12 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

12 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Temmuz 1934 Sahite as Deniz yolları İŞLETMESİ ri: Karaköy » Köprak Sirkeci Mühürderzade m İlan Tek 22740 ge Trabzon Sür'at Yolu lr iz Karadeniz Temmuz Perşembe 20 de Gölata nbtımından kalkacak. Gidişte * İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- son, Trabzon, Rize, Hopaya, Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, OK, Pulathane'ye uğrayacak: tr, (6819) Acent Te, Bartın yolu BURSA “ii Perşembe 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (3820) Mersin 5 Sür'at yolu vapuru 13 Anafarta YER. Cuma 11 de Sirkeci rıht mından kalkacak, Gidişte İzmir , Antalya, Mersin'e. Dönüşte bunlar: ilâveten Alan- ya, Küllük, Çanakkaleye uğ” rayacaktır. “5821, meme l ındinavian Near Eâst Agency alata 6 ncı Vakıf han (Sabık Arapyan han) 4 üncü kat Tel, 44957 -8- 40923 ınska Orient Linien Gothenburg Gölhenburg, Stoklolm, Oslo Dansig, Güymi Corennhap Abo Rem ve bölün balık İmamlar Şark ve Karar denir başlıca imanları srssnda 10 Ende bir seimet ve avdet İçin zn aramı peetelar. Gdysin - Danriş - Gallenburg ve Btlodan beklenen vapurlar Hemland. vapura 11 Temmuza ahru Roland vapuru 29 Temmuza değ, | | Nordtand vapuru 10 apüstosa drğru | İİ Yakinda Jetanbuldan Hamburg Reter. im - Kopenhap, Gilyla Götenbürg, nizi» Stokhula, ve Oslo, Ilmanları tas doğru, ilk. için Galata'da Game Vakıf ban (etki Arapyan banda) 4 üncü tin kâin acentalğına müracaat, Tel, -4007 8-988, 180) | RET muhasip aranıyor Fabrika. muhasebesine aşina «ve in Ee) VAPURCULUK | İİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığ Liman ban, Telefon: 22925 İzmir Sürat Yolu SAKARYA vaparu HerPerşembe çont saat 16 da Galata rıhtamıncan.iulkacak doğru İzmire gi ktir. Bu vapur her pazar günü saat 16d4 İzm kalkıp doğru İstanbula gelecek rm sip aranıyor. ürk babasinin bulusması va biç olmazsa otuz y çirde. lması Şart terzabo eahibi olanlar tercih oluner. Taliplerin Pangallı posta Kutman 2 & Kaya ve mektupta lâzım gelen İzahat ve | ızcayn vakıf tecrübeli hir mü: kine fenırinde oklupla müracaatları cildiye ve Zühreviye mma ve Zühreviye mama Hastalıkları, mbtöbascisı U Dr. lu, Asmalımesçik Bi alindo Milas Hap Tol aman CAHIT FiKiR HAREKETLERİ 38“ sayı bugün çıktı İÇİNDEKİLER Faşiam rejiminin mahiyeti ve neticeleri Kur'an ve Peyzam Felsafa yo hayat Edoht hatıralar (EC) YİN Trancesco Ni Hüseyin Cahit » Paul Ganltier Kitaplar arasında ( Küçük ro: Fiyeti her yerde 20 kuruştur 1 Numaradan 26 numaraya kadar olan birinci cildi güzel bir tarzda ciltlenmiş! Arzu edenler “Akşam Matbaası,, ndan ve AKŞAM KiTAPHANESİNDEN alabilirler. Fiyeti 5 liradır. Temi muvakl Eb'adı Cinsi Adet Lira 12.5X16 — 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 8.646.000 o 332 13X18 60ve70 , ,, ,, 3890000. 253 17X14 60ve70 |, 2.582.000 222 12516 90 gramlık içi renkli zarf 1406000 101 Bi, m ny LSİM000 da) wi 8. w B86000 134 Kâğıtları hazineden verilmek üzere balâda eb'at, cins ve mik- tarları muharrer altı boy muharrerat zarfının imaliyesi yirmi gün müddetle ve ayrı ayrı aleni münakasaya konulmuştur. Şartnameleri İstanbulda Dolma Baahçede Kırtasiye deposundan alınacaktır. Bun- lardan her hangisinin imali için münakasaya iştirak etmek istiyen- lerin her nev'in hizasında gösterilen teminatı muvakkatelerile bir- likte 15 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazar günü saat on beşte merkezde müteşekkil Mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri, (8399) Limanımızdan harukel edecek vapur HELOUAN vapuru 17 temmüz celi balı tan 10 da (Lloyd Soria Fkepres) rak Tire, Hedas, Lireasol Lamaka, İl ara, layla, Beyrut, Tekenderiye, Sira ine, Napoli, ve Gönova) CELİO vapuru 16 term Burgaz, Varna, o Kösten İla, Kulis ve İbralle) ye, KAYPİNOGLİ Şeşamta. ire, yapuru 184 ermuz Marsilya ve | Napoli, FALESTİNA vapura 19 tammüz per. e Amerike. Zolan ve Akseyı ir için doğra let verir. ATALIM» ür kumpanyasının 10ks vapur ohteli & vd Trlestine) Telefon 44870 veya atasarayında salık Selimik bong binasındaki acentası Sahili © Necmeddin Sadık mi neşriyat müdürü: Enis Tahsin Akşam Matbansi Ba 4 Üsküdar Amerikan Kız Lisesi Mektep Eyinlin 17xci, pazartesi gönü açlr. Koloç kısmından manda mükemmel ticari ve ev idaresi şobeleri vardır, Sihhat, ve ahit. va hn nölüle pek iyi dikka ve iktimam edir. Leyli talebeler. Deretinde mühim tenzilğt yapılmıştır ve Geretler dört taksillo ödenir. Kayıt günleri Ağnetostan ilbaren Cua ve Sat günleri Fazla maldmat İçin her zaman mektupla Me edilebilir. Telefon: 6074 (GP7) e “Satie,, Vantilâtörleri ve fevkalâde tediye şartları sayesinde Veresiye Serinlik» «» KO) zizim: jşte 8 her bf 7! şeyi ir ai Ci Ağrıları ve soğuk, slginliğini * geçirecek bir ilaç isterken, dalma bu sözleri has bırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı, Israrla "markasının mutlaka ” bulunmasına dike kaf ediniz! zi İSPIRINE Ambalajlarda ve » kömeri- nelerin üzerinde €İ) 1934 MODELİ KODA Fotoğraf makineleri KODAE 620: 6/9 EODAKE 616: 6.50/II Rolfilim makinelerin Bir defa görünüz. Resimler daha canli çıkar, ararmadan dayanır. En şık Makinelerin en ufağı incileri En sağlam Objektifleri kuvetli ve parlak detaylar kaybolmaz, Makanizması daima sabit 100 o/o muvaffakiyet kopyalarınızı “Velok$,, kâğıdına bastırınız Kopyaların arkasında “VELOX,, kelimesini teminat Deniz lisesi Müdürlüğünden: Lisemizin eye sınıfına «40» İ onuncu sınıfa «8» talebe kayıt edile- cektir. Onbirinci sınıfa talebe alınmı- yacaktır. Mufassal kayıt ve kabul şart- ları Kasımpaşada deniz matbaasından ve'mektepten tedarik edilebilir. gez) Adapazarı bulunduğu mahallerle memleketin bellibaşlı Ticaret merkezleri ACENTALARI VARDIR Fiyati Türk İfa: AIMAT) istanbul Galata İtms olarak arayınız. Kendinizi bu tehlikeli Şişkinlikten kurtarınız Hem sınnatınızı. kazanacak, Hem de sik olacak: samanlığın” fazlalığı cinta tiye yaşlı ye yorum görünürcünüz. Liniz Senlürüş hazların. esaslı bir sürele Aöl yerlerine tutar ve sıkhalinizin a2 deil hizmet ve gencliğin cevik ve ya yerinde. bulunmamala ye sebebiyet verin vE daha Drüsi Sivahı 20 T, kirasıdır, ..: rm n İTİMADI MİLLİ Yangın — TURK SIGORTA ANONİM ŞiRKETi — Nakliyat Bankası: Adapazarı Türk Ticaret Bankasıdır zl Ticaret Bankasının Merkez ve Şubelerini Hanı Telelor: 41037 620 616 Senelerce

Bu sayıdan diğer sayfalar: