10 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

10 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< | t , , , , Halkın'(Sesi dhtikâr Karşısında Halk İstanbalda — bal gibi — ihtiklir olduğu görünüyor. Hele eğlence yerleri ve guzinolar, Gdeta in- sanın cebine el atacak kadar işi ileri götürmüşlerdir. Bu vaziyet karşısında mücadele açılman elzemdir. Buna dair bir takım haberler - veriliyor, fakat netice — çıkmıyor. Bü dipsiz şayiaların halk arasında uyandırdığı — hüssasiyeti, — biz, dün göyle tosbit ettik: Rıdvan Boy (Taksim Ayaspase 007 — İstanbulda ihtikâr va :ı;..ıĞOkıı z ilay vt İsta a Ihti ,':':;f;'s_": Pada radthiş bir boğuntu nn İsterseniz siz. soygunculuk a. Parklar, babhçeler, bırahı çalgılı ve içkili bahçeler vö nelerde hariçte kilosu (50) kuruşa satılan balığın ufacık tabağı (50) ku- ruşa veriliyor. Yüz paralık gazoz (40), (25) kuruşluk bir gişe rakı (100) ku- ruşa satılıyor. Kır kahvelerinde bir fincan kahve kuruşa - satılıyor. Plüjlarda da ıı,ı(î?n.,. Şilaük “ele> şama kadar işle yorulan sinirleri iki kadeh rakı ile dinlendirmek, çehrin binbir. gürültüsile dolan kulakların tozunu bir fasıllık şarkı İle silmek de medeni insanların bir ihtiyacıdır. İşte bu gibi yerlerde müthiş bir ihtikâr hüküm sürüyor. En adi bahçede bir saatlik saxz dinlemek ve bir. gazoz içmek bir buçuk, iki Hiraya patlıyor. Bu işlerle hangi makam meşgul olacaksa der- hal faaliyete geçmeli. Zavallı halk daha fazla boğdurulmamalıdır. x4 Hikmet Bey (Aksaray Küçük lünga 12) — İhtikâr eğlence yerlerinde bir ejder gibi dolaşıyor. Fakir keseleri ılan gibi sümürüyor. Nakil ücretleri aa olduğu için herkes Adalara, Boğaziçine daha başka mesirelere gidemiyor. Şehir içindeki bahçeleri, gazinoları tercih ediyor. Fakat kazara bir de buralara düştü mü, kesesini boşaltıp çıkıyor. Eğlence de yirminci aarın zaruri İhtiyaçları arasındadır. Akşama kadar bayatın bin bir gürül tüzile yorulan dimağların bir iki saat temiz bava almak ve saz dinlemek suretile dinlendirilmesi ekmek ve su gibi bir ihtiyaçtır. * Hasip Bey ( Süleymaniye Medrese sokağı 49) — Sıcak günlerde dikkat ederseniz Beyoğlu caddeleri, halk bahçeleri çok kalabalık oluyor. Bir sazlı bahçede, birahanede oturmak ve bava almak imkâmım — bulamzyan halk manasız bir kalabalık halinde sokaklarda dolaşıyor. Çünkü gazino- lar, birahaneler ve bahçeler o kadar pahabı ki kimse giremiyor. Kazara biriside bu yerlere düştü mü Allah yardımcım olsun eğer kahveyi, gazozu aa kuruşa içeceğini tahmin ederek şoluk çocuğunu da buralara sokanlar hesap zamanında caketi de rehin et- mekten başka çare bulamazlar. Bence su gibi yer sahipleri kat'iyen ticaret silmiyorlar. — Ticarette ciro esastır. Ucuz verip çok #satmak az satıp pa- sah vermekten daha kârlıdır. Eğlence yerlerinin sahipleri biribirine bakarak boyuna fiatları arttırıyorlar. Onlar zicaretin manasını bilmiyorlar. Bele- diye bunlara Ücareti öğretmeli ve halkı da ihtikârdan kurtarmalıdır. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: — Odamın etrafım İstanbal — sayfiye- Carimln rerlnlerile süsledim, demiştin Hasan sey ! Halbuki ben rezme benzer bir yey İremiyerum, — L aö y SON POSTA DAHİLİ HABERLER Ayın 21 i Geliyor İşlerını Bırakmaları İca Eden Ecnebilere Tebligat Yapıldı Türk vatandaşlara hasredilen-küçük san'at ve meslekler hakkındekt talimatnamenin — tatbikatı neticesi elarak temmuzun (21) ine kadar İşlerinden şekilmeleri icap eden yabancı tâbiiyetli - işçilerin emmniyet müdürlüğünce — listeleri hazırlanmış ve vilâyete verilmiştir. Bu listeler üzerinde, talimatna- menin şümulü dairesine giren şahıslara ayrı ayrı ettiği kendilerine - bildirilmiştir. (21 ) temmuzda, zabıtaca umumi şekilde kontrollara — başlanacak, tebligat yapılan küçük meslek . erbabınım — işlerini bırakıp bırakmadıkları - tespit edilecektir. Hılbııkı yapılan tebligat üzerine birçok ecnebi tâbilyetindeki meslek erbabı — vilâyete müracan. ederek kendilerinin küçük san'atlarla meşgul olma- dıklarını, toptan iş gördükleri için bu hü- kümlerin haklarında tatbik edilmemesi lâzımgel- diğini ileri sürmüşlerdir. Halbuki talimatname ve Dahiliye Vekâletince hazırlanmış — olan izahname sarihtir. Türklere hasredilen işlerde çalışmakta olan mektup gönderilmek suretile tebligat yapılmış ve | yabüncleri /a N SENE b'nk.idü"n Fbatiasisd ayın (21) ine kadar mesleklerinden çekilmeleri icap ı caatlar nazarı itibara almmıyacaktır. icap eder. Binaenâleyh, bu şekilde yapılan müra- Bu İşlerden çekilenler — Türklere hasredilmiş işlerin haricindeki mesleklerde - çalışabileceklerdir. Bundan başka sermaye koymak fakat bilfiil çalış- mamak — şartiyle bu işlerde kalmaları menedil- memiıüı. 16 Bin Lira Mahmut Saim Ef. Vilâyeti Dava Ediyor dördüncü Hukuk — mahkemesine müracaat ederek Vilâyet aleyhine (16350) liralık bir tazminat dava- & açmıştır. Malımut Saim Efen- dinin istidası çok uzundur ve adresi de şöyledir: Merkezi Galatada rük caddesiı Ada hamı — 18,19,21 numaralarda, Şubesi — Galatada mumhane caddesinde Noviko ha- mında 21, 22 numaralarda kitap- çılık ve neşriyat idaresi ve operet idareleri sahibi Mahmut Saim,,. * Diğer taraftan meddeiumumi- lik te Mahmut Saim Efendinin bazı matbaalarda izinsiz mecmua neşrettiği için dün kendisile bir- Jikte altı matbaa hakkında yeni bir dava açınış üçüncü ceza mah- kemesine vermniştir. Dünkü Haya Yağan Yağmur Miktarı 31,5 Milimetredir Rasathanenin tebliğine göre, dün sıfır derecel hararete ve de- niz seviyesine indirilmiş baromet- re saat 7 de 758, saat 14 de 759, Detecel hararet saat 7de 16, 14 te 18, azami 21,5, asgari 15. Dün sabahtan öğleye kadar yağan yağımurun miktarı 31.5 milimetredir. Rüzgüâr ekseriyetle Şimali Şar- ki istikametinden esmiş ve azami sür'ati saniyede 8,5 metreye ka- dar çıkmıştır. eski güm- Hasan Bey — İşte azizim bu Boğaziçinin resmi | Gece Y arısı |Bir Facia Bir Adamcağız Uyku Ağır- hğile Denizde Boğuldu Evvelki gece köprünün Ada iskelesinde bir facıa olmuştur. Gece saat ondan sonra gece bekçisi bir adamın bir köşeye büzülü bir — vaziyette yattığım görmüş ve orada ne yaptığını sormuştur. Bu adam bekçinin | sualine cevap vermiyerek ayağa kalkmış ve yürümeğe başlamıştır. Bu sırada yanlış bir istikamette yürüyen adam birdenbire denize yuvarlanmış ve birkaç saniye çırpındıktan sonra, sular ıraıındı kaybolmuştur. Bekçi facıayı zabı- taya haber vermiş, yapılan bütün araştırmalara rağmen zavallının ne cesedi ve ne de heviyeti meydana çıkarılamamıştır. Adam- cağızın uyku ağırlığile istikametini şaşırdığı zannediliyor. 24 Saatin Hâdiseleri Haliç şirketi vapurlarında ç hşan Şeref Efendi hııeı hlı elini makineye kaptırmıştır. 4 Cibalide oturan Sabri is- ı-dı bir arabacı bir alacak yüzünden çıkan lııvgı neticesinde ıııuı şebrimizde kaza ve iki dı yangın bıdıı'ıu olmuştur. İstanbul - Edirnt Yolu .“Yeniden inşası takarrür eden İstanbal - Edirne asfalt yolunun İstanbul hududu içindeki kısmının yapılmasına başlanmıştır. Bu kı- sım 53 kilometredir. İş Ve İşçiler Yeni Teşkilât Her Tarafa Teşmil Edilecek Yeni İktısat Vekâleti teşkilâ- tında bir de “ İş ve işçiler ,, bü- rosu ihdas edilmiştir. Aldığımız malümata göre; şimdiki halde merkezde çalışacak olan bu büronun bütün vilâyet- lerde birer şube halinde tesisi düşünülmektedir. Bu takdirde, iş için bugüne kadar Sanayi Müdür- lüklerine — yapılan — müracaatlar doğrudan doğruya bu büro tara- fıadan tetkik edilecektir, Bilhassa başlıca vilâyet merkezlerinde çok faydalı olacağı düşünülen bu bü- roların teşmili hususunda tetkikat yapılmaktadır, Eski Müderrislere Maaş Haziran başığdan itibaren ma- aşları kesilen eski Darülfünun müderrislerine, memurin kanunu mucibince, yarım aylık verilmesi takarrür etmiştir. Bu hususta ha- zırlıklar yapılmaktadır. Yumurta Fiatler Yeniden Bir Miktar Daha Düştü İspanya ile yeni ticaret itilâ- fının akdinden sonra yumurta ih- racatımız iyi bir vaziyete girmiş, sandık fiatları 22 liraya yüksel- mişti. Fakat İspanyada yeniden id- halâtı tehdit eder bir vaziyat görülmesi fiatlara iyiden iyiye tesir yapmış, dokuz liralık bir farkla 13 Hiraya kadar düşmüş- tür. Alâkadarlar tarafından bu bususta etraflı tetkikat — yapıl- maktadır. Parlâmentolar Kor feransına Hazırl Ankara, 9 (A.A.) — Parlâmentolü birliği Türk grupu reisi Necip Boy, bu sene İstanbulda top l otuzuncu beyaelmilel parlâment konferansı hakkında Anadolu a sına şu beyanatta bulunmuşlardır: * — Bu sene memleketimizde eylülde toplanacak olan parlâınenti konferansına beynelmile! birliğe d kırk grupla henüz — birliğe dahil Tunmıyan 23 parlâmento heyetini d. ettik. Bütün bu guruplardan mem ketimize memnuniyetle gelecekle: dair peyderpey cevaplar almakta, Ezcümle evvelki sene — birli ayrılmış olan İtalyanlar vö şimdij kadar konferanan biç iştirak etmem olan İranlılar geleceklerini bildirmiği lerdir. j Amerika, İsvöç, Yugoslavya, Mu Hicaz, İspanyol guruplarından - gel ceklerine daiz malâınat aldık. Kiymı misafirlerimiz — için Devlet demir Denizyollarında — yüzde 50 ten: yapılmıştır. Yine gurupümuzun ricası üze Fransa, İtalya, Romanya deniz demiryollarında aynı tenzilât yaptır mıştır ., Denizil Sporcuları Denizli, 9 — Halkevi tarafınd komşu vilâyetlere bir bisiklet turn tertip edilmiştir. Sporcular llk ko olan Acıpayama hareket etmişlerdir. Profesörler De Maa Zammı İstiyorlar Üniversite doçent ve asistanların” dan sonra, adetleri 42 olân Türk profesörleri de maaşlarına zam yap ması İiçin Maarif Vekâletine müracaâl etmişlerdir. Profesörler asli maaşları: (20) lira zam yapılmasını İletomakte<i dirler. . Yeni Afyon Piyasası Zile, 9 (A. A.) — Yeni Afyon mi sulü çıkmış ve kilosu piyasada glll buçuk ila yedi lira arasında w mıştır. Bu seneki mabsül mıktarı yedi sekiz bin kilo tahmin edilmektedir. Talebe Tenezzühü —— Millf Türk Taleba Birliği gele parar için Adalara bir tenezzüh terti #tmiştir. Bu tenerzzühe Balkan tales beleri de davet edilmişlerdir. Lehistan Muallimleri Lehistan ilkmektep — muallimleri: den (70) kişilik bir kafile şehrimizd gelmiş, ve dün muhtelif yerleri gı mişlerdir. Dün akşam sefaretl şereflerine bir kabul resmi yapılmış4 tir. Bugün Türk muallimleri tarafın: dan gereflerine Halkevinde bir çay wörilecek, akşam Varnaya gideceklere dir. Ihtikâr Komisyonu Dahiliyo Vekâletinden belediyeyüör ihtikârla mücadele için bir tamidi gönderilmiş, bu mescleyi tetkik için yalinin riyasetinde bir komisyon teşkil edilmesi — bildirilmiştir. Komisyondâ Vilâyet, Belediye ve Ticarat Odasi namına Üç murahhas — bulunacaktır. Komisyon önümürdeki hafta toplana” rek ihtikâr işini tetkike başlıyacaktırı Pazar Ola Hasan B. Diyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: