11 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

11 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A ge e şer emaye ee vadi Sahife 11 Deniz yolları İŞLETMESİ Acenleler Tel, 48863 — Han Tek 22140 Ayvalık Yolu BANDIRMA epin li Temmuz. Çarşamba 19da Sirkeci Rıhtumından kalkacaktır. “3799, Trabzon Sür'at Yolu vapuru 12 Karadeniz Tizmuz Perşembe 20 de Galata nbtımından kalkacak, Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- son, Trabzon, Rize, Hopayı Dönüşte bunlara ilâveten Paza Ok, Pulatbane'ye uğrayacak” ter. 5819) Bartın yolu BURSA “ii Perşembe 19'da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (3820) Mersin Ny Sür'at yolu Anafarta yp 3 Cuma 11 de Sirkeci rıhti- mından (kalkacak. Gidişte , Antalya, Mersin'e, Dönüşte bunlara ilâveten Alan- ya, Küllük, Çanakkaleye uğ- rayacaktır. “3821, TME TURKİSH AMERİCAN Shipping and Trading co Hayri - Araboğlu ve şeriki DOYÇELEVANT Linye Hamburg Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah aracında arlmel ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ye Roterdam'dan Ilmanımıza muvasaltkı beklenen yaparlar Troja vapuru 18 Temmuza doğru Alaye vapuru 86 O» > Ulm vapuru 20 Temmuza doğru Ato vapuru 2 Ağustasa doğru Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbrall için limanımızdan hareket edecek vapurlar. Ulm vapuru 2031 Temmuza doğru ANO yapuru 83 ağustosa doğru Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam Iimanları için hareket edecek vapurlar. Akka yepüu &10 Temmuza doğru Agulla yapuru 15-16 Temmuza döğru, Alaye vapuru 26-97 Temmuza doğru, Fazla tafeilâk için Galata'da Ora kimyan hanında Laster Silbarmann Ye Şürekâii vapur acentalığına mü: rasaak. Telefon :44647 -6 (iü) Ankara asliye birinci hukuk mabke, mesinden Bursa Kanal müteahhidi Nuri bey meziinde harita mühendisi sabık harita mülâzimi Hikmet boyoz Karnız Ankarada Gümrük ve ibi sarlar vekâleti zat işleri mümeyyizi İhsan bey kızı Melâhat hanım tarafin dan aleyhinize ikame olunan boşanma davasının ikamelgikinzın meçhul bulun masında naşi ista lânen tebliğ edilmiş ve müddeti zarfinda cevap vermemiş ok- düğmnüzdan H.U.M, Kancnunun 14linci maddesine tevikan 17/7/904 tarihine müsadif salı günü saat onda tahkikata hazır bulunmamız veya musaddak bir vekil. göndermeniz aksi takdirde hak kınızda usulün 498 inci maddesine tov- Asliye mahkemeleri ikinci VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 İzmir Sürat Yolu SAKARYA vapuru HerPerşembe günü sat 18 de m er İzmire gidecektir. Bu yapur her pazar günü saat 16da İzmirden kalkıp doğru İstanbula gelecektir. Karabiga yolu Ee Cumartesi, Çarşam- ba günleri sat 20 de Topbans rıhumundan bir vapur kalkar. Gidiş Ve dönüşte murat İskelelere uğzar, İzmit yolu Yaz tarifesi Cumartesi ve Fazartesi günlerin: den maada her gün bir vapur cuma ve salı günleri esat 9da Giğer günler saat 18,30da Tophane rıht mırdan kalkacaktır. Doktor HORHORUNİ Hor gin. akşama Kadar. hastalarını Emindnh Valide kırasthanesi yanın. daki muayenehanesinde tadavi eder. Telefon: 24181 BM (886) Hacı Fidan merhumun halefi Win SÜNNETÇİ EMİN nit Begıktaş: Benzin Geposu yanında Brip, B. rartmam, Tel, Kabine, 44995 iv 40621 yenileme bürosundan Tetanbul gamrüik müdüriyeti le Top- Tabiatin size bahşettiği hazinenin muhafazasını biliniz Güzel bir tono yali olmak kâfi değildi. O teni hn muhafaza, yaşın ilerlâme- ele haldidar olmaktan ve sair harici tesirattan vikaye etmek lâzımdır. İncel ve terkibindeki fenni azası ile yalnız GİBBS güzellik pudrası, sarışın, esmer, kumrai, velhasıl her tene eleverişli an ve gençligiizin taravetini muhafaza Vo yaş ilerlemesinden hasıl olan Avarızı gideren yoğâns pudralı. - Hakikaten antiseptik OnroL 150, an töz ve sabun) en kullananları güya avatyadır TÜRKİYE icin umum! deposu AZNAVUR MAHTUMLARI Bonolbara Han İSTANBUL ei | | American Export Lines The Export Steamsip Corporatlon NEW - YOR! Mer on günde bir Nevyork ile lima nuz arasında muntazam posta: Ber ayın o 10ve Söinci günleri Kev- York,'dan hareket, hanedo mesçit sokağında 18 No, in ba node mukim Osunan ağu arasında mü. Heladoln aldcak davasının yenilenmesi T arasında, müddenaley. Osman öğenin FRANSIZCA” dan üaneciman eşinize Bazen vE e i İnen tebligat icrasına karar verilmiş “iKMALE,, kalan efendilere! alduğundağ etkikak gönü olr 16/10/04 Lisan mötehaısı malin “Anjel,in | tarihine mneadif enrarteni eca 14 do tedrishanesine müracaat ediniz. büroda hazır bulunması Jüzumu tebliğ mokemmelen hazırlar, Eminonn, meyda- iin Di Eminönü Har, 4047) gem Memur Aranıyor Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: Bankamız ve müessesatı Muhasebe servislerinde edilmek üzere-imtihan ile memur almacaktır. Imtihana iştirak için; Lise mezunu bulunmak, tini yapmış olmak ve otuz beş yaşını mütecaviz şarttır. Kabul edilecek memurlara GİBBS pudrası, şayanı hayreibir güretle yüze aziyen yapışır ve uzun müddet sabit kalır, LAF ve ruknivaz koktusn. etrafınızda taze ve sevimli bir hava yaratı. Sandetin en birinci şart, intihap etmeği bilmektir. Kullanacağınız yegâne pudra olarak GİRBS padzasını intihap ediniz. Cidden mermaun kalacaksınız. GRES pudrası, bölü Paris gk kudınlarnın pudrnemdır. Sizinide pucdramz olmalıdır Teoklüm fiatı: Tecrübe katasu: Sö, boyüğü 80 kuruştur, MECCANİ NÜMUNELİKLER İSTEYİNİZ: K Şark ecza dı La Verite ecza deposu (Elhamra pi Baker mağazaları, Bahçekapıda Zaman ecza deposu, Yeniposta- fikan gıyabınızda tahkikat fera kılmaz cağı tebliğ makama kaim olmak üzere ilân olunur. Yakında Nev- Yark'dan gelecek ve yorar. "EXmoutn vapuru & Tarmuza doğru Excelslor vapuru 17 Temmuzs doğru Examlna vapuru 4 ağustosa doğru Yakında Nev > York, Fadelfiya ve | Bostona için yolcu va eçyayı tieariye alarak hareket eğecek vapur Exmouth vapuru 9 Temmuza doğru Excelsior vapuru 20 Temmuza doğru Examina vapıru 7 ağustasa doğru | Kumpanya, ruüşterilerinin menafine daha iyi hizmet ve fevkalâde seri pos Halar Üâktim emelile Jskenderiyo veya Yarsilyada aktarma euretile ve doğru Konoşimento Je Nevyork için merkür Hmanlardan muayyen tarihlerde arekek eden ekspres ve lüks yapurlarına yolcu ve eğyayi ticariye kabul edecekür. Bu vapurlar Amerikanın dabi ve | bütün vilâyetleri ile Kanada, Golf, Mek- sika ve 103 Angelos le San Fransisko Beyoğlunda : istanbulda: makamına Esim olmak üzere olunur. (1049 istihdamı VEZNECİLER T. K. BiçKi DiKiş MEKTEBİ 3-6 ayda ve 1-2 senede Terzi Makastar yetiştirir. Maariften tasdikli şehadetname verir. Kayıt başladı. (9x inşaat Münahasası skerli: hizme- bulunmamak tahsis edilecek maaş asgari80 deki Kenet e eşya ie İİ) liradan başlar. Ayn derecede muvaffak olanlar arasnda Âli kabul ed mektep mezunlarile Banka ve sair ticari mücssesalta tecrübe Fazla tafsilât için Gelada'da 6 ei Yakı! (Beki Arapyan ) hanında 4 One görmüş olanlarla ecnebi lisanlarından bir veya olanlar tercih ve bu evsafı haiz olanla isine vakıf Batla Hayri © Araboğlu ve şerli müre lez Eka ları ia etle Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : esat, Tel d49örGeM, GO) e ll İzmitte kurulacak kâğıt ve karton fabrikâsi inşaatı 5 temmuz Epa e eN İmtihan 29/7/934 pazar günü saat 14 de Ankara ve Istar 1934 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile Bir muhasip aranıyor hulda aynı zamanda yapılacağından talip olanların İmtihan münakasaya konmuştur. Münakasa 26 temmuz 1934 tarihine tesa- Fakrika muhasebesine aşina Ve programını vesair şartları anlamak ve isimlerini kayıt ettirmek düf eden perşembe günü saat 15 te Ankarada Simer Bank Fransızcaya vakıf tecrübeli bir mi- İİ © üzere nihayet 22/7/934 akşamına kadar Ankarada Umumi mü nde.yapılacalır. basip aramıyor, Tank, tbasmdan dörlüğün Memurin Şubesine ve Istanbulda Galatadaki Bankamız Mümakamağa, Hey Mega elliye KERE yapılı Daya ulümması ve hiç olmazsa otuz ya- İİ Şubesimemürmenatları ilân olunur, 481) inşaata kıyasen muvaffakıyetle ve hüsnü suretle yapabilecekleri k edebileceklerdir. şinda olması şartı. Makine fenminde İİ) tekliflerin nihayet tecrübe sahibi olanlar tercih olunur. Taliplerin Pangaltı posta kuka E 20 No ya mektupla müracaatları ve mektupta Toforenı ve t müesseseleri İş lâzımdır. Proje ve şartnameleri görmek istiyenlerin, hergün saat 10 dan. 12 ye kadar Ankarada Evkaf apartımanında Sümer Bank İnşaat servisine müracaatları ve proje, şartname vesair evrakı keşfiyenin 100 lira imukabilinde Umum Müdürlükten alınabileceği ilân olunur, m gelen Izabat ve (1025 Istanbul Liman Şirketinden : Şirkelçe yaptırılcağı evvelce ilân olunan muhtelif çapta mavnâ- | lara ait münakasadan görülen lüzuma binsen gimdilik vaz geçilmiş. | miştir. Keyfiyet ilân olunur. Umum Müdürlüle 4035) AKBA müesseseleri Ankaranın modem türkçe fransızca ve ecnebi lisanlarda kitap, gazete, mecmua, fotoğraf levazımı ve modellerini temin eder, Merkezi: Maarif vökületi karşısın. da telefon 8877 Şubesiz Samanpazarında, | Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : İİ Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek karakteri | haiz şimşekli bir fener tesisi kapalı zarf usulile ve iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. 27 Ağustos 934 tarihine müsadif Pazar- tesi günü saat İd te ihalesi icra kılmacı meleri görmek üzere Galatada Çil Merkeziyeye müracaatları, Belediye sular idaresinden: a ta dolayısile 14/7/934 cu- Terkos sularının az verilmek 6815) Devam etmekte olan takviye am: martesi ve 18/7/934 çarşamba günleri mecburiyeti hasıl olduğu muhterem halka ilân olunur. Rıhtm hanındaki İdarel (3423)

Bu sayıdan diğer sayfalar: