12 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

12 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM 12 Temmuz 1934 Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden: 1 — Erganide Maden sahasında yapılacak olan : a) Bir izabehanenin demir iskeleti b) Bir kuvvei müharrike santralı binasının demir iskeleti ile e) Yine ye mamul dört adet müteharrik vinçin imal ve yerlerinde kurulması toptan müna- Karapmlikii muteber evrak ibrar ederek, fenni şartnameler ile plânları gir- ketin Bahçekapıda Taş Han'da kâin İdarei merkeziyesinden yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 3 — Teklifler nihayet Ağustosun yirminci Pazartesi günü saat on beşe kadar kabul edilecektir. 4 — Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarını rruh- devi kapalı zarfı ve şariname ahkâmının kabulünü mutazammın tarafından verilmiş muvakkat teminat mektubu ile birlikte diğer f bir zarfa koyarak, 3 üncü maddede tayin olunan vakte kadar Şirket mldiriyeti umumiyesine makbuz mukabilinde tevdi ec ceklerdir. Muvakkat teminat mektubunun natık olduğu meblâğ teklif fiatın yüzde yedi buçuğuna müsavi olacaktır. İhalenin takarrüründe teminat mıktarı yüzde on beşe iblâğ olunacaktır. 5 — Tekliflerin fenni şartnameler alıkâmma tamamen uygun olması meşrutinr. 6 — Talipler tarafından tanzimi icap eden mukavemet hesapları Alman normlarına göre yapılıp teklifnamelerle bir- likte Şirkete tevdi edilecektir. 7 — Teklif mektupları ile merbutatının tetki len sonra Şirket bu şi münasip gördüğü talibe vermekte, yabut ihaleyi tebir veya yapılan münakasayı fesbeylemekte muhtar olacaktır. 8 — Fiatlar müteamil peşin tediye esasına göre tayin ve tek- Nif olunmalıdı vadeli kredi üzerine ifasını da 9 — Daha fazla tafsilât almak İsteyenler Şirketin Merkezi idaresine müracaat edebilirler. İstanbul Ziraat bankasından: Emine Aliye hanimın istikraz etmiş olduğu meblağın vadesi geç- ği halde vukubulan tebligata rağmen ödenmediğinden dolayı Çengelköyü hududu dahilinde Bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli iki hane, ahır samanlık, mer'a tarla, bahçe ve müştemilâtı ireyi havi 2120 dönüm 181 arşın olarak tapu senedinde mukayyet Çaprazlı ve Keklikli denmekle maruf çiftliğin mukatsalı mahallinin Yamamile icareteyinli mahallinin altıyüz otuzda beşyüz altmış hissesi 1697 numaralı kanuna tevlikan bir buçuk ay müddetle açık artır. aya konmş olup şarteli 121998 terlinden Hilaren banka mız kapusma asılmıştır. İhalesi 28.8.934 Salı günü saat on beşte yapılacaktır. Artırma bedeli haddi lâyik görülmediği takdirde en son artira- nin taahhüdü baki kalmak üzere müzayedeye devam olunarak gay- ri menkul 15,9.934 tarihine müsadif salı günü saat on beşle en gok artırana ihale edilecektir. . Pey akçesi yüzde ondur. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ıncı maddesinin dör- düncü fıkrasına tevfikah bu gayri menkul üzerinde ipolekli alacal lar ile diger alâkadaranın haklarını ve hususile faiz ve masrafa, dair olan iddialarını ilân taribinden itibaren yirmi gön içinde evra- 1 miispitelerile bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicilrile bit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları Sihetl alükadaranın işbu maddenin merkür fikrasına göre hareket etmeleri daha ziyade malümat almak isteyenlerin bankamızın ikı zat servisine muracaatları ilân olunur. Adalara Tenzilâtlı Su « İstanbul Liman Şirketinden: Adada oturanlara hizmet olmak Üzere Adalara denir vasıta» larile verilecek suların metre mik'abı 12 Temmuz tarihinden itibaren iş'arı ahara kadar 84 kuruştan 60 kuruşa tenzil edil. miştir. Su isteyenlerin Galata Yağkapanında Su şubesine (Tel 43299) müraczatları rica olunur. Urum Me Fransizca - ingilizce - Almanca , edebi, tarih, tercümeler yapmak, hususi ticari itediğinizi yazmak yaya yalnız konuşmak: mi istiyorsunuz? Mektep dersleriniz mi zayı? Jü14 don beri Sitisasin tanınan Çenberlitaşın karşısmdak Kız » Erkek Tüsan tedrisameni bimiyenleri de az zamnda konuşturduğu gibi berlmngi bir müessmsode Jsana nu iltiyacımızı tanrim der, Tetkik Madra 4060) Maliye vekâletinden: Muhtelif iki boyda pazarlıkla bir buçuk milyon dosya zarfı yap- tırıacağından isteklilerin yüz yetmiş lira muvakkat teminatlarile beraber 18 temmuz Çarşamba günü saat 15 te Dolmabahçe kırta- | Emniyet sandığı müdürlüğüden. Fotoğratlarınız için KAPELLİ (Cappelli) Film- Plâk ve kâğıtlarını kullanı” niz, Daima memnun kalacaksınız. 'CAPPELLİ - Espre: altminnt kartyostaları her yarda Umumi aeonsası Umberto 4, Reforzo Beyoğlu posta kutusu ZN. (1056) ILAN İzmirde Gazi bulvarında, Tuhaiyo- ciler inştatı. le Eskişehirde silo in- şaalının. bir kismi. yapmış olanı mimar Kömürcü oğla Asım beyle hiç bir alikem olmadığını görülen. lüzum zerine ilm eylerim, Turhal şeker fabriknsı inşene, znühendisi im Osman 4067) Müzayede ile salış 1094, Tanamuzün 18 öne cuma günü Sabahı nat 10 da Tayoplumda Ayi gala. Japon eslare lam karşismıa Ankara palasın 18 numaralı dairesinde mevcut “ve Cevat Nizami beyefendiye, #it on son moda müzeyyen külik öp yale Görele sacılacaktır, e ie 9 yarçalık 1, hakiki Yaransız 8" 1 kanape 2 kal aktan mürekkep Avrupa marokan tac | kın, emsalsiz tül perdeler, Kara formalı en son model lame kumaşlı kanape Ve > koltuk, ufak buz dolabi 3 kapılı ve en son modal, külüphanie, pargimenden, / mamul asri abalerlar, hakiki Tramsız | Marketrisi emenisiz bir atti komad, Böl ear: işlenmiş, mazkalori dikiş ma: sasi, defa, marketeri tak geriden, gümüş | keplama hayli parçalar sanal mefise parşaları, Portakez ve Kanton tabak | ve Vazolar, biblolar, 8 adet tabakta | karı biri Rosenlli, azara kristal kadeh takımı ve enire. Koşme kristal Bakkara kırmızı tuvalet takımı Süvar ve Yareştl meşhur merkel vo 11 lamba dayanın an wzak postaların işiten emeaisiz bir radyo ve dolabı pek arif bir grafomon bir kaç adet güzel ballar, Maro) Yenlkayı, Orta sokak No, 52 Safin EL. 28/1/454 tarihinde sandığına bırklığ | para için verilen 50504 numaralı bono: Sunu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi inden eskisinin hakan alya in ol 068) En son moda CEP CUZDANLARI ve ufak para çantası İstiklâl cndüasi No, 914 Galalacaray karşısında İsmet Ziya mağazasında bulunur. (1002) Müzayede ile satış 1014 tommuzun 19 Gact cuma güm sabah sat 10'da Brenküyde Kazyalar bnde samaleryan harmnda Eye Sor yezaeğan eabik marin Hali eyle 85 Nez köşkünde mevcut müzeyyen pyar zaya üre alacağı ln umur. Masif ceviz spacından BE Me mr al Sal aynalar, Giren v8 arabesk” oall takanlar, bronz ye Ağaç darşolalar, Yölla, eki Joyhalar ya; sesler, Ari Al bio gal year, kb ii ga hür anar, 1 lan Çi yun antika duvar tabaklar, Batsın çil ovalar, sed tabureler 110 Transız tabak tem, çakal biçak lara, Beykoz sürahiler, Çin vo Capon Küseler, divan » kanepeler, buz dolabı, bakır takımlar, yaldızlı aynalar ktp: Kare, kolonlar” ve enir hayli Yüzemlu eşyalar. Porlatlt metis bir grarofon, Pay sücenlercen 10 de 26 teminat alın. Sap pesindir. 11088) Müzayede ile satış Cuma günü sabah saat 10 d Pap gali, hamamı ada 17 mem e gel yiz ve ii üren, Gmt rar pan ve meşin kaplı 8 salya mralsap i Aka madern yamektada takımı, kap 3 kolluk, 4 sardalya, > markiz, Jardny | yakar mamarandan baret b Gi pü da malin ipekli asri salan takımı, meşin Kantpa va 4 koluktan müraksep hane ann, aynali dolap, aval ğecü masasi, yalak min dala, bela, Tasa, tona aamdal yalar, aynali ela amerikan lavabo, karyolalar "kadi YA. ve çimi, sobalar, bronz elektrik avizeler, portmanto, otajerler, yerler, istorlar, balansuar, gaz fürunu, a, vazalar, biblolar, ve sair bay Yozumlu” eşyalar”. « Harlman > marka meli biz piyanosu Anarleli va Acem komisyonunda! Mektep bağçesinde yapılacak pavyonun 11/7/94 Çarşanbı yapılan kapalı zarf münakasasında verilen fiatlar fazla görüldüğü den 14/7/934 Cumartesi günli sapt “İl,de pazarlık suretiyle ibale edileceği ilân olunur, “3844, siye deposu başmemurluğuna müracaat eylemeleri. “3833, hakları ve bilirler (1081 Yüksek Mühendis mektebi satınalma a mahçuz « sitadieker > markalı kapalı bir olomabıl 15/7/05* tarihine mnandif pazar göni san on ilâ on ikide filnel açık arttırma cureble elılacağından talip olanlanların yevmi mezkir ve santta Taksireda Mİ Sinihi bey. gara kmde bağır bulunacak momurumuza 0984/0101 mumuara ia müzacaz ARSEN LÜPEN 4 “ cilt çıktı ( Forma 67 - 86) FİYETİ: HERYERDE 80 KURUŞ Teri : YALNIZ AKŞAM KİTAPHANESİ Istanbul - 121 Ankara caddesi * Taşra bayilerinin ve sipariş verecek zevatın doğrudan doğruya kitaphanemize müracaatları mercudar. Ayrıca posta ücreti alınmaz Para yerine posta pulu kabul olunu! Belediye Sular idaresinden : Halen İstinye koyunda bulunan İdareye ait bir Deniz Motörü teknesi sakılıktır. Talip olanların fazla tafsilât almak için Levazım Şefliğine müracaatları, (3783) İstanbul Deniz Kumandanlığından: Kasımpaşada Divanbane Sarayında bulunan Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazırlama Askeri Orta Mektebine bu sene talebe alınacaktır. 1 — Mektebe girmek içiü ilk mektep şahadetnamesini haiz olan 14 ilâ 16 yaşında bulunan her Türk vatandaşı matlüp evsafı haiz ise girebilir. 1 — Mektepten bu sene çıkıp donanmaya gönderilecek mezuu- ların noksan kadrolarını doldurmak zere 18 yaşını ikmal etmiş ve ilk mektep şahadetnamesini haiz denizciliğe meraklı genç ve gür- büz talebeler de alınacaktır. “Orta mektep müdavimleri tercihan kabul olunur.,, II — Kayıt ve kabul ve Temmuzdan 15 Ağustosa kadar müracaat etmek lâzumdir. IV — Müracaat edilecek mahaller: İstanbul Kasımpaşada Denik Gedikli Mektebi Müdürlü Deniz Müsteşarlığı, İzmitte Kumandanlığı, vilâyetlerde en büyük askeri makamıdır. (3748) Beyoğlu Mıntakası Tahsil Müdürlüğünden : Müdüriyetimiz kadrosunda iki adet kırk, dört adet yirmi beş lira asli maaşlı icra memurluğu ve muavinliği münbaldir. Taliplerih 1 — Hukuk mezunu olmak 7 — Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsaf ve geraiti haiz bulunmak şartile nihayet 15 Temmuz 934 pazar günü akşamına kadar memuriyet talebi hakkındaki istidalarile mektep şahadetna me asıl veya sureti musaddakaları ve 6,59 eb'adında üç fotoğraf ve askerlik vesikalarını ve sıhbat raporlarını hamilen Müdüriyete müracaatları, (5146) Yüksek mühendis mektebi satınalma komisyonundan: Mektebin bir senelik ihtiyacı olan levazımı tersimiye aleni mü- nakasaya konulmuştur. Münakasası 29/8/934 tarihine müsadif çar- şamba günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere müracaatları ve muayyen saatten evvel muvakkat teminat” larını mektep veznesine yatırmaları ilân olunur. (3450) Tokat Valiliğinden: Tokat - Turhal yolunun 213 - 225 ci kilometreleri arasında 5121 metre tulunda 9007 lira 38 kuruş bedeli keşifli esaslı şose tami- kapalı zarf usulile münakasaya konularak 15 Temmuz 934 teribine müsadif pazar gümü saat on altıda ihalei katiyesi i kılmacağından talip olanların keşif ve şartnamelerini görmek ve almak üzere Vilâyet Naha Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ve müzayede ve münakasa ve ihalât kanunu mucibince teklifna- melerini o gün saaat on beşte Vilâyet Daimi Encümeni Riyasetine vermeleri Hân olunur. (8570) Ankara Ziraat müdüriyetinden: Ankara vilâyeti çifçilerine dağıdılmak zere 235 adet sap arabası 26/ Temmuz / 984 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf osulile münakasaya konulmuştur. Şartuameyi görmek isteyen taliplerin Ankara, latanbul, Eskişehir, Bursa ziraat müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl ziraat memuarluk- lana müracaat etmeleri ilân olunur. (8625) Diyarıbekir belediyesinden: “37323, otuz yedi bin üç yüz yirmi üçlira bedeli keşifli Diyar- bekir elektrik tesisatı hafriyat ve inşaat kısınının kapalı zarfla ihale günü 19/6/934 Salı günü saat on ikiye kadar talip zuhur etmedi Şinden ihale bu günden itibaren otuz gün zarfında pazarlıkla intaç edilecektir. Taliplerin 19/7/934 tarihine kadar belediyeye müraca- atları ve şartname we projenin İstanbul ve Diyarbekir belediyele- rinden tedarik edilebileceği ilân olunur. 3708)

Bu sayıdan diğer sayfalar: