12 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Çinde nehirler taştı, zarar çok büyüktür Birçok kimselerin öldüğü haber veriliyor Londra 11 (Hasusi) — Çindem gelcn haberlere
 Emniyet misakları İtah lerdeki neşriyatı hep bir toplanıyor: Muhtelif devlet'er arasında imza edilen ve edilecek olan emniyet
 Fransa - Italya M. Bu'hou Roııııyı ziyarete davet edildi Paris 11 (ALA.) —M. Bartbowua Romayi - ziyareti için M Muasolininin
 Dahiliye vekili dün sabah geldi Akşamki İr:ıılne—Aııkırıyı hareket etti Dabiliye vekili Şükrü Kaya bey dün saat on buçukta
 Kayıkçıların kıyafeti Limandaki kayıkçılar bir örnek kıyafet kabul ettiler “ Bir örnek elbise giyen Eminönü salon iskel...
 Zonguldak havzası Kömür istihsali 3 milyon tona çıkarılacak Yeni tesisat bu havalide büyük inkişaf temin edecek uldakta yeni
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor Ist. Mısırçarçısı kapısı karşısında Bi Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor lt Munrçarpısı kapını karşısında ün Türkiye Sene 16 — No; 5659 — Fiatı her yerde 5 kuruş PERŞEMBE — 12 Temmuz 1934 © Zelefon: 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişeğ —— Emniyet misakları Italyan gazetelerinin son gün lerdeki neşriyatı bep bir noktada toplanıyor: Muhtelif devletler arasında imza edilen ve edilecek olan emniyet kları faydasızdır. Hattâ teh- elidir. Bu nevi misaklar, umumi barpten evvelki ittifaklara doğru kayan cepheler teşkil eder. Bu ise Avrupa sulunu bozmaya yarar, Italya matbuatı, hemen hergün bu tenkitleri tekrar ederken mın- takavi bir emniyet kı mahi- yetinde olan Balkan misakını da aya sokuşturmayı. biç unutmu- yorlar.. Onlara göre Avrupada sülhu ve emniyeti kuvvetlendire- cek tek çare, doğmadan ölen mahut dörler misina can ver. meketir, Bu neşriyatın sebebi malümdur: Silâhları azalma konferansı son haziran toplantısında esaslı ve müspet karar olarak, meselesi üstünde durdu. Türk heyetinin, Sovyetlerin ve nihayet bunlardan mülhem olan ve 8 baziranda (Italya ile Maca ristanın istinkeâfi ile) kabul edilen fransız teklifi mucibince bir em- niyet komisyonu teşkil edildi. Bu komisyonun vazifesi “devletler arasında mıntakavi emniyet mi- sakları aktini kolaylaştıracak tetkikatta,, bulunmaktır. OM. Politisin riyaset ettiği ve Türkiye de dahil olmak üzere on devletin murahbaslarından teşekkül eden bu komisyon, Lokarno muahedesi, mütecavizin tarifi hakkındaki 1933 Londra misakı, ademi tecavüz mu- ahedeleri, Balkan misakı gibi bir çok vesikaları tetkik ederek dev- letlere bir emniyet misakı modeli hazırladı. Izahı ve tarifi burada uzun sürecek olan bu vesika, evvelki sene gene Politis komisyonunda hazırlanan ve geçen sene Lon- drada on iki devlet arasındajkabul ve imza edilen “mütecavizin projesi kadar mühimdi Komisyon tetkikatının bizim için mühim olan neticesi, Balkan kanın raporda bir nümune gibi zikredilmesidir. işte, bu emniyet misakları me- selesinin böyle, daha şümullü atbikat © yoluna girmesi için Cenevrede atılan mühim adımdır ki italyan matbuatının devamli tenkitlerine sebep olmaktadır. Harp teblikesini ortadan kak dırmak, Asrupada sulhu yerleş- tirmek 'için yapılan bütün teşeb- büsler hep akamete uğrarken, ordulardan. bir tek ağır top, bir tank, bir bombardıman tayyaresi bile tenzil etmek için müsellâh devletler aralarında anlaşamazken illetleri parça rahat ettir. ortalığa | biraz tarifi mek, havası yaymak için, sükündan başka birşey aramıyan, kafalarından başkasına taarruz. fikri asla geçmiyen, menfaatlerile ve şuurlarile sulhe bağlı olan devletlerin kendi aralarında, hu: dutlarını emin tutmak gayesile - ve sıf bu gaye ile - birleşme- lerinden daha mantıki ne tasav- vur edilebilir ? (Davam ikinci sahifede), Necmeddin Sadık emniyet | Dahiliye vekili dün sabah geldi Akşamki trenle Ankaraya hareket etti Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey dün saat on buçukta Ça makkale vapurile Çanakkaleden şehrimize gelmiştir. Şükrü Kaya bey ribtımda vali ve belediye reisi Muhiddin, vali muavini Ali Rıza, emniyef müdürü Fehmi beyler tarafından karşılanmıştır. Halk dabiliye vekilini alkışlamıştır. Şükrü. Kaya bey Takatlıyan oteline giderek bir müddet isti rahat etmiş ve bazı ziyaretler kabul eylemiştir. Vekil bey ak- Şamki trenla Ankaraya hareket Şülrü Kaya bey Trakyada Yaptığı tetkikat hakkında hükü- iştir. mete telgrafla malümat ver Bugün gifahen de icap eden hatı verecektir. Aldığımız malümata göre Trak yada herkes işile gücile meşgul öltnaktadır. Istanbula. gelen, amn- seviler de memleketlerine dönü yorlar. taştı, zarar çok büyüktür Birçok kimselerin öldüğü haber veriliyor Londra 11 (Hususi) — Çinden gelen haberlâre göre” son haft lar zarfında İtufanı sandiran yağ murlar. yağımış ve nehirler taş- mıştır “Bilhassa Mançuride Sun- gan nehri müthiş surette taşmış- tır, Sular bir çok yerleri kapla” mış, Sibirya demiryolunda müns- it durmuştur. Harbin gebe mahsur gibi bir haldedir. Zarar ve ziyen çok büyüktür. Birçok “kimseler ölmüştür. Yağmur Japonyada da tahribat yaptı Tokio 11 (A.A.) — Bardaktan | boşanırcasına yağan yağmurlar dan dolayı, sahilde bulunan Isbi- kaw ve Fukui nabiyeleri harap olmuştur. Fransa - Italya M. Barihou Romayı ziyarete davet edildi Paris 11 (A.A.) — M. Barthow- nun Romayı ziyareti için M. Mussolininin yaptığı davete, zan- nedildiğine göre müsait cevap verilecektir. Bununla berabı İ henüz bir tarih tesbit edilmiş | de Çünkü bu seyahati ha- zarlamak Üzere Fransa ile Italya arasında, müstemleklere ait bazı meselelerin halledilmesine intizar olunmaktadı Kayıkçıların kıyafeti Limandaki kayıkçılar bir örnek İstanbul limanındakki kayıkçılar. bir örnek kıyafet giymeğe karar vermişlerdir. Kayıkçılar cemiye- tinden bu hususta şu malümatı aldı — Mtanbula gelen vapurlarla ille temas eden kayıkçılardır. Ka- yıkçılar . şimdiye kadar şalvar ve Saire giyiyorlardı. Bu şalvar ve iptidai kiyafet çok fena tesir yapıyordu. Bilhas- re, Bunu değiştirme- kıyafet kabul ettiler bise giyen Eminönü salon Iskel, | ğe karar verdik. Ve kayıkçılar için yeknasak bir gömlek, yekma- sak bir kasket kabul ettik. | © Şimdiki halde limandaki bü tün kayıkçılara bunları giydirdik, Yavaş yavaş öteki iskelelerdeki kayıkçıların kıyafetlerini de de- Giştireceğiz. Düşündüğümüz de niz âlemlerine kayıkçılar yeni ve medeni kıyafetlerile iştirak ede- ceklerdir, Çinde nehirler 2 Zonguldakta bir ı Zonguldakta yeni sınai tesisat yapılmaktadır. Bir iki sene sonra, Zonguldak yalnız Türkiyenin de- ğil, Balkanların ve Yakın Şarkın en büyük sanayi mintakası ola” caktır. Zonguldak havzasının ehemmiyetini artıracak vasıtala- rın başında Filyos - Ankara hattı bulunmaktadır. Filyos mevkiile, Zonguldak ocakları arasında da yeni hatlar yapılmaktadır. Hatlar- dan biri, Ereğli kömür. şirketinin en büyük ocağı olan Gelik ocağı nı Zonguldağa bağlıyacaktır. Di- ğer taraftan bir hat ta Çatal denilen bir mevkie gelecektir. Bu suretle Zonguldaktan Çatalağzına motörle gidenler, oradan trene binerek Ankaraya gitmek imkâni- ni elde edeceklerdir. Bu seyahat Hileye kamal... Zonguldak havzası Kömür istihsali 3 milyon tona çıkarılacak Yeni tesisat bu havalide büyük inkişaf temin edecek maden kuyusu gelecek sene içinde kabil olar caktır. 7 Zonguldak havzasinin ehemmi Yetini artıracak en mühim tesisaf, elektrikli tren olacaktır. Bir fen heyeti, treni işletecek olan elektrik santralının mevkiini. tayin ile meşguldür. Bu santral, ayni zamanda ocakların içinde fenni bir surette çalışmağı temini edecektir. Bugünkü şerait altında ocakların bazılarında elektrik kum yetinden istifade edilemiyor. Elektrikli tren, o Zonguldak, Kozlu, Kandilli gibi en mühir tihsal mevkilerinden Ereğli linda» nina kömür taşıyacaktır. Fırtınali havalarda vapurlar Zonguldak ve diğer ağızlardan kömür almakta TDevamı 4 üncü anhifedeT — Doktor her gün taze yumurta iç dedi deler,

Bu sayıdan diğer sayfalar: