12 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

12 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Temmuz 1934 Sahife 5 Iş ve işçi bürosu müdürlüğü Müdürlüğün büyük merkezlerde şubeleri bulunacak İktisat vekâleti ye: Ha «iş ve işçi bürosup diye bir. rüdüriyet teşekkül etmiştir. İşçi bürosu müdürlüğüne | Ağaoğlu Samet bey tayin edilmiş, Samet key vazifesine başlamı Aldığımız malümata göre, işçi bürosunun, İstanbul, İzmir, Zon- guldak, Ayancık, Bursa, Adama gibi yerlerde birer şubeleri bulu- macaktır, Esasen Adanada ziraat #melesi için, bir komisyon var. dır, Bu komisyon toprak sahiple- tile, toprak işçileri arasındaki gündelikleri tayin etmekte, her nevi ihtilâfları halle çalışmak- tadır. Bursada ipek ve diğer mensu- est amelesi arasında bu tarzda iz amele komisyonu bulunmak: tadır, Yeni teşkilât mucibince, bu gibi komisyonlar iktisat vekâleti iş ve işçi bürosuna bağlı olacak- tir. Diğer taraftan Zonguldak kö- omür ve deniz işçileri icin elyevm 922 senesinde teşekkül eden ele birliği teşkilâtında tadilât | yapılacaktır. Buğday ihracatı Son zamanlarda ihracat im suretle arttı Buğday ihracatı gün geçtikçe artıyor. Ticaröt borsası tarafın- hesaplara göre ge inde yabancı memle- ketlere 500 ton, daha evvelki hafta da 450 ton buğday ihraç edilmiştir. Şimdiye kadar yâni | 933 senesi ağustosundan geçen haftaya kadar olan buğday ihr: catı 11 bin 601 tonu bulmuştur. Anadolunun ekser yerlerinde | mahsul tamamile idrak edilme- miştir. Bu itibarla - önümüzdeki mahsul devresinde buğday ihra- catının daha ziyade artacağına | dair olan haberler teeyyüt etmek- tedir. Yakında gelecek seyyahlar Önümüzdeki mevsim içinde mubteleif milletlere mensup büyük seyyah kafileleri gelecektir. Bu | cümleden olmak üzere 30 tem- muzda Roma vapuru ile 800, 8 ağustosta Oranya vapuru ile 1000, 21 ağustosta Oşcanya vapuru il gene 1000, 2 eylülde Oscanya vapuru ile 800 seyyah gelecektir. Belediye intihabına hazırlık Belediye intihabına başlanmak Üzere o müntehiplerin (isimlerini gösteren defterler Eminönü kazası tarafından tanzim edilmiştir. Üs- küdar kazası kendisine nit defter. leri ikmal etmek ü Eylü- ün birinci gününden itibaren halk her, belediye şubesinde açılacak ndıklara reyleri atmağa başlı yacaklardır. Bu takdirde ağustos içinde şehir namzetleri ilân edile- GUNUN HABERLER Baltık misakı yapılıyor Üç devlet esas itibarile anlaştı Kavnas 11 (A.A.) — Elta ajan” sina mazaran üç Baltık hükümeti, nin (Estonya, Letonya, Litvanya) mümessillerini bir araya.toplıyan ihzari konferans mesaisini bitir. miştir, -« « Mıntakavi bir Baltık misaki akti hakkındaki anlaşma müşte- rek ehemmiyeti haiz harici siyı set meselelerinde teşriki mesi usulleri hakkında bir itilâf husu- üne medar olmuştur. Konferans, mesaisine yakında Tallin veya Rigada tekrar başla” mağa karar vermi Amerikada grevler Vaşington 11 (A. A)— İş meseleleri ile iştizal etmek üzere M, Ruzevelt tarafından ihdas edik miş olan yeni mill ofis, mesaisine başlamıştır. Ofis, evvelâ San Francisco dok amelesi grevinin balline çalışa- caktır. ingazide bir baruthanede infilâk 1 (A.A) — Bingazi gazetelerine nazaran fazla sıcaklar yüzünden hususi bir baruthanede bir infilak vukubulmuş, beş amele ölmüştür Komünistler Roma Almanyada gizli surette çalışmağa başlamışlar Karlsruhe 11 (A.A.) —Devle- tin gizli zabıta teşkilâtı, İsviçre komünistleri merkezi bürosunun müzaberetile yeni bir takım gayri kanuni komünist hücreleri teşkil edilmekte olduğumu ve bu faali- yete en ziyade Singen, Radufzell ve Konstonz şehirlerinde tesadüf edilmekte olduğunu haber ak miştar, » ! Bütün zabıta ve jandarma kuy- vetleri himaye kıtaatının müzahe- zetile bu üç şehirde ve diğer bazi kasabalarda ayni zamanda tahı riyatta bulunmuşlar ve bu taharri- yat esnasında ellerinde İsviçreden gelmiş olan ve memnu bulunan bir takım komünist risaleleri bulduk- ları yetmiş kişiyi tevkif etmişler. dir. Fas sultanı iyileşti Paris 11 (A. A.) — Dün biraz yorgunluk hissetmiş olan fas sul- tanı tamamiyle eyileşmiştir. Avusturyada nazi tedhiş hareketi Viyana 10 (A. A:) — Avustur- yada nazilerin | tedhiş hareketi devam etmektedir. Viyana yakı: pında bir bir gazinonun kumar salonuna bomba koyarken tevkif edilmiştir. Carinthiede de bir jandarma devriyesine hücum eden ve darmalardan birini ağır surette yaralıyan üç nazi tevkif edilmiştir. Bazi, . GUNUN MESELELERİ, Küçük itilâf - Italya Küçük it ile İtalyanın münasebati. yek mil değildi; Geçen Baka Ge pk ML ML vin iye daha olm İÇ e ME Beye ba le daya ika si eN ii Çekoslovakya hariciye mazınrin bes "yanafi İtalyfhda pek iyi karşılanma beam Sesimi Dai ir 'M. Benes bugünlerde ale rn lm 7 alya hakkimda be öğle 0 Bö nutkunda Çekoslovakya ile İtalya ara- ll ey iki memleket arasındaki dostluk hissiz ai gükeclieğii öylemi. İtalya hükümeti her sahada ve bil an Ga A le e, ei ilm al A ln yam askuluğ yük hal llseli m ay ll anlık le eda e e e e e A a bagli a ay ame Emi a al haz ya a Bs İLE şe a die yor, Burdan delay tak ei e a ya Gelde me. vaya küçük la menmip bie devler. tin Kg ui glikann e gre içli İz hapla KEZ a Binal akıyla mu ii > i Bağlan sakala oi ökk günlerle Arden dereleri Ee ti Italya hükümeti Akdenizle doğ- mma DE ai masına rağmen bu muahede hakkında m e ei ikin bi deme Günl Mi Bemes Sovyet hükümetinin Ar ir batta bulunduğunu söylüyor, ve bu m mi ime, e yor. Halbuki Sovyet İttihadının, Avru- em e ilmine ve yaka yakla ihtiyacı yoktur. Esasen İtalya hi küme 1924 seninde Sovyet Miki: el ayri çal ba Arkana derler Sarya Khal e ay ee e er pr mi rl e NE e kz ei ez Vaz Meat ni ink samiyaı bül Cake akan ta ei yalm ng olduğunu isbat ediyor. Sovyet Rusya - Amerika Moskova 9 (A.A) — M. Lit vinofun bir sovyet Rusya - Ame- rika ademi tecavüz misakı akti için M, Bulltte yaptığı teklif im bir m celbeden en mühim nokt arasinda Amerikanın noktai nazarına uygun olmadığı için reddedildiği bak- kında Amerikan matbuatı tarafın- dan neşredilen haberler üzerine lümata nazaran, M. Litvinof ne Wasbnigtonda ne de Moskovada i bir Amerikan - Sovyet ademi tecaviz misakı akti hiçbir teklifte bulunmamıştır. Avcı avında... TEV olcu yolunda gereki, HEKİM ÖĞÜTLERİ Sıhhi varlık mücadelesinde çocuk Sıhhatli olmak arzusu beşeriyet kadar eskidir. Fakat maalesef biz, sıhhatli olmak için müracaat edil. mesi lâzımgelen çareleri, ancak hasta olduğumuz zaman hatırlar ve yapmak isteriz. Bir çokları sıh- bi ihtimamın yalniz hastaya yapı- lacağını, Gelen bu hastalığın Allah vergisi, talihsizlik olduğunu söy- lerler. Fakat hakikatte. bunun, kendi gayri sıhhi yaşayışlarından müteyellit olduğunu bilmek iste smezler. Sıhhi ihtimamda en; mühim. nokta, sıhhatli yaşamağı öğren- mektir. Bununla beraber fena metgâh, gayri sıhhi çalışma tarzı, gıda kifayetsizliği, giyinişteki bo- zukluk, temizliğe ademi riayet ve fena itiyatların ayrı ayrı esasi zolleri vardır. iyüklerin yaşayışlarında deği- şiklik yapmak çok müşküldür. Far kat milletin istinat ettiği, | yetişen mesil, çocuklar sıhhi varlık mü 'delesinde istenen yola sokulabilir. Bu itibarla çocuğun kazanacağı itiyatları ve bedeni terbiyeleri üzerinde uğraşmak, buna kâfi za- man ayırmak ve en iyi usulleri tat- bike çalışmak lâzımdır. i Çocuğa her hangi bir şey öğret- mek ve öğrendiğini zannetmek hatadır. Çocuk bundan ya hiç ve- ya pek az istifade eder öğrendiklerini yapmalı, tesirini görmeli ve yaptıkları kendisinde itiyat haline geçmelidir. Lâzm gelen i terbiyesi kâfi değildir, mektep te bu terbiyeyi tamamlamayı âmir- dir. Mektep, çocukları senelerce ve sene ile günün mühim bir kıs- minda, çatısı alında barındırı yor, binaenaleyh ebeveyn bütür hüsnü niyet ve arzularına rağmen gocuğun bedeni terbiyesile kâfi derecede meşgul olmağa vakit bu- lamıyor. Bundan çıkan meticeye göre, bedeni terbiyenin esaslı noktasi olan jimnastik mektepte yapılı. yor. Evvelce jimnastik, öğretile- cek muayyen bir ders, veya çocu- Zun muayyen, muntazam hareket- Öleri yapmasından ibaret telâkki ediliyordu. Halbuki bugünkü gaye, vücudün meşvünemasına yardım. etmek, tabii tekâmülü eminleştir- mek, Doğru ve kuvvetli olmıyan beden harekât, fena bedeni te- kâmül husule getirir. Bu şeraitte çocuk zayıf olur, hayatı ve mesa- isi ahenktar tekâmü mazhar ol. maz, adeta vücut için olur. Bu itibarla jimnastiğe her- gün bir saat ayırmak ve bunu mekteplerde mecburi bir şekle sokmak lâzımdır. “Açık havada yapılan beden ha- reketleri ve yürüyüşler en ehem- miyetli uzuvlara, kalp ve ciğerlere tesir eder, cilt, hava ve ziya ile bolca temasta bulunur. Diğer bir yazımda da bilvesile söylediğim gibi çocukları muhtelif sporlara teşvik etmek, ve onlarda zevk uyandırmağa çalışmak lâzımdır. Gençlik, sıhhat ve tazeliğin kendisi için kâfi güzellik olduğu- in al nu bilmeli, neşe kazanmak iç ihtiyaç olmadığını öğrenmelidir. Mektep hayatında çocuk, çalış- ma haricinde geçen bütün boş za- manından ve güneşsiz açık haya- dan istifade etmelidir. Her muntazam beden hareketi, bütün yaşayışa müsait tesir icra eder. Çocuklar jimnastikle, temiz- liğe, iyi giyinmeğe alışırlar, oyun- da müşahede ve dikkat kudretini kazanırlar, Çocukların sıhhatli yetişmesi için en esaslı nokta, küçükken ço- cuğun intizama alıştırılmasıdır. Çocuk iken elde edilen itiyatlar, ilerki yaşayışta sıhhat, intizam, dikkat ve itinayı temin eder. Bu nun İçin Amerikalılar çocukları, hattâ eğlendirerek meşgul edecek güzel bir tatz bulmuşlardır. Viya- nalılar da bu tarzı tadil ederek kullanıyorlar. Burada gaye: Mun- tazam bir yaşayışı çocukta itiyat Kaline getirmek v& bunu çocuğa bir eğlence gibi yaptırıp, bir vazi- fe yaptırılıyor hissini vermemek. Bunüri için altışar haftalık üç levha yapılıyor. Bunlara bir çok kutular çiziliyor. Çocuk, kendisi” ne yapması söylenilen şeyleri her yaptıkça gelip bu kutuların içine birer yıldız işareti yapıyor. Böyle- ce allı hafta nihayetinde yıldızlar sayılıyor. Bunların çokluğu nisbe- #inde çocuk taltif ediliyor. Yekne- saki çocukları sıkacağı için ilk alti haftada yaptırılacak şeyin basit olması tercih ediliyor. İlik altı hafta zarfında yapmasi lâzım gelen şeyler: 1) Erken kal. kıp elini yüzünü yıkamalk. Akşam- ları da yıkanmak özüm gel söylemek icap ederse de onu di- ğer haftalara bırakmak, böylece çocuğu tedricen alıştırmak lâzım. dir. 2) Her yemekten evvel elleri- ni yıkamak, 3) Sabahleyin dişle- rini diş fırçasile uğmak. 4) Muay- yen günlerde banyo etmek. Ço- cukların hiç olmazsa haftada üç defa banyo etmeleri temin edil. melidir. Banyo hazırlığı diye işi büyütmemeli, çocuğun vücudunun. silinmesi de kâfi gelir. 5) Akşam sekizden evvel yatağa. girmek. Bittabi daha büyükçe olan çocuk- ar gecikebilirler. 6) Bu belki sizi güldürecektir, f mühim. sıbbi kaidelerden bir | Her sabah defi tabii etmek. Bu itiyadın ehemmiyeti çok bü- tür. Aksi takdirde daima defi tabiideki müşkülâttan şikâyet edi- lir, kabız, iştahsızlık, baş ağrıları verir; basur memeleri husule ge- lir, kanamalar yapar, kansızlığa sebep olur. Bilhassa her sabah de- Fi tabiiye 7) Açık pencere ile uyumak. Bir çok insanlar hayatlarının yarısını, uyku esnasında, mahpus. hava içinde geçirirler; pencere aç- maktan korkarlar. Ciğerlerindeni hasta olan çocuklar sıhhat yurtla- yında, hastanelerde, kuvvetli kışta bile açık havada yatırılmaktadır. Açık pencere ile yatmağa alışma» mış olanlar hiç olmazsa, bitişik odadan bir pencere açarak yat malıdırlar. Fakat, yazın, açık pen- cere ile yatmağa başlamış olanlar sonbahar ve kışın da ayni şekild 'devam edebilirler. Bittabi çok iyi örtünmeği ihmal etmemelidir. Te miz havada yatmak sıhhat nokta- sından büyük bir kazançtır. İkinci altı hafta biraz daha taf- silidir. Sabah yıkanmasına boynu yıkamak ta ilâve edilir. Yemekler- den evvel tırnakların temizlenme- si, yemeklerin yavaş yenmesi te- min edilir. Ayrıca yeni iki madde ilâve edilir. Birisi, yatarken dişle- rin yıkanması, diğeri de saçlarım muntazam taranması ve fırçalan- masıdır. Akşamları dişlerin temiz lenmesi bir çokları tarafından iti- yat edilmemiştir. Fakat maalesef temizlenmemiş ağız ve dişle ge ceyi geçirmek, iştahı kesen, dişle- ri bozan ve sıhhati en çok hırpa- uyan bir ihmaldir. (Devamı 6 ınci sahifede) Dr. iffet Naim yat hasıl etmelidir. | iy v..r—.nmmamE—. 1.

Bu sayıdan diğer sayfalar: