10 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

10 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çocuğunuzun güzel ve kuv- vetli olması için içeceği sütü taze ve sıhhi bir surette muhafaza edecek - FRİGİDAİRE dir. Orada saklayınız BOURLA - BİRADERLER ve Şsı. - “SATİE, —— VANTİLÂTÖRLERİ ve fevkalâde tediye şartları sayesinde VERESiYE SERiNLiİiK (893) istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden : Sıhhi müesseselerin 1934 mali senesi makarna, un, şehriye, — irmik, kuskus ihtiyaçları ile Akliye hastanesinin ve Kuduz T. Mü- essesesinin süt ve kâse yoğurdu ve keza Akliye hastanesi ve Ku- duz T. Mücssesesi ile Sanatoryomun yaş sebzelerinin tamamı ve Tip “ Talebe Yurdu ile Çocuk hastanesinin bir kısım yaş sebzeleri 31 Temmuz 934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile muamele yapıl- ıııık üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. “3673,, Belediye Sular İdaresinden : Halen İstinye koyunda bulunan İdareye ait bir Deniz Motörü teknesi satılıktır. Talip olanların fazla tafsilât almak için Levazım Şefliğine müracaatları. “3783,, istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Demirkapı, Elvanzade - Hocapaşa mahallesi Serdar sokağında “4,, numaralı hanenin “2177,, lira muhammen bedelli 80/120 — hissesinin peşin para' veya mübadil bonosile 22/7/934 Pazar günü -— sant On dörde kadar pazarlıkla satılacağı ilân olunur. “B.,, “3497,, ei W y ö Denizyolları İŞLETME St Acenteleri ( Kınlıl& Köprübaş Tel. 42362 — lühürdarzade Han Telk 22740 Trabzon Yolu VATAN vapuru 10 Temmuz Salı 20 de Galata rıhtimin- dan kalkacak. Gidişte Zongul- dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, — Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun- lara ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğrayacaktır. “3723,, Ayvalık Yolu BANDIRMA — Yapuru li Temmuz Çarşamba 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. *3799,, HACI BEKiR Şekerleri, dünyada iştihar etmiştir. l saya konmuştur. İıtekllleıın mlhıcııtlın Kınlıoy I'-wılu saddesi No, 33 eX ç Beyhude yere — Geçirmeyiniz Sivri sinekleri FLİT ile üldurllnüz Sivrisineklerin sinirlendirici V zıltıları , azaplı bir gecenin alâı metidir. Niçin beyhude yere iztiraph saatler geçirmeli? FIR tle bunları hamen öldürabilirsiniz! Fakat adi ve kat'iyyen tesirden, âri olan haşarat öldürücü maşık' teri kullanmaktan sakınınız. FLİT ÇK dört harflı F-Lİ-T tedarik ediniz' "UT Siyah kuşaklı ve asker resimli sarı tenekelere dikkat ve onları h | musirren talep odlnılı PO)1ZU9) YlYNUL 2P49))D01 J Müfettiş Namzetliği Müsabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: *“6,, Müfettiş Namzeti alınmak Üzere 11/8/1934 Cumartesi günü saat 9 da Ankara ve İstanbul Zirant Bankalarında bir müsabal imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin “Mülkiye, © veya “Yüksek İktısat ve Ticeret, mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları lâzımdır. Müfettiş Namzetlerine “140,, lira maaş verilir. İki senelik stajdan sonra yapılacak meslekt imtihanda muvaffak olanlar “175$,, lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. İmtihan programını ve sair şartları havi matbualar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hoyeti Müdürlüğünden va İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7/934 Perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek — suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. “3776,, ”Io Ş ’—'R“I'I' SAı_ı,., hazmiyeyo ınılü lı )"Fruait Salt” [uoıll ıoıJ bır mıkdav Hmon sıkıldıkda susamayı gideren lllllJ tihhi ve mükemmel, bir müstahsır teşkil eder “İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın— alma Komisyonu Reisliğinden : Akliye ve Asabiye hastanesi hastaları için kışlık elbise vt palto yaptırılmak üzere lüzum gösterilen 5000 metre yerli kumaş' olbaptaki nümüne ve şartnamesi veçhile ve 24 Temmuz 934 Sali günü saat 14te kapalı zarf nsulile muamele yapılmak nzne münakar “3435,, loıı Posta lıhııı Sabibiz AlI Elrem —— wllllrhîıll! v krakbik. v. A, KUTİEL ae İN ö l

Bu sayıdan diğer sayfalar: