12 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

12 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Sabite 2 KazımPŞ.nı n Tetkikleri! Çok Neş'eli Geçti istita ie Üçüncü noter anadan Ali a ı Dün Ticaret Odasında! Adliyede |. mm 9 Eylül Panayırı Etrafındaki i a hi na - gi di akan Faaliyetler De am Eyliyor (Mühim Toplantı Yapıldı Aranan Hâkim | üpean ni e — — ——— , E — zama, İ dı, Balikesir yo- — ai meme — — a zabıt kâtıbi Mehmet Hilmi, Bondaa, Osaaık, Kaplan -yey-| Berger. İsrındı, lir i - e . ee gır Cezaya asliye kâtipl e Avni, salli islarındaki yolları ve Kındehaymilile Bursaya hareket edecektir. Ah eacat Tacirleri dış Ticaretimizin Müracaat ii çocuk yurtlarını teftiş eden vali Vali Kâzım pan dün birmu- : > e — İhtilâetan maznun olarak bir) met Refik, nk ilübame, kanada m paşa dün akşam şehrimiza| harririmize ayır bakkui ““İİnkişafı ee Izah Ettiler RM m ren yi > P dönmüştür. Çocek yu yele : olan Seferihisar sabık hâkimi) İrfan, ira kâtiplerinden geçen yüksek n kova ticaret Könetrim Evvelâ Prag. #lonret konseyi | 5 ak bey dün Agır gede mahe İLİM slk et. Mümtaz bey e Prag ticaret| Avni EE e rta Avrupa > iz za z kemesi, müracaatle duruşma-| Remzi, Çeşme er Bur ü onseyimiz Avni bey Eğe mın (ile ticaret yapan ihrscatçiları- Ki > ii z sin o yapılmasını istemiş velni, İhsan, ticaret mahkemesi maklar derhal çamlar içini |takasının ihracat a le la Selmi İM taktırılmış ve çocukların #ğlen kında tetkiklerde ; bulunmak) verdikleri — isahatı. — dinliyerek) a kazar vermiş ise de vak İlere mahkemel lerine bir şey daha ilâve edil- Rusya ve orta Asri memle-İnotlar almıştır. Sİ dolayı muha-|Yisile meznniyet verili miştir. Çocukların sıbbatı iyidir. ketleri İle ticari münasebetlerde beyden sonra a ova - ı Teftiz Komisyonu Topla: On günde iki üç kilo alanlar buluna irlerimizle temas et- Sezin al imiz Mümtaz bey a Hırsızı Vilâyet teffiz komisyonu tali çoktur. Bakım, kalori, temizlik mek üzere İstanbuldan şelirimi | öz alarak Rusya ile ticari mü 1 ilini Saip" Dayi sipan ve bepsinin gramofonu, çalgıları 26 gelmişlerdir. Bu maksatla dün| nasebetlerde bulu tacirleriz) > man mai içtima etmiştir. dikkatı © celbediyor tte saat onbirde şebrimizin maraf| izin iki memleket arasmdaki) "9 ine girer e e ve Fuat Bey Sinancılar yaylasında Kemalpa- ticarethaneleri © niümessillerinin| 3 : Mağ ii oği0 mezooiyet ulan vilâs, > ticaretin inkişafı bakkında versİrem hakındaki tabiki e rai ganın: köyleri ziyaret miş, iştirakile ticaret ve sanayi oda- ey ele lmiğlme Ni id n yet Wi işleri müdürü Ew va rende yeni başlıyan mektep sında bir oglan. şim Mikleri ii A e ii urek mevkufen asliye mah-| bey mezuniyet #üüiddetini faaliyetimiz ve Parsanın Kinde- Bu toplantıda “ba ürleri Eğ aşkile ei e GR e 2 ine sevkine karar veril-| yek — dr es gi aym (çocuk yurdu) teftiş edil- ve ofis müdürü an ve Dp unda Türkefis|miştir. 'amamlandı mişti Vali Köz dün »navini Rahmi beyler de hazır müdürü kil bey söz e Tekrar Mahküm e LAME 1 Ha: öğleden sonra belediyede topla- bulunmuşlardır. Ofisin vazifelerile yapacağı m sirandan itibarea tatbik zi nan 9 Kyidi beynelmilel panayırı İçtimaa horsa reisi Cevahirci|ler İce İm re Aİ Ibtilâstan mazmun muhase. | kaydile gelen Umumi Hapishane komitesine riyaset etmiş ve yapı #ade Şükrü bey riyaset etmiştir.|mizi Türkois şnbesi ;ile daimi|yei husasiye tahsild an | Eadrosanda lira maaşlı bir aonk işler kremi wüzakere Şükrü Moskova ve Perağ|tomas ve münasebette bulunma-| endinin nakz üzerine yapılan KALP ile 35 lira maaşlı iki çar ame : Gelen evrak üzerinde konseyleri Türk ofis İzmir|)ga davet AN muhakemesi üzerine & bene İL le yn dı. omitece yeniden kararlar Ey di eyes panayırı|şubesi rü Akil Emrullak| 5 Avni ve Mümtaz beyler ba-|ay ağır hapse konulması hak-),ç 21” ibik; aye i Ti la döneceklerdi : eee dün: tebliğ olam verilmiş ve ve sm memleketin en güzide bir eseridir.|beyi tacirlerimize tanitmıştır. İgün b döneceklerdir. kiüdeki “sekr Kazar Hakkında ş Vali Kâzım paşa istirabatle| Bunu başarmak için mel a EE e aİtemyiz mahkemesinin nakzına | YUftUr ————ş———- yorgunluğunu giderme! > ve bilhassa matbuat arkadaşlar: Debbağhaneler Gazi Hazretleri ima karar verilmiş ve şni ce zamanda Bursanın âsar ve beda: İmın elele vererek bizi ve yüksel ri 2 | saya 'tekrar hükmolünmuştur. Hakaret msi Yiini tetkik eylemek üzere vekâ |emellerimizi me isa” payi aricine ale Gençle- al isi İetten on günlük (© mezaniyetİtine yardımların ve şerelerle| Makledilecekler | rine Cewap Verdi ima Bi > nd : Müdd . i | almıştır. Bir mani zuhur etme:İdelu İzmir iktimt bayanin Şehir dahilinde bulanan deb-| © Krgenekon grinin hami A a Alen melamet ne GAĞISINE BAKANL diği takdirde paşa cama sababı |canlandırılmasını dilerim. bağhanelerin belediye dün Reisicemhur Meni ” ii e — — 7 mü ii | Ş j — irem İeriime > kaldın nan bakiarda Lilyatieki afldu Seller çoh: /ZSÜİ il andı hakk disinide ni Vermiş . . s hi isi visilen Eüraridormişlerdiz. da a Mani ai tah- i Isancak Cinayetinin (i. e kk baş 20 Mia am gbi öç vilâyet idare iy tarafından ik Ergenekon terbiyei bede- üyle İnosunda müstecir Murat o Y I d da tasdik ll, © kongre reisi Halit bey. vere) LİME geyik tahkir, garsonları Salli ae en vap kendisine mi si EsrarPerdesi Yırtılmadı! amini İs gn ag . Tahkikat Devam Ediyor - İtalyan Konsolosunun Bir Tavzihi akşam Al ta,odada Emniyet Müdürlüğü dak b ğında sahibi bu İtiloskopi memuruna parmak iz ri evin alt yila tında “ 7 aldırılmıştır. e rana randan ge€e| — Bugün maktulün biraderi ile di nra EE zl la birader zadesinin ifadeleri alı- Merak esrarengiz bir surette öl nacak v e dürülen in abi Mateonun | Zöre ez tahkikat ikmal hâdisei katli etrafındaki tahki-|leceki ki ün de si tan gece geç vakite kadar müddeiumumi mua in bu cinayet kaydederken vini Âli, ve ve işi Tevfik MM konsol karakola merkezi eri giderek hâ lee ar bie ifa ike Münir beyler tarımda e peer me arman miyetle devam Mm gni o söylediğ mişti.| şahitler Italyan vis konsü lan derek, dinlenmiş ve bütün bu dinlenen Yol. gazetemize telefon şahitlerin üdelerinden sona | e e ari ik bütün maktulün bira- — een deri ec in oğlu üz. ee ge odağa an li tir. Mami ususta bir şey e tedir. Dün Mateonun katledildiği Tefrika No. 50 Kadın erinde um kati Yeni Asır İ SENiR HABERLERİ i|Hiçk e 12 Temmuz 1934 7 Yaz Ta ül mahe Hâkimler)|' pa evvelce 20 Tem- muz Cuma günü ye Sulh hukuk ve Ahkâmı şahsiye işlerini gö: ek abe su cik bu kuk hâkimlerinden Mazhar bey a e ce eze işlerini akk Sl ede Reisionmhur gn Mustafa Kemal Izmir Liman ve Körfez inhisar hmedra halal umu irinci görmek özer re ii medim az ta rakola lerek iyi tekke bayrmas belki (a de cinayetin saik r para me- olabileceğini söyledim,, demiştir. öb kim ol ifelerine devam edeceklerdir. Bir Tavsiye Sürek Avları Yapılması ilâ li muzır ha köylünün bu zararlı an İirdel in Sürek kurtarılması için avları e edilmesi ve Si e ehemmiye iştigal o ii yfiyeti a rai bi azalara tamim edilmiştir. cek sal Önleriler ise rise olsun, hepsil.. Elini bir hamlede pençereden çıkardı. Aiuha Doktor müteessir üz — Yazık! Ben ise en ufak teferruata sk uyuşan zevk- lerinize bakarak bu çiçeklerilkır geçtim. ii ga Ural e elin: rpala- mak, ezmekister a ir di Sencen mütehayyir! haf şey! sarı ii > den Tipleri arriri: Febin Yuv. Yi marazi 2 hisle rem mi bir gi iniz gibi eli Sk yı a ona merbutiyetim, on- da sizi buldumdandır. Sirin bir ( hayır ) ile parça-|sar, Jadığınız bii o, — bir ( evetle ) yeniden acak, be-|al çömelme iriştize ni kovulan i il Sencan, se- bu cektir. Ah bilseniz vimli hassas ya a alana kadar > İmes içindeyim. er şey ye Gtizleştiriyor! Hatta siz e e rtık uyuşmaktır. — o ber imei lik anlaşmak Bence izdivacın birinci basamağı, |o bu, sonuncu basa mağı yine bu:İdiğiniz da bu ilk m. gibi diğerleri hi racıkların içli şikâyetlerini seze de- söyledi-) * Di kal mak istedi: — Duruni azık değil mi? Çıldırdınız mı si doktor? ka çevirdi. Küçük bir an, pencere- is o kadar zim ici gülleri, zerrenleri sokakta gelen eği ayakları bükük, ezilmiş senii içimi çekerek baktı, baktı., dakları arasında tekrar: — Ne yazıkf, Kelimesi aşi: © ral a tabii bir iş yapmış verdi: . Nişa gelir, kendi zevkine göre istediğini Vi iy Tamim ri 'aban domuzu, Tilki ve nı Sencan hemen kolunu tut- ven e Iktisat vekâle tine bili dir ili ir. Bu son çıkan bir kanuna tevfikan la idaresi evlet müessesatı Mezuniyet Vilâyet evrak müdürü Ahmet beye bir ay izin çizim verilmiştir. ansız vis losu dün Se gelerek vali Kâzım pa- ş#yı ziyaret etmiştir. Liman | Inhisarı — şahıs bakkında birinci imüstantiklikte yapılmakta olan İatikikeğ ikmal edilmiş ve Mus ;)gezintileri sabaha kadar devam edecek ve bir aralık İnciraltına Sİ kalsin öğlemcela pağalllk Ri, misövmmem Yi merde (Yeni ie oğlu Demir, babasında! Ke karısını için, Derviş Aliyi üç yerinden yara lamıştır. Yaralı memleket ha; tanesine kaldırılmıştır. meğe sevgili hin tafanın o mevknfen © Asliyeceza| VA! e sevkino karar ve- iti m e iki şal a tebii yapılmasına diesinii ke Koi sçrimeşne karar veril ve davacı ei De ley bini e il davanın bir” leşirierek Füyeti i için muhake” menin devamı 11 Eylâl tarihine meme igin | bırakıldı. mi; n üç i vapur dell e Deniz Taşasn izmir N le Hi mahallede n (malı babası Bir az|Cana veren avukat Kâmil bey, ile ar” kadaşı lie açılan ba kai vss miami dün olarak olduklarını il mektedirler, yaşasın İz al elini uzattı: ay gm. kah- kahal ğ u koluna alarak uçuruf gibi sür'atle yukarı dier acul oluduğumu da itiraf Sencan artık tahammül ede-| di itiraz etti: bu hatırayı ta- için elinizde kalmış halde bunları, buketten zelemek ala Öl ziptedemediği birde sizin) mü. batıranız olarak kabul ince gün hus bir ş şey yapacağız. a aramızı ye — Fakat doktor ke aj var, yazmıştı Niçin bu merasim orada kendi z bu şerefe teşekkür ikin bara ber menin hakkına iye z ; ağ Daş mıştı. Şimdi onu hatırladım, Be- ni bu saadete bir an evvel iriş- bağ > Otomebil beee önün- mizi oluyorum. Bunun için bir az vi ederim varım ii telcudu birbirine Genç kadın ölme pa en lüks ve zarif odasından girince, o muhterizane et bakındı.. Şimdi bu odanın dör tarafından Âliye çıkacak sant” vi ğ > ayakta tuvaletin çekil birşe; araştır. bir halde giri bal aldim koltı melerini açmış yordu. k Sencan onun yanina « #45 muş bir hayali e se: du: yin artık sen savul, ber » Ben onun “dost ri bg kaman bütün ne e arkadaşı olaca; Bu vi | işitiyor Ha; irade, ruh ve inanış ki Sen bu hususiyete, bii yabancısın artik sete — Sonu var —

Bu sayıdan diğer sayfalar: