanbul Adasını idaresi altmda u- Pİ Sayanla. Halk çok rağbet ir, » maktadır. muhafaza teşkilâtı im meşgul ol. aşa iki ü ü . lamak e MILLIYET “PAZARTESİ Deniz sefası İstanbulun eski deniz alem leri ihya edilecek çılar, motörcüler, küçük tr cemiyeti o halkın kayık gezintilerine karşı günden güne eksilmekte olan rağbetini, yeni bir istikamete çevirerek bil- hassa eski sandal âlemlerini can - landırmak için çalışmağa başla - muştur. Bu hususta, birçok (tedbirler düşünülmüştür, Kâğıthanede, Gök- suda, Kanlıca, Kalamış, Bebek koy larında gece âlemleri, deniz spor- ları, yapmak gibi. Cemiyet bu hı bu hususta demiştir ki: “— Iran Şahı O Hazretlerinin İstanbulda bulundukları sırada ya- pin gece âlemini halk çok beğen- Bilhassa binlere sandalı me - şalelerle deniz üstünde duruşları nefis bir manzara idi. Ağustosta ucuz meşalelerle bir şehri âyin daha yapmak istiyo - ruz. Bu suretle halkı deniz spor - larma bilhassa kayığa, kayık ya - rışlarma alıştıracağız. ,, İstanbulda kayık günden güne eksiliyor. Bilhassa Boğaz ve Ada- larda, 927 senesinde (o Heybelide 30 kayık vardı. Bugün 9 kayık yok. Boğazın Anadolu kıyısında bütün kayıklar 49 tanedir. Tekmil İstan- bulda da 3000 kayık vardır.,, * Kayıkçılar Cemiyeti beledi- yeye müracaat ederek Göksu de - resi ağzının tanzim (edilmesini istemişler, burada kayıkçılığı in- kişaf için bazı kayık eğlenceleri tertip edeceklerini bildirmişler - dir, Fakat belediye (bütçesinde tahsisat olmadığından ( belediye, Göksu deresi ağzını temtizliyemi- yecektir. Milli müdafaa vergisi etiketleri Tütün, cigara ve içkiden alı - nan milli müdafaa vergisi, şimdi- ye kadar fiatlara ilâve edilerek tahsil ediliyordu. İnhisar başmüdürlüğü, cigara, ve tütün paketleri üzerine zamme- dilen miktarı gösteren - etiketler ilâve etmeğe başlamıştır... Yakında içki şişelerine de ay- ni şekilde müdafaa pulları yapış- tırılacaktır. iz Brendiziye 6 saatte Aero ekspres tayyare şirketi Brendizi ile İstanbul arasında ye- ni tayyare postaları tesis etmiş - tir. Bu ayın on-beşinden itibaren başbyocak olun bü seferler için Üç motörlü büyük bir tayyare tahsis edilmiştir. 18 yolcu alan bu tayyare saatte 260 kilometre süratle gidecek ve Brendiziye altı saatte varabilecek- tir, NURU LACAKELAY Gençlik sahifesi Gençlik sayfasını münderica - tumızın fazlalığından dolayı yarı na bırakmıya mecbur kaldık. Ar- #4 itizar ederiz. ALLAK LALA AKLIN 9 TEMMUZ 1934 Dr. Nissen geldi Maarif vekâleti ile tomas etmek üzere Ankaraya giden Trp fakültesi profesörlerinden doktor Nissen dün şehrimize dönmüştür. M. Nissen para almadı. Hususi hastahanelerden birisinde izmirden gelen bir hastanın ciğerle » Fnde ameliyat yâpmiş ölan profesör Nissen'nin bu ameliyat için 500 lira üe- ret aldığı yazılmıştı. İylânci enuo s0 san bey olduğu anlaşılan bu hastadan aldığımız bir mektupta ”Profesörün ameliyat için hiç bir ücret kabul et - mediği, kendisine verilmek istenen hediyeleri bile infinlle reddettiği bil- dirilmekte ve sırf meslek aşkının sev- kile yapılan've hastayı muhakkak bir ölümden kurtaran bu içi profesöre teşekkür edil Ankarada M. M. V. Satın - alma Komisyonundan: Hava kıt'atı için Diyarıbe- kir Ali pmarda inşa edilecek olan bir efrat paviyonu ve mut fak kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şartname ve pro jelerini görmek isteyenlerin hergün öğleden sonra ve mü- nakasaya iştirak edeceklerin 197-934 perşembe günü saat 15 de'teminatlariyle birlikte M. M. V. Satınalma komisyo- nuna müracaatları, (3050) (3426) 2882 İzmir Mst. Mv. Satmalma Komisyonundan: İzmir Mst. Mv. kıtaat hay- vanatı ihtiyacı için 239850 ki lo kuru ot kapalı zarfla müna kasaya konmuştur. İhalesi 1- 8-934 çarşamba günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve müna kasaya iştirak için de © gün ve vaktinden evvel teklif ve temi nat mektuplarile birlikte İz - mirde Kışlada Mst. Mv. Satm alma komisyonuna müracaat- ları, (3071) (3754) ... Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: Bahkesir kıtaat hayvanatı Küpal zarfla münakasası ilin edilip'ihale günü olan 5-7-934 farihamla hiç bir talip çıkma - dığından 16-7-934 pazartesi günü saat 10da pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin o gün ve vaktinde Balıkesir As- keri Satmalma komisyonuna müracaatları. (3072) (3752) Doktor HORHORUNİ Hergün akşama kadar hastalarını Emin önü Velide kırasthanesi yanındaki mo #venehanesinde tedavi eder. Telefon: 24(31 MM ( 236 ) 4018 Dr. İHSAN SAMI ÖKSÜRÜK ŞURUBU Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilüçter. Her eczanede ve ecza depo- inhisarler U. Müdürlüğünden: “34,584,, metre mik'abı (2000) adet sandıklık tahta sa- tm almacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazar- lığa iştirak edebilmek üzere yüzde yedi buçuk teminatları hâmilen 11-7-934 Çarşamba satım komisyonuna müracaatl günü saat 15 de Cibalide Alım arı, (3605) Istanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğün su... den: Yalova kazası dahilinde bulunan binaların umumi tahriri nin icrasına Maliye Vekâletince karar verilmiş olduğundan keyfiyet 1837 numaralı Bina desi mucibince ilân olunur. vergisi kanununun 41 inci mad- (3751) Biyik Tayyare Piyangosu 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 20.009 liralık bir mükâfat vardır. ihtiyacı için 520 ton kuru otun | Yarında bulunur. 522. amman 3344 e . Istanbul Deniz Kumandanlığından: Kasımpaşada Divanhane Sarayında bulunan Deniz Ge- dikli Küçük Zabit Hazırlama Askeri Orta Mektebine bu sene talebe alınacaktır. I Mektebe girmek için ilk mektep şahadetnamesini ha- iz olan 14 ilâ 16 yaşında bulunan her Türk vatandaşı matlüp evsafı haiz ise girebilir. II — Mektepten bu sene çıkıp donanmaya gönderilecek mezunların noksan kadrolarmı doldurmak üzere 18 yaşını ik- mal etmiş ve ilk mektep şahadetnamesini haiz denizciliğe me- raklı genç ve gürbüz talebeler de alınacaktır. “Orta Mektep müdavimleri tercihan kabul olunur.,, IU — Kayıt ve kabul ve sıhhi muayenelerinin ikmali için 1 Temmuzdan 15 Ağustosa kadar müracaat etmek lâzımdır. IV — Müracaat edilecek mahaller: Istanbul Kasımpaşa- da Deniz Gedikli mektebi müdürli Ankarada Deniz Müs- teşarlığı, İzmitte Üssübahri Kumandanlığı, İzmirde Deniz Ku mandanlığı, Vilâyetlerde Askerlik Şubelerile o mahallin en bü yük askeri makamıdır. (3748) Tesviyeci Ustaları aranıyor > 5 Sümer Bank İstanbul şubesinden: Uşak: Şeker fabrikamızda iki, üç ay sürecek montaj işleri için 30 kadar tesviyeciye ihtiyaç vardır. Tesviyecilerin kendilerine ve- rilecek talimat dairesinde müstakilen iş yapabilecek kabiliyette bulunmaları mışruttur. Uşağa gönderileceklere iki buçuk lira ye'- miye ile yol paraları verileceği gibi Fabrikada veya Uşakta yat cak yer ile öğle eği de temin edilecektir. Bu müddet için UÜ; ğa gitmek isteyenlerin tercümei hal ve ehliyetnamelerile Şubemiz Mubayaat Servisine derbal müracaatları, 1734) Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsüRektörlüğünden 1 — Bu sene Yüksek Zira at Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerine mecca ni leyli ve ücretli leyli ve nihari erkek ve kız talebe almacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı - da yazılıdır: a — Türk tab'asından olmak (Ecnebiler hususi talimatna mesine göre kabul edilir). i b — Lise bakaloryasını ve rmiş bulunmak c — Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka rı olmamak. Ğ d — Mesleklerinin icap et tirdiği beden kabiliyeti ve sağ « Tamlıkları hakkında tam teşek küllü hastahanelerden sıhhat ra poru getirmek ve aşı şahadetnamesi yermek, e — Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazba- tası getirmek. | 2 — Enstitüye girmek isteyenler yukarıdaki vesikalarla birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük- sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü güne göndermelidirler. 3 — Mürscaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey- Tülün sonuncu gününe kadardır. 4 — Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmayanların kay dı silinir. 5 — Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de stajmı veya Fakültesini bırakanlardan veya cezâen çıkarı- lanlardan hükümetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. ? 6 — Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle rine göre tefrik edilecektir. 7 — Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine almacak talebe- ; er, Tabii İlimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev cut dersleri de takibe mecburdurlar. 8 — Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi Or man çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 9 — Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek ü- zere 275 liradır. 10 — Ucretli leyli talebe tercih olunur. Kabul sartları haiz olan nihari talebe için mikdar tahdit e ema Marsilya Ticaret Mektebine Gönderilecek Talebe Kakkında: İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: İmtihanla seçilerek Marsilya Yüksek Ticaret Mektebine bir talebe gönderilecektir. Bakaloryayı ikmal etmiş olmak, Avrupada tahsiline ailesinin mali vaziyeti müsait olmamak, sıhhat vesikası haiz olmak, askerlikçe ilişiği olmamak, fran sızcaya da kâfi derecede vâkıf olmak şarttır. Yüksek Ticaret mektebinden mezun olup da bu şeraiti haiz ve yaşları 22 yi geç kin olmıyanlar tercih edilecektir. Talipler atasında: — Fransızca, yazı, tercüme, mükâleme; 2 — Türk tarihinden; 3 — Türkiye iktısadi coğrafyasından, 4 — Cebir ve hendese- den, 5 — Hikmet ve kimyadan 1 Ağustos (tarihinde şifahi ve tahriri müsabaka imtihanı yapılacaktır. Yukarıdaki şeraiti haiz olanların a — Nüfus tezkerelerinin musaddak suretleri; b — Mektep şahadetnamelerinin musad- dak suretleri, e — Askerlik vesikalarının musaddak suretleri; d — Avrupada tahsiline ailesinin vaziyeti maliyesinin müsait olmadığma dair vesika ile Oda Büro şefliğine 23 Temmuz Pa- © zartesi akşamma kadar müracaat etmeleri ve Ankara Ticaret Odasınca da ayni şerait dahilinde gene Marsilyaya bir. talebe gönderileceğinden mezkür Odaya da müracaat olunabileceği | ilân olunur (3744) 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: