10 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LTEPNDEKİ — : Sene 4 ——İNoİİNZL—"' Maarıf Sıyasetınde Değişiklik Yoktur < Yah içleri telefonaz 20203 —- SALI — Hitlerin Muavini Konuşuyor Alman Devletini Ancak Şiddetli Hareketler Kurtarabilirdi Bu Şiddeti Gösterdiği İçin M. “M. Hitlere Minnettarız .. Lç’o'o'b ... * * n Berlin, © (ALA.) — Başvekil M. Hitlerin başmaayini M. Hes büyük bir nutuk söyliyerek bil- hassa demiştir ki: “ — Binlerce iyi — Almanın ölümden kurtarılması için sulkaste çilerin ölmesi lâzımdı. Hücum or- dularının bu İsyan ile alâkaları yoktur ve Hitlere sadakatle hiz- mette devam edeceklerdir. M Hitler Almarıyayı sevk ve idare edecek — yegâne salâhiyet olduğunu ispat etmiş ve Alman kadınının, uğrunda kocasının ve çocuklarının mücadele ettiği ülkü- ye imanını ihya etmiştir.., M. Hes suikastin tenkilindeki şiddetin haklı olduğunu söylemiş ve demiştir kit “— O tehlikeli günlerde dev- leti ancak — şiddetli haraketler kurtarabilirdi. Bu şiddeti göster- diği için M. Hitlere minnettarır. « Tecziye ettiklerimizden bir Kismınin * hüdisatin — feci surotte devamı yüzünden suçlu oldukla- rını sanıyorum. Fakat Alman mik- letinin mevcudiyeti mevzuubahs olurken şahsi mes'uliyetlerin hu- dudunu ölçmiye hakkımız yoktu.,, M. Hes bundan sonra bütün #abık muharipleri ve Fransız sa- bık muhariplerini sulha çağırmış ve demiştir ki: « — Sualhun bekçisi olan bil- yük asker Hindenburg burada memleketimizi — kurtardı, — Sabık muharipler tarafından idare edi- len iki memleketin, Almanya ve İtalyanın sulhunu - teshil için en fazla bir hareketle çalışmakta ol- maları bir tesadüf eseri değildir. Keza, Venedikte sabık muharip Hitler ve Musolini arasında samimi, şahsi münasebat teessüs etmesi de bir tesadüf —eseri değildir. Lehli komşularımızla sulha müsait muahedeli bir vaziyet tesis ettik ve yine Lehistanda da bir asker, Mareşal Pilsüdski, siyaseti idare etmektedir. Esasen Fransada da (Devamı Yuncu sayfada | yamaıra n | | | yanında öoturuyormuş. | İ Ze meee e e eee Milli sosyalist hücum lılılımım ıınl seji Lutz Bir. Yol Faciası Daha Florya “Yolunda " Bir — ' Dört Kadın Evvelsi gün saat on beş rad- | delerinde Topkapı - Florya yos lunda bir. otomobil faclası oldu. Bir erkekle üç kadın ağir ve bir kadın da hafif surette yaralan- dı. Vak'anın şekli şudur : Doktor Nihat Sezai Bey (580) No. li husust otomobiline tamdığı kadınlardan Madam Bert, Madam Levi ve Madamfj Kropeyi alarak Florya plâjlarına gitmek Üzere Topkapı asfalt yoluna çıkmışlar. Madam Krope Nihat Sezai Beyin Yol asfalt ve tenha olduğ" için otomobile son sürat verilmliş. Yılanlıayazmadan Davutpaşa köp- rüsüne doğru ilerilenmiye baş- lanmış. Burada yol çok meyilli olduğu için otomobil büsbütln bızlanmış.. İnişin tam ortasında çok keskin bir viraj vardır. Otomobil bu virajı dönerken ( Devamı 10 uncu sayfada ) Sizinle bu heyecanlı ve geni tefrikamızdan birkaç satır okuyalım : “Karşınızdaki bir çift göz fırıl fırıl döner. Çünkü gelen ada- mın hüviyetini öğrenmek, ha- kiki bir müşteri olup olmadı- Gını anlamak kararındadır. O, size bir yandan muhtelif otomobil Markalarını metedaer, bir yandan da sorar. Sizin kim olduğunuzu öğretir... Bu sualler, ona, Yaralandı Yeni Vekil Zeynelâbidin 'Bey Maarif Vekili ; Değişti Hikmet Bey Tarih Saha- sında Çalışacaktır Ankara, 9 (Hususi) — Maarif Vekili Hikmet B., tarihi teteb- bülerle meşgul olmak üzere istifa etmiş, yerine eski Bursa lisi ve Aydın meb'usu Zeynelâbidin B. tayin edilmiştir. Yeni Vekil Zeynelâbidin B. dedi ki: t— Vazifeme şimdi başladım. Hükümetin ve fırkahın diği esaslar dahilinde tatbikına devam edilen mevcut programın tahak- kukuna cağım. Beniin vekâ- lete le Maarif Vekâ- (Devamı 10 uncu sayfada) İdare işleri telefonuz 20703 on Posta 10 TEIMUZ 1934 Fiatı 5 kunıı İlk Milli Âbide Yapılırken .. KubılayHeykelı Tezgâhta “İnandılar, Vuruştular, Öldüler, Biz Emanetlerinin / Bekçileriyiz .. ,, Bulgur Kıralının Moşhıır Bulgurpalasında İki Mahpus. 3000 Kiloluk Pehlivan Bir Model Bundan (6) sene evvel, 1928 senesinde İstabul gazeteleri Pa- riste Grand Palais beynelmilel sergisinde ilk defa iki heyke kabul edilen genç bir Türk — san'atkârının muvaffakıyetini — ifti- harla yazıyorlardı, ki bu sergiye dünyanın en büyük san'atkârı- sın dahi ancak iki eseri kabul edilebilir, Aynı genç san'atkâr geçen mayısta An- karada açılan Kubi- lây âbidesi konkuru- nu da kazandı: Hey keltraş Ratip Bey. Kubilây âbidesi konkuruna, araların- da ecnebi de bulu- nan 9 öün'atkâr işti- rak — etmişti. Fakat Âbide — Komlsyonu Ratip Beyin verdiği nümuneyi beyendi. Genç — heykeltra şımız. Ratip B. bir konkur rekorcusu san- dan açılan konkur birinciliği ka- zanarak (Münih) te Milli Güzel San'atler Akademisine gönderil- mişti. Ratip B. tahsilini ikmal için oradan da Parise geçmiş, Pariste | ——0 S Heykeltraş Ratip Bey, Kabilâg abidesinin önünâ konulacak Şençlik timsalile meşgulken "atkâr! Evvelcede hükümet tarafın- | meşhur Fransız dühi heykeltraş ( Rodin ) in şakirtleri yanında son etütlerini yapmış. Kubilây âbidesinin bir husu- #iyeti vardır.. bu âbide mevruu, (Düvamı 8 incl sayfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: