12 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p bıı.ı:h:iyıne! ettiler. Sen#r4 — No: 1424 Bir Faciadan Kurtardım ! Alman Başvekili, Rejim Ve Siyaset Değişmesi Olmıyacağını Da Paris, 11 (ALA.) — Nevyork Heralt garetesinin Paris nüshası Alman — Başvekili M. Hitlerin Amerikalı Profesör M. Pearsonla yapmış alduğu bir mülâkatı neş- retmektedir. Bu mulâkat 30 ha- ziran hâdiselerinden sonra Başve- kilin yapmış olduğu ilk mülâ- kattır. kesafetinden dolayı her hâdisenin bütün memlekette muazzam bir akis uyandırdığını; kaydetmiştir. Halbuki, meselâ, San Fransisko veya Nevyorkta olan kanlı hâdi- seler, Amerikanın diğer tarafla- rını heyecana düşürmiyebilir. M. - Hitler sözlerine şöyle de- | vam etmiştir. “— BSon aylar içinde saflarımız arasında bazı ihtilâflar oldu, Ken- Yüksek birer otorite sahibi olarak mühim mevkilerde bulunan bu adamlar, hükümeti devirmek için suikast yapmak cesaretinde bulundular. Tereddüt edemezdim. Bti di diydide Yeni Tefrikamızın başlıca kahramacı Mister Filbi'yi tanımak istor misinist? Ha size, birkaç cümle ile portresi : » Uzun Boylu, tıknazca, serbesi la- verlı, ellilik fakat yirmi yaşında bir delikanlı gibi çevik, güler yüzlü » Biri.. Tertemiz ve Üütüden çıkmış beyaz kelen elbireleri içinde önünüze gelir. Kır sakalı, şülümsiyen . gözlerine bir başkalık verir. " Bu zatın asıl hüviyeti nedir? Onu da yakında öğrenirsiniz. Şükrü Kaya H Dahiliye Vekilimiz vapardan rıktıma çıktıktan | M. Hitler, Almanya nüfusunun | Bey Şehrimizde SST Böçiü | Eserlme - sadık kalmak, milletin | itimadına lâyık olmak için yapr | lacak bir şey vardı. O da, hain- ı leti zarar vermiyecek bir hale ( Devamı 12 inci sayfada ) e sonra (Yazısını okumuk Bam ee l Bildirdi — v Son Posta Bugün Sayfadır Kardeşinin Karı- sını Vurdu Kızılcahamam (Hususi) — Ka- zamızın Şo nahiyesine bağlı orta mahallede bir cinayet olmuş 18 yaşlarında bir genç kardeşi- nin karısımı tabanca ile öldür- müştür: B Mahalle sakinlerinden Nadir Efendinin karısı Fatma ile kayın- biraderi Osman arasında birkaç gün evvel bir dil münakaşası ol muş ve bu münakaşe uzun müd- det devam etmiştir. Gürültüden usanan-evin ihtiyar kadını Halime H. Dışarı çıktığı sirada — anlaşı- lamıyan bir sebepten dolayı Os- manın elinde W;lm !;_hıu patlamış, kurşun — Za 'atma- nin böğründen girerek — sol me- indan galemiştür. yaranın tesirile kan içinde yere yuvarlanmış ve derhal ölmüştür. Zabıta MÖC:; müteakip işe et ederek katili yakalamış ::I:L'lkıtı başlamıştır. Bunun bir kan eseri ::ııhıı.:l“ vaş hy:ıh malüm değildir. Söylenildiğine göre Osman çok asabi ve heyecanlı olduğu için gözü —kararmış ve tabancasını çekerek kardeşinin karısına ateş etmiştir. Yapılan bütün isticvap- lara rağmen vaziyet kat'iyetle aydınlanmamıştır.— * Mühim Bir Keşif Bir Alim,- Tayyareleri Dü- şüren Bir Şua Bulmuş N: k, 11 (A. A.) — Maruf mıht:ıy"dokbt Nikola Tesla, li münasebetile 78 mcı “ğ:..ı:t'ııılı Sayyarelerisi 'dx:îdı on Posta — 12 TEMMUZ 1934 kdare işleri telelenu 20203 Fiatı 3 kuruş ; e .© . . ma a ı' İ;-taanl_u_ıî /" Kuşçular Borsasında M.Hitler Diyor Ki: Almanyayı — o Trava Satılan Fluryalar .. 120 İngilize Satılan Güvercinleri Siz Hiç Gördünüz Mü? U4 Küşçular borsasında, bir ehlihibre bir Flurga kuşunun Lülülü makarasını dinliyorlar Istanbulda ve bütün Türkiyede binlerce kuş besliyenler, kuş me- vardır. . Fakat — acaba ellerine — elden — düşme olarak geçirdikleri güzel kuşların İstan- bulda bir borsası olduğundan, en güzel ve kıymetli kuşların bu borsada muamele — gördüğündel. haberdar midırlar?. Her hafta Yenicamide kurulan bu borsa son derece meraklı bir yerdir. Yenicamf'avlusundaki iki şi- rin bahçeli kahve, her hafta pazare tesi günleri bu harikulâde meraklı kuş Aşıklarile dolar, Kuş yetişti- venlerle kuş meraklısı - olanlar İstanbulun her tarafından buraya toplanırlar. Bu garip kuş” borsa- sında meşbur simalara, çok yük- sek mevki sahibi zevata da tesa- düf —edersiniz. Bazan — meraklı ecnebiler de görürsünüz. Burası Tatanbulun 55 senelik kuş mürebbisi Basri baba tamamile başka bir âlemdir. Bu kahvelerde herkes hiç anlamadı- ( Devamı 13 üncü sayfada ) ı Üniversitede Zam İstiyen İstigene — _I

Bu sayıdan diğer sayfalar: