9 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

9 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkın Sesi KIN Ss ES inci S hifemizde Bulgar komitacılığının iç yüzü tefrikarını behemehal okuyunuz BEŞİNCİ SENE M: 1216 PAZARTESİ Almanyada ikinci Bir ihtilâl Hazırlanıyormuş 9 TEMMUZ 1934 60 PARA Neşriyatını Tadil eden —araır (Narot) gazetesi Bulgr Milletine hitaben şu Beyannameyi neşretti fiya, — Bulgarca çıkan yannameyi «Memleket fı geraiti hasehii e a ai ve T idare tarafını i itizam eyleği, Ku Mümin! ai — 1 tel a içtimai, Zira Mokraşt siya 3 z veri tişara devam Bimek 9 si Fanayırişleri mozaikçi Hüseyin iştir. Şaatını efendiye vermii Pana Alma Atina, ölmem — e igeimi yadan alıvan yeni habe orada geçen kanlı ille itler sannolannğundan daha pek tüyler ii ün adır Genral Şiaygerin üe birlikte ma'fim tarzd a k sokak ortasında & Ai & bir dava... © nun çok seviliği | ettiği bir çek büyük rütbeli © 2 > © Almanya'da Sathi hi bir si sükün olmasına rağ men vâziyet çok tehlikeli ve naziktir. bi Towdr: —Royter #jansınlü Berlin e bil diriyor: Memlekette eaihi bir sü kün olmasına rağmen gizli bir gra hüküm ii r. Çün yetmiş beşinin bücum kıtalarına tekrar alın msk ihtimali verdir. Son am hükümleri muhalefet propagaudasına müsait bir zemiu haşı'lıyan umumi bi aça doğu şi tar, is bücum kıtaları şimdiden komünizme iltihak a rler. Bu Me uosurlarına arşı büklüm Raygşverin 100000 M ingin teşkil e pe piri yedi dık gli e gar Bu ı ku m kıta li arı çikbimi yapıldığına dair ve rçok mi saller gösterilmrktedir. Hit- tan doğruluğu ve büyüklüğü tesbit edilmiştir. Reisler süi astı kıtastın manevraları şeklinde hezırlamış.ardı. Şimdi sakiü Almanlar Gi bir eni hi muvzuu vard i O da Hit itlerin - suikast kstini olduğu gibi muhtemel bark eN ağa m k yonal sosyalistlerin kom gresinde dahili ve harici si anla ait mühim bir nutuk söylemiş ve bu notuk bütün telsiz istasyonları tarafından vegredilmiştir. Viyana Bi al — Mü- nihten mi Raygpost gazet Ek sibop göre, Almanyada son vekai esva- suds A Das yonal (o sosyalistler fırkası e i ve halen ii abiç ile ie nesyonal sosyalist tie kasının birçok azası da tevr- kif edilmiştir, Mezkoflar arasında Tirol deki nazırların eski şefi oluv amanlar Tusburkdeki sında balk ta- Hitler tarafından bilhassa tebrik edil lan M, H fer de vari “Hüsamettin Efendi ye İlk vasıta ile İzmire dönü ği mili Müdüriyet Görü min ot biçer gibi doğ Alman umum kli” Kete memleket har asker ve kini 35 anya ahvali gittikçe karışıyor «Hitlerin bu kaplı siyasetioe karşı bir nefret hissi verdir miştir. Bugün Fon Papen Hitle M., Fon Papen ve hattâ düne kadar rin sağ kolu sayılan Kiering bile bu idamların övüne ge gilmezse Hitler ile senElki m yeceklerini kendisine tehdit il a e hâdiseler hakkındaki gili nümaygşleri Berli ai #ndişe uyandırmıştır. Pr Sal Nisen Hakkında YaPılan Neşriyatı ekziP Ediyor tile Hakimiyeti asa — 11 > üreme Vasıf Bey Moskovaya, Rağı lin ve. pm lk 9. e ) — Mos kova sefirimiz Rağıp beyin Romsya büyük elçisi Vasıf beyin de Mosko vaya nakledilecekleri tekar- rür etmiştir. i tesine şa mektubu gndermiş tir. Ahval ve şeraiti mahensa altında hasusi bir klinikte po meydan üzere tılbt müdahalem için bir öcret almaktan sarfı na zar ettiğimi teberuz ettirmiş tim. Bu , yani ücret al- Firma baliğ evvel ettiğimi, bu- beyanı vazife miti, di; ela göre irki Nisenin bu ameliyattan 500 lira ücret aldığı anlaşılm ş- tır. Buudan Nisenin yaptığı smeliyatın fevkalâde veşim- diye kadar yapılmamış bir ameliyat olmadığı, her zaman yapılan cerrahi işlerdi en ay 2 tahakkuk etmi eiğiş oldi beyan ede- rim. Ben kendimi bu haber lerin yaratmak istediği havs Dın üstünde hissederim. Bu a rağmen bu satırları mi met vererek keyfiyeti tas- bih edişim, mesleki talim ve — 4 üncü Türkiye ile Yunanistan ai n bir vaziyet alması mümkün değildir. > Yangın u gece saat 22 a Karşı- bek dişçi M, Gronyere sit olan deniz e yangın zuhur etmiş ve ban- yo tamamen mi Ahmet Zogoya En Suikast Teşeb büsü ln Atina ve — Vradini gazetesi Arnavutluk siyasi elsi ailene reğ- met Zogoya 8 > 5 ta istinaden yazmaktadır. Hırsızlığa Teşebbüs Dün saat 9,l4de Ki tahkikata mıştır. Esrarcılık Dün saat 17,30 da İkigeş: melik ve oğlu Çak brahimin öze- vide esrar ie ihbar Ida başlan- m Bamazsn edilmesi sin üzeri *âran- 20 mış ve am esrarla bir bu hk Mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: