11 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Kulaklarımız dinlenecek Gürültü ile mücadeleye yakında başlanıyor Belediye bu hususta etraflı bir ialımahıame hazırlamaktadır
 Londrada Sovyetlerin mütekabil yardım teklifi görüşüldü Mgilizlerin, Almanyanın da girmesi şartıle, buna taraftar oldukları
 Ihtikârla mücadele Komisyonun azası bugün intihap edilecek ikârla mücadele etmek üzere bir komisyon teşkil edileceğini...
 Yunanistan ile yeni bir anlaşma yapıldı Kaçakçılığa karşı müşterek tedbir almak için bir proje hazırlandı Kaçakçılığın...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çarşis k Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor v arısinda AKŞAM| Bütün | Mehmet Efendi Kahvesini içiyor İst. Mısırçarşısı kapısı karşısında ürkiye Mahtumları Sene 16 — No; 5658 — Fiat her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA — 11 Temmuz 1934 Telefon : 24240 (dare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) > 20113 (Klişe) Londrada mühim müzakereler Londrada Sovyetlerin müteka- bil yardım teklifi difi görüşüldü ingilizlerin, Almanyanın da girmesi şar- tle, buna taraftar oldukları anlaşılıyor Paris 10 (Hususi) — Hariciye hazırı M. Barthou bugün Londra- dan Parise dönmüştür. M. Bart- hou Londrada İngiliz başvekil mu- vini M. Baldvin ve hariciye na- Zarı Sir Jahn Simon ile uzun mü- lâkatlarda bulunmuştur. Londra- 'da neşredilen tebliğde, mülâkat- ların çok samimi olduğu, iki bü- kümeti alâkadar eden bütün Av- rupa meselelerinin görüşüldüğü bildirilmektedir. Buraya gelen hususi haberlere göre Londrada en ziyade ehem- miyetle tetkik edilen mesele Sov. yetlerin silâhları bırakma konfe- rânsındaki sop teklifi olmuştur > Hatırlardadır ki konferansın içti- anaında Sovyetler, silâhları birak- na meselesinde şimdilik anlaşma Ç ya imkân görülmediğinden bahis“ le devletler arasinda mütekabil Londra: yardım misakı aktini teklif etmiş- Tayms sahillerinden bir manzara lerdi. Bu misaka giren devletler sulhu ihlal eden Yunanistan anlaşma yapıldı Kaçakçılığa karşı müşterek tedbir almak için bir Kaçakçılığın müştereken taki- bi için Türkiye ile Yunanistan arasında cereyan eden müzake- Feler neticelenmiş ve bir muahe- de projesi tanzim edilerek Atina ya gönderilmiştir. Kaçakçılığın takibinde iki hü- kümet arasında yapılacak teşriki mesai esaslarını tesbit çin Pire gümrükler müdürü M, Karacali- dis şehrimize gelerek Ankaraya gitmişti. Bu husustaki muahede müzakereleri bittiği cihetle, M. Karacalidis, Ankaradan gümrük teşkilâtı. umum ku- şa ile beraber şehrimize gelmiş ve evvelki gün Seyfi paşa ve İstanbul güm muhafaza teşkilâtı müdürü Ha san beyle beraber, Boğaziçinde bir cevelân yaparak gümrük mu- teşkilâtını gezmiştir. muhafaza mandanı seyfi İstanbulun. panoraması? ile yeni bir proje hazırlandı Aldığımız malümata göre, iki memleket murahhasları arasında tanzim edilerek Atinaya gönde- silen muahede projesi başlıca iki kısımdan mürekkeptir. Birinci kısım, Yunanistandan Türkiyeye ve Türkiyeden Yu mistana ve ikinci kısım da ha teki ecnebi kaçakçılar tarafından Eze denizinde, Türk ve Yunan kara sularında yapılan kaçakçı- lığın müştereken takibine dair bir takım ahkâmı muhtevidir. Kaçakçıların müştereken taki işin Ege denizinin muhtelif nok- talarında muhtelit Türk - Yunan gümrük muhafaza kurulacaktır. Muahede projesi Atina hükü- | metinre tasvip edildikten sonra imzalanarak tatbik edilmeğe baş- lanacaktır. karakolları Ayda Ihtikârla mücadele Komisyonun azası bugün intihap edilecek Dahiliye vekâletinin son işari üzerine veli beyin riyaseti altında ihtikârla mücadele etmek üzere bir komisyon teşkil edileceğini yazmıştık. Komisyona iştirak ede- cek olan öza bugünlerde intihap, edilecek ve komisyon hemen içti- maa başlıyacaktır. İhtikârla mücadelenin nasıl ya pılacağı ve yiyecek, içecek mad- delerinden hangilerinde tereffü olduğu hakkında muhtelif alâka- dar müessese ve makamların tet- kikatı komisyona bir dosya halin- de verilecektir. Belediye iktisat müdürlüğü de yiyecek ve içecek maddeleri hak- kında komisyon ayrıca bir rapor verecektir. j Edebi müsahabe | Edebi terceme Ziya Upgaki Zata ifemizde okuyunuz, kırk lira kazanan bir adam... Kulaklarımız : dinlenecek Gürültü ile mücadeleye yakında başlanıyor Belediye bu hususta etraflı bir talimatname hazırlamaktadır Şehirlerde gürültülerin meni için Dahiliye vekâleti tarafından bazı esaslar kararlaştırılmış ve be- lediyelere gönderilmişti. İstanbul belediyesi bu esasların tatbiki içi tetkikat yapmaktadır. Bu müne- sebetle bazı noktalar hakkında devair ve müessesattan malümat istenmiştir. enin şimdiye kadar tes- saslar şunlardır: Kamyon, otomobil, otobüs ş0- förlerile tramvay vatmanları gece saat ondan sonra, mühim bir ruret hissetmeksizin korna, kam- pana çalmıyacaklardır. gece yarısından sonra buna daha fazla dikkat edilecektir. Dahiliye vekâleti, ge kizden sonra ayak satıcı Bilhassa len seyyâr satıcılardan bir kaçı dan satış yapabilmelerine müsa- yade geceleri boza, dondurm. it satanların saat ona kadar çok tü yapmaksızın satış yapmaz larını belediye mahzursuz görü- yor. Şafakla sokaklardan geçen sahlepçi ve sütçülerin halkı izaç Tin ne suretle menedilmesi lâzım geleceğine dair bir karar verme den evvel muhtelif gürültüler hake kında deniz ticaret müdürlüğün. den malümat sormağa karar ver- miştir. Meselâ, vapurların demir almaları, vinçlerin işlemesi, va- purların düdük çalması gibi faa- lerinin geceleri , hangilerinin ifa» sında zaruret olduğu deniz ticaret ü sahifedel KA Yedikuled 2 Maçkadal

Bu sayıdan diğer sayfalar: