12 Temmuz 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

12 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Casuslar Arasında 76 Nakilit A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri J Siyasî icmal Neş'et Ömer Bey Ankaradan geldi Dün Üniversitede bir içtima yapıldı Üniversite Rektölüğühden istifa e den Doktor Neset ömer Bey dün Ankaradan şehrimize gelmistir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tayin edilen Ankara Hukuk fakültesi profesörler meclisi feisi Cemu Bey, yeni vazifesine başlayuıcıya kadar Rektörlük islerine vekâleten Neşet ömer Bey bakacakbr. Cemil Bey cumartesi veya pazar günü şehrimize gelerk Rektörlük va • zifesini Neşet ömer Beyden devh ala cakhr. Netet ömer Bey dün saat on d&rtte Rektörlük makamına gelmiş ve eski muamelelerin tasfiyesile meşgul olmustur. Sabık Rektör, kettdisile görüşen bir muharririmice: c tıtifamın «ebebini Ankarada tken •oylemistim. Bunlara ilâve ede • cek hiçbir sözüm yoktur. Dekaalar a • rasrada değişiklikler olacağmdan haberdar değilim. üniversite işleri hakkında benden hiçbirşey sormamanızı riea ederim. Beyanatta bulunmamağa karar verdim.» demiştir. Dün Neşet ömer Beyin nezdinde, Üniversite kâtibiumumisi Ferit Zühtü Bey ve bütün dekanlann iştirakile bir toplantı yapünnşhr. Geç vakte kadar devam eden bu içtimaın mevzuu gizli tutulmaktadır. Camharivet Türk ve Amerikan kadınlan Nevyork Kadm Cemiyeti umumî kâtibi Türk kadınları hakkında tetkikat yapmak üzere şehrimize geldi Almanyada son vaziyet lmanyadaki son hâdiselerin da ğurduğu karışık vaziyet yavaş yavas tavazzuh ediyor. M. Hitleri devirmek için kendi fırkası olan mil lî sosyalistlerin müsellâh teşkilâtı hücun kıt'alaruun büyük kumandanlan ve rüesasile sabık müdafaai milliys naıırı v« başvekil jeneral Şlâyherin tarartarları tarafından başka başka maksatlarla hazırlanan hareket, bilâmuhakeme kuı şuna dizmek ve imha etmek gibi ga yet şiddetli tedbirlerle bastmlmiftır. Fesat hareketini bastıran ve sergerde!e rini derhal idam eden teşkilât gene mil lî sosyalist hrkasının ikinci ve mümtar müsellâh teşkilâtı olan hücum kademeleridir. Birinci tekilât (S. A ) ve ikinci teşkilât (S. S.) işaretleriîe maruftur. Hücum kademeleri mümtaz efrat ve kumandanlardan mürekkep olup M, Hitlerin adeta hassa kuvvetidir. Bunlarm maaş ve tarzı iaşeleri ve hatta kıyafetleri hücum kıt'alan efradından farklıdır. Bosnada, iiekadar şüpheli adam varsa bunları rehine olarak tuttuk Bu faaliyet tabii Sırpların mukabelesini celbetti. Sırplar Rumenlerin de yardımile işe giriştiler. Neticede, her batırılan vapur için vef eceğhfiizi vadettiğimiz 25,000 frank mü • kâfat ta faydasız kaldı. Bir Rus e * serine nazaran 1914 senesinde Rusyadan Tuna tarikile Sırbistana 200 milyon fişek nakledilmis olup Ay* rıca bîrçok silâh ve malzeme daha sevkediltnişti. Bu faalîyetimizi ımıahaze Içln, Avushıfya istihfea • rat teşkilâtmın Balkanlılara mah • su8 usulleri kabul ettiğini söylemek kabildir. Fakat biz de bu tenkide fcarsı «işîn tonuna bak» ahut «dü • maro doğru gritsin» diye eevap ve • rebilrriz. Balkanlarda, kendi siyasî gayelerini tetnln için, »tılh zania • nında bile bomba kullanmagi tn«şru tel&kki eden bir düşmana karşi harp ettiğimizi unutmanıak lâzım* dır. Muasır milietlerin ruhuna lyie« nüfuz etmiş olan istihbarat teşki * lâtımız, müstakbel harplarin «evk •e idaresinde, en ileri teknik terak* kiyatile iptida! insanlann en rah.fi hislermi coşturtnanın bîribîrine kafıştırılacağmı tahtnîn etmişti. 25 temmuzda Sırbistana karşı ilan edilen kısmî seferberliği çok geç • meden 31 temmuzda umunaî seferberlik ilânı takip etti. Unautnî se • ferberlîk, alınacak askerf kararlann tatbikında emniyet ve esran muhafaza için istisnaî tedbirlere ıhtiyaç gosteriyordu. Memleket dahi • linde bu işle alâkadar bütün biz • metlerm beraberce çalışması içın, evvelâ Viyanada, sonra Budapeş • tede bher askerî amniyet ve taras«ut dairesî teşkil edildi. Rusyanın harbe iştirakî kat'ile • fince başkumandanhk bu kuvvetli düşraana karşı yapılacak harekâtın sevk ve idaresini deruhde etti ve 6 ağustosta Sırp cephesi hareJcâtının sevk ve idares! 6 ncı ordu kuman • danı, topçu Jeneral! Oskar Poti oreke verildi. Jeneral, Sırbistafe cephesinde bırakılan fki ordunun kumandasmı, büyük karargâbı u • rntrminrn emri altında olarak deruhde etti, fakat büyük karargâhı u • mumî yavaş yavaş Sırbistan cep • hesi kumandanlığinı serbest bırakta. Bu eephedeki küçük B istihbarat teşkilâtı da bu ordufıun emrine ve » rîldi ve başına da miralay Htaniloviç tayin edildi. Avusturya casusları Pek küçük bir kısmî easusluk için I&znn gelen evsaf ve meziyetleri haiz olan casuslarımız, bilhassa Rusyayâ îsveç, TUrkiye, Romanya ta • 1 rikile ğirıyorlardı. Bunlar a sahte Belçika ve Daniltıarka pasaportlan Vöriyorduk. Rusyanın Ödessa mmtaK&sı, Bükreş ataşemilîterimiz bin • başı Randanın faaliyet dairesine dahlldi. Binbaşmin vazifesi güçtü. Oradaki Rus ataşemiliteri Semenof, kendi memlekttinde hniş gibi Bükreşe yerlestnis olup Rumen zabıta«ıtıı ve gümrüğUnü o kadar elde etmefe muvaffak olmustu ki ataşe militerhnİzin evi karşısında, kendi *M\ memurlan tarafindan işral ediltnekte olan bir tarassut mevkii vücude getirmiştl. tstanbuldaki a tateöıiliterkniz Jenearl Pomian • kovskl, Ttlrk ordusu istihbarat da • iresiftden istifade ederek Karade • hl* ve Kâfkas cepheleri hakkında matâffiât âlıyördu. C&suslukla mücadele teşkilati mız, «eferberlik Hin edilince 1912 denberi şüpheii addile polis nesa reti âlttfta alımnıf olan bütün ecnebileri ya hapse ath, yahut hudut harıcıne. . Düsman devletler tebaası arasında da eenana dahîl olanlar seçilerek ilsera karargâhlanna gönderildi. Yalnız doktorlar serbest bırakıldı. Bunlar arasında Sırp erdusu büyük erkâni harbiye relsi Voy voda Putnik de vardı. Tedavî içifl bir Avusturya sehrinde bultman jenerali de tabiî tevkif ettik, fakat *n>paratorun emrile hemen «erbesf bıraktık. O da Sırbistana geçerek bize karsı Sırp ordusunun sevk ve idaresini ele aldı. Bosnada, mekadar füpheli adara varsa bunları rehme olarak tuttuk. Ordumuz tarafından ifgal edilen hudut mıntakalan ahalisini tahliye etmek suretile düsmanm sabotaj ve easusluk yaptftasttta müessir suret te mini olduk. Sırplarla Karadağ Iılar yukarı Drina etrafmda kendi* lerine yardımcı bulmak hususunda anlaşhlar. Burada düşmanla beraber blze karşı harbeden çeteler tesekkül etti. (Mabadi var) Bir tashih Dunktt tefrikamızın serlevhasmda ve metftlndekl «Arusturyada anarşi çogaldıgındatı burada lş g6rtnek imkânsızdı» cümlealnde «Avusturyada» keUmesl cAr. rıavutîtlkta* olacaktır. 1 MU Sarah Layn Kadm Birliği KrkâniU bir arada (Mia resifndt X ifareHU gSsterilmiftir) Nevyork kadm cemiyeti umumî ka • tibi ve Amerikanm beynelmilel kadm teşkilâh nrarahhası Mis Sarah Sayn dünkü Semplon ekspresile şehrimize gelmistir. Amerikalı kadm murahhas, Türk Kadm Birliği erkânı tarafından karşılanmu, kendisine şehrlmiz gezdi • rilerek bilhassa Süt Damlası, Ktz Ta lebe Yurdu ve Hilâliahmer merketi gSsterilmiş ve Türk kadınlannm faa • liyetleri h?kkmda izahat verflmişlir. Dün saat on alhda, Mis Sayn şere fine K*dın Birliği merkezinde bir çay ztyafeti Verilmis ve kendisi, münevver tabakaya mensup birçok hanımlarla tan;ştırı!mutır. Amerikalı kadın, Türk h'nımlarile gorüsmekten ve şehrimizde gördükle • 'inden çok memnun olmus ve Amerika kidmlannın sulh yolundaki çalısma Iar.m izah eden bir konferans vermiş tir. Türk Kadm Öîrî'&l erkânmı Ame tikaya davet eden Mis Sayn bir muharririmize sunîan soviemiştir: « Buraya, Türk hanımlartnın iç timaî sahadaki meşguMyetlerini ve ev vaziyetlermi tetkik icin geldîm. Türk hânnnlarmm gosterdikleri hüsnü ka • bule çok müteşekkirim. Kendilerini i lerlemekte bizden farklı bulmadım. da alabildîkleri haklan süratle elde etmis bulunuyorlar. Biribirimizi iyi tanımak için dsha ziyade gürüsmeğe zemin hazırlamalıyız. Türk Kadın Btrügi azalarmı Amerika • da gBrmek isteriz. Dünya kadınlan bütün baklarma ml;ktirlef. Fakat bu haklan kullan • mak için hazirtanmak lâzımdır. Kad'nlann, hariçteki islere kendilerini vak federek ev'erini bırakmalarnu istiyecek kadar müfrit femtnistlerden değilim. Kadtn evinî muhafata etmeli ve orada bahtiyarlığı aramalıdır. Ancak erkek siz kadınlarm cahsmplan caruridir. Burada TUrk kadınlığnlın İçMmaî faal'vetlerini tetk>k için cumartesi gününe ka dar ka'acafım. Sonra Cenovava ve o radan îngiltereve gideceğim. Ve IngSltereden sonra Amer'kava dSnerek ce miyetime Türk kadmlığma dair bir ra • por vereceğim. Sulh yolundaki mes'imizden ümit • vanz. Fakat bu iş pek yavas gidiyor. Dünya kadınlan arasında stkı nıünase • bat tesisi, sulhun muhafazası irîn en büyük adım ol'caktır. Çocuklpra bü'ün dünya milletlerinin biribirferile kardeş olduklannı telkin etmek lâz'mdır. An cak bu suretle ileride harbin önüne geçilebilir.» Amerikalı kadm, birlik erkâmna Türk kadmlığma dair birçok sualler sOrmuş ve esaslı malumat almışttr. Bugün de tetkikatına devam edecektİr. İki tefkilât arasında otedenberi re • kabet vardı. Hücum kademeleri mev eudu gayet mahdut olduğu halde hücum kıt'alan mevcudu milyonlara ba liğ olduğundan fırkanın vâsi mikyasta ittinatgâhı, umdelerinin ve siyeseti nin icra ve tatbik aleti hücum kıt'ala n idî. Bu teşkilâttan başka M. Hitlerin bir istinatgâhı da liderleri kabineye dahil bulunan nuiliyetperverlerin çelîk rhiğ* fer teşkilâbdır. Eski muharipler tara fından teşkil olunup muahharen yeni ve gertç mehsubinle kuvvetlendiren bu teskilâtın mzıbatı ve intizarra dahâ mükemtneldir. Hücum kıt'alan ken • dilerine rakip olan çelSc miğferlileri da hi çekememekte, arasıra aralannda mu sademeler olmakta idi. M. Hitler fesat hareketinin meydana çıkmasından hay> li zaman evvel hücum kıt'alarımn te tnayüllerinden süphelenmis ve bunla rın büyük bir kısmmı yaz tatili bahanesile terhis etm:stL Eğer isyan hareketi esnasında gayrimemnun kumandanların eii altmda eskisi kadar efrat bulunsaydı bu hare ketin süratle bastırılması güç ve be'ki de gayrimürnkün olacakh. Simdi M. Hitler çelik m:ğfer teşkilâtı mensup • larını <Jah! yaı tatilini sebep göstere • rek terhis etmiftîr T«IK;« >H!len h'er ik teşkilât mensuplan üniforma gyemiyeceklerdir. Bu gidişle Almanyada sokaklarda üniformalı olarak yalnız devlet ordusu ve polis kuvvetleri mensuplarile miktan mahdut bulunan hücum kademeleri efradı gezebileceklerdir. M. Hitler hücum kıt'alan yeni er kânıharbiye reisini kabineve almıyarak bu teskilâtın nüfuzunu bir kat daha kırrmştır. Şimdi Almanyadaki rej'm adeta münhasıran orduya ve zabıfpya istinat ediyor. Yani M. Hitler M. Mu solininin rejimTii fasist teşkil âtına ist.'nat ettirmek muvaffakyetini göste rememiştir. Son fesat hareketi bastırılnuş olmakla beraber bunun M Hitle • rin istinatgâhı olan teşk:lât arasında Çıkması millî sosyalist rejımini manen çok sarsmışhr. Rejim için canını vermeğe hazır iki milyon mevoutlu nimaskerî teşkilât : mensuplan bir taraftan rej min aley hindeki harekette methaldar oimak şaibesinden mustarip oknaşlar, diğer taraftan vâsi mikyastaki terhislerle II • derlerinin itimadmı kaybettiklerini görerek teessür duymuşlardır. Lâkin bu halin devarm Hitler rejimlni zayıflatacağmdan hücum kıt'alannm veni ekrânıharbiye reisi nutuklannda fesat ha reketi mes'uliyetini kâmîlen sabık reislerine yükleterek efraiı temize çıkar • maga ve tatyip etmeğe çalısmaktadır. Bunda ne derece mnvaffak olacağı bel li değildir. Hulâsa Hitler rejîmî çok nazik bir intikal devresinde bul'mu yor. MUHARREM FEYZİ Dostlarımız niçin susuyorlar? ,(Başmahaleden mabat) buyetini haiz vatandaslarunız olduklan gibi. Ecnebi tebası hakkmdaki bir ka * nundan dolayı mütekabilen huzur ve sukun içinde yaşamalan l«nm iki zümre insanı rahatsız edecek nesriyat ya panlar, en hafif tabirfle bir dnayet isIediklermin farkında olmuyorlarsa bu cürmü meshuda görebilecek Yunanlı dostlarımız niçin susuyorlar? Mahkemede alelâde bir hak müdafaası parlâtnento azasından bir avukata Türklüğe taamıc vesilesi veriyorsa niçin ona sus diyecek bir hâkira çık • mamış ve neden dolayı bu taarmtun mfinasebetsizliğini ihtar edecek aklı basında bir Yunanlı görülmemiştir diye dddea hayıflanıyoruz. İki memleketin mUnasebetleri mev xuu bahsolurken yakın ve uıak tarih &zerinde ancak ibret alacak bir gözle teVâkkuf olunabiür. Yunanlılann |i • mal komsulan Yugöslavyânın ıttuhte* rem hükümdan asırlarca Tuna üterin* de durduğumuzu da nazah dikkate a • larak daha dün Türklerin bütün tarih te büyük ve erkek bir mfllet blmu» otduklannı açık ve yüksek söylüyordlı. Atina sokaklannda hâlâ Ayasofya farküarının nağmeleri aksedip durman bisden tîyade Yunanlı dostlarumiın kulaklarmı lırmalamalıdır. Nitekim Jeaeral Kondili* husumet havası çalan' bu hafiflOfleri menetmeğe lüzum EÖr • mustür. Pek yerinde olan bu taemnu iyetin elbet bir sebep ve bikmetı vat dır. Yunanistanda bu sebep ve hikme* tîn umuma maledilecek bir sfiraul ve ehemmiyet kazanması eidden arzuya değer bir keyfiyettir. Nitekim Turkiye • de kimsenin talim ve telkmile degÖ, Turk milletinfn kendi idrakfle Tflrk • Ytman dostlugunun kıymetinî takdtr hesabına omumf bir ahlaytş hikimdir. Muhali farzederek bizde, sebepsit ye Hânıit ve Nuri Beyler Vali oluyorlar Valiler arasında mühttn değifiklikler olaca • ğı, aym yirmi sinde yeni bir ta yfa listesi çıkacâgı söylemnektedir. Tahmm lere gore bu list« 0« 34 valinin ten fi, becayiş ve nakillefİ tebliğ edilecektir. Yukanda Hukuk dekanı Tahir Bey, istifasının sebebine dair çıkan şayialar Szerine bir muharririmize ŞH beyanatta bulunmuşturı « ^ Yalru* dekâfilık vazifelerile iştigal edilmesi hakkında sahsıma mahsus hîçbir tebliğ yapılmamıştır. Btı vazifeler için Rektörle bütün dekanlara umumî tebligat mevcuttur. Ben fakültedeki dersime avdet etmek üzere Adliye müsteşarlıgmdan ayrılmıştun. O tarihtenberi mahkemelere gitmiyerek yalnız hukukî istişarelerde bulunmakta • yım ki bu, nazara alınmıyacak derecede ehemmiyetsiz ve temin eylediği menfaat bahsedilen miktardan çok uzak • tır. Esasen dekanlık işleri dolayısile hergün akşama kadar Üniversitede Daha henüz tetkikatımın baslangı • bulunduğumdan hariçte meşguliyet iç:n cında olduğum için kat't bir hüküm ve* vakit kalmamaktadır. Fakültede her işin vaktinde görülmesi bunun en bü • remem. Fakat burada herşey yolundayük delilidir. Diğer taraftan yedi senedır. Amerika kadmları Türk kadmla • denberi ifa etmek te oldugum fakülte rma çok alâkadsrdırlar. Çünkü, Türk reisli^i vazifelerinin Üniversitenin tekadınlan, Amerikalüarm uzun zaman • sisinden sonra daha ziyade artması ve sıhhatirae tesir edecek derecede beni yorması sebebile ve vaktimin kısmt azammı okuttuğum derse tahd» etmek düşüncesile geçen sene dekanlık vazife • Taksim bahçesini bu sene kiralıyan smden affımı rica etmiştim. Rektor müteahhidin, vaktinde taahhüdünfi ifa Neşet Ömer Bey kabul ettnedi ve iki etmemesi yüzünden bahçe bakımsız aylık bir mezuniyet verilmek suretile bir halde kalmıştı. fstifamı geri almışhm. Vaziyet bundan ibarettir.» Nihayet dün bahçeye yeni bir talip çıkmışfar. Taksim bahçesine kiracı bulundu Vapurcu'uk Mec'.isi Idare reisi de tevkif edildi (Tart) vapurunda içki kaçakçılığmdan dolayı Ihtısas mahkemesine Verilmis olan mezkur vapur sü vari ve kâtiplerile Vapurculuk şirketi rüesasmın dokuzar ay hapse mahkum olduklan ve suçlularm tevkif edildikleri yazılmıştı. Mahkeme kararı sırasında An • karada bulunan Vapurculuk şirketi idare meclisi reisi Ruşen Bey de evvelki gün Ankarada tevkif edilmiş ve dün tstanbula getirilmiştir. Liman şirketi tasfiye ediüyoı Pazar günü fevkalâde bir içtima yapılacak istanbul Liman Şirketmin tasftyesHe litnan işlerinin hükumetçe tedviri hak kında Büyük Millet Medisince kabul edilen kanun üierihe istihzarata baş lânmıştır. Maliye Vekaletince LJman Şirketinin alacagı yeni sekil etrafmda bir teşkilÂİ projesi yapılmaktadır. Liman Şirketi heyeti umumiyesi o nümüzdeki aym on ikinci pazar günü, feVkalâde olarak toplanacaktır. Bu toplanttda şirketin fesih ve tasfiyesi m«amelâtmın icap ettirdiği bilcümle bu • kukî ve idarî vaziyetler müzakere e • dilecek ve şirketin tasfiyesine karar verilecektîr. Bugünkü şirkete ait hisse senetlerin • den kısmî azamı Maliye Vekâletinin eIinde bulunduğundan şirketin hükumete innkali karan kolaylıkla tatbik o lunacakhr.Uman Şirketinin tasfiyesln • den sonra şirkete ait bütün işleri de ruhde edecek yeni bîr liman inhisar i • daresi tesekkül edecek ve bu müessese Maliye Vekâletine merbut bulunacak • hr. Kiralanmaya ait müzayede bugün neticelenecek ve bahçenin yakında halkm ihtiyacmı karşüıyacak şekle geti • rilmesi temin olunacaktır. £rmenilerin ordumuza alacakları tayyareler Havn.it B. Bu meyanda afağıda Nuri B. Istanbul beledi diyesi reis muavini Hâmit Beyin Bufduf, Nuri Beyiö de Defsim vaIiliğine tayin olunacaklan rivayet edilmektedir. Bu suretle inhilil edecek Bele diy* reis muavinliklerinden birine Fatih kayltıakamı Haluk Beyin tayinf çok muhtemeldir. te, ve srff hissiyatia Yunanltiik eleyhi • ne söylenecek idraktiz bir söı isitilse onun susturucu eevabının Yunatıistan dan evvel derhal Tttrkiyede verilmis olduğu görülürdü. Yukarıdanberi sdyledtklerimizle YunanisUnda Türk dâfmanlıgt eden bazı munasebetsizlere karşı kendimizi mü dafaadan tiyade o ekalliyete mukabil komşu memlekette miktaruun pek büyük bir ekseriyet olduguno bildiğimiz Türk dostlanna iki memleket dostîu gunun müdafaası vazifesıni hahrlat • mış oluyofuz. Kendilerinin de pekâlâ takdif ettikleri veçhile bu dostluk yakıu dünya tarihinin şaheserî sayılacak ka • dar büyük kıymetli bir vaziyettir. Onun azalmaktan ve eksilmekten mahfuz kalmasmda yalnız menfaat değil, büyük şeref te vardır. Hîç olmazsa bizim sâ mjmî itikadunız budur. Bir aile davasının neticesi Evli olmasına rağmen, kansmı bırakarak diğer bir kadınla karı koca gibi yaşadığı iddiasile bir kadın tarafmdan kocası ve metresi aleyhine açılan davanın muhakemesi bitmiş, üçüncü ceza mahkemesi kararını dün tefhim etmiştir, Mahkeme, Türk ceza kanununun 441 inci maddesine göre evli bir a» damın evli olmıyan bir kadınla karı koca gibi yaşaması suç addedilmesine binaen, kadmın evli olduğu anlaşılmasmdan dolayı ikisinin d# beraetlerine karar vermiştir. Ancak bu kadm, beraber yaşa • dığı erkefin meşru zevcesini d V * Ö müş ve yaraşık almaz sBzler de Sar> fetmiş olduğu için bu cîhetlerden bir ay bir gün hapse ve ayrıea 40Ö lira taztninata, mahkerne rnasraf • larını ve avukat ücretini ödemeğe mahkum edilmiş tir. Sanayi Umum mUdUril Üç gündür şehrimizde bulunan ve Istanbulda sanayi müesseselerini ge • zerek tetkikatta bulunan sanayi umum müdürü Recai Bey dün An karaya h&reket etmiştir. NADİ Dün Tayyare Cemiyetinde y« pılan içtimada bulunanlar ordusuna bir veya iki tayyare heDün Tayyare Cemiyetinde cemidiye etmek istediklerini söyle • yetin tstanbul vilâyet idare heyeti reisi Nakiye Hanımın riyasetinde misler ve aralannda iane cem'i için bir içtima aktedilmiştir» Bu içtimaa müsaade istemişlerdir. Bunlann bu vilâyet idare heyetinin bir kısım müracaatleri memnuniyetle karşı azasile Ermeni vatandaşlarımızdan lanmış ve aralannda teşkilât yap • Aram Keseryan, Kevork Matasyan malarma müsaade ediltniştir. SerkU Kınacıyan, Vahan Dikiciyan, Haber aldığımıta nazaran Mu • Sisak Ağartmacıyan, Aris Inciciyan, Sevi vatandaşlarımız da ayni arzuLevon Ziver, Mimar Kavafyan, yu izhar etmişlerdir. Bunlar da TayGarbis Arzuyan Efendiler iştirak yare Cemiyetinde bir içtima yapaetmişlerdir. Içtimada Ermeni va rak orduya hediye edecekleri taytandaşlarımlz Türkiycrin sadık tebaası olan Ermenilerin memlekeyare için toplıyacaklan para işini tin kahraman müdafii olan Türk i i5riişeceklerdlr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: