12 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

12 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hava Makinist mektebi kaydi kabul şeraiti 1 İkinci maddede yazıh sartları haiz olanlarm istida ve lâzım olan vesikalarla haziranın birinci gününden ağustosun on besinci gününe kadar Yeşilköydeki Mektep Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzundır. tstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri Mektep Müdür lüğüne göndermeleri ve alacakları cevaba göre hareket etmeleri icap eder. 2 Mektebe giriş şeraiti ve lâzım olan vesikalar: A Türk olmak. B Taliplerin ortamektep, lise sekizinci sınıf tahsilini ikmal et miş ve asgarî (17) yaşını bitirmiş azamî (20) yasında olmak. Orta mektep tahsilinden daha yüksek tahsil görenlerle bu tahsili bitirmiş olan sehit, malul ve asker çocuklarile ecnebi diline vâkıf olanlar tercih edilir. C Talip mikları kadrodan fazla çıktığı takdirde bunlardan orta mektep sehadetnamelerine nazaran yüksek derecede olanlar tercih olumırlar. Ortamektep tahsilini ikmalden sonra 2 sene ve daha ziyade müddeti tahsilsiz geçirenler ortamektep sekizinci sınıf derslerin den Hava mekteplerince imtihan edilirler ve muvaffak olan'ar alınır. D Sıhhî vaziyeti uçuş vazifelerinde istihdama elverial! olduğuna 'dair mütehassısları tam olan bir hastane heyeti sıhhiyesi raporu al mak. (Hariçte bulunanlar mahalli askerlik şubelerine müracaat et mek suretile muayeneye gönderilir. Tam teşekküllü heyeti sıhhiye bulunan tehirlerde en biiyük askerî makama müracaatle muayeneye sevkolunurlar.) E Ahlâkı mazbut olduğuna ve hiçbir veçhile maznun veya mahkum olmadığma dair polisçe tasdikli vesika aöstermek. F Mektebe kabul edilerek talebe Gedikli Kürük Zabitler hak kındaki (1001) mımarah kanunla bunu tadil eden kanunlar mucibince muamele goreceklerini, mektebi ikmal ettiklerinde hava birlik ve müesseselerinde (12) sene müddetle Hava Gedikli Küçük Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. G Mektepte tahsilde iken arzularile tahsilden ayrılmak istiyenlere mektepte okuduklan müddet zarfında kendilerine yapılan bütün masraflar ödettirilir. H Tahsil müddeti iki senedir. Mektep leylî Te meccanidir. As kerî lise talebesi gibi giydirilir ve beslenir. Dert levazımı parasız verilir. J (C) fıkrasımn ikinci bendinde izah edilen ve imtihana tabi tutulması lâzım gelenlerin imtihanları: Eylulün ilk haftasında Hava mekteplerinde yapılır. Mektebe kabul edilen talebe 15 eylulden itibaren mektebe alınır. Derıler birinci tetrin basında baslar. (3210) 12 lemmuz = Cumhariyet TÜRK ANONlM Ş1RKET1 Liman han, Telefon: 22925 VAPURCULUK Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kırıkkalede bulunan bir eczacıhk yeri münhaldir. 126 lira ücretle bu eczacılığa talip olanla rın diplomalan, evvelce çalıştıkları yerlerden alacakları vesaikı ve nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri bir istida ile Ankarada Ui mum Müdürlük Zat tsleri subesine müracaatleri ilân olunur. (3713) Denizyolları ÎŞ L E T M E S 1 Acentalant KaraJköy Koprâbaşî Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade • H s i Han Tel 22740 İstanbul Acentalıgı izmir sürat yo'u Her PERŞEMBE günü saat 16 da Galata nhtımindan kalksrak dogru Izimre gidecektir. Bu vapnr her pazar günü saat 16 da Izmirden kalkıp doğ ru tstanbuia gelecektir. Bursa Defterdarlığından: Bursaya tâbi Abulyont gölü ve müştemilâtından bulunan dere ve azmakların haziran 934 iptidasından mayıs 937 gayesine kadar o • lan balık saydiye resmile balık avlamak hakkmın açılan müzayedeIeri neticesinde talip zuhur etmemesine mebni mezkur göl ve müstemüâtında saydolunacak bahklardan dolayı yalnız % 12 resim a lınmak ve mültezim ve ahali taraflarından Iğrıp istimal edilmemek şartile Abulyont gölü ve müştemilâtı dere ve azmaklannm haziran 934 iptidasından mayıs 937 gayesine kadar üç senelik balık saydiye resmi 15 temmuz 934 tarihine musadif pazar günü saat beş buçukta Bursa Defterdarhğında ihale edilmek üzere 26 haziran 934 tarihin den itibaren yirmi gün müddetle alenen müzayedeye çıkarılmıstır. Taliplerin ve müzayede şartnamesini anlamak istiyenlsrin lstanbul As Vereileri Müdiriyetine müracaat eylemeleri ilân olunur. (3558) Trabzon sürat yolu KARADENİZ PFDCCURF 2 0 c vapuru f 12 tetnmuz ' e Galata rıhOrdu, T A RI P ı n ıı • TRABZON YOLU va u r u 15 günü saat 20 de t e m r o u z KtH^tmuL nmından kalkacak Gidişte înebolu, Samsun, dönüşte bunkra ilâveten Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya, pazar, Of, Pulathaneye uğrayacaknr.(38l9 PA7AR I HLN1I nhtımından kalkacak. Gidişte Zonguldak, înebolu, Ayanak, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele. Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of, ve Sürmeneye nğrayacaktır. BARTIN YOLU I 9 d a S i r k e c i m ı n d a n k j d k a c a k ö r Mudanya Yolu SAADET ve BARTIN (3820) Beşiktaş Dikiş Yurdu !• Tahsili en yüksek biçki mektebidir. Miidavimler mükemtnel biçki, dikij, nakîş, şapkactlık, korsacilık, çiçekçtlilc ve boya ile tezyinat dersieri göriirler. Mualiim makastar ve san'atkâr yetiştiriiir. kayit eylülde başlar heveskftr hanımlar 15 eylüide açılacak elişieri sergisini mutlaka görmeftdirler. Akaretier 64 numara MEPSiN Sürat YOLU ANAFARTA PIIMâ *' d e ü u m H vapurlan cumartesi gününden maada HERGÜN saat 9,00 da Tophane nhtımından kaikarlar. imroz Yolu Her perşembe Galata nhtımından saat 18 de bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte Gelibolu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine nğrar. 0 7 metro boyunda bir ^ ^ Mektebin bir senelik ihtiyacı olan levazımı tersimiye alenî münakasaya konulmuştur. Münakasası 29/8/934 tarihine musadif çar İMOTOR TEKNEStl samba günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini gör 1 Hcm saolık hem kiraliktır. Karaköy I { H< • mek üzere muracaatleri ve muayyen saatten evvel muvakkat temi de Mehmet Ali paşa i s k e l e s i n d e I üstnan efendiye müracaakt natlarım mektep veznesine yatırmaları ilân olunur. (3450) Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: rıhnmından Gidişte îztnir, kalkacak. Antalya, Mersine, Dönüşte bunlara ilâveten Alanya , Küllük , ( anakkaleye uğravacaktır. (3821 ; L Çankırı Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: 7659 lira 40 kuruş bedeli keşifli «Çankırı Kastamonu» yolunun 32 ile 34 kilometrosu arasında sose tamirat esasiyesile bir adet men^> iez insaatı 16 haziran 934 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Arzu edenlerin fennî ehliyet vesikaları ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerile birlikte ihale günü olan 16 temmuz 1934 tarihine musadif pazartesi günü saat on befte Vilâyet Daim! Encümenine muracaatleri ilân olunur. «3683» İSTANBUL AMERiKAN KOLECi KIZ KISMI Amerikan kız Koleci, Arnavutköy Tel. 36.160 ERKEK KISMI Robert Kolec; Bebek Tel. 36.3 Müfettiş namzetliği müsabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: «6» müfettiş namzeti alınmak üzere 11/8/1934 cumartesi gü • nü saat 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalannda bir müsa baka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek Iktısat ve Ticaret» mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından a şağı, otuz yaşından yukarı olmamaları lâzımdır. Müfettiş namzetlerine «140» lira maaş verilir. İki senelik stajdan sonra yapılacak mesleld imtihanda muvaffak olanlar «175» lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. İmtihan programını ve sair şartlan havi matbualar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve tstanbul ve Izmir Ziraat Bankalanndan tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazıh vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7/934 perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmahdırlar. (3776) Mektep tngilizceyi en iyi öğreten bir ınüessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyarî o'arak mütehassis mualliroler tarafından ögTerilir. Aile bayatı yaşatılır. Milli terbiye ve külriire sonderece ehemmiyet verilir. BAKALORYAYA HAZ1RLAR Küriip haneleri ınükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikrî terbiyelerine hizmet eder. Ktz ve erkelc beden terbiyesi ve sporlan ile gençleri bedenen yükseltir. Deniz Lisesi müdürlüğünden; Lisemizin dokuzuncu sınıfına (40)), onuncu smıfa ((8)) talebe kaydedilecektir. On birinci sınıfa talebe alınmiyacaktır. Mufassal kayit ve kabul şartlan Kasımpaşada Deniz Matbaasmdan ve mektepten tedarik edilebilir. Eb'adı 1 21/6/934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2/7/1934 tarihinden itiba • ren hertürlü baskı usullerile basılıp neşredilen basma yazı ve resim • lerin beş nüshasının basanlar taraf ından Maarif Vekâleti emrine verilmesi mecburidir. 2 Verilmesi mecburî olan eserler şunlardır. Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, tahsil tezieri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskılar (gravür), her çe şit resimler, san'at kıymetini haiz duvar ilânlan, kılavuzlar, plânlar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki notaları, dans jıotaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve sirketlerce neşredilen raporlar, her çeşit kataloğlar, takvimler, yılhklar, yıllaçlar ve muhtıralar. 3 Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en cok on beş gün Hnde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde teslim edile cektir: a) Ankarada Maarif Vekaletinde Derleme memurluğuna, b) lstanbulda Ebiissüüt caddesi civarında 48 numaralı ilkmektepte Derleme Müdürlüğüne, c) Diğer vilâyet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine, d) Kazalarda Maarif memurluklanna, 4 Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çıktıkça verilmesi mecburidir. 5 Verilmesi mecburî olan basma yazı ve resimleri müddeti içinde vermiyenler elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasile cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve res',mleri aynen vermesine de hükmolunur. (3810) Matbaa Sabiplerine Maarif Vekâletinden: M i î U ^ n r i î c I r ı c m ı Amelî ve nazarî elektrik, makine ve ı v ı u n e n a ı s Kismı N a f ı a mühendisi yetiştirr. Robert Kolecde kayit günleri: 1 Ağustosa kadar Cuma günleri : 9 12 ye kadar 1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9 12 ye kadar 15 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9 12 ye kadar. Amerikan kız Kolecinde kayit günleri: Faz'a malumat için mektupla da müracaat edilebilir. , 75 Kr. KUŞTUYU YASTIK I lstanbulda Çakmakçılarda Baüzjde Kuştüyü fabrikasmdaı Kuçtüyü kilosu 7 5 kuI ruştan başlar, Şilte, yor^an 12 şer lirad'r. Salon yastıkları ve KGŞtüyü M ^ ^ H H ^ H kumaşlanmn her rengi bulannr. TBıEFONı 2 3 0 2 7 ^gg^^g^^ Belediye Sular Idaresinden: Devam etmekte olan takviye ameliyatı dolayısile 14/7/934 cu • martesi ve 18/7/934 çarsamba günleri terkos sularının az verilmek mecburiyeti hasıl olduğu muhterem halka ilân olunur. (3815) Adalara tenzilâtlı Su Adada oturanlara hizmet olmak üzr* adalara deniz vasıtalariU vvrilecek suların metr» mık'abı 12 Temmuz tarihinden itibaren iş'arı ahara kadar 84 kuruştan 60 kuruşa tenzil edilmiftir. Su istiyenlerin Galata Yağkapanında su subesine (Tel. 43299) muracaatleri rica olunur. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M Umum Müdürlük ^ M lstanbul Liman Şirketinden : «3622» Teminatımuvakkatesi Lira Ku. 12.5 X 16 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 8.646.000 332 37 13 X 18 60 ve 70 » » » 3.890.000 253 82 17 X 24 60 ve 70 » » » 2 582.000 222 70 12.5 X 16 90 gramhk içi renkli zarf 1.406.000 101 23 13 X 18 90 » » » > 1.392.000 187 92 17 X 24 90 » » » » 886.000 134 36 ' Kâğıtları hazineden verilmek üzere balâda eb'at, cins ve miktar lan muharrer altı boy muharrerat zarfınm imaliyesi yirmi gün müd detle ve ayrı ayrı alenî münakasaya konulmuştur. Şartnameleri is tanbulda Dolmabahçede Kırtasiye Deposundan ahnacaktır. Bunlardan her hangisinin imali için münakasaya iştirak etmek istiyenlerin her nev'in hizRsında gösterilen teminatı muvakkatelerile birlikte 15 temmuz 934 tarihine musadif pazar günü saat on beste merkezde mütesekkil Mubayaat Komisyonuna müracaat etmeleri. 13399) Maliye Vekâletinden: Çinsi \det Semti Sıra No.sı Galata 600 Samatya 840 Galata 1104 Kadıköy 737 737/1 Eminönü 929 1082 1184 1185 istanbul Ziraat Bankasından: Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Arapcamii Imrahor Bereketzade Osmanağa AJıiçelebi Kemankeş Ahiçelebi Emirbahari Galata Eminönü Edirnekapı Yemeniciler Çıkmazsongara Yonca Hamam » Yemiçiskelesi ve Limoncuhanı Topçular Lüleci Edirnekapı caddesi 13 eski, 2850 1^57 yeni Tahtaminare m 810 600 Abdisubası Tamamı Arsa Fener 1186 9 Tulumba Kurtuluş Ahşap hane 167 Beyoğlu 1/6 1187 1 Yukarıda yazıh gayrimenkullerden 737/1 sıra numaralı gayri menkulün yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedeli nakten ve 1104 929 1082 sıra numaralılann kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıstır. Ihaleleri 23/7/934 pazartesi günü saat on beştedir. 2 Müzayedeye gireceklerin mezkur günde saat on dört buçuğa kadar yüzde yedi buçuk pey akçelerini ve kapalı zarflarını yatır • malan Iftzundır. i haliye yergisile belediye resimleri müçteriye aittir. Şart name bankamız kapısma asılmiftır. 2/120 Kârgir dükkân 13,50/48 Ahşap hane Kârgir apartıman ve dükkân 1/4 » hane 6/24 3/24 » Limoncu hanı ve 3312/34560 altında mağazalar Kârgir mağaza 250/1000 » meyhane ve Io2982/36000 kanta ve iictü üç kat odalar Ahşap dört dükkân 60/120 Emlâk Hisseye göre muNo.sı hammen kıymeti 12 T. L. 1 423 » 6 6250 » 1818/1 1500 » 35 750 » 35 6280 424446 72 5 8750 1700

Bu sayıdan diğer sayfalar: