12 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ SK 2555 Temmuz 1934 erşembe gkddkkier — 12 SAYIFA — Sene | I l'akyayı've boîâa ediyormuşuz AŞT l * a Sırp-Bi >b S'"emalar ——— g İhtilâ £ şimdilik halledild. Ugün açılıyor N nbul( sinemacıları Darülâ- hesini vermek istemedik - e polayı belediye tarafın -| _lıı kapatılmıştı. Son iye ile sinemacılar ara- "&aınımulığı gider - mek için bulunan sSureti tesviye üze - Tine — bugünden İ- tibaren — sinema - lar açılacaktır. KR liye Vekili Şükrü Kaya Bey dün si- nemacılar ! namı - na bir heyeti To - © çağırmıştır, ; —"| tin | n Bi katl İYân olalî! etmiştir. şekildedir. 6 hazirana ka - ların kıpılılnııç adar verilmiyen kdi Si sinemacılar ta- Yeye verilecek, şi- M anlaşma şu Azirandan | * Yani gi oldu; tinema rüla ürihe rafın; nema| Tümeril D üneu Ulhamit ve Ozdeleri n Yazan, İSHAK Ka Mumm “Plera.no"""ğu İsse '—"ıbhı_velen San Remoya Bhak Süküti Bey eni Romaııımııı 4 üncü ' Sayıfamızda okuyunuz firar eden apalı b"'“nduiu enüd. | Üwedi yüz kilometresi böyledir y Ka Gemi yangını Yaralanan makinist boğaz kıyılarını çınlattı Bu sabah saat dörtte, Hacı E- mel Efendinin Kabataş açıkların- da demirli duran Nimeti Hüda isimli ve Bartında mukayyet kar- puz yüklü motöründe, makine da- iresinde petrollü benzin parlaması neticesi yangın zuhur etmiştir. Makinist Mustafa oğlu Abdul- lahın iki eli, kollarının yukarıları- na kadar, ağır yaralı denecek — su- rette yanmış; bütün deriler soyu- ak. atler kazakaraasa — smekis çıkmıştır, Zavallı adamın feryatları, değil civar motörlerde ve gemilerde bu- lunanları, hattâ Kabataşta uyuyan iarı bile yataklarından sıçratmış- tır, Sbahın sükünu içinde bağrış- malar pek müthiş işitiliyordu. Ömer Avni mahallesinin bekçi- ferile Dolmabahçe Sarayının nö- | betçi polisleri, deniz yangınını git- i| tikçe yükselen dumandan da far- | kederek, İstinye deniz ve Beyoğlu | kara itfaiyelerine haber vermişler- dir, Beyoğlu, yangın zuhurundan bi> çeyrek ve İstinye yarım saat sonra yetişmiştir. Bu sırada yangın speyce ilerlemiş bulunuyordu. Bir romörkör, motörü — karaya çekmiş, camiin önüne yaklaştırmış (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) Dolfüs 5 nezaret aldı 'Kendisinin ay so- nunda Romaya gi- deceği söyleniyor Viyana, 11 (A.LA.) — Avustur- ya istihbarat bürosu bildiriyor: Başvekil M. Dolfüs, istifaname- sini Reisicümhur M. Miklasa ver- miştir. M. Miklas, bu istifayı kabul ve M. Dolfus yeni kabineyi teşkile memur etmiştir. Yeni kabine şu suretle teşekkül edecektir: | Başvekil, hariciye nazırı, milli emniyet nazırı, ziraat nazırı, milli müdafaa nazırı: M, Dolfus Başve- kil muavini, Prens — Starhenberg, nezaretsiz nazır, binbaşı Fey, ma- arif nazırı, M. Schuschnig, içtimal işler nazırı, M. Sturger, maliye na- zırı, M. Bunn» gazeteleri nin bunu yazma- larına sebep ne? , Zürk akalliyetine | zulüm günden güne fazlalaşıyor | Dün gelen posta ile, Bulgaris- | tandaki hususi muhabirimizden a- | şağıdaki dikkate değer mektubu | aldık, Bunu aynen - sütunlarımıza geçiriyoruz: “Bulgaristanda Türk ekalliyet- lerinin kesif bulunduğu mıntaka- larda, hiç bir zaman Bulgar ka-| nunlarına sadakatsizlik göstermi- yen, kanun ve nizamlara bir Bul- gar kadar muti, çalışkan yalnız ve yalnız Türk olmalarından başka kabahatleri bulunmıyan —Bulgar- yiklerden bahsetmiştim. Gün geç- tikçe merkeze gelen “haberlerden umulduğundan, zannedildiğin- den daha feci olduğu anlaâşılan bu işkencelerin sebeplerini dü- ne kadar yalnız iki olarak | biliyorduk. Bugün bunlara | bir üçüncüsünü daha - ilâve | etmek lâzı mgeliyor.,, Evvelce bilinen iki sebep şu idi: Vilâyetlere merkez- den verilen: “Bulgarcadan başka lisan konuşulmıya- cak,, emri ve silâh aramak bahanesi. Yeniden ilâvesi lâzım ge- |len sebep ise bugün Bulgar ı şazetelerine bile — aksetmiş (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) de nn sa ene ea eeceLeLEEDEKET LA berernen $ iMüsellâh kuvvet-! iler Dolfüsün clin.î de toplanıyor !E $ — M. Stockinger, adliye nazırı M. Berger Weidegg, dahiliye nazırı bilahare tayin edilecektir. Viyana, 11 (A.A.) — Salâhi-| yettar bir menbadan bildirildiği- ne göre kabinede vukua gelen te- beddül dolayısiyle harici siyasette bir güna değişiklik olmıyacaktır. Ancak öğle akşam gazeteleri, mü- sellâh kuvvetlerin M. Dolfüsün e- linde temerküz ettirilmesinin haiz olduğu ehemmiyete işaret etmek- te ve bu andan itibaren tethiş ha- reketine karşı nihat mücadelenin başlamış olduğunu yazmaktadır - lar. Devletin düşmanlarına karşı mücadele başlamıştır. ** wnctrsayıfamızdadır) rı ta Eî Dahiliye Vekili Bey tetkikatını bitirdi "—ıe Şükrü Kâya B. Rıhtımda —0 ——— L : 12 i - Ankara Telefonu 1 — Maarifte mühim bir toplantı var || 2 — Şükrü Kaya B. Ankaraya vardı || 3 — Celâl B. yarın seyahate çıkıyor 4 — Ankara Hukuk Fakültesi zunları 5 — Mişon ve Netura Beyin nüma- me- yişi doğru değil 6 — Yeniden kıymetlendirilmiş ara- ziden tenzilât Telefon haberlerimiz sayıfa 10 dedır. || HABER Her pazartesi perşembe ğ SAYIFA Gelen Yahudiler tekrar yerlerine dönmiye başladılar Tahkikata Ibrahim Tali B. devam edecek Trakya, Çanakkale ve mülha- katındaki bazı Musevi vatandaş- ları şehrimize hicrete mecbur e- den sebepler etrafında bir haf-s tadanberi tetkikatta bulunan Da- hiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, dün Çanakkale vapuru ile şehri- mize gelmiştir. Vekil Bey, Vali Muhittin, vali muavini Ali Rıza (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır Yunan gümrükler müdürü xâ e M. Karacides Yazısı 5 inci sayıfada| Almanya kıtlık ! det Unutma ki Bankadaki tasar- ruf hesabın kazancınım tasarru- fatını bekliyor. Bu gün herhalde tasarruf he- sabmnma para koy. M. İ. ve T. C. İ tehlikesinde mi ? .. Matbaalar yiye- cek vesikaları hazırlıyorlar Hitler Almanyayı dahili harp- ten kurtar- dım diyor Londra, 11 (ALA) - Havas Ajansı bildi -« riyor: Daily Herald gaze- tesine nazaran Al- man Başvekili M. Hitler, bir sinir has « talığından — musta - rip olup uzun müd - vazife ile iştigal ede . dilmiş olan Rayştagda söz alabil- meğe takati olmadığı ve kendisi - ne M. Hess'in vekâlet eyliyeceği de ayrıca söylenilmektedir. Paris, 11 (A.A.) — Nevyork Heraldin Paris nüshası, M. Hitle» rin Amerikada Des — Mowes'de Prefesseur olan M. Pearsonla yap- mış olduğu mülâkatı neşretmekte- (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır),

Bu sayıdan diğer sayfalar: