12 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LAL ANIN lim er of ji" ti gti wi asi No. 8693 Yeni Asır 44 - GAZI BULVARI - IZMIR - 44 İmtiyaz sahibi : ALI ŞEVKET Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü ISMAIL HAKKI ERAİTİ e e Devam müddsti İsi ei Hariç Yeni Teleton » 2647 Maarif İİ Siyasetimiz Şükrü (Kaya Beyin rar Çak Muhtar Gönderdiği Raporlar Tetki OTUZ DOKUZUNCU o SENE Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, 1 Hz.nin Riyaselinde PERŞEMBE 12 TEMMUZ sır sabahları çıkar siyasi gazetedir , Vekiller Toplandı Trakyadan iEdildi 1934 e : JİBulgaristan örkleri Yeniden ,Tazyiklere Maruz Kalıyor'ar | Yeni Asir matbaasında basılmıştır Tayyare Piyangosu Şehrin.izde Kazanan Talililerin Adedi Haylı Fazladır ml il ir Dahiliye Vekili Dun Çanakkaleden itanbula KsrANBO TR — b erleri Ana jansı 5000 Lira ği etmi gel mn öze Gelerek Akşam Ankaraya Hareket Etti Sİ) Tayyare pizangonanun Maarif i arda Snderdiği bak ölü üçüncü si bugün mutat y w - Vekili Hikmet bey ansı- bezin gönderdiği böporkalyk lez zevat va merasimle hap a - istifasını Başvekil paşaya nup tetkik edildiği kuvvetli bir miştir. im ikramiye m Ve ayni günde Abidin edir halınde ileri sürülmek- şidede çıkmıştır. Yarın ai iü 4000 Lira başl adı” Vekil olarak vazifeye tedir keşideye Gi olunacaktır. nin cereyan tarzı Hâd Krinei b Hikmet beyin. alası etmiş bir rü efakaj “ E iş zevat ile birlikte belle 2 ri ından li i ğildir. Resmi if del mi rel A gelmiş ve akşam eks- sa olsun, bu istifa benlerin e Ankaraya hareket eyle- daha başka yerlerde aramak za: al vardır. Evelemirde Hikmet © Çannkkle 1(A. li Dahiliye d e a Neşet Ömer beyin f € Tektörlükten çekilmesi, Ünü vi . in bu istifayı intaç da ye Ap ve avamil arasın- vi > aldığım anlatmağa kâfi- iy usini) — ek e Ba Re iri araş- vekilleri ER dün akşam Rei- Ji köy ” yapı! , üz site v ik 2 Tie a en umhur Gaz anzer e gına: gittiler, Dün hüküm tai imtihanlarında gençlerimizin uğr. altında BN anmışlır. . Bu| sinda tetkikatla meşgul >. dığı müthiş muvaffakiyet: de iki saatte Fazla devam Ve şehrin çarşı kısımların de gözden uzak tutulamaz. iliğrekizakeğata büyük” erkânı iler Vekil: bey şefakiileri ii e ne çak geti eli Feisi Fevzi paşa hazret-İki zevat ile bi likte Çanakkale celer menfineti* İleri de iştira! eylemiştir. vapuru ile 18'de“ Istanbula hare — dan lab aj Konuşulan mesel ler bik ket ettiler, Wi ecek ekose yere Böyle da kat'i » ü iskelede vk güme ve bir vaziy, si pa ya i aber Trakyada ti kik z Dn fırkası - erkâ üyük yetini vazifelerini kiye pan dahiliye 'v. rekli K r halk Ai, aliden uğur- ifa şzlemediklerine, veyi İye Vek 500090 Lira Numaralara isabet etmiştir. 2000 Lira Kazananlar 2020 14251 — Sonu 3 üncü sahijede — Şiddetli Bir Nutuk Daha Almanyanın Propaganda Nazırı Ecnebi Gazetecilere Çatıyor 10000 Lira Müşir Fi ndılar tanbul ULA A) — Dah li Şükrü Kayi el di Çanaklee peri saat 1020 a Kimine, seli da vali Mu ve Galata“ rıl im hittin, “vali ni. A emniyet Fehmi tarafından karşılanmış ve halk tarafından — alkışlanı liye Vekili” bu! pon Ankaraya hareket edâcel çoc a a NIN li Ee be ye kisi e yay varittir. tibanların ettiril- Dahili | rpla Masum iKanları Akıtmaktansa h imi Yanlış t Miş ol snemlere İstinat Filhakika memleketin bigi a Şenlere sele e ir Meni Sam Maya asu ğ kin a e lar de iz Bir Kaç Hainin Hayatını Feda en okutı ıyan .. , . . a . Kadr enleri haricinde kal Kalan «|Etmeği Bir Vazife Telâkki Ettim talep > ani vermelerini de z Teke esele üzerin- > üye e diğimiz, yeni ve hi ini in mizden işlenmiş haksız- in e işimi miri çarelerini bulma- bidin Dex. işe başlarken tam ve farka prensipler en başlıcası olacaktır. Proğramlara, yeni ilme. Bio leri ine ihtiyacımız e Mev. utlarını iyi Val bir şekilde tatbik yiemek maarifi- rebilmek — için Hitlerin Yeni Mutemet amir Gi ei vekilin Paris 11 (A. Evde Heraldın Paris nüshası M Hitle rin Aierikada Kes Mavsta pro- esör olan M,Personl: ruz bal olduğu mülâkatı neşretmektedir. | kanlı hâdiseler Amerikanın diğer kıyetsizliği telâfi çarelerini bul Bu mülâkat 30 Haziran hâdi- | taraflarını heyecana düşürmiye- ması Maari G4İEHMİER bata bağyekilin ap. | Bile Alli ili demiştir k Önünden Geçerken... nin bütün dier e muazzam bir akis w Din kaydet- miştir. Hal em mış|siskoda © vey; Ihtilâlden Sonra Baş A)— N senay yeni yere Ve- çok basit kilmizder dile ket: ener Kerim Be İstanbul Fırka Aeisliğin- den Çekiliyor Almanyadaki sun hâdıseletden sona Berlin sokalarında gezen bisikletli devriye askerleri — Havas Berlin, 11 (A.A) Ajansından: M. Goebbels dün akşam rad- ün mille b mes'ut ka- yoda söylediği nutkunda Alman rarını kabul etmiştir M. Hitlere p. ederken ayni|karşı olan aşk ve rejim her za) ebi : milletlere de|mankinden ziyade kuvvetlidir. ekle başla- azır ecnebi matbuatını ve ir 4 üncü sahirede — Pa Kal Şa an Dost (Bir m Fransu, Çekoslovakya: YE "memnunetmek için Almanyaya, li ie Malyaya, Romanya için Rusyaya harp'ilân edecek...) STANBUL, 1 (asus — Siiri umi et fırkası s1 a re Sa reisi Cevdet em ir Askaradan "bildiriye Kerim n hâ- arala- söylenön ira hatırlarda olsa gerektir ki Esnaf e i Şehir di elisinde rivayet olun e EE Beynelmilel em şii Kongresi HAMBURG, 11 (A.A) — imei gimendüter konfe- rad < 6 aarifimize sabit mış ee ii mülâk: “Son aylar içinde saflrimik manya nüfusunun arasında bazı ihtilâflar oldu. ebeni “ği her hâdis. — Sonu 4 üncü Sahifede — Proğramla çalışma yolunu açma- sıdır, İsmail Frakkı a açılmıştır. Konfe- dair olan tadili rans eğya na Liya beynelmilel mukav ii işile meşgul olacaktı — Dost Barthoul. aze bizimle ge! talyan ME —

Bu sayıdan diğer sayfalar: