12 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkın Sesi BEŞİNCİ SENE Londra sebbüşü matbuatı başlamışt ateşin daima yandığını ” M: 1219 , Auusturya'da Kabine istifa etti - Yeni kabi neyi M. Dolfüs teşkil ediyor. Viyan; a bildiriy (A.A) a bep itemi gPepvekili M. Dol 44vekil M. Deifüs iarifa- Bi & BR ir sektei kalP ,Kurb banı! Kiel a eliide le, Al m yn hammal Abdul Hiğini mü Pe bamesini (ORöisicumhur M. gi marsi N Nİ istifayı Do v kain ğe le memur stmişti im kabine retle Göğe edecektir : ağva, Hariciye Nazırı, Mili Em- Nazırırı Bnneş. Ticaret Na M Dihihiye Nazırı bilâhare “tâyin edile cektir, & 8 BB Berbe: ra zın Siokinger. erin Camia pin senelik tenezzühü Cuwn günü Pinarbaş' pay yapacağı haber alınmıştır. İzmirde “müteşkkil Esnaf iyetlerinin en eski ve en lan ve büyük bir ren B-rberler Cemiyetini bu muvsffakiye tinden dolayı tebrik ediriz. ami firma . Birinciliklerine yarın aşlanıyor İzmir mntakasının sene- lerdenheri heyetle vakıt ge girdigi mjli par Da olan da buşlauacaktır. Yedi Şikli üzerinde yapılacak olau bu müsabakalar #por efkârı umumiy»sini bag taten in etmektedir kasının İse geçliğine hediye ettiği bir minder sayesinde hocasız m tihan devresi gegireceklerdir. Yarın karşılaşacak yedi şık letin mösabalarını ilân etmiş ise namesi ii bıkın m leceği ii taıtıları ul cağından karşalacak şıkletler yarınki gekiden ve çekilecek kuradan sonra belli olaodk va PERŞEMBE M. Hitler LEE ei Vazifesine devam ede miyecek kdar rahatsız A) — Ha» vas ajansı e Dayli Herald gazetesine nazaran Alman başvekili M, Hitler bir sinir hanstalığın- © TLoudra 11 ( dan muzferip uzun müddet vezaifile meşgul ola caktır. Fon Psp 0dolf Hasip sakalar edçüzpi temin olun maktadır. Hitlerin içtiman davet edilmiş olan oRayştabta söz olmadığı let eyliyeceği da aynca söy lenmekteğir. Sehinşah Hz. Tebrizde halkın çoşkun Kii karşı ndılar Tebriz 1 (4.A) — Şah (o hazretlerinin hud muvagala ni Azerbaycanın her halkın sevgili o hükümd şerefine yepliğı o tezahürat ve şebriayin hala devam et ir, huma, yunun bütün içinde el ar, kbalde hazır bulunan lir teftiş ettikten sonra Şehinşah Hazretleri bütün dolduran balkıu sarayını teşrif buyurmuşlar d; ÂlR Hezreti humayuu dön 7Pal hvana mütavanaihı İkinei S 12 TEMMUZ 1934 İngiliz metbuatına göre Almanya ahvali - Royter ajansının Berlinden aldığı malumata göre Almanyada son ihtilâl te bastırılmış isede orduda bir tereddüt ve kararsızlık devri baslamıştır. İngiliz nın mütalaalarına göre komünizm rüzgârı ordunun bazı kısımlarında esmeğe ır. Bu gazeteler Almanyada «Iceriden ateşliyen ve henüz söndürülemiyen bir iddia etmektedirler. T. piyangosu Şehrimizde kazanan Talilile- rin adedi hayli fazladır Dün ilâve şeklinde bildirdiğimiz numaraları taşra oku: yacularımızın da istifa maralarla beraber neşrediyo Hasnsi Tayyare viyangosuvun üçün: cü e eşidesi bigün mu zevat ve ti keşide ani Büyük ikramiye bu keğidede SN Yarın eşideye devam utat 50,000 Lira 24639 10,000 Lira 14228 5,000 Lira 4,000 Lirayı Numaralara isabet etmiştir. 2,000 Lira kazananlar 2020 14251 1500 Lira kazananlar 11734 19200 21872 600 Lira kazananlar 4376 44118 10358 2883 19724 7837 2735 2702 1155 23770 1740 8452 10183 4448 13244 20569 8124 20167 23168 200 Lira Kazananlar 7491 5321 13913 4266 19598 16110 4161 2203 9468 16770 10086 1501 6867 11172 11171 1877 18970 16181 5989 13289 15182 6598 7737, 6218 14689 15242 15197 2434 19460 12015 2837 19491 100 Lira Kazananlar 21847 23840 1228 874 7548 01 97 .23394 (3444 17379. 12746 8806 8554 20769 12243 a par 5 Akhisarlılara üjde Akhisarda Yıldız cadde- m ni İsmail a e İzmirin ve . iyaklerin save B6ve kullandıkları Kabadayı, Yük ür rakılarının a- i er “bik” e de etm yn için bugün gelen nu 19738 15208 18078 16359 3435 894 24188 11168 19304 10518 7000 10128 o 6522 5 11808 16703 4067 21751 14653 3952 11904 6588 4682 8881 23819 9541 20939 084 10857 2231 23595 12s88 6873 21800 50Lira Kazananlar: 99084 1157 19926 1047 14345 11939 o 699 6660 14940 992 19469 19842 Kazananlar keşide edilen Meze liralık ikramiyenin beşte bir bisesai İzmirde satılmıştır. Sahibi henüz tespit oluna mamıştır. Oü bin Jira kazanan bile- tin ouda bir hissesi Güzel- yalıda tütüncü Hic Se Tahin sfendide, beş ira kazanan biletin a in si timan inbissı idare- sinde Hst beyde, iki binli. ra közanan e onda ve hissesi de Mehni arabaoısı 2 idil Bunlardan başka İnönü mek- Alsancal Ferit efendi bin in yüz lira ee in Müzakereleri Ni rüşecektir. Tramvay ile Otobüs Çarpıştı Dün TEr ii N de birinci kordunda ulvarın önünden nal o osna bulvardan çıkan numa- ralı otobüsle er Tramvayın freni oto büsün camları iin ve e Magi bulunan birr ba kol 0 ve on De er hifemizde ; Bulgar komitacılığının iç yüzü i tefrikazını behemehal okuyunuz 60 PARA M. ez GE Istirahata oi Londra, 11 (A. A) — M. Makdonalt bu sabah doktor larının tavsiyesi veçhile göz lerini tedavi ettirmek için aldığı üç aylık epderi başlamadan evvel, son resmi vszifeyi fa iç » tayyare ile Losimuttan Vor skopa hareket etmiştir. Ora a Belfasta giderek kızı Mis İşbel ile birlikte Kanadaya | gitmek üzere vapura bine cektir. Şe IsParta halıcı larının ziyafeti Irpata, 11 (A.A) — Şeh rimizde misafir bulunan An | talya muallimlerine bugün unda İsparta Halıcılar birligi tarafından bir öğle ziyafeti verilmiş” tir. Ziyal : ya er örmer. baglarnı anır nutuklar ee İspartı cılığı hal eğ Künpikler yapıl- mış! Yıldırım Kurbanı Belgrat, — Miramo kö günde yağmur yağarken bir ! ıhlamur ağacı altına kaçan i Vilomir mamjadaki bir ço- | ei im isabet etmiş, i çobanı e ği dindi ei pi dileri Dünki rai ikinci sahifemizde Balkan komite oiliğimin doymi tofrikasindn l ozur ii neyriyatından dolayı ği iliş iken

Bu sayıdan diğer sayfalar: