11 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y HARLKINSG. HALKIN HALIRINaD Sene 4 — No: 1423 —— ÇARŞAMBA — 11 TEMMUZ 1934 Italyanın Tehdididir Ki İbnissuüdu İleri Gitmekten Vazgeçirmiş Hicaz Kıralımıı, Bunu Haımedıcegı Zannolunmuyor Mekke (Hususi) — Arap ya- rımadasını ne zamandanberi sa- ran harp ve barut kokusu bu- günden itibaren resmen dinmiş bulunuyor. Bu sabah San'adan, Yemen hariciye vezirinden gelen telgraf- lar Kıral İmam — Yahyanın da (Taif muahedesi ) ni tasdik etti- ğini haber veriyor. Suudiye hükümeti namına b nissuudun küçük oğlu Halit Suut ve Yemen hükümeti namına Ab- dullah Ahmedilvezirin imzaladık- ları (23) maddelik Taif muahe- desi ve ona bağlı (5) maddelik hüküm protokolu iki taraf Kıral- larınca da tasdik edilmiş ve mer'i- yet mevkiine girmiş demektir. Bu muahede ile İbnissuut i- tediklerinin — hepsine — nail oL- maktadır. NG zamandanberi — ihtilâf e- | bebi olan (Asir) in artık ismini bile anmamayı İmam Yahya ta- ahhüt etmiştir. Bundan başka Necran da İbnissuuda yeçmekte- dir. İdrisiler de İbnissuuda teslim edilmişlerdir. İki taraf ta affı umum! ilân etmiştir. Demek ki ortada Yemen-Hicaz ihtilâfından esor kalmamıştır. Görünüş öyle- dir, fakat işin iç yüzü acaba ne tekildedir? Muahedenin —imza edilmesi Üzerine evvelce sulh tavassutunda bulunmak - için buraya gelmiş ve missuuttan çok itibar görmüş olan Suriye heyeti de memleket- lerine avdet etmek üzere Medi- neye müteveccihen yola çıkmış- lardır. İbnissuud — da — Hüdeydede bulunan oğlu ve naibi Emir Fay- sala muahedenin bir sureti ile orayı tahliye emrini göndermiştir. Kendisi de biraz dinlenmek için Taif cıvarında ava çıkmıştır. ( Devamı 11 inci saylada ) Gizli Kuvvetler Ingiltere, Felemank, Italya ve Fransa —mütekabilön burada nasıl bir rol oynarlar” maksat- ları nedir ? bu gizli emeller, bu eserimizi okuduğunuz sa- man, açık bir kitap gibi görü- ndsün önünde ayğdınlanacaklır. € T Hüdeyde kalesinin uraktan görü Cebınde 30 Para Vardı Ve Bır —eiGadmr--Seviyordu -— <7 Eskişehir (Hususi) — Burada bir cinayet işlenmiş, cebinde 30 parası olan bir adam, bir kadın alâkası yüzünden — öldürülmüştür. Cinayet şöyle olmuştur: Menzilhane sokağında oturan Sabriye isminde bir kadimı, Sivri- hisardan buraya ekmek parası kazanmak için gelen marangoz Yakup isminde birisi sevmiye başlamıştır. Fakat Sabriyeyi Bozüyüklü Mehmet isminde bir İnhisar kolcusu da sevmektedir. Mehmet kendisine bir rakip türediğini anlayınca Yakubu peşlemiş Sabriyenin evi önünde tabancasınrı çekerek ateş etmiştir. Yakup aldığı yaraların ağırlığı yüzünden hastaneye kaldırlınca ölmüştür. Cebinden 30 para çıkmış- Arif Oruç Yemen_HıcazHarbinın İçyüzüı Bulgaryalı Bir Yolcunun Anlattıkları Rusçukta Linç Ediliyordu O, “Hilâfet Ve Teali,, Diye Bir De Fırka Tesisine Kalkışmıştır ( Varna ) dan limanımıza gelen | bir Bulgar vapurunun - yolcuları | arasında eski bir aşina elimize atıldı. Gazeteci olduğumuzu bi! bu zat büyük bir tehalükle: — Hahi! dedi. Sizden birini arıyordum.. — Hayrola?. bir var?. Esasen Bulgaristanlı bir Türk olan ahbabımız hakikaten dertli bir adam gibi: — Yalnız benim değil! dedi, Bütün Bulgaristan Türklerinin bir derdi var, Buna (Arif Oruç) derdi diyebilirim. — Şu (Yarın) cı Arif Oruç?.. Fakat onun burada ismi unutul- muştur. — Öyle amma, Bulgaristanda öyle değil, azizimi. Bu adam ( Devamı 8 incl sayfada ) derdin. mi Arif Uruç Karışık Yollardan Yaman Bir Dolandırıcılık Yapıldı Istanbul polisi, dndlyı kıdıl zabıta vak'aları arasında eşine pek az tesadüf edilir. bir dolan- dırıcılık hâdisesi tesbit etmiştir. Bu hâdise ile alâkadar olurak Müstantikliğe —intikal eden -bu hâdisenin tafsilâtı şudur : Balatta Kalıpçı çeşmesinde 26 No. lu evde Yakup Bey isminde bir tacir oturmaktadır. Yakup tır. Katil Mohmı! kaçmış henüz yıkılınıııııı.hr hei yip Avusturyada Hitlerci Tedhişçiler Viyana, 10 ( ALA ) — Ayvusturyada Nazilerin tethiş hareketi devam et- mektedir. Viyana yakininde bir Nazi, bir garzinonun kumar salonuna bomba koyarken tevkif edilmiştir. Karlstie'de bir jundarma devriye- #ine bücum eden ve jandarmalardan birini ağır surette yaralıyan üç Nazi tevkif edilmiştir. — <mran Te aa emamaamı ea ar aa G YAKINDA BAŞLIYACAKTIR. Üniversitede Değişikliklerden Bahsediliyor İstanbul Üniversitesinde bazı değişiklikler olacağı — anlaşılıyor. Rektör Neş'et Ömer Beyin isti- fası haberi teeyyüt ettikten sonra şimdi de Hukuk fakültesi Dekanı Tahir Beyin bu vazifeden çekile- ceği söylenmektedir. Öğrendiği- mize göre Tahir Beyin hariçteki vazifelerini bırakması — icabettiği kendisine bildirilmiş, Tahir Bey ise bu vazifelere devamı — tercih ettiği için Dekanlıktan ayrılmayı münasıp görmüştür. Bundan başka hukuk fakülte- sinde profesörler — araşında bazı değişmelere intizar — edil- mektedir. |(Bu arada medeniye hukuku profesörü Ebulülâ ve Ro- ma hukuku profesörü Mişon Ven- tura Beylerin kadro harici kala- cakları da İşitiliyor. Üniversite rektörlüğüne kimin tayin edileceği henliz belli değik dir, deniliyor. Fakat hukuk fa- kültesi dekanlığına profesörler. den Samim ve ya Sıddık Sami Beylerden birinin getirileceği ha- ber verilmektedir. da | Bey aslen Rumelinin Kayalar kazasındandır. Orada birçok em- lâki de — vardır, Bunları pâraya (Devamı 9 uncu sayfada ) ta dün Müddeiumumiliğe Yani, Hasan, Kadri ve Osman isminde dört kişi — verilmiştir. Yedinci — Şarabın katresinin döküldüğü yeri kesip atmak llıı.. — Aman hocam kerem et: İasan oğlu nasıl midesiz yaşatl.

Bu sayıdan diğer sayfalar: