10 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

10 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE TEMMUZ SALI 1934 Cw BEŞİNCİ YIL. No, 4656 Hergiin Ankara'da çıkar SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. İÇ SAYIFALARIMIZDA Üçü; fada: İ Tarama Ne taramalı ne Seli Şeref Pe Bir yolculuğun duyğu - —M rdüncü Sayı Garpta firiz rk Bikini inşa Haberleri Gündelik MINTAKA UZLAŞMALARI Milletler arasındaki münasebetlerin her | olunca, siyasetin iktisada ön ayak olması zaruridir. Teknik © terakkilere ve istihsal vasıtalarının Göklü rağmen bütün ciha- i buhrandan doğduğu ve beynelmilel a Zeynelâbidin Bey, hükü aarif Vekili Hikmet Bey tarihi k Maarif Vekâletine Aydın mebusu Zeynelâbidin Bey tayin edildi. metin ve fırkanın çizdiği esaslar dahilinde tatbikine devam edilen mecut me gramın tahakkukuna çalışacağını söylüyor. Maarif Vekili Zeynelabidin Bey makamında. Hükümetin ve yi LR 7 SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE M. Karahan'ın eyanatı. M. bag bari İtihadı”- n halen A Asya hudut - in edi sik olduğu bütün vk arasında Büyük Türk ti kadar aziz ve emin mili a bağla yoktur, diyor, Tü Moskova, 9 (A.A.) — Mongolistan cüm | azametli Mu bei ir Şahinşah Hz. ile Gazi Hz. arasında Topraklarımızdan ayrılır ken Gazi Hz. ne telgrafı. İyran yim Alâhazreti Hümayun ıza Şah P. evi Hazrelerinin topraklam- mızı ai leke tel yazısı tercümesi berveçhi âtidir: —“Yalovada 934 e etmek İ Mongolistan'a gönde- | | Rusya'nın Ankara büyük elçisi M. Ken ei reis mermi kemere a messiline şu beyanatta bulunmuştur; Ankaradaki vaziyfeme başlamak anımı enlemi. gr gimme! Bi irki ür mile kadar aziz v duğu bütün dostları) 5... © kardeşlik münasebatı, daima daha sağ - b bir dostluk için kati bir zamandır. Bu miş luğun istikbaldı Seki Mi Kota meşgul le siyasi nizamı, sulhu koruyacak ve herkesi al Lil dil iy iktisadi nizamın teessüsüne imkân bulun- madığı artık umumiyetle anlaşılmış bir ha- Bat. te Bı gibi, ar İsa tsat biribiri e daima karşılıklı tesir- ler yaparlar. Devlet hayatında ül ile ik lutlarmı kati surette" aj tısa mümkün değildir. ve ii bir lea edilmemiş olmasında ir. Cihanın siyasi ve ari o bk fe; a beraber milli hayatta olduğu ta da snr e ik- Dier ki: | r tedbirler alır- ii .IM. Rudolf Hes z din ve çocuğun ölümi tayin İrsen Tayin Tasdikiliye iktiran etmiş v. en sonra vazi- Zeynelabidin Bi dün makamın- da kabul ettiği bir muharririmize de | '— Vazifeme şimdi başladım. Almanya hadiseleri. temizleme işini «izah ediyor. Berlin, 9 (A.A) — M. Hes iyrat ettiği bir ve ezcümle demiştir ki: — Binlerce iyi aa ve hattâ ka - olmak ii için Hücum programın tahakkı şa- e e ç 4 Büyük İyran devletinin dg lışacağım. benim Vekâleti e Maarif iy çalışma — ramında bir a Çi tayinim- | os masından dolayı bahtiyarım.,, Karahan, bu sahada evelki gayretle Zildir. Bilhassa bunu tebarüz ettir - mek isterim., Bis Moi Vekili Hikmet B.dü sovyet münasebatına hasrettiği dikkatten A i dönün 1 muhterem büyük Şahinşahı Alâhazreti Hümeyuğ Rıza Şah Pehlevi Hazretleri, Bah Türkiye'den kardeş memli ton vi buçukta Vekâlete g rek Vekâlet erkânma veda alm. reisi di Necip Ali ye bu sene İstari > bulda toplanacak otuzuncu beynel - milel parlamentolar konferansı hak | kında Anadolu nsına şu beyanat eme elem (Parlamentolar birliği eylülde İstan bul'da toplanacaktır. Parlamentolar birliği türk grupu heyetler ve alınan tedbirlerle verenin olan barları anlatıyor. malâmat aldık. Kr metli misafirlerimiz i için o de- ğim günler ve kudret ve faziletinize big ere ol vereler han ıramda rette menkuş caktır. Milletlerimizin biribirine karş tabii olan kuvvetli rabrtaları Şahinşahileriyle tebarüz etmiş ve büsbi, tün kö tir. Bu kardeşlik hissiyat nı türk mi kendi namıma eşime selâmetler, uzun esut ömürler ve iyi milleti. ne tamedli refah ve saadetler I isyanla alakaları ta bulunmuştur; bu olmamıştır. Hainler, bir kaç yüksek sef, ve e e 24 kında bütün #iilletler ayı ar-idi Gü nizam dakatle hi: d lecelğid en şüphesiz bütün insanlık için lâzım olan re- fah yollarmı da gi güçlük: ç pe vk i, bir ihtilâl fikriyle o ii Kolonya'da m nutukta ikinci ar beynelmilel birliğe dahil kırl la henüz birliğe dahi anlara ihtar ettiğim v bugün de kendilerini hücum kıtalarma ret etmek mevkiinde zannedenlere ih - İla: bulun orum. m erin miyemlam den sonra olunmıyan 23 parlamento heyeti da leketimize memnuniyetle gelecekle rine dair peyderpey cevaplar almak “ | evelki gibi olmuştur. M. Hitler, almanları “| sevk d ve idare edecek yegâne salâbiyettar tayız. e evelki sene birlikten ay iyı tler bakımından Reali te- | na, uğ Me ve ke ey müca İküye iade etmiştir.,, lan italyanlar ve şimi ka dar konferansa hiç iştirak etmemiş lan iranlıl leceklerini bildi irmiş vet ettik, Bütün bu gruplardan mem | (Sons Sİ inci gir lerdir. Şi büyük Ligi göstermektedirler. hasmda mevcut olan bu pi te sal diğinden o rejiyonal uzlaşmalar ile siyasi pi helafl : höddine indi ır, Hic; yol gruplarından Şireci İsveç, Sogut Mı| pan letlerin siyasi ve iktisadi. k üzerinde de ayrı ayrı tesirler ie hali kalmazlar. Onun için beynelmilel haya- ta evvela siyaset ve sonra da 3mda Gihanşümul tedbirler e bir e iktısat saha- mek zarureti kendini göstermiştir. Siyasi olsun, iktısadi olsun rejiyonal uzlaşma ted- birleri beşeriyetin sulh ve refahının temini hususunda ideal bir merhale olmamakla ber oraya varmak için vi na netice verememiştir. Yalnız milletler değil, zümreler arasın- daki wn ve çarpışmalara imkân rakm; mek m siyaset ve hem a Si ihanşi s2 laşmalar temini eri Zee m ve daha arzuya de- ger bir şey olurdu. Fakat dediğimiz gibi bü- tün milletlerin fikir» ve idrak seviyeleri ve devlet kan ait man her iki gahada da b anlaşmayı imkânsız almasa — ml ei zor bir hale getir- Hâlâ Arap harflerini kullanıyorlar. a edilebilir. Siyasi emniyeti az çok te- takviye eden rejiyonal sikli ta- bi olarak iktısadi uzlaşmalar için - ni hazırlarlar. Prensip iti ei b mille- olan ve siyasi, iktısadi hiç bir teca- vüz fikri taşımıyan mıntaka uzlaşmaları, daha emin ve umumi çareler kadar, cihan sulh Başvekâletten ve a Bazı kimseleri makamlara iiikley yazlı müraca » be! İni rülmektedir. Mezkür harflerle gerek bili ma- kamma ve gerek (zata gönderilecek yazılarm . okunmadan yırtılıp am herkesçe şi ti bayan olun (4.4 ğa en pratik tedbirlerinden sayılabilir, ZEKİ MESUT mir zilat yapılmıştır, Gene grupumuzun ricası Üzerine —— a. M. Bartu Londra'da M. BARTU'NUN KISA BEYANATI , Londra, 9 (A A.) — İngiliz gazeteciler Vecip Ali Bey Fransa, İtalya, Romanya deniz ve demiryollarında aynı tenzilat yap tırılmıştır, Daha şimdiden almakta lduğ bii Giz 1 Bara Land daki akl iie de ibaret olduğunu söylemekle iktifa ederek mükâlemelerin vermekten ünlü eylemiştir. ip Kregi ile rüş er. a & asan sonra İngiltere murahhasları şerefine bir sek franamlar erek ingilizler, mil uni bici inne gi yem anladığımıza göre, bazı mleketlerin ayan ve ileri de geleceklerdir. Konferans hazırlığı ile daha ya kından alakalanmak üze Tupu muz bürosu İstanbul'a hakleileriş mebusan re N onların asla, pine Piyetri ki müte: im Fakat bunların mevzuu, siyasi ufku şöyle bir gözden geçirmek ve bilhassa slkler bırakma ve mütekabil mu avenet meselelerini tetkiyk eylemek olduğu tahmin — Deni ait görüşmeler, nazar pirim baret kalmıştır. Londra, 9 (A.A.) —Sir Jon Simen, Lord Eden, Mr. Van Sittrat ile M. Bartu ve arasında bu sabah Hariciye Nezareti

Bu sayıdan diğer sayfalar: