11 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

11 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ürhiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Çanakkaleye hareket etti — Znci sayıfada — leri Telefonu 24370 <7 inci Yal « Sayı: 5929 Yazı İş .Hitler ist Yugoslavya âyan mecli- İdelelimizdetezihürat! ——, De NI üreklere yazılan er iz ir dostluk ürk -Yugoslav dostlu misakını alkışlarla Türkiye ile Yugoslavya arasın »| aktedilen dostluk, hakem ve kabak, eiti i Medi tecavüz muahedesinin İs Bolgot, 10:6458.) Meçli koçina meclisinde tasdiki münasİ tarafından daha evel kabul ed *bebiyle Yugoslavya hariciye ni len Türk — Yugoslav : po Brinın söylediği nutkun döğrudan misakının müzakeresine dü hiye Sro Gk Vöğeünil ğleden sonra ayan meclisind İmiş metnini dünkü VAKIT i başlamıştır. Müzakere Türkiy iretik, Bu nutkun hulâsası daha hakkında yeniden Te er Anadölu Ajinii Siafisdii hararetli tezahürata vesile o Verilmiş olduğu halde şimdi yeni-|3 muttur. Yugoslavya mebusan mecli - Hariciye nazırı M, Yevtiç m li e cereyaneden sözleri aynen sak #netnini ve misakın ehem — İE miyetini izah (eden bir nutu 'üme ve neşre lüzum görüşü iz bunda hakiki bir fayda ta söylemiş ve sürekli bir suret Svvur ettiğimiz içindir. Dostlğ gerer a ai Şemleketin hakiki hissiyatınıl£ ME ve em e 2m İrk efkârı umumiyesi önünde ta- Kibelakdd. bemamerir egri Mamile tebarüz ettirebilmek için-| wi ? o “Türkmilletinin zinde kuv -5| *» Bu maksadı temin etmek ancak | 5 ve s i Tür! muhafaza etmiş 3, * sözlerin olduğu gibi nakli sure, zetli Türkiyeyi muha b ü ini Lıyarak 'ile mümkün olduğuna kani bulun- e re dye T 3 Uğumuz içindir. ş Tütkiye, Gazi Mustafa Kema: O yazılardan şunu öğreniyoruz! vin şahsında, kendisini beklen- GM Yaraşlav Mae miyen bir kuvvetle hürriyet vet (İtisimi Gezi Mustafa Kemal Haz- Mtleri lehinde yapılan tezahüra' İdiğimizden çok fazla ve çok “Ymetli olmuştur. Acaba bunun ebebi nedir?. Bu sebebi anlamak için Yugos- *Yya hariciye nazırı Yevtiç an nutku arasında bazı işaretle-| * dikat etmek lâzımdır, M. Yev- © diyor ki: 4, ürkiye ile Yugoslavya aras h Imza edilen yeni muahedede ii fevkalâdelik yoktur. Bu mua - de kücük itilâf de i, Fran N Lehistan, Birleşik Amer Yletleri, Belcika ve Yunanistan- k aktetmiş olduğumuz muahede- İN Kemen aynidir. Olsa olsa) , Mehmet ASIM Meram 4 üncü Sai b sayfanın 1 del sütununda) | md. ilgi müsabakamızda azananlardan bir grup I deniz devleti sayılırlar. Onların » bu denizde b x menfaatleri ramanı ve dürendiş devlet ad mını bulmuştur. Türk milleti! i yalnız hürriyetlerin azimli birf müdafii değil, ayni o zamand : Balkanlarda yeni müsalemet ni zamının takviyesi için cesur b mesai arkadaşıdır.,, Aazadan M. Kruljo da bun benzer bir nutuk söylemiştir Bundan sonra, âyan meci misakı alkışlarla; ve ittifaklı i kabul etmiştir. May ylmy Kazanç kanunu tatbi- kinde görülen müşküller ! Ankara, 10 (Hususi) — Mali- ye vekâleti kazanç kanunu tatbi- katında görülen müşkülleri izale için izahname hazırlamaktadır. e ealebeşi a yy aranda açtığımız Bilgi müsabakasında kazananların adları ve İk İlham, © sesimlerini meştetmişti k. Kazananlardan İstanbulda bulunanlar yl. Yaka gelerek elbise, saat, ayakkabı gibi hediyelerini almaya başlamış- Vi Mba resim kazananlardan bir kısmı, Kandili Lisesinden Suat den , süğgafaka lisesinden Sıtkı, Akif, Oğman, Dursun, Pertevniyal Li- “ver, Mazlâm, Lütfi, İstiklâl tisesinden Nusret Saffet Bevleri. Vakit fotoğralçısı karşısında gösteriyor... | mez, götürdü. vardır. İrsar Şayet bu misaka girerlerse teah - hütleri ve hakları ne olacaktır . Üniversite Rektör- İ Şimali Afrikada Türkler Gezinti A Yunan harbiye nazirımın (Vakıt)a beyanatı Selânik şehrini tahkim etmeyi düşün- medik.Balkan misakından sonra bunu lüzumsuz görüyoruz.. ve 388 ERAEEEARARA LAZ AZEAAEEER İçi EEE TEYETEREYEEEEYEYEETEŞEPEYEYE ii rk ukiiksililmiesiiği ikiz Atina, 8 (Hususi) — Dün Yu- nan harbiye nazırı Ceneral Kondi- isle mülâkat için nezarete gittim Yaveri hüviyetimi öğrenir öğren - beni derhal nazırın yanına Yunan harbiye nazırına sordu - ğum ilk sual, Akdeniz misakına aitti, Ceneral Kondilisin bu misak hakkında cevabı şudur: — Bir Akdeniz misakr muhte - iyatı ne olacağını henüz anlıya - madım. İngiltereyi de, Fransayı da müstemlekelerile bağlıyan de - niz yolları Akdenizden geçerler. Binaenaleyh bu iki devlet te Ak- eniye uz ” L 4 ... 2 ye terakkiye sevkeden cesur kahr *3 | nizde üoğinuş, ve bu denizde bü- Akdeniz misakma bu ki büyük devlet te girecek mi?. Akdeniz misakmın muhteviya - se Jüğüne Cemil Bey getiriliyor | Neşet Ömer Beyin istifa- sının sebebi ne? Sabık | Rektörün bize söyledikleri! “N Neşet Ömer Bey ( Yazısı 10 uncu sayıfamızdadır) Cemil Bey © | Yarınki sayımız 76 Sayıfa Bugünkü sayımızda: Darülâcezede tetkikler Pek yakında: Iran Hükümdarları nasıl karşılandılar ? İstanbulu ziyaret eden Nasiret- tin, Muzafferettin, Mehmet ve Ah- met Şahların meraklı mâceraları ve Kaçarlar hâkimiyetinin kurulu Şile Yözan: Niyâzi Ahmet Akdeniz misakı muhteviyatının ne olacağını henüz an ıyamadım. Türk — Yunan dostluğu iki milletin ruhi ihtiyacından doğmuştur ve Türkiye hükümet adamları cihetinden kıskanı a a a a a a ie . si Kayago ve Sebago ati: iki Amerikan sahil muhafı Limanımıza gelmiştir. edilen gemiler, şehrimizde beş gün kaldıktan $ EEAAEEEE ARADA EEE “ imıya lâyıktır. Ases 2 AABK kan misakınm muhteviyatı muay- yendir. Düsturu: Balkanlar Bal- kanlılarndır. Ve uzun asırlarca velâ Bizans, sonra da Osmanlı orluğunun hakimiyeti al - tmda yaşamış olan bütün Balkan milletlerinin anyaşması, sulh ve müsalemet dairesinde < mesaisini birleştirmesidir. Türkiye Cümhuriyeti ile dostlu- ğumuz, seri ve tam bir surette iki milleti mimi anlaşmasma doğ- saf etmekte Harp mey- danlarında, yekdiğerimize düşman olarak “çarpıştığımız zamanlarda müteka - bile yekdigerimize karş bil bir hürmet ve takdir liyorduk. oMücadelelerimiz kati vette kten ve aramızda dost- söbötleri tecessüs etökten mi idare altmda uzun l müddet yaşamış olmamızm, hizi tasavvur ve tahminimizden fazla Ceneral Kondilis tr ne olacağını anlamayınca Bal- kan misakı üzerinde bir tesiri olup olmıyacağını kestiremem. Baj - — (Devanır 10 neu sayıfanın birinci sütununda) Londra müzakereleri devam ediyor Fransız-Rus muavenet misakı görüşüldü Tetkik edilen başlıca meseleler: Ingilterösün hava müdafaası; silâhları bırakma konferansının yeniden canlandırılması .. Londra, 10 (A.A.) — Dün öğ- leden sonra yapılan Fransız — İn- giliz görüşmeleri neticesinde hari- ciye nezareti bir tebliğ neşretmiş- tir. Tebliğde, M. Bartu ile M. Pietri'nin yanlarında M. Corbin, | M. Leger ve M. Massigli ile hari- geldikleri, orada | Van Sittart ve Lord Stanhope tarafım- dan karşılandıkları, gayet samimi bir görüşme yapıldığı, o görüşme esnasında her iki memleketi müte kabilen alâkadar Oo eden Avrupa meseleleri hakkında noktai nazar- lar teati edildiği bildirilmektedir. —— Devamı 10 ön sayıfanın $ üncü sütununda) ciye nezaretine Sir OEyres . Monsell, Sir Limanımızda iki Amerikan gemisi Ri Ee din Cezayirden Astkik esi yahatlerine tahsis teycıhaceket cdeceklerdir, Amerikan zabit namzetlerin|

Bu sayıdan diğer sayfalar: