12 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bursa ipekli kumaş ve haviularile şöhret kazanan HASAN HUSNU BURSA Pazarı D IR mağazalarının ismi her yerde Yalnız u m h urı : NO. 3 6 5 7 Telgraf ve mektup adres!: Cumfauriyet. Istanbu] Posta fcutusu: Istanbul, No. 246 PerŞetiibe l 2 T e m m i l Z 1934 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 24290, Tahrtr heyetl: 24298, Idara ve matbaa kısmlle Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi, 24299 Hayat Ansiklopedisr Şimdiye kadar altı cildi çıkmıştır. Abone olunuz Türkiyenin düşmanları değil, dostları izahat verdi olan Yunanlılardan şikâyetçiyiz! «Almanyayı dahilî harp« ten Lurtardım» diyor Museviler meselesi tahkikatı bitti nlaşıhyor ki Yunanistanda hâ lâ Türk düşmanlığı yapmakta ' bir nevi zevk duyan muhak kak miktarlan pek mabdut bazı kimseler vardır: Matbuatta, parlâmentoda, mahkemelerde, azçok münevver geçinen her muhitte. Sağlam fikirlere tâbi olacak yerde kara ve kaba hislere esir kalmağı tercih eden bu zatlara diyeceğimiz fazla birşey yoktur. K>meenin kalb'ne tahakküm etmeği ve sunun bunun ağzına gem vurmağı hatmmızdan geçiremeyiz. Fakat Yunanistanda Türk Yunan dostluğuna kıymet veren fikirleri gibi his'eri de selim dbette miktarca büyük ekserlyette hakikî dostlanmız da vardır. Yunanistanda bilir bilmez bir takım adamlar aienen Türk düşmanlığı yaptıklan zaman bu husumetin îBc aksülâmeli bu dostları • mızdan gelmeliydi diye düsünüyoruz. Türk • Yunan dostluğu gerek yüksek insanlık manası, gerek iki tarafm da menfaatlerine azamî tetabuku ve hiz • meti itibarile lüzum hasıl olunca mü dafaa külfetine değecek bir kiymeti haizdir kanaab'nde bulunuyoruz da onun için. Sabn tükenerek nihayet bu vaziyeti evvelki günkü nüshamızda münderiç son mektubile bize bildiren Atîna muhabirhnizin bütiin bir teessürle kaydettiği bazı hâdiseleri okuduğumuz zaman bize düsmanlık edenlere kızmadık, fakat kendim;zi Yunanistandaki dostlanmızdan şikâyette heklı bulduk. Türk • Yunan dostluğu yalnız bizim değil, onlann da mödafaa edeceği nwj?terek Yunanistanın biraz fazfeca hSr bir memleket olduğundan bahsedileb:lir. Kabul ederiz. Fakat bu hürrn et bizim aleyhhnize ipsiz sapsız taarruzlar ya panlara karşı hakkı ve hakikatî yüksek bağıracaklar için lâakal avni derecede kuvvetli hîr silâhtı. Kimbilir ne gibi tesirler altanda bâlâ, a'enen Türk düs • manlığı yapan bazı Yunanlılara karşı hakikî dostlarımız kendimiz'n mîi^afaasını bize bırakmamalıydılar, ve bırakmamalıdırlar. Milletten nvllete müna • kaşa manzarasıra alacak böyle bir vaziyet iki memleket arasındaki dostlu • ğa azçok zarar iras etmekten hâli ka • lamaz. Hürriyet yalnız Yunanistanda değil, bizde de vardır. Hele hukuk ve haysiyetimizi müdafaaya taalîuk etb°ği zaman onun bizde hic hududu yok tur. Sık sık söylemediğ'mize bakı'arak muhabirimizin korktuğu gibi aezim'ze ve zayıflığımıza hukmedilmemelidir. Biz beynelmilel dost'uklann mahfuzi • yetine itina edilmek lâzım ge'diği za man bazan susmanm söylemekten dah» büyük bîr meziyet oidu&unu takdir .«d^v biliyoruz demektir. Bellibaslı ir srbebi ve makul hiçbh maksadı olmaksızm adeta insiyakî bir itiyatla milletten mîllete husumet gösterio durmskta lâ*ksl büyük bir terb'yesizlik vardır. Hüıriyet başı boş bir haksa terbiye dörtbası mamur bir faziletb'r. Bir kısun Yunanlılarm Türk diismanIığı yapmak için istifade ettikleri fır satlara ve müracaat ettikVri vasıta'ara bakbğımız zaman kendilerme acıdık. Emniyeb' münselip dürya dört köşe sinden çabrdayıp dururken Yunanistan Ayan meclisinde hükun>ete muhalefet edeceğiz diye Türk denîz ve hava kuvvetlerinln Yunanistana faikiyeti bir kısnn efendilere bize taarruz vesilesi teşkil etmiştir. Ne oluyor, yarın öbürgün bizim Yunanistana taarruz ihtimali • mizden mi endişe ediliyor? Bilâkis muhtemel taarruzlara karşı mütekabi • len emniyet misakı aktetmiş iki kom • şu mfllet değil miyiz? Küçük san'at sahiplerine ait kanu • nun tatbikında bilhassa Yunanistanın habn içb müsaadeli ve roüsaroehalı hareket etmiş olduğumuz balde, bazı Yunanlılar gene bu kanundan dolayı Garbî Trakya Türkleri üzerinde mu kabelebilmisO yapılmasını teşvik ede • cek nesriyata germi vcriyorlarmış. Trakya Türkleri Yunan tabiiyetini haiz insanlardır. tstanbul Rumlan Türk taYUNUS NADİ (Mabadi ikinci aahifede) Dostlarımız niçin susuyorlar ? Hitler gazetecilere Almanya hâdiseleri Bulgar gazetelerinin yalanları Boğazları ve Edirneyi tahkim ediyormuşuz! Yahudileri ve Bulgarları tardetmişiz, Türk Yunan donanmaları da birleşecekmiş! Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey dün Çanakkaleden gelerek akşam Ankaraya gitti Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey vapttrdan çıkarken Edirne muhabirimiz vaziyeti anlatıyor Trakyanm bazı yerlerindeki Musevi vatandaslanmızın yerlerini terkederek Istanbula gelmeleri esbabını talıkik ve tetkike giden Dahiliye Vekili Şiikrü Kaya Bey dün sabah saat onda Dev • let Denzyollan idaresinin Canakkale vapurile sehrimize avdet etmist:*. Şükrü Kaya Bey İstanbuldan Lüle burgaza kadar otomobille gitmiş ora dan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne vilâyetlerinde ve bazı kazalarda tetki • kat ve tahkikat yaptıktan sonr* Geli • boluya gitmiş oradan da Çanakkaleye geçerek tahkikahnı ikmal ile şehriroize dönmuştür. Çanakkale vapuru dün sabah saat onda limanımıza muvasalat ederek Galata nhbmına yanasmıstır. Rıhtımda Vali Muhittin, muavini Ali Rı?a, Em n'yet müdürii Fehmi Beylerle Vilâyet ve Belediye erkânile Vekil Beyin dost* lanndan bazı zevat tarafmdan karsı • Janmıs, ve bir polis müfrezesî telâjn resmini ifa etnvstir. Dahilive Vekili Bey Toonane nhti • mır"'an dofruca otomobille Tokatlıyan oteline Rİtm's, aksama kadar orada ka!mıs, Vali Muhittm Beyle ve diğer bazı ziyaretçilerle görustüktcn tonra aksam üzeri Haydarpasaya geçerek Ankarava hareket ehnirt'r. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, bugün aglebi ihtimal ReîsicumSur Haa(Mabadi üçüncü tahifede) Alman Ba^vekıli M. Hitteri* fayanı dihkat bir resmi ParU 11 (A.A.) Nevyork Hesmldın Paris nüshası, M. Hitlerin Amerikada des Mowevde profesör olan M. Pearsonla yapmıs olduğu mülâkatı neşretmektedir. Bu mülâkat, 30 haziran hâdiselerinden sonra Basvekilin yapmıs olduğu Uk mülâkattır. M. Hitler, Almanya nüfusunun kesafetinden dolayı ber hâdisenin, bütiin memlekette muazzam bir akis uyandırdığım kaydetmistir. Halbuki, meselâ, San Fıansisco veya Nevyorkta olan kanlı hâdiseler, Ameri(Mabadi dördüncü sahifede) Bulgar gazetelerinin aydurma h aherlerinde tahkim ettiğimîzi yazdıklart Çanakkale Bo ğazıntn bir manzaran Sofya 9 temmuz (Hususi) BulIan bu Bulgarlara 48 saat zarfmda bflgar matbuab, Trakyadan Yahudiler tün işlerini ve emlâklerini tasfiye edîp tardediliyor ve Türkler Boğazlar ve Türkiye topraklarmı terketmeleri emrefr Trakyayı tahkim ediyorlar. diye artık misler. Şundi bu Bulgarlar sefil bir haladamakıllı velvele kopardılar. Bu gade Bulgaristana fltica etmeğe başla zetelerin nesriyahna nazaran, şimdiye raışlarmış. Türkiye hükumeti buralankadar tstanbula Trakyadan 2000 yahunm gayriaskerî mıntaka olduğunu ve di muhaciri gelmiş ve hafta sonuna kaburalarda ecnebilerin yaşıyamıyacakladarda daha 6000 yahudi muhac'ri nnı bu Bulgarlara ve yahndilere söy gelecekmiş. Bu yetmiyormus gibi şimlüyormuş. Ayni gazeteler Boğaz sahildi ayni Bulgar gazeteleri Türkler E lerindeki Türk halkınm da sekiz gün dirne, Kırklareli, Çorlu, ve Kolfarlıda zarfmda evlermî sahiHerdfn içeri al * yaşıyan birkaç Bulgar ailes'ni de yer • malan için emir aldıklanm ve Türklelerinden tardediyorlar diye yaygarayı rin fevkalâde bir süratle Boğazlan v« kopardılar. Sözde oralann kayroakam(Mabadi dördüncü aahifede) Sinemalar açılıyor Bir bardak snda fırtma! ^ • * • » Dahiliye Vekili mevcut Ticaret Odası meclisinin diinkü içtimaında bir fotoğitüâfıjıalletti raf meselesi şiddetli münakaşalara sebep oldu Dün şehrknize gelen Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey öğleden sonra Tokatlıyan otelinde tstanbul sinemacılarını kabul ederek sikâyetlerini dinlemistir. Dahiliye Vekili ile sinemacılar arasında yapılan bu görüsme neticesinde tstanbul sinemalan meselesi hallolunmus, ve su esaslar kabul edilmistir. (Mabadi dördüncü tahifede) Ticaret Odası meclisi, dün öğleden sonra hararetli ve olduk ça gürültülü bir içtima aktetti. Kazanç ka • nununda yazılı bulunmıyan bîr kısım esnafın tâ bi olacakları ver giler hakkın da kıyaslar yapıldıktan sonra, Vimcm sîrketi mflesnaf cemiyetleri düru Hamdi Bey mürakabe bürosu teşkîlâtmtn Ti • caret müdurlüğünün lâğvi dolayısile Odava raptı lâzım geldiği hak • kında, Oda meclisînin geçen içti maında verilen karara tstanbul Vilâvetinin cevabı okundu. Vilâyet cevabmda Odanın noktal; nazannı reddetmekte ve mürakabe bürosunun ancak Vilâyet makamma ' merbut olabileceğini bildirmekte idi Vilâyetin bu tezkeresi mecliste okununca azadan bir kısmı Vilâyetin bu müdahalede haksız oldSığunu söyledîler ve mürakabe bürosunun, Odava raptı lâzım geldiği hususun' da tktısat Vekâletine müracaat edilmesini teklif ettiler. Neticede Vej kâlete nraracaate karar verildL Mıntaka Sanayi ve Ticaret mB dürlüklecinin lâğvinden sonra Oda meclisine tabiî aza olarak iştirak eden Vilâyet sanayi müfettişi Daniş ve Vilâyet Tîcaret irtibat me • muru Hayrettin Beylerin Oda mec« ] lisine iştirak etmeğe salâhiyettar ol« \ madıkları hakkında tktısat Ve (Mabadi üçüncü aahifede) ımıımıtınııimıııııınım î Tayyareleri yakan ve dıışuren oldurucu şua Yetnıiş sekiz yaşında bir nıuhteri tayyarelere karş harikulâde bir keşifte bulunduğunu bildirdi Nevyork 11 (A. A.) Maruf mohteri doktor Nicola Tesla, 78 in d doğumyılı mü nasebetfle yaptığı tıgı beyanahnda düşman tayyare • lerini düşürecek ve silâhlarmı imha e decek yeni bir «öldürücü sua» kes fettiğini bildirmiş tir. Jtfumaileyh, kesfini, Cenevre ri Iâhsızlanma kon • feransraa tevdi etmek tasavvurun dadır. CUMHURİ YET Tay yareleri dusSre cek bir şuaın çok tanberi Almanlar lstıkbal harplerinde tayyarelerin böyle taptr tarafından kesfe • tapır döküldüklerini gSrece ğiz d'ldiği ve bu yeni sflâhı Almanlann rimunarip çocuk kadın ve ihtiyaryeni bir harp için sakladıklan söyleni > lara kası zehir, ates ve mikrop saçyorda. Hatta böyle öldürücü bîr ışığın mak için kallanmak istiyenler çı • telsizle yerden idare edilen tayyareler kmca, çelik kartallar> bn habasetüzerinde tecriibeleri yapıldığı da şayi leri yapmaktan menede*«k bir çare olmustu. Ayni zamanda bir takım bu • bulmak elzemdL Eğer bu muhteri, susî elektrik mevceleri nesretmek su • hakikaten böyle bir sua bulduysa retile tayyarelerin motörlerini yakarak medeniyet ve msaniyete büyük bir bunhn düs.ürmek yolunun bulunduğu hizmet etmis demektin Fakat, Boyda soylenmisti. le bir icada fazla bel bağlamağa Şimdi, bu öldürücü suam, Ame> gelmez. Çünkü hergün yeni bir «Iâ rikada ihtiyar bir muhteri tarafınicat edera muhteriler de, bu şuaa dan fen âlemine hediye edildiği ha(Mabadi dârdüncü uthi/ede) berverilmektedir. Tayyareleri, Sergi sarayı Ankarada 29 teşrinievvelde açılacak Ankara 11 (Telefonla) Millî tktısat ve Tasarruf cemiyetinin yaptırmakta olduğu sergi safayınm resmi küsadı 29 teşrinievvelde ya • pılacaktır. Sergi 15 teşrinisaniye kadar devam edecektir. Bina önünde 28 teşrinievvelde bir sanayi resmigeçidi yapılacaktır. Serginin ziraî kısmı Ziraat Enstitüsü ve Tür(Mabadi dördüncü sahifede) ııııııııııiHMtııııııııııııııııırıııııııııııımiHiıımııııııııııınııııtMnmHiımıtiTiıımıııııııııiMiıııılıiMiıımıııııııııiMHi Balkan atletleri geldi Yarın Taksim stadyomunda Federasyonun himayesinde büyük atletizm müsabakaları yapılacak Beklediği Aşk Yeni romammıza yarın başlıyoruz Muazzez Hahsin Hanımın «Aşk Fırtı nası» isimli romanı bitti, yanndan i tibaren Perihan ömer Hanımın «Beklediği Aşk» isimli edebî romanını tefrika etmeğe başlıyacağız. Perihan ömer Hanımı karilerimiz tanırlar. Ge çen yaz tefrika ettigimiz «Gölğe Çiçeği» isimli güzel romanı çok takdir edilmijti. Perihan Hamm, yeni neslin genç istidatlanndandır. «B^eklediği Ask», herkesin beklediği ve.beğen diği roman olacaktn*. Dün sehrimzze gelen Balkan Galatasaray kulübü tarafından da vet edilen Balkan atletleri dün sabah Şofyadan şehrim«e gelmijlerdir. Atlet kafilesi, Yugoslav^ Ruroen ve Arnavut atle^lerindşn mürçkkep altı kişıdir. Bulgar v« Yunan ,atletleri baa hususî sebepler dolaytsüe itizar etrnişlerdir. Gelen atletlerin iştirakle cvma v« pazar günleri Federasyonun hîmayesi atletleri Sırkeci gartnda ve Galatasaray organizosyonu altında beynelmilel bir atletizm karsılaşmast yapılacaktır. Balkan atlctlerinin en güzidelerinden 6 kişinin karsısma bizim tstanbul muhtelitini çıkaracağız. Bo müsabakalar 26 ağustosta Zağrepte yapılacak Balkan olimpiyadma bir ha » nrkk olmakla beraber aletlzmc vabav (Mabadi dördüncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: