11 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

11 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 2 hsana ma m GE amman Pa tinin tadır. MAKKIN SESID Halkın Sesi İkinci Sahifemizde Bulgar komitacılığının iç yüzü tefrikacını behemehal okuyunuz BEŞ Nel SENE Hitlerde M: 1278 li 72 bu gün ÇARŞAMBA ım olduğuna kali ik getirmiş bulunuyor. 11 TEMMUZ 1934 60 PARA | Son hâdiseler dolayisile Hitler yola giriyor mu? aris ( Radyo ) Almanyada vuku bulan son kanlı hâdiselerden sonra Berlin hüküme silâhsızlanma meselesinde Fransa ile anlaşma meselesine meyledeceği anlaşılmak Fransa ile anlaşmanın, Almanyanın dahili ve harici siyaseti için M. Vi. Hes'in Nutku ğ ingiliz ç ve Alman gazeteleri ta rafından nasıl tefsir ediliyor? a am 10 (a, i hâdisatı sabırla fakat dik dün esi Mi Şi katle takip edecek İSE E » Bi in nutku Berlin 10 (A.A) mi hiçbir / hayecaı mn e gızetesi Hes'in e Yor v6 diyorki: nutku etrafında a? Dutul rk Antum. | bulunarak diyor ki: Mi “ZATIN O Cenazesinde liz bütün hükümet ii iye kadar mi ler değil, fakat bütün dünya olmuş ve görünüşe | milletleri uzun zamandanberi üremi gene o de le bir | siyasi entrikalardan yorul- ük akiyı zanmıştır. | muş bir haldedirler. Millet ii esin kendi kendine gor. | ler haldeki ve istikba'deki uğu suali, hiçbir p | tehlikeleri ancak bertaraf vermiyor, isya, nine m olan hakikata ve açıklığa teşnedirler. Hitler buluamuştar. gn e par — uyandırmış ve 30 Hari nm ie kaklmdaki be eğimi a türmuştur. M. EL miŞiir, . m dna vaziyet iyi olmadı siman hücumu amade bir anın hayali canlandır ie ei e ık siyaseti takip olunn, İşre Mİ . Hessin nutkunno lek > budur. Kenebi mem iler Res yiz öis tarafında Ingiftere Müzakereleri Bitti - M. Bartu SPor işleri — gem Aziz ve Halit beyler Gelişler Alsancakta Bir Cinayet Bir seyyar satıcı esrarengiz bir şekilde öldürülmüştür Alsancakta efendi ihtiyar bir ie satıcı gece saat e evine giren iki meç ei enin taarruz”.na uğramış nü bir yerinden 5 La SE e 2 B z — 5 —— ölm âdise ta esrarengiz bir mahiyet a r, Ma altmış üç ğe Ni ni Mi e. kaz Bu kı velâ meral ilede bigi şey duymı ie gbi Si FAA m avini Âli isi v ve geri Âdli reis ni Tevfik Beyler tarafından devam edilmektedir. e hâ lise pm de küçük bir iz bile eren kaçaışlardır. Me. Türklerin Suryedeki İları.. Ankara 10 (A A) — Hü- nsa hükü- imza olunan Suryedeki Tür iel sit emlâk ha Ki iti be derpiş olun: ii raf içten sonraki rak geçinmekte id k Sitayiş nutku a e dirim Saat 2,30 da her akşamki | bulamadan kaçmış olmaları Paris, 10 (A.A) — Ensti hiçhir devlet adamının Al gibi sa dökmek içia yata- | da in melldir. e ölüler hakkında sitayiş mn “inilletinin “şefi ködsi Zından b m ara ktulün İzmirde bir kar | nutku spylemek mutat olma ; al siyaseti tatbik etmedi- iki tanımadığı kimsenin bu ei vardır, iki senedenberi li aber ilim akade ve. gr a > gelecekleri | yanâ uğunu görmü a ve bu | kendisile dargındır. Hâdise- | misi reisi Madam Curienin ektir. 40 ini, w A i haydutlardan biri kısa bir | nin onun ei eseri olduğu | şah Fransi ilminin uğ ” e e ve Hai Barlar ayn mücadeleden sonra ihtiyarı | zannı mevcuttu ra im ma iş Leman. li Beldeki ği ierni bıçakla inden ve arka- Zabıta v adli e; bazı iz i anlaşmayı ve uzlaşmayı te tart edeceklerdir. 1g! göğsü 8 iye; j öölleik illeri sından onbir yerinden yara ler deride tetkikat ve tah Le biker İllyör “ai Balkan lamıştır, Vaka m kata ehemmiyetle devam et- Angrif yazıyor : Vm Ehemmiyeti | #s9aşla mii 2 e Yari 3 *Nu'nk eğir havai Desimi İstanbi Ka z z z 7 pa riciye Yazır AL. Ben Aninda komonizm te,kil etmiştir. M doğ alkanlardı emi - rudan doğraya nn Balkan ez di A etin ve aleyhtarlığı hitep etmiş ve bir eski mu | en yerinde bir k oldu- Yi in & ğ Zi ei İ günüzanıla alez “Ballanla, | , Paris — Berlinden alınan haberlere göre 2 lerle harbın dehgetlerini ta- | zın bn güne kadar böylehir | bütün Alman matbuatı Sovyej) Rusya aley- nımış bir adam olarak ko- | asayiş çaresi bulduklarını, | hinde wo püskürmeğe başlamıştır. Gti sonra bu âlim kadının a ölümü ! uuşmuğ'ur. alkan milletleri için bunun | den maada büyük dıvar ilânları ilede bu aleyh İn kg a Ma miz # & B8 bir saadet olduğu gibi küçük | darlık körüklenmektedir. Birdenbire yapılan | !s#et inn inmeli itüiâf içinde bir snlh, temi: | bu ateşli hücumları siyasi mahafil çok mani- irem . ea atı olduğunu söylemiştir. telâfisi gayri kabil bir zıyâ amm en m dar bulmaktadır. Yapılan bazı tefsirlere göre | olduğunu kaydetmiştir. ğ bu aleyhtarlık, son kanlı hâdiselerden sonra ! aba De omonizm A ene tekrar canlanmasını e ' anayırda vel etin ki zını Kapattılar: i y menetmek için arise Hareket Etti Me i e İşanbıl > Orada kendilerine iltihak iel Jem şubesi ra Bir Ecnebi Karikatörü : buatı 29 - 30 Hazira; al | eden hariciye nazırı M. Pi- törü Buha bey İktisat ve A e m e geçen kanlı vak'adan mi :l otri ile birlikte Sir Con Si- ia ei 9 eyl > mek veyahut bu bapta j zmir panayırı vekâlet talea yürütmektdn la) ! messilliğine tsyin sere mıştır. e | ye in re" HerGün o | ze olacak ve panayır sol Musade ve Hapis kadar panayır yerii İstanbul, — Almanyada bass bir büroda Pim hergüh yer yer müsademeler oluyor. Yeni yeni kimseler hapis ediliyor. ( Ölenlerin i Mini lar adedi azdır fakat yuralılarının Ğ .|p i KooPeratifi | İzmir memurları istihlâk Almanyada i kooperatifi İ umum! : 1 end: rson heyeti dün saat onyedide Ihtilâl Bastırıldı / 0 ile müzakerelerine tek Hakkaride reka içti- ball | başlamışlar. manı yapi Munihte eski manzara kal. undan Bu sami Ni Vekâ» mamıştır, Polis beş kişiden oğiliz refiki e beraber me Htinin tensibi üzerine Vekâ. > bir toplantı görüre m oka İsnat hazır | let mümese larak Oda dağıtıyor. Kahvelerde, sokak: Mtmaşti. umumi kâtibi memur edil. evi siyasi o ko alar j Ju — Sone miştir... edilmiştir. bg anl Eğ el Ri ea

Bu sayıdan diğer sayfalar: