12 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

12 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

< e ; i * yeuvs | J ra Bem Şölen Ve Li Acele satılık | T.C.D.D. 7inci işletme müfettişliğinden: | o manları 7inc İşletme Müfet arsalar Izmir - Bornova Hattı Havale Katarları | tişliğinden: dl 1 Temmuz 934 Tarihinden Muteberdir | «a Günlerine Mahsus Halk Tetinezzüh e m İğalri *s1 Bi. bö Dİ e rOk 6 6 o | renleri aatılıktır. imleri 5 j l pi Mahterem halkın Onm: dü Fazl Imak is. i 50 650 815 1010 1215 1500 1625 18.35 1940 2140 vecek ii in azla malumat almak is n v8 öz i tatillerinden biği, di. WE 4 i al e İl siyaller, (lümene) HU Gok 664 919 İdi 1219 1504 1620 1889 Jedi zl eh bir ücret mukabilinde z baasına. mü acaat edebilir | Halkapınar (558 658 823 10.18 1223 15.08 16:33 17 43 1948 2148 Soma ve Alişshi ve | ağrıyarak va Manjaada Ala. |. ter. i-B Mersinli 602 703 827 1092 1227 1613 1637 1647 1925 9152 olan şehir yi om şehirden dönen katarla bir. 10 710 825 10.30 1235 1520 1645 1755 2000 2200 her hangi bi : ların | iegerek İzmire saat 2055 li bat ma a (8 muvasalat edee'klerdir Acele 52 si! Bey. 63 60 62: 64 66, G8, 70 mlelar seyahatı yap di tötlezsih Katatı içi hem Satılık ev Bufhova 619 740 849 71040 1415 1540 17.05 1835 2020 2010 ek eşimde | giaip gelse vezne yal Mersinli 627 748 : 867 < 1047 1495 1548 17. 843 2028 2218 e erp almak | elele. satıl ukhda sahilde mektep | Hakapınar (o 631 762 BOL 1062 1427 1562 irin 1847 2057 1222 iiliyaslrını da gorıyı | 01 SİTAş biletler, salya yonda gayet geniş bir bab Huâi 985 786 906 1056 1431 1556 ine 1861 2034 2298 Ee ölür malsadı, | e iz yi ve bir çok meyva ağaç | Tzmir 30 300 900 1100 1485 1600 1826 1865 2040 2230 ammuz 934 e X srını havi dörf odalı yeni ği inle; lemezlar diğerleri her gün işlerlör. sadıf Onma eğ Mi LE ES bir ev vonz fiatla aoele sa- e e A 3 8 i K di | ron iylari “bura kadar ber | g 1 EMİ elin, Odun pazar o, 83 İzmir - Karşıyaka Hattı Havali Katarları | Ouma > idip gelme için 20: 0 1 . Halim ve M. Emin tica il bite va Sonay yapi AİR | Yalnız gitti « 160 120 80 ind eee 1-0) Temmuz 934 tarihinden muteberdir. ER 15 17 23 5 gelme berdi uruştur 13 9 ie ; i ü ei — etlerin âdi yol İzmir Ki 595 702 9dö 1229 15. 05. ml 18 di 1935 2126 i N b am ii si ielarlarinda dar dat SM mi Karşıyakalıla Bilâl ç 5.29 706 O049 9194 1509 1710 1804 1939 2129 | .. a an ... ö g a ” a ea çllimmaa ih geldiği noktalarda, ye ali ra Müj de Halkapınar 653 710 930 1208 1513, 1714 1808 1948 2123 | ed âdi tarife üzerinden b vi n ei en Pörskolayağın gösteril e e Halis ve e makina Meran Çça6 van ei şa 1516 1720 1811 1946 2136 *i lüzumu elâknd Ml A Ekmeği Salhane 640 716 10.00 1238 1620 1724 -1814 1950 2139 l Kamlardanı içn İdiimişii, Yy yakı. 648 O7A9 loo (1238 1623 1728 1817 1963 2148 j İzmir iagrbir 1 Eyüb Bütün Da ARE Tarsu varır 546 — yer adi ie lıpa, 1920. 10D0. ! Şehir istika z kari 2 — 5 yaşına kadar olan | savatkâ beyin ya Taran kalka 547 o 722 — 10.09 9 1528 1788 1872 2000 2147 İswmirden het gama günü | çoorklüdan ücret alınımya | tığı ei ini alarından | Alaybeyi (o 5.62 (O727 1014 1247 1534 1739 1827 2006 2154 | BAM GO te lm iekat ödegek | c& ve duha yukarı yaştaki bir danesi fırınımıza vazed ; | Karşıyaka 54 — 10.17 1249 15 36 17142 18 30 20 09 21 yi j — terezzüh D. ann H pi lor tam ücret verecek'sidir. | miş ve çalışmağa başlamıştır | Karşıyaka k 5.55 729 10.20 192.58 1545 1745 1 5 32 2015 2202 | Tş Türan i ü enle | fenni bir surette imi z Ri Boran köy 5.58 732 10.23 12.56.1548 1849 8.35 2016 22.06 / Ka 3 tenezsübh trenle Gü Me 3 El el amakldar e syinler 6.02 o 736 O 1027 » 00 15,52 1765 1859 2020 2240 ve öm Enirâle, em, Me rinde yolonların — in600aueü alis makina i ii Mi “ OR z Tez “ ğ : Tup Ne Sart Salihlide du bagaj maklütirmeğ kin ki iyonlar fm m X Ouma günü işlemezler diğerleri vu gün işlerler. Yolcu aldıktan gonra | olmıyacsğı gibi bu trenler ka ÖR 5 ii j hi 10:80 da Alaşahire va: | için satrlmcrk biletler diğer | | “rize ae Yün Ciyli -Izmir Hattı Havali Katarları : ve Orad Ertarlarda kabul olunmiya > , z oç, liken sonra anat | caktır Konan ve Vasfi 11 ,Temmuz 934 ta; rihinden muteberdir. ve > ei ve gelir- 4 n trenlerde eli H Ik Ss 5 çiyi rAdIğI istasyonl binacek yoloulardan mi i tı yowlara yol ale yara ve Mani rife ahkâmına lee o 3 ri ii EH. mi 610 741 mik ie 11.05 1. 58 16.10 1843 2030 2215 in. a e COK kararla e ll Ke e e Bostanlı köy 6 16 745 823 11.09 1402 1614 1849 2021 2219 20,05 ae işim — Tensevüh. ieenlerine : > Sİ orayaka V617 0748 o 827 1liz 1405 1617 — o 2057 2238 mire vasıl ola- Sahip ve Neşriyat âmiri arşıyaka . . z : : Saktır, sit vakti Hareket cetveller M. SİRRİ Karşıyaka K 620 o 750 Oo 835 ılı? 1412 1620 18.50. 2040 2225 mir — Soma e e laybeyi, (622 762 o 818 1194 1414 1623 1853. 2043 9228 © Meti; oma istika | aalmıştır. Daha fazla tafsi- Idarehianı RR 6.27 vE 84 e > ja pi ez BEK 2mirden hor lât istiyealer sağı würa, |) amir Birinci Beyler So. Turan K 628 (757 O B46 o 1130 14i9 1620 18.59 2049 223 Alaşehire gideni sabahı | onat edebilirler. Telefon : 8603 Ğİ piyazı 632 801 O 851 1184 1493 1483 1908 2062 2288 katarına ilâve Glee ül | 6 — Tenezzlih biletleri alsa ii yari 6.85 (8.34 (8565 1137 1496 1686 19.06 2066 2241 arabalarla vaat 640 tai oyma inle sabahından İğ endir di am gi Mersi 8: 807 (900. 1140 1429 1689 19.09 2059 9244 i Töket Mk idiler lk ral rk ieila © Gesi ane ei L. ta aylığı Hörapuiği 641 8.19 V ip 11d4 1483 1642 1912 2i. 22.41 a1 j İN İtibaren ayrı bir ka- yüldli Tikel yed kişelerin Kesesi Si lr ie Hlâl 645 814 9ıl il47 1436 1646; 19.16 2106 51 ği Kirka , filik, Akhisar ve | de satılmağa başlıyacaktır. MR İsmi 649 sis 915 1151 1444 1650 1920 2110 2250 , | 10, ii uğrıyarak nat 1— katarların göte Gift Yol : ii 1 de Somaya varrcak- | ceği roğbetin derecesine göre Günü gemi ” nüshalar Çift Yol 4 pi Ni orada altı #satten | muhterem halkın lehine ile- ca S2 Mir ren X Cama günü işlemezler diğerleri her gün işlerle. imei al ir i si 1 ; 8onra e e mi ehli mühim be Halkın gili onem — ona ni katarlı dö 10—n—12 | a in | ii “ yl ZA SM A ame SELA LA A .. . N Sünnetciler | ... e. Ga v Profesörü NR et fe 5) Ve sünnet makinesi , Xl ii ali İNEKT e ve ie > di Süleyman bey az zamanda .. . dü .. gil KA AY ire Şair Her Türlü Haşaratı öldürür e 3 akatı sayesinde eski mü Etikete dikkat ediniz taklit e ii — Bütün İzmir halkının öte beri hazakâtına bayran Blak Flak Kat'iyen Lcke YaPmaz BLAK FLAKI g | Emsalinin En Ucuzudur â lis şekerden mamul ye filitreden geçen Yek nn er. Her yerden isteyiniz Bomonti rakısı İli Bomonti fevkalâde ve âlâ rakısını her 5 yerde i Isteyiniz ve tecrübe eliniz. Deruninde yirmi odayı havi olup öç sınıftır. Birinci 40 Şark Malt Hülâsası (ğe Yüzde 2 GLISEROFOSFATLI hyomiz- İştahsızlara | Kansızlara Her Yerde Arayınız e Umumi Deposu

Bu sayıdan diğer sayfalar: