9 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

9 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden Tomas İbrahim tstanbul Meçhul Cumhuriyet Lira Kr. Isim Şehir Adres Tevdi ed*n tnüessese Tevdl târlhl 19 77 Mehmet Edip Süreyya J. Messeyan B. Nogara Burss Rasim Paşa Sami B. Tevfik Hüseyin B. Yusuf Ziya, Chapat Algouadich, G. Cangadi 15 H. Haritonidis İstanbul 25 50 Dr. C. Danassi » 34 60 Mme. Despina Asklipacîou 24 10 Mme. Vitali Rlecca Coenca 25 40 J. Chryssaphidis C. Georgiadîs 17 Evripidis Ma*"*onıati 11 05 Alexsandre soglou 2 19 F. Fröhlich Gelibolu 16 13 Megalos Anagnos • taras 2 95 Abdullah Sarica 2 58 Yorghi Bardari» 3 45 Bosnalı Hasan 2 40 J. Genovitz i71 66 Mustafa Mazhar 460 17 Mustafa Resit 17 01 Jacques Onudjian 6 84 L. Preuss 336 53 Sadullah bin Muhittin 117 74 Sait Hüsnü 48 05 Şafak Cemiyeti Hayriyesi 247 22 A. Stavridis 17 12 Frans Sterkner 43 30 G. Triandafillot 73 35 D. F. Vlastari 3 94 Association des Ouriers Relieurs 3 01 Irene Atsinganou 2 34 C. Cosmil Bey 125 51 Ketty Eckerlin 343 94 Emine H. bin Emin 75 58 D. Evangel 18 24 Ferit Ferhat 243 39 Gartz 157 87 Hafız Mehmet Tursun 2 25 J. D. Halkon 12 01 İbrahim Hayriye • 9 08 Melle. A. M. Madie 2 17 Hüseyin Tevfik B. 3 11 Ismail bin Osman 4 84 J. W. Koch 2 66 Georges Koch 2 27 H. Menkes 2 26 L. Papaleontidou 2 78 Sarina Reznik 4 60 C. Sarris 1,100 88 Ahmet Şükrü B. 12 16 Agâh B. 7 81 Association des Ouvriers Conf isseurs 4 56 M. Castelli 25 32 L. Chrissaf İdis 1 26 Andcea Seizani 20 63 Thejphanis Mitakides 62 01 Kjrkor Yedikian 0 46 Alex Jos^phidis 0 71 Georse* Yoannidis 0 86 Melle. Elisa Papajian 0 57 Charles. S. Molho ^1 03 Hrant Tchopourian 1 67 Mne. Çleopatra Pasaroussi 0 26 Micbel J. Galtesno 0 90 Mme. Rpsa Sourasky 1 70 Marco Mizrahi 1 11 BasÜe Deniapuk 1 61 Rauline Bunloyrska 0 19 Dand Chikaloff 20 10 Catalcı Mehmet Salih B. 61 89 Har&lambos Alvanos 359 12 Yeschoua Birotoff 13 84 Robert Gensburger 10 44 Z. Abedin Harirfruş 35 94 Abdül Gaffar Ka • radağlı 17 54 Kerbala Kamber Kerimoff 165 Aron J. Levy 29 52 HPCI Baba Mehme doff 99 16 Paüazyan Bohcahvan Zayî Emniyet altıncı yube müdürlüğünden almış olduğum 1103/ 1118 numaralı sandalcılık ehliyetnatnemi kaybettim. Yenisinî alacağımdan diğerînin hiilrmü yoktur. Hasköy îskelesinde »aıvdalcı Dursun. (984) Zayi Kadıköy Malmüdürlü ğünden 5964 numara ile almakta ol< duğum tekaüt maaşına ait mührü zayî ettim. Hiikmü yoktur. Harp malullerinden mütekait kıdemli yüzbafi Arif Meçhul Doyçe ©ryent Bank Dresdner Bank 6/12/1933 Zirde miktar ve müfredatı yazılı paralar 2243 numaralı mevduatı koruma kanununun on yedinci maddesi mucibince muhtelif müesseseler tarafından Maliye Vekâleti Celilesi hesabına Bankamıza devredilmiştir. Esham veya varislerînin ellerindeki evrakı müs bitelerile birlikte darei Merkeziye ve Şubelerimize Ashap veya varislerînin ellerindeki evrakı müsbitelerile birlikte idarei merkeziye ve çubelerimize dört sene sonra hazineye intikal edeceği ilân olunur. (3740) Şehir Tevdi tarihi Adres Tevdi eden mtiessese Isim Doyçe Bank Und Diskonto 14/12/933 Gezelşaft 32 26 312 54 77 23 50 56 40 24 70 45 Sirkeci Kosova han No. 5 Meçhul Büyükada 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Meçhul 6 6 20 5 5 19 50 5 30 4 5 5 22 5 5 5 2 17 30 0 0 45 50 60 Hrisafidis Josef Ferahyan Halil Mustafa Kokalis Lâzar Kuyumcıyan Mavrofridis Pançeko Boris Papazyan Gabriel Filaridis M. Filipos Ant. Raptopulos S. Salebyan Hamparçum Sirabyan 1 illy ve Ali. Tahir Müdahhar Tomaidis H. Zankoviç M. Zotos Eduard Aleksandr Malinine Nisim H. Assa C. K. Yap R. J. Danon J. tsrael ve 1. Ardi 9 9 9 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 9 9 9 9 9 '9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 35 Mark Rabincviç 0 94 J. N. Maliaras 3 5 1 0 10 51 60 N. Vitalis i. Gesaryan A. Roco et Co. A. G. Chembri 9 9 Galata Perşembepa Bahrisefit Fele • zar Sinasar han menk Bankası İstanbul Boton han No. 6 » Tokatlıyan oteli » Tahtakale Kanza han 1314 » Galata Perşembepazar » Arslan han Kadıköy Bahariye No. 43 » Bahkpazar Peynirci v sokak No. 19 Tahtakale No. 43 » Meçhul » » 26/12/1933 » » 9 » » 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 9 9 9 4 35 Türkuazya şirketi 1 50 M. Vilenkin 203 Unyon de Fabrikan Eksportatör 50 06 Mühendis Baruhin Karamustafapaşa Cad. No. 77 lstavropulo han Meçhul Barcelone Adapazarı Meçhul » » » » 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 V » 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 • Doyçe Bank Und. Diskonto Gezelsaft 14/12/1933 122 Von Millingen Van Hoppe 879 78 Dr. H. Vartabetyan 50 75 Vozarzck Johannes Bağdat 207 64 Zilka, Sion Ezra 33 46 Abdülkadir bin Rifat 22 14 Angel Haim 501 Altamyan Karabet 1 010 79 Attaryan Mikael 161 89 Ballasamyan Baronis 1 90 Haralambidis Yirdan 2,651 40 Etablissemntde Membre» Artificiels (sun'î j aza müessesesi) 70 92 Fındıklıyan Leon 42 13 Hayrullah Sani bin 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ömer 552 254 29 96 17 Helvacıyan Leon 04 Helvacıyan Yervant 99 İhsan bin Hüseyin 63 Hakkı ömer oğlu Ismail Hakkı 37 99 Madam Katina Kosta 71 29 Mahmut bin Bekir 103 82 E. Mavromati 191 52 Mustafa Behçet bin Muhammet Ef. 91 23 Scopeglia Rado 60 79 Tsimbru Hristo 147 57 Bâki Bey bin Mehmet 35 98 Avedikyan A. S. 31 93 Hakâk Salamon 17 99 Horoviç Rabineı 17 13 Hüssey Andreas 21 92 Mensur Salim Heskel 235 35 Mehmet Bey Kape tonoviç 29 87 Nuama Abraham 19 88 Tevfik B. 35 89 Melkon Ef. 27 50 M. Menache 24 66 37 72 14 80 32 33 100 92 48 19 39 82 Kaymakam Namık B. veresesi Mehmet Şükrü Ef. Hazretleri Erich Franke Major ttmann Cie Nationale de Navigation (Millî Vapurculuk Şirketi) Temini istiklâl sandıği Balikdjian Freres Dr. Sidney L. Mizzi Cte «Marietta Fos colo» 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Baçcfat Budapeste Bilemedik Bagdat Karamürsel Rars 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Doyçe uryent B»nk Dresdner Bank 6/12/1933 9 9 Istanbul Millî Emlâk Müdürlügünden: ktanbul Uzunçarsı Mercanağa mahallesinin Uzunçarşı eski Babıseraakerî, yeni Harbiye caddesinde eski 8, 10 ve yeni 59, 61, 61/7 numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye, bir büyük mağaza ve bir büyük marangoz atelyesini müstemil iki kath ve iki kapılı Gümüş oğlu namile maruf han bedeli iki taksitte ödenmek şartile muham men «9000» dokuz bin lira kıymet üzerinden kapalı zarf usulile 29 temmuz 934 pazar günü saat on dörtte satılacaktır. Taliplerin mu hanımen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat ve tekîif namelerini yevm ve saati mezkurdan evvel fstanbul Millî Emlâk Müdüriüğünde müteşekkil Satıç Komisyonu riyasetine tevdi etmeleri. » » 9 9 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 20 15 9 9 9 «M.» (3658);

Bu sayıdan diğer sayfalar: