10 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

10 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j -a - S ada — SPSYİTELLE! | Tında 45 numaralı — ©turan doktor Sezai bey, Telefon 2382 4 KURUŞ ABER 4 KURUŞ ——— Rus sularında Japon şemileri... arif Vekili Hikmet Aydın Meb'usu Zeyn tayin edilmiştir, Beyin alabidin “Yeni vazifeme şimdi Hükümetin ve Fırkanın :.iıî'..;î saslar dahilinde tatbikatma devam ;:ıleıı Mevcut programın tahakku - ('n.ı.çılıışınğım: Benim — vekâlete Yınıı: ile Maarif Vekâletinin - ça- | Togramında değişikli! a )ı_uk değildir. Bi!hısı: ınn: ı:ı:.m- YÜZ ottiremle isterim. Hasan Ati Bey Ankaraya çağırıldı düller yapılacağı şayidir. Bu husuz- ta sıkı bir ketumiyet vardır. Otomobil kazası İki kişi ağır, iki kişi hafif yaralı ' : i .Eıîve.lkı gün Topkapı haricin - dı: iki _kış'min ağır ve iki kişinin e ?ııfıf olarak yırıhnmıluiyle neticelenen bir otomobil olmuştur. Nişantaşında vali konağı civa - apartımanda B k yanmna . SI ayni apartıman sakinlerin - den Madam Leyi, Madam Berta, ve : e ::lıdı_m Krape ile birlikte ken- v husüsi — otomobiline binmiş, Floryaya gi - gilmek üze kebarikti re yola çık - kazası Rus sefareti protesto etti Bir Japon miralayı evrak çalmış Moskova, 9 (A., A.) — Sovyet Rusyanın Tokyo sefareti müsteşa- | rı hariciye nezaretine müracaat ederek Japon torpitosu Numa - kasinin 27 haziranda usulsüz su - rette Sovyet sularına — girmesini, almaksızın Sahaline 65 zabit ve tayfa çıkar- masını ve 29 haziranda bir Japon tayyaresinin Handas mıntakasın- masını protesto etmiştir. 28 haziranda Erime Japon petrol | | gemisinin müsaade da Sovyet hududu üzerinden uç - | ——— ”— 10 Temmuz 1934 Salı Bir jandarmamız şe Kırklarelinde otuz tevkif edildi Moskova, 9 (A. A.) — Tas a- ÇArkası 6 mmcr sayıfamızdadır) çün Ş_ahenğaîı Hz.-nin Türkiye hakkında takdirkâr sözleri Makü, 9 (A.A.) -- Şahenşah Hazretlerinin seyahatleri esnasın- da mihmandar olarak refakatlerin de bulunmuş - olan üçüncü — ordu müfettişi Ali Sait Paşa ile Tahran büyük elçisi Eniş Bey, kolordu ku- mandanı Abdurrahman Nafiz Pa- çik köşkünde Alâhazreti humayu- (Arkası 6 c sayıfamızdadır) nun misafiri olarak bulunmuşlar- | dır, Bu ziyafette Şahenşah Hz, A- Y. Baş l_lyoruz B3 ine : NEVT SSEĞR . Aptülhamidi çıldırtan gözdeleri Necmiseher Hanım YAZAN Ishak Ferdi inden x( li Sait paşaya çok samimi iltifat- larda bulunmuşlardır. Memleke- | timizi ziyaretlerine ait tahassüsle- rini bilhassa şu cümlelerle ifade etmişlerdir: “— İstanbuldan buraya yorul- madan ferah ferah geldik. Biz bu güne kadar bu geçtiğimiz yolun bu kadar kısa olduğunu bilmiyor- | duk. Bu bizim için yeni bir keşif | oldu. Türkiyeye beşuş olarak git- | tim. Beşuş olarak geldim. Bun- dan çok mesrurum. — Türkiyede gördüğüm ve işittiğim her şey be- ni memnun etmiştir. Siz Türkler, | bahtiyarsınız. Zira, başta büyük (Arkastı 2 inci sayıfamızdadır) şa dün akşam yemeğinde Bahçe- | Siz Türkler bal;tiyarsınız, kü Gazi gibi bir Teati edilen telgraflar Ankara 9 (ALA.) — İram Şahöngi Alâ Mazreti Humayun Riza Şah Pehlevij Hazretlerinin topraklarımızı terkederken Reksicumhur — Hnazretlerine — gönderdikleri) telyazısı tereümesi bervoçhi atidir : Bayazit, 6 — T — 904 Yalovada Mu azzam Türkiye Cumhuriyeti Relal Mulh-| töremi Azametlu Mustafa Kemal Hazret, lerine. Bu mevkide Türkiyeye veda ediyi rüm, — fırsatı ganimot bildim. —O büy biraderimin muhabbet — ve saizilml satı benim kalbimde unutulmuyacak tıralar icat edecektir. Bir defa daha şekkürlerimi arz ile nihayetsiz hürmetlı rimi takdim ediyoram. —Orada minafe' tim osnasında İran ve Türkiye miller rinin kalp ve ruh birliğini gözümle düm. Zaman bu rabıtaların mesut n cesinl gösterecektir. Büyük — kardeşi selkmet, uzun ömürler ve Türk mille saadetler dilerim. — Riza Şah Pehlevi Relsicumhar Hazretleri Müşarünileyi Hazrotleri ga cevabi. tolyasısını gönde gelşlerdir : Büyük İran Devletinin Muhterem ve) Büyük Şabenşahr Âlâ Hazreti Humayun| Rıza Şah Pehlevi Hazretleri — Tabran hislerle dolu telgrafaamel Humayunlarım sevinçle aldım. Zati Şehinşahilerile Dirlikte — goçirdiği günler ve kudret ve faziletinize bir kerı daha — şahit olduğum mühavereler — hatri ramda «ilinmez süretle menkuş kulacak- tır. — Milletlerimizin — birbirine karşı pek, tabli olan kuvvetli rabrtaları ziyareti Şr hensahileriyle tebarüz ctmiş ve büsbütitr kükleşmiştir. Ba — kardeşlik — hissiyatını Türk milleti nanıma — ve kendi mamımı arzederken — kardeş mülletin büyük bik kümdarı dostüm ve kardeşime selâmet- der, uzun ve mesuat Ömlürler ve İran mib| letine tomadli refah ve saadotler Gazi Mustafa Kemal Türkiye Reisicümhuru ve şefiniz kişi İnkı hit edildi lâp mecmuası aley- hinde takibatabaşlandı Deyli var zetesi Muhacirler | Yeni bir talimatna — ane hazırlandı Çok kolaylık görecekler Ankara, 10 (Hususi Telefon- la) — İstanbulda bulunan — nüfus martesi günü buraya dönecektir. Muhacir ve mültecilerin memle- kete kabulleri, kayıtları ve nakille ri hakkında Dahiliye Vekâleti bir talimatname hazırladı. Bir iki gün zarfında vilâyetlere tamim edile- cektir. Bu talimatnamede — muha- cirlerin memlekete girerken — ve | memlekette görecekleri yardımlar hakkınd aesaslı kayıtlar — vardır. Talimatnameye göre, Türk kültü- rüne bağlı olmıyanlara — muhacir kâğıdı verilemez ve bunlara tabi- iyet beyannamesi imza ettirilemez. 'Türk irkma mensup olup ta Müs - lüman bulunanlar alelrtlak muha- cir olarak kabul olunurlar. (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) Aleyhimizde Yunanistandaki hareketin mahiyeti! nedir?.. | Bugünkü Cümhuriyet gazetesin-! de Türk — Yunan dostluğu üzeri- ne ÂAtinadan yazılmış mühim bir mektup vardır. Bu mektupta; bir kısım Yunan- hların hâlâ eski hislerle hareket | ettikleri zikredilerek Harbiye Na- | CArkası 6 m dir ) " 00 ! 1 sayılar umum müdürü Ali Galip Bey Cu -! Telgr;i;' Rg:;ı: ne diyor ? .. Dahiliye Vekili Keşandan geçerek Geliboluya gitti Keşan, 9 (A.A.) — Bu sabah Edirneden hareket eden Dahiliye Sabri, hususi kalem müdürü Ek- rem ve yaverleri Arif Bey olduğu halde saat 14 te Keşana geldiler. Vekil Beyin geleceğini haber alan halk, kasabanın methalinde coş - kun tezahüratla Vekil Beyi karşı- ladılar. Vekil Bey, Keşanda iki saat ka- dar kaldıktan sonra Geliboluya hareket ettiler. Halk samimi te- zahüratla Vekil Beyi selâmladı. Hadiseyi Kırklarelinde VAKIT namına tahkik eden bir muharriri miz şunları yazıyor: (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) & Neş'et ömer beyin beyanatı Cemil B. Neşet ömer B. Ankarada bulunan Üniversite Rektörü Neşet Ömer Bey istifa et- miştir. Yerine Ankara Hukuk Fa- kültesi Müderrisler Meclisi Reis Vekili ve Hukuku Düvel Profesö - rü Cemil Beyin tayini ihtimali kuv vetlidir. Neşet Ömer Beyin bugün saat on dörtte Ankara Muhabiri- mize verdiği beyanat 6 ncr sayfa - mızdadır. A Wi Yakli Sükgü Kaya Bevofandi y Ç

Bu sayıdan diğer sayfalar: