10 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

10 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam Postası üniversite rektörü HABER'e bugü 2 de beyanatta bulundu Ankara, 10 (Hususi Muhıbırı- mizden, telefonla) — Burada bu -| lunan Üniversite Rektörü Neşet| Ömer Beyle bugün saat 14 te gö-| rüştüm, bana şunları söyledi: Ankaraya, Vekülete Üniversi - te Rektörlüğünden istifamı tak- dim etmiye geldim.Sebebi, ıımııııı mın kısmı âzamını Tıp Fakültesin- deki dersime ve tıbbi taharriyata hasretmek isteyişimdir. İdari vazi- femden affımı rica eden istifam kabul edildi. | İ Üniversite, inkişaf yolundadır.| Bu önümüzdeki sene bir kat dahal tekâmül edecektir. Fizik, kimya Enstitüleri, biyoloji Enstitüsü inşa | | atına başlanmak üzeredir. Ders le-| vazımı da hemen kâmilen ıipıriı( edilmektedir. | Profesör Nissenin yaptığı ı-[ meliyat kanunu vardır. Ayrıca Ayrıca| İstanbul üniversitesine ıelirilenl ecnebi profesörü hakkında da tababet kanunu — vardır. kanun vardır. Bu kanunların muhtevası dahilinde — hareket e- dilmesi icap eder, İcrayı tababet rzeselesi Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine a- ittir. Ecnebi profesörlerin tıbbi| istişare edebilmeleri meselesi ka- nun ile müeyyettir. — Daoçentlerin maaş meselesi - nin son vaziyeti nedir? — Rektörlük henüz bu mesele- den haberdar değildir. Resmen! müracaat vaki olmamıştır. | Bir jandarmamızı şehit ettiler (Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) — Kırklarelindeki Yahudi ha -, disesini yakından öğrenmek üzere buraya geldim, Hadise 3 — 4 temmuz gecesi ve pek âni olmuş- tur. Bazı Yahudi evlerinin bulun-| duğu mahalleye dolan kimseler| bu evlerin kapılarını kırmak iste-| mişler, kopan vaveylâ üzerine zı- bıta derhal vaka mahalline yetış— miştir. Fakat polis ve jandarma kuvvetleri kâfi miktarda olmadığı için hadisenin önü derhal alına - mamıştır. Mütecavizleri menetmeğe uğra- şanlardan bir jandarma onbışııı W karışıklık osnasında bıçak darbe - lerile yaralanmıştır. Jandarma on— başısı memleket hastanesine kal - dırlmıştır. Şimdi aldığım habere göre, bu kahraman askerimiz has- tanede maalesef ölmüştür. Jandarmamızın şahadeti haberi burada büyük teessür uyandırmış- tır. Vaka, gece ve karışıklık es nasında olduğu için katil maalesef teşhis olunamamıştır. Maamafih —— —— — — —— —— ——— — ——— —— ——— ———0 ——— —— ——— Düz yüz metre koşu: Birinci Buratoviç (Yugoslavya). ikinci Doiçef — (Bulgaristan), üçüncü Travlos (Yunanistan). Uzun atlama: Birinci Burato - viç (Yugoslavya), ikinci Travlos (Yunanistan), —üçüncü — Doiçel | (Bulgaristan). | Siklet atma: Birinci Doiçef! (Bulgaristan), ikinci Saklani (Ro-, manya), üçüncü Travlos (Yuna 'f nistan). Yüksek atlama: Birinci Bura - toviç (Yugoslavya), beraber ola - rak ikinci Travlos (Yunanistan) ve kalot (Yugoslav), 3 üncü Do- içef (Bulgaristan). Dört yüz metre koşu: Birinci Doiçef (Bulgaristan), ikinci Gogo Ç(Arnavutluk), üçüncü Buratoviç (Yugoslavya). Birinci günün umumi neticeleri- Buratoviç (Yugoslavya), Doiçef (Bulgaristan), Travlos (Yunanis- tan) Müsabakalar bittikten sonra atletler bir fener alayı tertip et- mişlerdir. Müsabakalara bugün devam e- dilmektedir. HABER — Bu atletler yarınki trenle İstanbula hareket edecekler veCuma günü Taksim Stadyo- munda Galatasaray Beşiktaş - şild - maçından evvel Türk atletleri ile müsabakalar yapacaklardır. Bu müsabakalarda bilhassa yüz metre sürat günün en heyecanlı çekişmesi olacaktır. Bu müsabaka — Millet Meclisi Reisi Kâzım Pasa Hazret- lerinin himayelerinde yapılacak ve Paşa Hazretlerinin himayele- “'ıîndı yapılacak ve Paşa Hazretleri | isticvap edilmişlerdir. -| tir. atları ilân olunur. | pek yakında meydana çıkarılaca- / ğt muhakkaktır. Katilin bir çin | gene olduğu söyleniyor. Jandarma onbaşısı bir Yahudi ,evine girmeğe çalışan bir kaç şah $ mene uğraşırken yaralanmıştır. Dahiliye Vekilimizin ve Trakya umumi müfettişi İbrahim Tali Be- yin Kırklareline gelerek hadise ile bizzat meşgul olmağa başlamaları üzerine hadise etrafındaki tahki - kat bir kat daha şiddetlendirilmiş tir. Bir çok kimseler yakalanarak Bugünküı mevkuflar otuz kişi kadar vardır. Takibat devam etmektedir. MiliT inkılâo Çıkardığı Milli İnkılâp mecmu- asındaki neşriyatı memleketteki anasır arasında nifak tevlit eder mahiyette görülen Cevat Rifat Be- yin bakkında takibat icrası için vilâyet makamı tarafından müd - deiumumiliğe müracaat edilmiş - (AA.) Deyli telgraf ne diyor? Bu sabah gelen Deyli Telegraf KİRALIK ARDİY I Uzküdarın araba vapuru iskelesi ci-| varında ve deniz sahilinde Fabrikaya elverişli bir adet üç katlı büyük kögir depo. Beşiktaş Ortabahçe caddesi No. 24 müracaat. Telefon: 212716 — (2722) Beyoğlu Tapu başmemurluğundan :l Hasköyde Sütlücede Mirahor cadde- | sinde 178, 177, 179, 181 No. lı ve Hazi- | neyi maliye uhtesinde bulunan — tahmi- nen 2890 metre terbiindeki bir kıt'a ar- sanın bu kere Hazine tarafından senet itası talep edilmiş ise de Tapu kaydı bu | lunmadığı cihetle senetsiz - tasarrufata | tab'an muamelesi ifa edilecek ve mehal | linde de tahkikat yapılacağından — işbu | mahal hakkında tasarruf iddiasında bu-| lunan varsa vesaiki tasarruliyelerile bir | likte bilâsala ve bilvekâle 15 gün ıııı'-W fında 933 — 4122 varide No, sile Sul- tan Ahmette Tapu İdaresi binasında Be yoğlu Tapu baş memurluğuna müraca- (2719) İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Da- iresinden: Saime Hanım tarafından kocası Emin |— EL. aleyhine açılan boşanma — davasına ait arzuhal sureti berayı tebliğ mürdde- | aaleyh Emin Ef, ye gönderilmiş ise de| mumaileyh Emin Ef. nin ikametgâhının | meçhul olduğu mübaşiri tarafından da- vetiye zahrına verilen şerhten anlaşıldı- gından keyfiyetin ilânen tebliğine karar | verilerek 13 — 9 — 934 Perşembe gü- nü saat on bire tahkikat için gün wyin edilmiş olduğundan müddeanleyhin yev mi mezkürda bizzat hazır bulunması ve ya bir vekil göndermesi aksi - takdirde giyabında tahkikata devam — olunacağı ilânen tebliğ olunur. — (2716) birincilerin mükâfatlarını dağıtacaklardır. &. .e v i)iıınl Yalnız Bulgar şampiyonu Doy- çef tayyare ile Berline gideceğin- den İstanbula gelemiyecektir. | gaze fazla basmış ve bu suretle | lar, Boşnaklar, Gürcüler, meskün | yazılır. Türk ırkına mensup olmı - gazetesşi, Edirne ve Çanakkale- den İstanbula gelmiş olan Yahu- diler hakkında hükümetin aldığı tedbirden bahsederek, — Başvekil İsmet Paşanın meclisteki beyana- tınr yazmaktadır. Yahudi aleyhtarlığınm — Türk metat olmadığı ve buna cür'et e -| denlerin ağır surette ceza görecek lerine müteallik — beyanatından parçalar aynen alınmıştır. Dahiliye Vekilinin, Trakyaya geçtiği kaydedilmektedir. Bundan başka, gene İstanbula | gelmek üzere bulunan 100 araba-| lık kadar bir yahudi kafilesinin, Edirnede hükümet tarafından der hal yerlerine döndürüldüğü yazıl- maktadır. Buna sebebiyet vermiş olanla- rin Cümhuriyet kanunları kar$şı- sında, çarpılacakları ağır cezalar, hükümetin yapmakta olduğu tet- kikat ve taharriyat bütün <can- Llığı ile gazeteye aksetmiş bulun- maktadır. kaza (Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) Şehirden Topkapı haricine ka- dar neşe içinde giden dört yolcu Silivri kapısından çıkınca bunlar- dan madam Berta otomobili ida- ve etmek istemişse de Sezai bey buna razı olmamıştır. Sezai bey, | etomobili biraz daha götürdükten sonra Madam Bertanın ısrarına | dayanamamış, nihayet direksiyo- | nu kendisine vermiştir. Otomobil madamın idaresinde yola devam ederken bir aralık Madam Berta otomobili Yılanlıdere mevkiinde hendeğe uçurmuştur. Devrilen otomobilin içinde bu- lunan Sezai beyle Madam Krape ağır olarak yaralanmışlardır. Di- ğer iki madamın yaraları hafiftir. Ağır yaralılar Guraba hastanesin- de tedavi altına alınmışlardır. Muhacirler (Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) Karapapaklar, Tatarlar, Pomak Çingeneler Müslüman oldukları| takdirde kabul olunurlar, şüpheli görülenler hakkında tahkikat yap: mak lâzımdır. Hükümetten işkân istemiyen Türk muhacir kâğıtları- na serbest gelmesi yazılır. Hükü- metten iskân istemediği halde mec| buri ikamete tâbi tutulanların mu- | hacir kâğıtlarına iskân yerlerile! beraber mecburi iskân ibaresi deL yan muhacir ve mülteciler hükü- | hakkında söz söyliyen avukat meb nacaklardır. Her kazada nüfus da metten iskân istemeseler bile bun- lar serbest bırakılmayıp — nüfus u- mum müdürlüğüne bildirilecekler | ve oradan gösterilen yere sevkolu- ğ oA ; bi v n Aleyhimizde dedi-| kodular (Baş tarafı 1 inci sayıfamızdadır) zırı Ceneral Kondilisin emir ve ta- mimlerine rağmen caddelerden ge Fransa ile lngıl 10 Temmuz 1934 Müdaîaa İ Birliği ğ çen askerlerin Ayasofya şarkıları- bunu mu haıırll nı söyledikleri, tanınmış bir pro-| fesörün minaresi çoktan yıkılmış, ve depo halinde kullanılmakta bu- lunulmuş olan Fethiye cuııımden bahsederek yazdığı bir makalede| Türkler hakkında pek acı bir lisan istima| eylediği, idarei mahsusa - dan olan eski bir alacak yüzünden “Eğe,, vapuruna konulan — haciz dolayısile Pire mahkemesinde bu, dava rüyet edilirken avukat ıııelrW usların müdafaa yolunda söylediği | sözlerin dostluk hislerile asla kabi- Ni telif olmadığı âyan — meclisinde cereyan eden müzakereler esnasın da Miralay Sakelaropulos ile meş- hur Zaviçyanusun hava kuvvet - lerimizden bahseylediklerini kay - detmektedir. Refikimizin muhıbı—! ri mektubunu şu satırlarla - bitiri-! yor: l *“İşte Türk — Yunan dostluğu burada böyle tecellilere mazhar ©-| luyor. Biz dostluğu milli şiar ve se ciyemiz itibarile başka türlü anla- rız, başkalarının da öyle anlaması- nı isteriz.,, - Bu mektupta, nazarı dikkati celbeden şey, Harbiye Nazırmın emrine rağmen caddelerde “Aya- sofya,, şarkılarının askerler - tara- fından hâlâ söylenmesinde devam edildiğidir. Harbiye Nazırının ver diği emre ergeç riayet edileceğine zerre kadar şüphe etmiyoruz. Diğer vak'alara gelince biz bun- lara o kadar ehemmiyet vermiyo- ruz. Çünkü Etnos gazetesi Venize- listtir. Ona Atinadaki — “Fethiye,, camii hakkında yazı yazan profı sör de herhalde bu fırkaya meni- suptur. “Eğe,, davası esnasında Türkiye usun da bu fırkaya taraftar olma- s1 çok muhtemeldir. Nitekim İzmir işlerinden bahseden miralay Sake- laropulos ta o fırkanın ıdııııııdıı.| “Şöhret,, inden bahsolunan “Za - viçyanos,, ise her devirde ne iste - diğini bilmiyen bir meb'us idi, bu gün de Ayan Meclisinde âza bulu- nuyor. Bu zata atfolunan şöhret te 1916 müşterek Venizelos — Fran- sız ihtilâlinde açılan meclise riya - set eylemesinden başka bir şey de gildir. Venizelistlerin, Balkan misakı- nın imzasından Mösyö Venizelo- sun orlaya attığı nazariyeler ve bunun meydana getirdiği endişe- lerle bir müddettenberi çok taraf- tar olduklarını söyledikleri Türk— Yunan dostluğuna karşı aldıkları vaziyet malümdur. Cümhuriyet refikimizin muha - biri tarafından dostluk hakkında| gösterilen isteğe tekrar iştirakimi- zi bildirirken, Türk — Yunan dost luğunu hararetle ihzar eden Veni- zelistlerin, bu işi dahili siyasetten ayırarak hükümeti hazıranın takip eylediği hattı hareketi takviye ey- liyecek tedbirlere tevessül etmele- rin: temenni ederiz. ire'erince birer muhacir defteri tu tulacak ve muhacir kâğıdile her muhacir bu deftetre yazılacaktır. Hangi kazada yerleşeceğini karar- laştırmamış olan serbest muhacir-| lerin oturdukları kaza nüfus me -| murluğuna muhacir kâğıdını gös - terip kendisini kaydettirmeğe — ve kazayı terkederek başka yere gi- decek olursa gittiği kazaya yeni- den kendisini yazdırmaya mecbur Fransa hariciye ve bahri$ zırlariyle, İngiliz hariciye arasında vukubulan müzakt dolayısıyle ingilizce (Deyli gazetesi siyasi muhabiri batf " lümet vermektedir: Müzakerede her iki tarafif herhangi bir taahhüt altına $' yeceği kavdedilmektedir. Bununla beraber, bugü nelmilel meselelere dair mekten bir fayda çıkabileci ummaktadırlar. Bir tahmine göre, İngilti berif, bahri ve hava sal a yeni müdafaa masrafı 60.0007 ingi'iz lirasını bulacaktır. Evvelce de işaa edildiği 600 yeni tayyare, asgari yi ne daha kruvazör, yeni gemileri ve daha büyük müc bir orduya lüzum görülmel Yalnız ordu harcının 10 yon sterlini bulacağı anlaş!!f tır. ç Avam kamarasının husus' içtimamnda hükümetten p sorulması kararlaştırılmıştır!: » Fransız orduları umum mt" tişi niçin Londraya gelmiş vt | arada harbiye nazırını da tür?.. İagiliz cenerallerinin haftaki Fransayı ziyareti ne * bepledir?. Ve nihayet bu ( ransız - liz konuşması, rivayet olun gibi iki millet arasında bir M? faa birliğini ai iatihdaf ede”' tir?. Bartunun muvaffakıy€ Paris, 9 (Husust) — İngit” Balkan misakını ve Merkezi A" padaki misakları ve ayni Fransa ve Polonyayı ihtiva ve” yanın temelini teşkil edeceği ları kabul ettiğini bildirmişti İngilterenin bu kararı v ü başlıca âmil, Almanyanın faz!' lâhlanmasına karşı İngiliz a07 rını tayyare hücumlarına kar$! dafaa etmek istemesi ve A nın bugünkü karışık vaziyeti€ Ayni zamanda Mösyö Bi mevzif ademi tecavüz misa hindeki Fransız tezinin de İn$', re tarafından kabul edildiği niyor. Rus sularında- (Baş tarafı 1 inci sa; jansı bildiriyor: Blagoveşçenskden bildirili! Alınan malümata nazı temmuzda Sahalin Sovyet soloshanesinde Amur nehri sefain şirketi heyetiyle Maf? seyrisefain şirketi heyeti bir ziyafet verilmiştir. Da meyanında Sahalindeki Jap? keri heyeti reisi miralay Mi&” ki de bulunmakta idi, Mum ıl 4 ? ' ziyafetin nihayetinden evvel * vetlilerin bulunduğu salonu * kederek birinci kata çıkmış halde hicbir kimsenin kend? görmediğine — zabip olarak solosluk kâtibinin odasınd zı masasının çekmecesindel solosluğa ait evrakı almıştır" maileyh bunu müteakip haneden çıkmıya teşebbüs se de konsolos'uk kâtibi hzmetçisi kadın aşırılan k rı geri almışlar ve kendi: kağa çıkmasına ıııüıııdo lıı-diı- e

Bu sayıdan diğer sayfalar: