12 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

12 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"e ” .12 Temmuz 1924 Sıhhatini Sevenlere Müjde Afyonkarahisar Madensuyunun hazimsizli- İ_Gı Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı ıılıî_hıuılırındın istifade edenlerin adedi gün geçlikçe artmaktadır. AFYONKARAHISAR Madensuyunu , Vere kolaylı olmak Üzere su kamyonetle müş: « erinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ay: vıca on şişelik kasalarla da su verilmektedir. Umumi Satış Yeri: ——— ani Postane civarında Aksaraylılar hanında Hilâliahmer Satış mağazasıdır. 'Telefon : 20062 Matbaa Sahiplerine Nılaarif Vekâletinden: —21/6/ Li e hmm934 hf'î'l' ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri ber türlü baskı - Tmucibince Türkiydde 2/7/1934 tarihinden itibaren lerin üsülleriyle basılıp neşredilen basma yazı ve resim - ) Nüshı “ilmesi 'llecb'l:d':_ n basanlar tarafından Maarif Vekâleti emrine ve- | H — Veril - 4 eı::ı""f' mecburi olan eserler şunlardır: H S at tebliğleri, me-mualar, kitaplar, risaleler, tah- her çeşit '.:_““'ll'. Atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), plânlar, o:“'". sanat kıymetini haiz duvar ilânları, kılavuzlar, nol iler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, dans . Ve $ij * . , , tiyatro piyesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen ra- ar, hei 2i ğ Seşit kataloglar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhti- 8-RB, içinde .”; eserler, neşirleri tarihinden itibaren en çok on beş gün Cektiç, “t'da yazılan makamlara makbuz. mukabilindeteslim- edile- 4) Ankar b) İdıııımd. Maarif Vekâletinde Derleme memurluğuna, tepte D lda Ebussuut caddesi civarında 48 numaralı ilk mek- e) [)"ıeım müdürlüğüne, a) llnr' vilâyet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine, 4 K.—F larda Maarif memurluklarına, ir :::.'fwmı., "“’ cüz veya cilt cilt çıkarılan kilap ve sa- Mesi ıuchurîdi: resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça veril- 5 — Veril 7 içinde vcr:ıi lmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müddeti nn yenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası andırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen verme- $ine de hükmal lanur, (3810) Sçe Küvae A ğ Ç y bi “ HABER — Akşam Postası Hasan Yulaf özlü Ü" Vüzmini ve Kaorsi Cocuk gıdasıdır. k yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız mek özü unlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakikt Dokt Bö ı::::lmzı sorunuz. Yulat çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvünemalarına ve , yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır şirmik, bezelye, merci gıdaşı ğ CD l_iocuklıın hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefa: Savo piksin saçların Satış: Bahçekapı Zaman ecza - depo- BU, F Yenipostahane ittisalinde 17 numa: vada ıtriyat mağazası. lerkez ecza deposu ve larından isteyiniz. ÖL eee F İ g7 .. . 200 İiraya fevkalâde fırsat. Sunnetçı mütahassısı. Muayene: 10 — 12 Ortaköy Ş:Ş'ıfı Yurdu 16 — 18 Beyoğlu İs- Htiklâl cad, 193 Telefon: 4.2221 — 4.1960 SETEEREESİZIERRTZUL KAT TER Memur istiyoruz Hân işlerinde - çalıştırılmak — üzere | kefaletinaktiye verebilecek efendilere ihtiyaç vardır. Lisan bilenler — tercih edilir. Komisyonla çalışmak arzu —© denler saat 12 ile 1 arasında Bahçe g| kapı Liman Han | inci kat 3 HABER Akşam Postası — | ceğimden ben dönünciye kadar | için her tebliğin müvekkillere ya-| vin KARA CADDESİ İSTANBUL HABER ABONE ŞERANTI Türkiye: 130 830 680 1280 Krk. Benabli 180 Ho W0 1610 ILÂN TARIFESİ Kicaret HAnlarının antırı 1250 Resmi Uğalar 10 kurüştür. — aa Sahibi ve Neşriyat Müdürü: HASAN RASİM Basıldığı yeri (VAKIT) HABER gazetesi El yazısı tahlil setine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. SATİIE Vantiltörleri ve fevkalâde tediye şartları sayesinde Veresiye Serinlik 1893) Diş macuau ve suyu dünyanın en eski Botot Dişlerinizi temizlemek için BOTOT tavsiye ederiz. Istanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden; Hurda vesaiti nakliye bilmüzayede salılacaktır. Talip olanların teminatlarile 22/7/934 Pazar günü saat onda Galata Sarayında Beyoğlu Posta T.T. Merkezi binasında müteşekkil komisyona ve satılacak hurda vesaiti görmekiçin de Istanbul Posta Müdüriyeti Nakliyat Kalemine müracaat eylemeleri, (3587) Satılık bina | Kiralık ardiye Galatada altında dükkânları Usküdarın araba vapuru iskelesi ci- bulunan ve ayda (90) lira iradı ö- | varında ve deniz sahilinde Fabri lan iki bina müsait fiatla acele sa- elverişli bir adet üç katlı büyük kögir — aalakıtarı o09i c A M b Galatada Necati Bey (Topçu- Şüm'b TüdÜesi No Z4 lar) caddesinde 111 numaralı İs- müracaat, Telefon: 212716 — (2722) — tanbul birahanesinde Salim efe GÜL öni i M Ülye mllrbünat. (2704) " |Halepli sünnetçibaşı zade 'Tarabyada 9 oda üç salon kuyu sarnıç ve elektrik tesisatını havi Ahmet Mahmüt: Sirkeci — mükemmel bir hane çok ucuz ace- Beşirkemal Mahmut le satılıktır, Pera Palas karşısında| — eczahanesi karşısında Ü. T. A.) acentesine saat 10 - 12 (2729) Telefon 22775 arasında müracaat. L Ve imli n yarz eei S lll ÜREĞİ 5 AD v a L ee Güzel San'atlar Akademisi ğ Müdürlüğünden: — Akademimizde muhtelif şubelerin bir senelik mesaisini gösteren bir sergi açılmıştır. Bu sergi, 15 Temmuzdan çıktır. — “3840,, 30Temmuza kadar hergün umuma ' mas'nı rica ve ilân ederim, İstanbulda Balık Pazarında ha- va handa No. 10 da Avukat Hüse- Avni (Ömer oğlu) — (2733) N MPIIIIMIIIMMMMH!MIHIINH'IIII!H!HİIIİMWIIİWMWMMHW Selânik Bankası Tesis tarihi: 1888 Sermayesi: 30. 000. 000 Frank İdare metkezi : ISTANBUL Türkiyedeki Şubeleri : Istanbul ( Galata ve Istanbul ) İzmir Samsun. Mersin . Adana Yunanistandaki Şubeleri : Selânik. Kavala. Atina. Pire meleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 12 Temuz 1934 te Taşraya gide-, pıl müddetlerini, hakların muhafaza Bilüâmum Banka mua ları küşadı. Esham ve Tahvilât. Kasalar icarı ZZ AAA CALAF LA KORA AMASYAYAMI

Bu sayıdan diğer sayfalar: