12 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13

12 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE İİÖİÖğ——MMMm—. M<! “<< N”ğm 12 Temmuz 1934 sike Be AK ŞAM im iğ Sahife 13 - YAZ i : iNeEşi | IstanDul Ziraat bankKasından. GÜNEŞİ . â Sıra Semti Maballesi Sokağı Cinsi Hissesi oo Emlik © Hisseye göre YS Gİ Nesa No; su muhammen kıymeti o 1094 © Nişantaşı Teşvikiye Kâğıthane Cad. ile Birinci Kâgir sadri esbak Saitpaşa (3/9 98-142 334 TL Dokunduğu » tabakalarda Karakol sokale konağı ve bahç e yaka Ri a GER zi iki dük YE EE adıköy afer ağa gir iki dükkân ve arsa . 5 kabarcıklar, sivilceleri... | mah wv Kâgir dükkân 81/160 10 lekeler yapar. « 1220 © “Heybeliada & Heybeliada Ahşap iki hane vedükkân © 2/6 2 28 ,, iie bugün bir hane. KREM 1247 Em 4 Arsa z Tamamı 30mükerrer — 330 p ERTEV 22 e e : mi e P 1293 5 Galata Yenieğmi, Küğir dökkün - VT 1224 Beşiktaş Köyiçi” | -Bugün-üç. dülekân. Küllananlar. için bundan iğ m yi — endişeye lüzum. yöktur. 1225 “Burgazadası Burgazada © “Yeni sokak İON Ahsap hane “- a ma 1226 Boğaziçi © Yeniköy Köyhaşı Kiremitçi ek hane ve dükkân . 1/2. , 2262 2185 — meşin ciltte tahribat yap- masına, katiyyen meydan rmez, Çanakkale Şenitlerini Ziyaret Seyahati 26 Temmuz Perşembe Gülcemal yaparie yapacaktır. Bu sans Ro- gazla Kümeli slide karaya çıkı İarak Şekilde İmar Geriyocnln emin etliei yenile MEHMETÇİK ÂBİDESİNE la ya mizi ork yapar çak 0 akan yaral me orada yatan aziz geilermizi ziya El eline Di yazilir; Ba YABAŞI aç ik İz Gaya ek met eren o SİNEK, KARINCA V SAR YAŞARATI Özü: “NE YAPIŞTIRICI VE NEDE PÜLVERİ ZArOR SERLİNDE DEĞİLDİR. Küçük şişe 2544. BÜYÜK” 75 simeiinilbir) uda aranıyar; Bürüş yana Beze zreni AİN DETOLEDE rl SAN şa a SS SAÇ bakımı için en iyi bi Saç dükülmesini ve kepekleri durdurur. Tatanbl birinci ile memurlupamdar; Vollis Kanik Arslanyan efendiye sit as muamelesi yenllenezoğindon alacak: ların yotlerindekl. evrak ve vesaiki ve, vekillerin do. vekdletnamelerini bu men. 14 temmuz 1944 eli günn esat 18 buçukuta huzurumuzla yapılacak top: | (Kilis Gümrk Muhafaza ta- lanmada hazir bulunmaları ilân cluhür. dh. 1 — Yukarda yazılı gayrimenkullerden 1220 ve 1225 sıra numaralısınını yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedeli nakden ve diğerlerinin. yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale | bedeli Şıkarılmıştır. İhaleleri 6/8/934 Pazartesi günü saat on beştedir. Şartname Bankamız k: na belediye resimleri müşteriye aitti buru kumandanlığından: Kilis Gümrük” Muhafaza Taburunun 934 secesine ait efrat ve Hayvanatının yiyeceğidir. İ — Aşağıda cins ve mıktarı gösterilen Yirmi üç kalem erzak bir olmak üzere pazarlık suretile mevki münakasaya konulmuştur. 2 — Kırdırma şartları kâğıdının tasdikli suretleri Urfa Gümrük Satmalma, Antep Askeri Satınalma, Maraş Askeri Satınalma ve Kilis Askeri Satınalma Komisyonlarındadır. 3 — Pazarlık Kiliste Gümrük Muhafaza Satınalma: komisyonluğu tarafından yapılacaktır. 4 — Pazarlık 25/7/934 gününe rastlayan Çarşamba günü saat onda kapalı zarf usulile on günü müteakip erzaklar vazedilecekti 5 — Heristekli muvalıkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel komisyona gelmeleri, 6 — Örneği görme isteyenler hergün saat altıdan on dörde k- dar Satınalma komisyonluğunda görebilirler. o "3706, Cinsi Kilo gram o Ci Kilo gram Un 28552 Bulgur 5460 Fasulya 5460 Nohut 5460 Pirinç 5460 Mercimek 5460 Patates 5460 Sadeyağı 2620 Tuz 4193 Sığır eti 26207 Gazyağı 3926 Sabun 2207 Çay Bi Şeker 1310 Kırmızı biber © 262. X Pekmez 1300 Üzüm 1300 Zeytinyağı 800 Salça 1310 Soğan 5460 Odun 410580 Arpa 32849 Saman 36865 Matbaa sahiplerine Maarif Vekâletinden: | 1 — 21/6934 tarihli ve 2527 numralı basma yazı ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/7/1934 tarihinden itibaren ber türlü baskı usullerile basılıp neşredilen basma yazı ve resimlerin. beş nüshasının basanlar tarafından Maarif Vekâleti emrine verilmesi mecburidir, 2 Verilmesi mecburt olan esesrler şunlardır: Gazeteler ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlas olar, oyma hasıklar (gravür), her şeşit resimler, san'at İkikmetini duvar ilânları, kılavuzlar, plânlar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notları, dans notları ve tiyatro, piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çeşit ka- taloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar. 3 — Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beş gür içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde teslim nakden veya gayrımübadil bonosile 2 — Müzayedeye girecekler mezkür günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmalaı salımı edilecektir. a) Ankara'da Maarif Vekâletinde Derleme memurluğuna. b) İstanbul'da Ebussuut caddesi civarında 48 numaralı ille mek- tepte Derleme mi ine, <) Diğer vilâyet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine. 4) Kazalarda Maarif memurlukların: 4 — Forma formi ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça veeilmesi cilt çıkarılan kitap ve sai 5 — Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti işinde vermeyenler elli liradan aşaği olmamak üzere hafif para ce- zasile cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen (8810) vermesine de hükmolunur; Belediye sular idaresinden: Devam etmekte olan takviye ameliyatı dolayısile 14/7/934 cu- martesi ve 18/7/934 çarşamba günleri Terkos sularının az verilmek mecburiyeti hasıl olduğu muhterem halka ilân olunur, (3815) ödenmek üzere açık arttirma suretile satışa © Senei baliye vergisile Müfettiş Namzetliği musabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: , Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11/8/1934 Cumart saat 9da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin “Mülkiye, veya “Yüksek İktisat ve Ticaret, Mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, otuz yaşından yukarı olmamaları lâzımdır. Müfettiş Namzetlerine “140, lira maaş verilir. İki senelik stajdan Sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar “175, lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. İmtihan proğramını ve sair şartları havi matbualar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve İstanbul ve İzmi Zitaat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazıl vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti. Müdürlüğüne nihayet 26/7/934 Perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracağt etmiş bulunmalıdırlar. “3776, İSTANBUL AMERİKAN KOLECİ KIZ KISMI ERKEK KISMI Amerikan kız Kaleji, Arnavutköy. o Robert Kolec; Bebek Tel. 36.160 Tel, 363 Mektep İngilizceyi en iyi öğreten.bir müessesedir. Almanca yeya Transızea #htiyari olarak mütehassıs muzilimler tarafından üğretiir.. Aile hayatı ya: şatıır. Mhl terbiye ve kültüre samüerece ehemmiyet verlir BAKALORYAYA HAZIRLAR Kütüphaneleri mükemmeldir. ye talebenin yukaflasına, filri terbiyalerina hizmet eler. Kiz ve erkek beden terkiyesi ve âporları ile. gençleri bedenen. yakksellir. Ameli ve nazari elektrik, makine ve nafia MÜHENDİS KISMI oühencisi yetiş Robert Kolec'de kayıt günleri : 1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9-12 ye kadar 1 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9-12 ye kadar. Amerikan Kız kolecinde' kayıt günleri : 15 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı günleri 9:12 ye kadar. Fazla malümat için mektupla da müracaat edilebilir. N (631) Türkiye Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisinden: Eskişehirde Hilâliahmer anbarında fazla miktarda bulunan muhtelif boyalar, bakır takımla çam, at kılı galvaniz saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat malzemesi, eğe takım- ları vesaire oz ve çok kullanılmış, yünlü, pamuklu, keten eşya 15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eskişehirde Merkez anba- rında kısım kısım açık arttırma suretile satılacaktır. Bu eşya ve malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman Eskişehirde Hilâliahmer anbarındaki satış komisyonuna, satılac eşya ve malzemenin nevi ve miktarlarını anlamak isteyenler de: 'A) Ankara'da Yenişehirde Hilâliahmer merkezi umnmisi mu- basebesine, B) İstanbul'da eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar Hanında Hilâliahmer oyun kâğıtları satış deposu müdiriyetine, C) İzmirde Hilâliahmer merkezine müracaat etmeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: