13 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Mim Kemal beyin bir makalesi Tıp fakültesine niçin ecnebi getirttik? Kemal bey: “Memleket hel imini düşkün bir vaziyette...
 Sinemalar dün akşam açıldı Uzun müddet süren ihtilâf neticelendi Darülâüceze hissı vermek z inemaların kapatılmalâyetle...
 edenler 80000 liralık büyük ikramiazanan 24636 - numaralı bir parçası Galatada Arap camlinde kahveci Ali efendinin yanında
 İngiltere hava kuvvetlerini artırmağa karar verdi Yeniden 50 filo teşkil edilecek, senede 5 milyon Londra 12 (AA.) — «eDaily
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor hısırçarşısı kapısı karşısında) Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesi İst Minrçarşısı kapısı karşında. içiyor AKŞAM Sene 16 — No: 5660 — Flat her yerde 5 kuruş CUMA — 13 Temmuz 1934 © Telefon: 4240(İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) “İngiltere hava kuvvetlerini artırmağa karar verdi Yeniden 50 filo teşkil edilecek, senede 5 milyon Londra 12 (A.A.) — «Daily Telegraph» a göre M. Baldvin ta- rafından tasavvur edilen hava Programında, İngiltere hava kuv- vetlerinin en kuvvetli ecnebi "va kuvvetlerile müsavi - oluncıya kadar kuvvetlendirilmesi “düşü nülmektedir Bu iş için beş senelik bir plân tasavvur edilmiştir. Plânın tatbiki esnasında İngiliz hava kuvvetleri- ne 48-50 filotillâ daha ilâve edile- cektir. Bununla beraber, beynel- *milel siyasi vaziyette değişiklik olduğu takdirde, hava kuvvetleri” in artmasında da değişiklikler Programın ilk seneye ait in 4-5 milyon ingiliz lirasi sarfedilecektir. Bu gazeteye göre, bahriye ne Zareti, hava kuvvetlerinde İngil- tere, Amerika ve Japonya arasın- da, deniz kuvvetlerindeki nisbet- te olduğu gibi; 5-5 ve 5-3 nisbeti- rzu etmektedir. Bah- Fiye mezareti, daha ziyade Ame- Filâğşve Japon hava kuvvetleri- nin tenzilini istemektedir. Bahriye nezaretinin kruvazör adedinin büyük mikyasta arttırıl. ması talebi, kabine tarafından ta- mamen kabul edilmektedir. nin tesisi sterlin sarfedilecek ingiliz tayyare o Amerika Avrupada tetkikat yaptırıyor Vaşington 12 (A.A.) — Kongre tarafından Reisicumhurun talebi erine teşkil edilen ta; misyonu, âzalarından bi medi göre reisini, tetkil yapmak üzere Avrupaya göndere- cektir. 50 bin lirayı kazanan kahveci çırağı ne diyor? Mehmet efendi işine devam edecek, Büyük ikramiye: edenler Bu keşidede tayyare piyango- 50000 liralık büyük ikrami- kazanan 24635. numaralı in bir parçası Galatada Arap camiinde kahveci - Ali efendinin gırak Mehmet efendi- Birdenbire başına talih kuşu konan Mehmet efendi kazandığı büyük ikramiyeyi almıştır. Dün genç talihliyi çalıştığı kah- "vede ziyaret ettik, Küçük kahve, TE henüz evlenmeği düşünmiyor hıncahınç — dolmuştu. Mehmet efendinin elini sıkanlar, onuzunu okşiyanlar, tebrik edenler kendi sinin etrafını” almışlardı. Mehmet ğıtları cebine yer irmekle “beraber hâlâ" kahve- ifesine devam ediyordu. en büyük talihlisi cebi de binlik kâğıtlar yatmasına raj men kahveye her giren müşte Tiyet UDeyami 4 üncü sahifedel “ Sinemalar dün akşam açıldı Uzun müddet süren ihtilâf neticelendi Darülüceze hissesini (vermek istemiyen sinemaların kapatılma- sı üzerine vilâyetle sinemacılar arasında baş gösteren ihtilâfın bey tarafından bulunan kombinezon üzerine halledildiği- ni dünkü nüsbamızda yazmıştık, Uzun zamandanberi © sürükle. .nip giden ve hem sinemacıları ve hem de hazineyi zarara uğratan bu ihtilâfin halledilmesi şayanı memnuniyeti. Düne kadar Darülâcezeye olan borçlarını ödemiyen sinemacılar, dün borçlarmı ödemişlerdir. Bu. nun üzerine sinemalarını açmak için belediyece müsaade edilmiş, ve dün akşamdan itibaren ekser Binemalar temsillerine başlamış” ül sinemalar da bugünden itibaren temtillere baş- hyacaklardır. Muhiddin beyin beyanatı Vali Muhiddin bey vaziyet hakkında “bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: — Istanbul sinemacıları, Istan- | bulluların &n esaslı şefkat yurtları | olan” darilaczeye vermekle mü- kellef oldukları müterakim vergi ve aidatı temamile vermiş olduk- larından kapatılmalarına da bit- tabi kanuni lüzum kalmamıştır. EDevamu ikinci yahifedel Mim Kemal beyin bir makalesi Tıp fakültesine niçin ecnebi getirttik? Kemal bey: “İlemleket hekimini düşkün bir vaziyette göstermenin mesuliyet ve günahı hocalarımıza teveccüh eder,, diyor Operatör M. Kemal bey «Kimi ve neyi. tenkit ediyoruz?m» ser. | lâyhası ile Vakit refikimizde yaz- (dığı bir makalede üniversiteye ve bilhassa tıp fakültesine getiri- den ecnebi profesörler hakkında yapılan dedikodulara uzun uza" dıya cevap veriyor. M. Kemal bey diyor ki; «Niçin mi tp fakültesine €c- Rebi getirdik?. Muhterem meslekdaşlarıma ve eski Darülfünunun hocalarına di- yorum ki, Türk fakültesine ec nebi profesörü getirmek sebepsiz midir?. Bunu yapmak bir günah mıdır?, Eğer bu teşebbüsün gi mahı varsa, bunu kendimizin ha- ricinde aramak daha doğru mu- dur?, Bence bunun maddi ve mane- İyi mesuliyeti ne şunda, ne de bundadır.. Bizzat kendimizde! Fakat, evvelâ sizde, sonra bizde Neden bu acı hakikati teslim et İlim adamlari hakperest olurlar. Siz üstatları- kadirşinas ve mız eski tıp fakültesi sütunlarında destan e: kifayetsizliği hakkındaki iddia ları neden filiyatınızla ret ve cerh etmediniz?!. Siz hocaları- mız yapılan isnatlara neden ik mi müsbet eserlerinizle susturucu cevaplar vermediniz!.. Tenkit ederken azap ve izti- rap çektiğim © bu hocalarımızın zâfı itiraf edilmelidir ki, kifayet sizlikten ziyade ilmi varlığın müsbet eserlerini göstermek kud- yetsizliğinden doğmuştur. Her bi- ri kendi sahalarında cidden birer kiymet olan © hocalarımız, bu- rada tahlilini muvafık bulmadı” ğim şerait altında, nedense derin bir yese dalarak ilmi varlıklarını kaybetmiş görünüyorlardı. Mim Kemal bey Ne olursa olsun, esersiz ilim adamı yok demekti!, Binaenaleyh bizi yabancı unsurlardan müstağ- ni bırakmak, herkesten evvel on- Isra düşen bir vazifeydi. Bunu yapmamanın, bir memleket he- isimini | düşkün vaziyette göstermenin (o mesuliyet ve gü- ahı hocalarımıza teveccüh eder dersem beni nankör bir talebeleri sirasına kaydetmemelerini rica ederim.» Ecnebi profesörler getirildikten “sonra bugün Türk hekimlerine dü- şen en ciddi vazife, milletin yap” tığı fedakârlığın mukabilini on- istemek ve muvaffakiyet- müzaharet et” profesörlerin mesi, bu memleketimize g memlekette ilim ve mınım bir ifadesi değildir. Ve bu da-memleketimiz için yeni bir hadise zannedilmemelidir.>. M. Kemal bey daha bir çok zamanlar evvel Gülhane hastane- sine getiril hassısların saydıktan sonna diyor ki: (Devamı ikinci s olan ecnebi müte- imlerini - birer birer anlık için ne yapıyorsun? — Doktorun zayıflamak. işin verdiği seşeteleri terine okuyoruml,.r

Bu sayıdan diğer sayfalar: