11 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

11 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i | Sahife 10 AKŞAM YARALAR EA ARAMAK ŞARK DEMİRYOLLARI KÜÇÜK İLÂNLAR AE A A ALA (a SİL AŞAMADA 1 — İş arıyanlar m Odacılık kapıcılık bekçilik — Doktor beylerin muayonehanelerinde veyahut avukat beylerin yazıhanelerinde bunlara mümasil bir iş ariyorum, Mu- teber kefil verebilirim, Akğamda 8. M. Tümuzüna tahriren müracat, Muhasip — Daktlo, Mansızta, al iatiea bilem çok teoröbeli bir muhasip, iş arıyor, Günde birkaç saab içim defter Jerinizl vo muhaberatımızı. temin-eder, Akşamda “Kütip, rümuzile;müracank, —3 2 — İşçi arıyanlar emma a en Memur isteniyor — İstanbulda viliyetlerde tahısildarlık | yapacak memurlara ihtiyaç vardır. Nakü ve mali kefalet şarttır. Arzu edenlerin abriron Galata (159) posfa kutusuna, Müracastları —ı Usulü detleriyi bilir — Ve bir manifatura mağazasında çalışmış, bir “Türk-kâtibine ihtiyacım var; * Fincancı: arda Muhmudiya hanında 84 No, ya eaat 16 dan Gonra her gön müre eantlar, 4 Usta bir açı ve hastabakı aranıyor — Ortaköy Şii Yurdu için bir ahçı ile hastabakıcı Ranımlara, illiyaç vardır. Taliplerin her gün sast 1012 ye kadar idare memurluğuna mü: Facaat elmleri, Ortaköy! tetmvay yolu, Muahiim Naci Cad. No, 1IB, 1 3 — Satılık eşya Ra Satılık alı silindirli Şevrole kamyonet — Ortaköy ifamvay durak Yeri tütöneti İbrahim ef. ya müracaat, almış ve bü yola, komodin, elbise dolabı, çille, Bsttaniye, çarşaf, yastık ve saire gibi mükemmel eşyalar musait şeraitle dev. Fer toplan ealılkcaktır. Bu mihim fir. atları istifade etmek istiyanler nihayet, 20 teramuza kadar sabahı saat 11 den 2 ya karlar Buruçhanobuşmda Kıztaşında, “Dartlfünunlular yürdür na müracaat, 2 Satılık motosiklet — Az kule pılıış, elekrik tenviratı ve sair taçlı gali dmam PUH marka bir motosiklet maktuan 120 raya satılıktır. Taksim Cumhüriyet Abidesi karşısında Otormobil meklelir mındüripino müracank, — Ucuz tlatle acele satılık spor otomobil — Ecazin ekonomik motört, karoseri, şasesi sağlam, dört yeni Kstiği yaz ve kış için kullanılır. Altıncı dara Şişhane garağınıla İsmall ağaya mora: cia, 3 Yelkenli deniz motörü — Sağ. Jam tekme, İki salon, mutfak tuvalet, gardrop. Çok ucuz. Talon: 22159 — 8 1 Teodolit — 1 Nivelman ale ynhstamel fakat iyi İşler, atın alınır Tekiiler 1 Feffer Kadıköy Morhürdar caddesi No. 62 adresine gönderilme 5 Acele satılık kotra — & metre boy 160 santim genişlik 8 kişi alır İstinyede Mehmet ef. morartat — 6 Satılık ahşap hane — At ia nda kuyu ve tulumba 4le musbagı ve dür ol ia bir dalin, 04 katında 0ç oda bir sanli olanla geniş Bolayı ve salonu havi. Hekim oğlu Ali paşada firm. karşımda cadi zerinde 108 ümaral hano satılltr, Bekçi Mumet efendilen #orulması 2 Kiralık hane — 4 odslir havadar, kompanya suyu çamlı bahço 12 liraya, “Hace Hecna hatun eamli karşısında "Ko, 12/ Sultantepe Üsküdar. © 7 — Satılık yeni modern hane — Kadıköy lo Yoğurtçu parka karşısında, 4 oda mutluk va hamamdan mürekkep, kesme taştan marul bu Linanın balıçesl de vardır. Karşısındaki öve müracaat. ii Satılık kâgir hane — Citaloğlu inde 6 Mo 1, eski Kadastro bine arsa fiatine Satılıktır. TL 23418) -3 Acele satılık dükkân — işlai- bul Blkpazar Tahmis Onü caddesi No 93-1 kuru kahveci ve tütüccü dükkânı acele devren satılıktır İçindeki sahibine, müraoast, —a Devren satılık bahçeli kan- vehane — Kumkapda telli odalar caddesinde. 11 numaralı Işlk kalıyeba- De, karşısındaki yazlık mükolaf bahçe ilo beraber uygn çersille doçron. sal liktir, styenler gimdiki mnetecrl 4 Fikri eniiye müracani 1- k ve Kiralık hane — Bey” e, Pisik morlum baci Cemll böy hanesi deniliekle maruf içi ye dişi yağlı boyalı altı odali vo kur lacı Bir bap ban ahvan olarak sal ve kiralıktır Kiralık odalar — Kminönüne Sebanoller sokağında. denize nazır Mesut bey hanında ehven Kiaterle kiralık vard Salılıkev — Beşiktaş Muradiye Şair Nazım sokak No. 60 dört oda, mutbak bahçe, terkos, alektirik, bol baya, geniş nezaret sabidinin azimet! dolayisiyle satılıktır. Korgün müracast, —8 Sirkecide Salkımsöğütte — Fort garajı yazında halen ipek çorap ve, fanila fabrikalarila ayrıca boyabaneyi mühceyi 800 metro murabba bir mahal ile yanında konforu balz dört daireli bir apartman ve Bahçokapusunda Ar pacılar camii alında iki böyük ardiya Satılıktır. —8 Devren satılık wlüncü ve Sucu — Beyazıt msydanı, Gamvay, durağı No, 1, gayet işlektir.. © — 1 Muhacirlerin nazarı dikka- time — Tuzlada bir zürm fovkalâde geçindirecek sekiz odalı bir ev ile bir likle maablt bir oram ve 300 ağaç Zeytinlik hleret dolaylsiyle. sakııktır Pöndikte müteahhit Hüseyin efendiye, acan, Kiralık Köşk — Kızlopakra tasyon civarında merhum Ali Şefik paşa köşem. mostakil va bir kaç allenin olurmasina da müssittr. Bizinel kak: Bayaz bir salon, (9) oda, ve banyosu 100 numara Tülnel kat: Aynalı bir eee Jon () eda, balkon 100 numara üçünen kat: 8 oda bir balken 100 numara ma: sare; Marmara, Çurıhca, Tatanbuldur. Suyu, birbuçuk dönüm bahçesi, aynca kalorifer, arabalık ve uşak odas varır. Dorumundak sahibine maracnatla her gün görülür. Pazarlık Tetanbul Tapbane: de merkez kumandanlığı tevkifane mo- dürü yüzbaşı Aziz bey Telefon 43004 Satılık bina — Gzlada üç dükânl vo ayda 00'lira iratlı iki bina müsait fiyatl açele balıktır. Galdiada Nocatl bey Topcular caddesinde 11 No. İstanbul birahanesinde Sallm efendiye araca, —10 Karaköyün en işlek yerinde Gayet kür temin öden bir dükikân dey. ren #atiliklr. Talip olanlar. Parşembe, pazarinda makinist Tanaş efgndiye ma: Tarsa, ei Moliyeli Kiralık yalı — Arna vutizöyünde birinci caddede 166 No, hı mobil yeli 6 oda, telefon, banyo, bahçe va bilenle konförü havi yalı kiralltr. deronundaki sahibine müracaat, Telefon Belek 78. ç Satılık arsa — Deyoğlu Firuzağa Fatma hanım apartımanı yanındaki arsa Salılıktı. Baş kat yapılır. İstanbul tica: rek borsasında muhaseba çübesinde Selâmi bayo mhracant, 1 Satılık apartman — Zsyoğlunda “Tarlabaşında Çakınak sokağında 20 Nalı dört katlı bir apartıman aatılıktır. Gör mek Için tiçüneü kata müracmat Satılık ev — Ayasolya civanın Ahırkapı caddesinde deniz kanarında büyük bahçeli ve fevkalâde mezareti, elektrikli, iki kırma kabili tefrik 1,5 numaralı ev eabılıktır.. İçindekilere min akt, VE ik hane — Yeni tamir gör şi bane acele atılır. Kârgir 7 oda, ui, hava gaza, olktrik, akalm Tarlabaşı Yağ bana Nef sokak £ No, Devren satılık dükkân, veya ortak aranıyor — ealdesin | ya iter 5 aetmeyli çalışa bir orta aramıyor. Mozkür. dkikâna marea, Modada satılık asır hane 7 oda, 8 bala, 3 camakdnl taraça, bam Yo, çamaşırına, ça) ant, baha, 19600 Tire, Morasaat: Cumalar, Moda saddesi No, B09, 1 21,000 liraya Modada salılık apartman — Moracant Moda cad des 208 No haneye, oymalar 1-18 ye kadar, Devran salilik dükkan — yanıt, Aksaray tramvay durak y 16 No li thetmen ve sucu ötkkdmi deye on eritir. Tolan 20604 işlek bakkaliye, kı mek İsliyenler — Sirkecide Halep, olali karştsında Vezir Bahçesi müstecir Bileyman efendiye müracaat etsinler Kiralık Tırın — Lal vamvay istasyonundaki | büyok ekmekçi frını tesisatile beraber dorhal teslim olunmak üzere kiralıktır, Gezmek istiyenler fırın içindeki bokçiye, görüşmek içim Capak oğlu Orhan sy Ap, No. 3, Dr. Ali Kek beye müracaat, zil Usküdarda — Fisk ağacında yi oda, altında dükkün (kâgir) acele satı Jiktır. Fazla izabat almak fstiyenler Sirkocido Komal Bey eineması karş #nda 37 No.li dlikânde Salih efendiye, müracaatlar 1 Kiralık man — Tale Koca Ragıp sokağında Reşit bey apar- turanınn ikinci katında dört odali bir üsire kiralıktır. Görmek için kapıcıya müracaat edilmesi. a Satılık kö: Zirant Bankası esbak müdürü umumi Şevket beyin Caddebostanında küln koşkn Gatılıkbır, Hnval oşçarı masmire ve, gayri ninsml. reyi havi olan arazisi, deniz ve cadde, cihetinde üçer dörder dönüm olmak üzere allı parçaya ayrılmıştır. Tatanbu- un en güzel mevkilarinden birdir. Ta. Jip olanların derununda bulunan sahibine, müracaat etmeler, —I Satılık arsa — TAI caddesi Fâkim Rıza B. aparumanına bitişik, kazılısış, su ve tâşı mercut, ev va Aparan inşasına müsait bir aran satı Miktar. Arzu edenlerin İstanbul verem. dispans bine müracaatları rica olunur. Dispansar 20948, İka metin 22149, —5 ir — Kaıkoy Yek değirmeni Düz sokak 64 No. da Ankara ararlınanında ehven fall Kiralik de ireler vo odalar. maveuitur. müracaat Satılık bağ ve köşk — Sarı Yenimahalle üstünde iskeleye 10 dakika, Boğaz ve Çamlicaya nezareti, baytk meyvalığı, çiçek, sebze bahçesi, bol suları, ayarması, çirtlik tarsmda mü. kemarel 6 odali köşk, Sarıyerde manifatura Sadık beya ma Kacak, —ı Kadıköy, Kızıltoprak — İstasyo- nuna 8 dakika, bir tarafı demiryolu, ölger cephesi Bagdat, caddesi va Taneri bahçe sindyomu « Papaz bahçesi > na: ile maruf, 85000 arşın üzerinde Koru, gazino ve eyi, eebze balçssl ve evi dört bostan kuyusu ve iki daireli haneyi, havi milk satılktar. Talplerin aynı mahalle vayahuf. Istanbul. Balıkpazar 48 numaraya müracaat, Sahlık arsa — Şişlide Osmanbey” den yukarı, Gazi İnkılâp Müzesi itisa- linde ehven fiyatla arsalar. Telefon. 20624. Boyacıyan No, 68 Sirkeci, — 1 5 — Müteferrik Çiftlik sahiplerine — Fen Ziraat mütehassıs çitlklerin İdarenin hisse almale Gzare dörukte lu P.K, 2073 3 Gramofon va radyosunu ta- mir ettireceklere — Gıamofva ve yadyosunu hakikt ve, fani bir şekide tamir ollirmek isteyenler Çarşıyıkebirde numara 28 Kolombiya umum indo usta başı Güven Al İhya alta Topgalar | 192 Ko. gayet şak inen | kim evren atık Veya | Kapıcıya —) hır bayidlir. | Edir: Şark Dem 11 Temmuz 1934 ne için tenezzüh katarı iryolları idaresi tarafından aşağıdaki vakıtnameye tevfikan temmuzun 13 ncü cuma günü İstanbul ile Edirne arasında bir tenezzüh katarı tertip edilmiştir. Hususi tnezzüh treni Istanbul o Hareket | B,00 Çerkesköy | Hareket 11,40 Kumkapı v 3,07 Çorlu 5 12,08 Samatya w 8,13 Muratlı » 1238 Yedikule 817 Seyitler 12,58 Bakırköy 8,25 Lüleburgaz, 13,20 Yeşilköy zi 8,33 Alpullu iz 1346 K. Çekmece, 841 Pehlivanköy 1413 Ispartakule |, 2,38 Uzunköprü © 14,38 Hadımköy > 9,38 Pityon Z 1453 Çatalca m 1001 Edirne > 15,52 Kabakça ZE Edirneşehir muvasalat 16,00 Sinekli e İşbu katarda her Kumpanyası & vardir. İşbu tenezzüh katarının tahriki münasebetile hattın bütün mevl sınıftan araba ile Beynelmilel Yataklı Vagonlar n tenzilâtl bir büfe vagonu da tarafından tahsis e ik lerinden yolculara Edirne için azimet ve avdet olarak aşağıda gös- terilen FEVKALÂDE TENZİLÂTLI biletler verilecektir. İstanbul, Kumkapı, Samatya, Yedikule, Bakırköy, Yeşilköy. > K. Çekmece, Ispartakule, Hadımköy, Çatalca, Kabakça Çerkeski Kırklarel Balâda Sinekliden Edirne 1 tci mevki . ks " 4— » öy, Çorlu, Muratlı, Seyitler, Lüleburgazdan Edirneye azimet ve avdet 1 nci mevki 6,— lira dep. 4,50, un Taşağıl, Kavaklı, Bebacski Alpullu, Pehlivanköy, Uzunköprüden azimet ve avdet 1 nci mevl 4— lira Uy 3— . 2— 7 österilen işbu fiatler azimet ve avdet ücretlerile bilumum. vergileri ihtiva etmekte olup büyük yaşta olanlanlarla dört yaşın- dan yukarı çocuklar hakkında tatbik edilecekti 4 Yaşından aşağı olan çocuklar meccanen seyahat edeceklerdir. Işbu biletler, kayde tabi bagajların nakliyatına, hak babşetmezler. Tenezzüh olan hususi katar için w leri, ancak, azimet vakıtaamesi yukarda gösteril avdette ise, Semplon - Oryant- Ekspres lüks katarı hariç olmak üzere, 19 temmuz, perşembe günü sabahı 107 numaralı Tenezzüih miryolları mevki! Hususi kat mezzüb biletle, Tam atlas yeri mezun — hanim ders verm Sonra, Gedikpaşa ingilizce dersleri — çor İngiliz hanım kususl dersler vermek'edir ileri guy Hususi Yüksek möhendis lis ve orta mektep talebesine hususi rlyaiye dersleri yoriyorumm. Arz adm. “0, Ney, rümuzuna tab lerin Akşamda riron müracaatlar, Tam Atlas Çıktı talebelerile kalkın birer tane edinmesi lâzım ve hatta elzem: Tam atlas (33) pafte haritayı ve (68) sahife bakalorya malümatını havi olup (125) kuruş gibi ucuz bir fiatle satılmaktadı İkbal Kitaphanesile Anadolu Türk kitaphanesidir. ingiliz Fransız Kolej Uauln tedrisi kuvvetli ağı No, 169 müracaat, Telefon; 9088 “GB, rumuzuna tabriren müracaat, riyaziye deri katara kadar, bilumum trenler için muteberdir. temmuz 1934 tarihinden itibaren Şark de- in gişelerinde satılacaklardır. ardaki yerler mahdut olduğundan alâkadarların te- rini önceden almaları tavsiye olunur. MÜDÜRİYET SIHHATİNİ SEVENLERE MÜJDE Afyonkarahisar Madensuyunun hazimsizliğe, karaci- ğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifat bassaların- dan istifade edenlerin adedi gün geçtikçe artmaktadı AFYONKARAHİSAR Hadensuyu içinlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müş- rilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on Şişelik kasalarla da su verilmektedir. yerl: Yeni Postane civarında Aksaraylılar hanında Hilalahmer atış mağazasıdır. Telefon; 20062 boşluğu dolduran bir yeniliktir. Umum mektep Satış rin. "Almanca dersleri — Uscin tsi | ri mükemmel oan bir Alman hanımı wktedir.. Saç altıdan | almanca derler vermektedir. Cumadan Karababa Tekke Sö | panda her gön ant 4 ten 7 ye kadar ieüracant £ Mela Nezih Hi. Taksim Miş sokağı > Mektüplarınızı. aldırınız. Gazetemiz. iüarehanesini — adres olarak: göslermiz olaz karilerimialan. MDA-BS-M-FR ML-ABK .RT.LM GE-ON-C BKa Kâtip panlarına, geleü mektuplar idaraha- pemizdan aklırmaları meroulur. abe imntedildir. Akçamda, b iz mektebi talabasiyim; —

Bu sayıdan diğer sayfalar: