11 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

11 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yemek Bahsi ZERDE May uy Nasıl Yapılır ? 3 Uç gram safran, 150 G. pirinç, | : he su, 1 KI. şeker. 20 gr. nişas- Yahut ararot tedarik etmeli. ba Pirinç, su ile iyice pişirilecek. kerden bir miktar © alındıktan pirince katılacak. Bir gece| Bi gül suyu ile ıslatılmış safran | Yılan şekere konulup bir kaşıkla kn! Safran, böylece hazırlandıktan Yonra nişasta bir miktar su ile ezi- İ»birince ilâve edilecek ve birkaç kaynadıktan sonra (safran e dökülüp bir defa karıştı- Sonra ateşten alınacak, Ka kapanacak ve soğumadan Kayık sokulmıyacak. , Zerde, soğuyunca kâselere tak- Sn edilip üzerleri beyaz fıstıkla, üzümü, nar tanesi ile süsle- k. Bu suretle zerde hazır de- ir! Yoğurtlu Börek Üç yüz gram Trabzon yağı be - İzlanacak, iki kâse yoğurt kona - ki iyice karıştırılacak, Buna altı! gram un, kâfi miktarda tuz , İ çay kaşığı miktarında karbo - Mat katılarak yarım saat yuğuru» ık. Bundan sonra tam bir saat, duğu gibi bırakılması icap eder. # wa. yumurta . büyüklüğünde) hırçalar koparılıp elde büyücek ve fincanı tabağı kadar ve bir İhukavva kalmlığında yassıltıp a- lama, peynir, yumurta, maydanoz | iytırslacak ve kapatılacak, Ni- Yet bunlar tepsiye dizilerek, ü- erleri yumurta ile cilâlandıktan ir tepsi fırına konacak. Kâfi ecede pişinciye kadar orada tacak., Üni Marke Yeni tarzda yapılan gerek bunlarm yapılışı, gerek iç- in döşenişi itibariyle sadelik,) genişlik, bol aydınlık; ferahlık ve rahatlık gözetildiğini bu sayıf bir çok defa anlattık, Bu v leri gösteren bir çok resim vr - duk. Yukarda gördüğünüz iki resim gösteriyor. Bu ev, yukarı ettiğimiz tarzda yapılmış v şenmiştir. Bunda kübik Moda Kralının Hususiyetleri: ökk Pala EE MEDENİ) Brummel, Kralı olarak tanınmıştır. Bütün evlerde, olarak Merdivenin yan kısmı, köşe gi- çıkıntıları, masa, sandalye, af ve s. de hep bu şekil- lerin keskin ve düz hatlı görü şü ile karşılaşılıyor. Şimdiki halde, bu tarz, dünya- nan bir Gk ımda yer tutmuş, ha yü başka bir tarzm izi, henüz ortada yok!.. islâbatçr bir Moda İngiltere bu ismi işitince, bu ada-| mı hatırlar, Onun ortaya koyduğu | fikir, zamanmda moda sahasında | bir kanun hükmünde sayılmış, be-| nimsenmiştir. Buna rağmen, ken- disi para sıkımtısı içinde kıvrana- rak ölmüştür. Ölen Moda Kralına dair bir İn- giliz gazetesinde şu satırları oku- duk: “O, henüz altı yaşında bir ço-| cukken, ileride nasıl bir adam o- lacağmı sezdirecek hareketlerde Meselâ, bir gün e- bulunuyordu. line makası almış, annesinin en güzel elbisesini tıpkı bir terzi gibi İ meharetle kesmiş ve gene tıpkı bir terzi gibi meharetle bu kumaştan bir yelek vücude getirmişti! Küçüktenberi şıklığa merak gösteriyordu. Dokuz yaşında var yoktu, ki her gün birkaç defa po- tinlerini boyatmaktan kendini ala| maz, bütün cep harçlığını bu iş| için sarfederdi. Annesinin, baba- sının öyle her gün birkaç defa po- tin boyatmasına lüzum olmadığı yolundaki sözlerine hiç aldırış et- mezdi! © Gene küçük yaşta o bulunduğu sırada, çamaşırcıya kendi gömle- ğini nasıl çitilemesi lâzım geldiği- ni, ütü yapan kadına ütüyü nasıl bastırması icap ettiğini tarif eder- di. Eldiven dikilirken, baş parmak- la diğer parmakların O sokulduğu kısımların ayrı ayrı iki isçi tara- fından dikilmesi ve eldivenin di - ğer kısmının da başka bir işçi ta-| rafından eklenmesi usulünü, genç! yaşında iken Brunmel tatbik ettir-| miş ve bu husustaki görüşü, isa- betli olarak kabul olunmuştur. Hulâsa, bu adam, hangi sahada | kendisini göstereceğini, ne nokta- dan kabiliyetli (o olduğunu daha çocukken birçok hareketiyle belli eden insanlardan biridir.,, Denizde Yaz Eğlencesi Kretondan Bluzlar Lenden kostümlerin | bluzları, daha ziyade çizgili, yahut kareli kretondan yapılıyor. Eldivenlerle çantalar da, bluza uygunluk gös termesi bilhassa gözetiliyor, Böyle bluzlar, o göz alıcı, kes- kin renklerde değildir. | müphem renkler tercih Bunların kostümlerinde gibi... Çatlamaya Karşı İçine kaynar derecede su konu- lan bir bardağın çatlamaması için, Bunlarda ediliyor. olduğu suya bir madeni kaşık birakılır. Bunu aşağı yukarı herkeş bilir, Bardağın o çatlamaması için, kaynar derecede sıcak suya kaşık bırakmaktan başka bir çare yok mudur? Vardır. O da bardağı ıs- lak bir bezin üzerine koymak- İ se, esmer ten yerine beyaz tenin i Eskiden olduğu gibi!.. | badii noktadan değil, tır, 7 — VAVIT Plâjda, Derinizi Yİ TEMMUZ 1934p Güneş Alinda : Yakarken Jedbirli Davranın! Geçen senelerde olduğu kadar şümullü olmamakla beraber, bu yaz da güneşte yanmak, deriyi ka- rartmak gene moda halinde. Fa - kat, evvelki sayıfalarda işaret et - tiğimiz gibi, bunun güzelleştirici olduğu kanaati, son zamanlarda hayli sarsıntıya uğramıştır. Bu tibarla, gelecek yaz bu modanın devam edeceği şüphelidir. Her halde güneşte yanmak, deriyi ka rartmak merakının, seneden sene- ye azalacağına muhakak nazariy- le bakanlar var! Zayıf, ince uzun vücut modası- nın yerine, teshir edici Amerika- lı yıldız Mey Vest örnek almarak, dolgun, enine boyuna vücut mo - dasınm geçmesi, İren Bentley, Klara Bov, Madlen Karol gibi yıl-! dızlar örnek olarak, kısa saçın ye- rini uzun saçın tutması düşünülür- geniş şahada göze daha hoş görü- neceğine de hükmetmek mümkün. Moda sa - hasında, hep eskiye dönüş hare - ketleri var! Fakat mademki bu yaz da gü neşte yananlar, derilerini yakan - lar yok değil, şimdiki halde on - tarla meşgul olmak © yerindedir. Bir çok kişi, bedii ve sıhhi nokta- lardan hiç bir tedbir gözelmeden, | İ güneş altında kumlar üzerine sa - i «ece bir mayo ile yarıdan daha az örtünmüş olarak uzanıveriyor. Hal buki, bu tedbirsizce bir harekettir. Böyle hareket, hiç te hoşlarma git miyecek neticeler ortaya koyabi - lir. Ne gibi?... Meselâ, burun ve göğüs, bu vaziyette kıpkırmızıya yakın bir renk bağlar. Nasıl.. hoşunuza gider mi?.. Hiç zannet-| miyoruz. O halde, tavsiye ede - ceğimiz bazı tedbirleri gözeti niz! Bir yavaş yavaş yapmalıdır. Öyle bir denbire kızgın güneş altına yat - mak, mahzurludur. Hem yalnız sıhhi nok - * dan da... Deriyi önce oyalnız rüzgâra karşı, sonra şemsiye ya -| Bu,! kere vücudunu güneşte! İ yakmak, karartmak istiyen bunu hut tenteden geçen güneşe karşı Deseni Iskoç Tarzına Göre Çizilen Yün Bir Gömlek açık bırakmalıdır. Nihayet, üçün- cü safhada doğrudan doğruya güneşe karşı açık bırakmağa sıra gelir. Ancak, bunda da ifrata ka- pılmamalı, kaba tabiri mazur gö- röküz, kızgın güneş ve kum tesi- riyle devamlı soyuluş halinde so - ğana dönmekten sakınmalıdır! Burun ve göğüs, güneşin tesiri - ne karşı çok hassastır. Kıpkırmı: zıya yakın bir renk bağlayış, bu hassasiyet dolayisiledir. Bu renk te ne burun üzerinde hoşa gider, ne de göğüste... Şu halde ne yap- malı? Bunun önüne geçmek için ya « pılacak şey, gayet basit, gayet kolaydır. Göğsü, bir (o havlu ile örtmek... Burun üzerine de, geniş- çe bir yaprak koymak!... Korun - ma çareleri bu kadar basit, bu ka- dar kolay olduğuna göre, bunlar niçin ihmal edilir?. Her halde bu hususta kâfi bir tedbir mevcut ol- duğu bilinmediği için olsa gerek! Sonra, şiddetli güneş ışığı al » tında gözler kamaşır, göz ağrıları baş gösterir. Bunun önüne geç- mek için de, camları koyu renkte gözlük takmalıdır. Bu tedbir, plâj da güneş altında lâzım olduğu gi- bi, umumiyetle keşkin güneş ışığı- nm hüküm sürdüğü başka sahalar da dolaşırken de lâzımdır. Yaz günlerinde, güneş, başta da menfi tesir icra edebilir. Alın üzerinde ağrı, şakakların dövül - mesi falan.... Bu rahatsızlıkları gi- deriş maksadile de, alm ve şakak- ları soğuk kompreslere tabi tut « mak, alınacak başlıca tedbirler - den biridir. Tavsiye edeceğimiz tedbirler, bunlarla bitmiyor. Gelecek haf - taya kadar bunları tatbik ve bun lardan istifade ediniz. Gelecek hafta da gene bu sayıfada başka tedbir tavsiyeleri bulacaksınız! Kaynama Kabı Dar, uzun ve kenarı yüksek kap- lar, kaynatılacak şeyler için uy- gun değildir. Eğer, kenarı meyil- li ve geniş, yayvan kaplar kulla- nırsanız, daha çabuk kaynama temin edersiniz

Bu sayıdan diğer sayfalar: