12 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

12 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Diğör Ka — Almanyayı Bir Faciadan Kurtardım ! ;; hliğ ve ilda olunur. ( Baştarafı 1 inci sayfada ) getirerek Almanyayı bir dahili harp faciasından kurtarmaktı. ,, Başvekil, Almanyada çıkacak dahili bir harbin bütün avrupada çok mühim olabilecek akisler uyandıracağı meselesi — üzerinde israr ederek demektedir ki : “— Almanyayı dâhili harpten kurtarmak için sür'atle, kat'i bir kararla ve metanetle — hareket *lâzımdi. Yalnız, şunu temenni -ederim ki; hareketim hakkında şiddetli hükümler vermek istiyen- ler, delillerini, vakıalar tamamen ortaya çıkana ve bütün tariht hakikat kendini gösterene kadar saklamak dirayetini göstersinler. Memleketi binlerce ve binler- ce masumun kurban olacağı da- hill bir harbe sürüklemektense, sadece mevki hırsı ve şahsi ihti- raslarla hareket eden birkaç ha- inin hayatını feda etmiyi ben, vazifem olarak telâkki eltim. ,, Bundan sonra M. Hitler, şun- ları söylemiştir: “— Almanya Hükümetinde değişmiş bir şey yoktur. Hükü-« met ne sağa, ne de sola tevec- tüh edecektir. Bugüne kadar ta- kip etmiş olduğu hattı, dosdoğru takip edecektir.,, Propaganda Nazırı Ateş Püskürüyor Berlin, 11 (A.A.) — M. Göb- bels dün akşam radyoda söyledi- ği nutkuna, Alman milletine hitap ederken aynı zamanda — ecnebi milletlere de hitap ettiğini bildir- mekle başlamıştır. Hatip (gazetecilik — tarihinde emsali olmıyan yalan ve iftiralar)ı reddederek demiştir ki: * — 30 Haziran, dahilde hiç bir sarsıntı tevlit etmeksizin geç- miştir. Bütün — millet — reisin mesut kararını kabul etmiştir. M. Hitlere karşı olan aşk ve rejim her zamankinden ziyade kuvvet- lenmiştir. Ciddi birkaç ecnebt müstesna olmak üzere, beynelmi- lel matbuatın geri kalan kısmı,son Almanya — hâdiseleri hakkında | fesatkârane bir tahrik hezeyanına İye ifliralara düşmüşlerdir.» | Nazır -ecnebi matbuatını ve bilhassa hnerettiği bir makalede “isyanın Amerika haydutlarının usüllerile bastırıldığını,, söyleyen Taymıs gazetesini tenkit etmiş ve | bütün dünyada efkârı umumiyenin bir usul — dahilinde ve kasten zebirlenmesini tasvip edip ctme- diğini sormuştur. Nazır, Alman milleti namına, hiddet ve infial ile protestoda bulunmuş ve hükümetin, millet- lerin biribirile namuskârane mü- nasebatını imkânsız bir hale getirecek bir hava ihdas eden ecnebi muhabirleri hakkında is- fikbalde müsamaha ile muamele yapmıyacağını ilâve eylemiştir. Son Tevkifler Nasıl Olmuş ? Karlsruhe, 11 (ALA.) — Dev- letin gizli zabıta teşkilâtı, İsviçre komünistleri merkezi bürosunun müzaheretile yeni birtakım gayri kanuni komünist höcreleri teşkil edilmekte olduğunu ve bu faali- yete en ziyade Singen, Radufzel ve Konstonz şehirlerinde tesadüf edilmekte olduğunu istihbar etti- ginden bütün zabıta ve jandarma kevvetleri, himaye kıtaatının mü- zaheretile bu Üç şehirde ve diğer bazı kasabalarda ayni zamanda taharriyatta bulunmuşlar, bu ta- harriyat esnasında ellerinde İs- viçreden gelmiş olan ve memnu birtakım komünist risaleleri bul- dukları yetmiş kişiyi tevkif etmiş- lerdir. Alman Ordusu Berlin, 11 (A.A.) — Millt Mü- dafan Nazırı Fon Blombergin ver- diği bir karar üzerine, bu sene Alman ordusu sonbahar manev- rası yapmıyacaktır. Bu karar, kuraklık yüzünden manevraların orman yangınına sebep olması ihtimli üzerine alınmıştır. Yeni Bir Emir Berlin, 11 (A.A.) — M. Hit lerin Başmuavini M. Hes, muhte- NF iktısadt teşekküller arasında mücadeleden çekinilmesini em- retmiştir. Kadın Birliğinde Bir Amerikalı Mis Amerikada Nevyork Kadın ” Cemiyeti Umumt Kâtibi Mis Sarak Baya şehrimize gelmiştir. Dün Kadın Birliğinde şerefine bir çay ziyafeti verilmiş, ziyafet- İst. 1inci iflâs memurluğun- dan: Müflix Veli Zade Mustafa Faik elfendiye ait iflâs muamelâtı yenilene- geğindeği evvelce masaya kaydü kabul olunan “alacaklıların ellerindeki evrak ve vesikalarla ve vekil olanların vekâ- Tetaamelerini hamilen 17 temmuz 934 le günü mnat 1lde huzurumuzda &pılu'uk toplantıda hazır bulunmaları (40) ten sonra Amerikalı — Mis bir konferans — vererek — kadınların dünya sulbune yaptıkları hizmet- ten bahsetmiştir. Resimde ( x ) işaretli Mis Layndir. İstanbul birinci iflâs memur- luğundan: Müflis Karnig Arslanyan efendiye ait iflâs muamolesi yel ceğinden alacaklıların yetlerindeki eve zak ve vesaiki ve vakillerin de vekâ- letaamelerini hamilen 17 temmüuz 934 salı günü saat 13 buçukta huzurumuz- da yapılacak toplanmada hazır bulun- maları tebliğ olunur, (48) Ereğli Deniz Işçilerinin Birkaç Suali Ereğliden şu mektubu aldık: 339' senesinde kanunu mah- susla — teşekkül eden — Amele Birligği Taavün sandıklarında mü- keffel bir muhasip ve bir vez- nedardan başka memur bulun- maması talimatname ahkâmından iken bu cihet ihmal edilmiş ve teşekkül maksadının haricine çıkı- larak (200) ilâ ( 300 ) lira maaşla birçok müstahdiminli bir ticaret mücssesesi — haline getirilmiştir. Ereğli kömür havzasında otuz bin işçinin — mukadderatını ellerinde tutanlar aylık kazançları (15) ilâ (20) lirayı |tecavüz etmeyen fakir işçilerden kesilen paralarla tera- küm eden mebaliği karşılıksız madencilere ikrazat yapmakta- dırlar. Ereğli deniz işçilerinin tedavi- leri için lâzımgelen ilâç paraları öteden beri ayda (150) (200) lirayı tecavüz. etmez iken bu defa Ereğlide füzuli olarak bir dispan- ser küşat ve bir senede ancak bir hasta üç gün tedavi olunmak suretile senede on iki bin lira masraf yapılmıştır. Evvelce sene- de iki bin lira masrafla ayni iş görülüyordu. Tarihi teessüsünden bu ane değin hiçbir teftiş ve mura- kabe görmeyen bu müessesedeki binlerce liranın hal ve akibetini işçiler anlamak isterler, Hesap sormak, hak aramak cesareti gös- terilemediği içindir ki bu yolda hareket zarureti hasıl olmuştur. Havza kömürlerinin ecnebi kö- mürlere rekabeti için deniz İşçile- rinin aylık nakil ve tahmil ücret- lerinden beher tonda ön kuruş tenzil ayda 200, 300 lira almaları garip görülmez mi? Deniz İşçileri bu harekete, kazandıkları paraları almamak, yarı aç ve yarı tok ça- hşmak suretile cevap vermişler- dir. Alâkadar makamatın nazarı dikkati celbetmenizi efendim. Ereğli kömür havzası deniz - işçile. rinden 264 numaralı Osman Son Posta: Bu mektubu, biz, iddin olunan bir vaziyeti aydınlatmak ve alâkadar makamlara iblâğ etmek İçin yazıyoruz. Yapılacak tahkikat, bu iddia- yı tevsik ederse, vaziyet bittabi dü- zeltilecek, değilse, müddei hakkında icap eden muamele yapılacaktır. SON POSTA rica ederim Istanbul Gncı icra memurluğun- dan: Bir borçtan dolayı mahcüz ve bu kere paraya çevrilmesi mukarrer 8 çifte balık kayığı 14-7-934 tarihine mü- sadif Cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Rumelihisar iskele oıvarı ilk açık arttırma suretile satılacağından taliple- tin yevmü mezkürda mahallinde bulu. nacak memuruna müracsatları ilân olunur. edilirken bu memurların | Ermeni Vat:;hdâğlar Bir ğiKurdular YardımDerne - Temmuz 12 Dün yapılan toplantıda bulunanlar Şehrimizdeki Ermeni vatan- daşlarımız tarafından teşkil edilen tayyareye yardım derneği men- supları dün kendi aralarında bir İiçtima yapmışlar, bu içtimada tayyare cemiyeti idare heyetinden bazıları da hazır bulunmuşlardır. Dün içtimada bulunan Ermeni vatandaşlarımız şunlardır: Aram — Keseryan, Keğork Malhas, Serkis Kınaciyan, Vahan Dikiciyan, Misak Agartmaciyan, Aris — İnciciyan, — Levon Ziver, Mimar Kavafyan, Garbis Arzuyan Efendiler. Çok hayırlı bir iş İçin teşek- kül eden tayyareye yardım — der- neği yakında tekrar toplanarak rels ve rels vekili intihap ede- cektir. Öz vatanda birliği ve ülkü kardeşli, ifade eden bu teşeb- büs l — vatandaşlarımızın cidden iftihar edebilecekleri büyük bir iştir. Bu hayırlı işe önayak olanları tebrik ederiz. Tevkif Edildiler Balatta Kalıpçı sokağında oturan Yakup Beyin garip bir şekilde 2410 lirasını dolandırmak- tan suçlu Yani ve Hasan Ef, lerle sandalcı Kadir ve Osman Ağalar dün yedinci müstantiklikçe isticvap edilmişlerdir. Bunlardan Kadir ve Osman — Ağala- rın hâdisede alâkaları görüleme- diği için şahit olarak dinlenmiş- ler ve serbest bırakılmışlardır. -Matbaa Sahiplerinğ Dün Hava Nasıl Geçti Rasathanenin tebliğine göre, dün sıfır derecei hararet ve deniz seviyesine — indirilmiş barometre sabah saat 7 de 759, 14 te 759 milimetre, Derecel hararet saat 7 de20, 1dte 24, azamt 25, asgri 17 idi. Rüzgâr poyrazdan esmiştir. Azami sür'ati saniyede 6 metredir. “Yani ve Hasan Ef. ler hakkında tevkif kararı verilmiştir. —— 'Maarif Vekâletinden: 1 — 21/6/934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/7/1934 tarihinden itibaren her türlü baskı usullerile basılıp neşredilen basma yazı ve resim- lerin beş nüshasının basanlar tarafından Maarif Vekâleti emrine | | | | | l ı ©9) | verilmesi mecburidir. 2 — Verilmesi mecburf olan eserler şunlardır : Gazeteler, ajans - tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar ( gravür), her çeşit resimler, san'at kıymetini haiz duvar ilânları, kılavuzlar; plân- lar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen rapor- lar, her çeşit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar. 3 — Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beş gün içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde teslim edilecektir: a) Ankara'da Maarif Vekâletinde Derleme memurluğuna. b) İstanbul'da Ebussuut caddesi cıvarında 48 numaralı ilk mektepte Derleme Müdürlüğüne. €) Diğer vilâyet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine. d) Kazalarda Maarif memurluklarına, 4 — Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça verilme- si mecburidir. $ — Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde vermeyenler elli liradan aşağı olmamak Üüzere hafif para cezasile cezalandırılır ve vermediği basma yüzı ve resimleri aynen verme- sine de hükmolunur. (3810) Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: