11 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

11 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ye Asır | 44 ea BULVARI - IZMIR - 44 | | ALI ŞEVKET | Başmahari. ki umumi neşriyat müdürü tiyaz sahıbı SMAIL HAKKI No. 8692 OTUZ DOKUZUNCU SENE ÇARŞAMBA 1 TEMMUZ Yeni Asır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkart Siyasi gazetedir l —— ay Mübadele Komisyonu Türk Mübadillerin Lehine Karar Verdi - Bankalardaki Paralar Yeni Asır matbaasında basılmıştır. - Krklareli Valisi Vekâlet Emrine Alındı hisar İdaresi Ne İçin Müstahsil Müt Olamıyor ? e yet o mevzuu İnhisat ida resinin mübayeat yapmamasidir. on mahsulünün Türkiy ibi yondan aldıki e diğer istihsalâtın masraflara & âci ihti. ii Istanbul mu aldık ve buü- Musevi âileleleri im ye alık Ke Şükrü Kaya B. Çanakkalede-Neşeti Şefler Arasında Teati Omer Bey De İstifa Etti Edilen Telgraflar , Iktisat Vekili Celâl Bey Cuma Günü Ötomille Iki KardeşMilletin Kalp Birlikleri Bursa 10 (Hususi) — Istanbula ibne mah: eg r.eden. hâdiseleri e tetkik: eylemekte yele Gr Şükrü Ki efen. erdir. lik tahkikatta ,Kırklareli va- lisinin idarenieiği tahakkuk çey- emiş: ve mumaileyh Vekâlet. em- ir an, 9 (ALA) — BAM Edirneden hereket eden dahiliye Ve Yalovaya Istirahata Gide: bul ettikten Ganakkaleşeliri | Ankara, 14 Maarif vekdli Hil Mes'ut Neticeler Verecektir i Taya beyefendi re- Ü I vekili Şükrü Kaya beyi e - lıyaçaktır. niversite ee İm im den evvelki |fakatlerinde. toltiş heyeti. rel vi mir değişiklikler n un devirlerde Af: ba alli Sabri, msi , kalem omüdörü ELİBGLU. dü e gym elde ettikle b Ekrem ve- yaverleri Akif bey e e Ank 10 (Hususi) — İkti- Rin s Hax " bii Kelam yel Sise valeili Sb a vi y gö önderiizremi ii yazını tercümeni| - Bir defa daha teşek sl makta asl; üşküli 3 a Koşana. geldiler, ak iş ele İsak vekili "cell bey önümüzdeki 5 a müşkülâta uğramış)... ; 2 yanları: evat'ile * birlikte berveçi atidir: z ile nihayetsiz hürmetlerimi değillerdir. ya e vazğ.| veki yin Bini haber) dan Gelike lu ğa: a yele Büyük | cuma "gün ü otom: obille ime bp : daye yet hiç böyle bir harekete mü-|a/an balk kasabanın metbalinde| bir halk kütlesi, mektepliler o; hareket Sil cek (oradan da) Yalovada zzam Türkiye |lakdim ediyorum. Orada pis sait ae - © Çünkü ihraç coşkun “tezibüratla vekil “beyi jand Sad al hk line İYalovaya gö G4 ra ey ii Cumhuriyeti Reisi mnbterewi İferetim agır n ve Tür. bir eld. yapıldığı ve inhisarın | kâ7fıladılar oplanarak vekil Ikışlarla yer lk çel bey Azametlü N Di Kemal iye yem kalp — ruh € zaman yar yapaca Şükrü Kaya bej Kii iki karll Vekil bey belediye ünlerinde de Has birliğim gözümle gördüğüm ba malum olmadığından mutavassıt | *6at kaldıktan sonra ümessillerinin | giderek ği ill yeri-) | Bi merk Türkiyeye veda İrabıtalar wes'nt neticelerini gös lar ve bankalar bu mahsule karşı hareket etmişlerdir. ve memürların “ziyaretlerini ka-İni tetkik çektir. ediyo va e wt bil ecekti alâkalarını gevşetmişlerdir © Af ala z meni g km 3 Alam, O başk içadarimin sai Sonu beşinci sahifede — eN ticaretini yapanl: ya me satme| rma ve ip kle ihisarn. EE salın ia. mek istemiyoru: Uyuşturucı madde! le lekesinin faaliyetini ikiye ayırma ak lâzımdır. Biri dış diğ > Almanyada Yainız oan Elbiseli ie Ordu Ve Polis Kuvvetleri Kalacak A) — Sabık iye : Çe bra e eşkil slam — miyeti Nazi: muharipleri ri Gel m Kar arasında Bir Sualin Cevabı Karahan ok Dos Ve Samimi Beyanatı Sovyet Sefiri Türkiyeye Gelmek Gününü Sabırsızlıkla Bekl yor Moskova, 9 mümessiline şa beyanatta bulnn- isimi ahnan a birler sayesinde «Ankaradaki vazıfeme başla- muvaffak olmuş sayılabilir. Zira Berlin Re ALAYA Al mâk anını sabırsızlıkla bekliyo- teşekkülü anında seksen frank Yom mubteli een. | rüm, Sovyetlör ittiliadinin' halen olan piyasayı yüz kırk küsür lr ene iel © Avrupa ve' Asya atları bo- franka çıkarmıştır. Yüzde sek |“ ve bendini vezni Şaka yunca malik olduğu bütün dost- sen, doksan nisbete varan bu) mSÜr ları arasında büyük Türk mil- yükseliş ei olunamaz a leti kadar miz ve emin olanı da vaziyet hiç|*İ” evelki gün har ya te söy- > yöktür. te e deyir kümeli e lemiş olduğu nutuk Paris gaze- erhis Edilen Hücum Kıtaları Bir Nümayış Esnasında Iki memleket aa kar- kuvvet ve vücut ve; leri a e 1 | birini ağır earetie Vm üç|nafiin bir güna tebeddüle maruz| deşlik man iye a gayelerde hi e a Nazi tevkif edil, kal kame İN söylemiş ve|sağlam bir id tluk yi kat'i koruma keyfiyeti idi. yi üta: Londra, 10 ( mi — demiştir —Sonu beşinci sahijede M. Karahan sat elde edilememiştir. Bil len serpedenler yoktur. -amarasında Alm altına imzamızı Zox Iİ kis müstahsil, inhisar şeklinden iyana 10(A stur- Sri glam AŞ ee metin koymuş Dlenei bu vesika- Ş zarar görmüştür. Çünki İnhisar)ada Nazilerin tethiş hareketi|Lokarı wahedesinin tahmil|dâki imzamızın şerefini koru- idaresine zamanında lâzım olan devam etmektedir. Viyana ya- tücekğai<ölüdkiir bül mamız icap € erilmemiştir. - Parasız |kınında bir Nazi bir gazinonun riaye et edip etmemiş olduğ. r RomanyaNazırları işe başlıyan Uyuşturucu madde-| Kumar salonuna bomba koyar İzında bir meb'r ta a so Bükreş, 9 (A.A nbisarı, uzuu müddet maj| en ir edilmi tir. o Karin Eleği bir suale cevaben Sir John|resko beraberinde maliye nazırı amış, piyasaya mütevassıtlar yede bir jandarma dösiiyezlad! Simon Lokarno muaheyename-İ|olduğu (halde Purise hareket spekülasyöncular hâkim olmuş, | bücu! nin akdini icabetmiş olan me-Jetmiştir. öylünün ekme ve derl: as- . İlebilsin. ki, matlüp olan gaye elde edi- ti 1 ii de toplai üstahsi! emleket inhi- Yoksa mevcu teşekkül Uyuş- iü Sar idaresi bilâhara bir misil | ğini ummuyoruz. Zira yine idare; |sarları, birleşirlerse dış piyasaya /turucu maddeler inhisarını daima atla ve vade ile almıştır. Bina'ye lâzım olan: sermaye; temin karşı bir cephe kurabilirler. Am: )müstahısile müfit olmaktan em azanç li ce- e-|cdilmiz değildir . Yeni mahsul|ma ilde parasız vaziyete | bulunduracaktır. eket ğil a ip elineİyine ucuz fiatle mütevassıtların | hâkim olanı imkânı yoktur.|tarzı daima müstahsil leylim vaziyet) eline geçecektir ve geçmektedir|Bizce hastalık çok barizdir. İnhi- neticeler seeektr .Hastalıh in- enin “Elinde — de. İnhisar fiatindan yüzde otuz| sar idaresine lâzım olan iii İue. idar 1 bir satamıyan idar i İnolesanı, al s ğa ai temin edilmeli, onu, dahilde de|sermayeye o sahip bulunmama” Mahsuj için esaslı bir lale bulunan müstahsillerin vaziyeti| zamanında harekete geçebilen sındadır. Böstermeyor Filhakika Teramez| meydandadır! İşin acıklı tarafı|bir makine haline konulmalıdır | İsmail ETrakkı | Çilengir — İmkânsız efendim. Bu Di ,ışmak için mütehassıs bir Kasa imi müracaatlar başka çar

Bu sayıdan diğer sayfalar: