11 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

11 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İL Temmuz 1934 Yeni Asir DEKZTULLAR İŞLEMESİ! Manisa-Bandırma Kıs- ç eee. i Gülle Ni Sa fi tesi: Birinci Kor- .. : ül ve » m mi Yolcu ücretlerinde > ln sında Geçiniz Yüzde 50 Tenzilât Mi 13 na Çe irin men 4 önel anl 3, Ürüne eo Devlet Demiryolları! Bi Gy GRAND OTEL DES 2 ki ii mürekkep olan 32 kişi 4 7 inci İşletme Müfettiş- vr mim. erer) EE OD Ra Sam 4 Vapuru ken 18'de ka E:. —11 2777 (49) . 88040 yi A re Hususi plâj, GOLE, TENİS, AV, GEYİK SÜREĞİ b simin bunaltıcı günlerinde temiz Her şey dahil dört buçuk liradan itibaren ligin en: hava, derin neş'e iyi bir banyo Aileler ve uzun ikametler için tenzilât misket asi a. a ür ali 450 kilometrelik mükemmel otomobil yolun — Bilâ Dn 6 Maha sma Besl bir gün gepayiar elite resim ve depn muvakkaten otomobiller ithal edilir ö ar 4 ; - et T 1 T TUZ bu nezih geziatiyi bir fırsat te- Garajlar - Binicilik — Büyük Gazino a elinne Birinci Bey lâkki ederler, 19 dan 26 A stosa kadar y ei numara 36 Tele- o i Karantina tramvay cad- ©si karakol al 96) ig > ğgus tarihinden itibaren Ban-| ieiee sin beterin Büyük Spor Hatasi” yea e ap ini Bile-İ 800 metre irtifada Profet dağında Dı Dağ şubesi 7 'dırma-Manisa kısmı yol- e OTEL Di Çorakkapı, Karakolu karşı- e .. : .. ı, Çam ormanı - ideal iklim, Tenis, ni av, aileler Muktedir . a cu ücretlerinde yüzdesi i'ven sm | ri m er re ma “ m seki Faik bey eczanesi, SARKIN KARLSBATI meş ameli eni li telli tenzilât yapılacaktır. sum yi aliye Vi “| Kalitea Kırali Kaplıcalar vakıf & an beyler amma maz) 2 - Bu suretle Manisa|.2.... vi. m in arama sr Bandırma kismi istas- ka Ki al mi im ev eyeeİyonlarının yekdiğeri ara- — — İDr Ai Rızalsında seyahat edecek IT. C.D. D. 7inci Işletme Mü- aim Ye Cemali fain yolcular ve Manisa-Ban- fettişliğinden : IZMIR-BURNOVA HATTI HAVALI KATARLARI bastıkları Mütehssıs dır ma kısmının her han- 1 Temmuz 934 Tarihinden Muteberdir. m gi bir istasyonundan!» lee vb ey n nat: e a şeki e iri ve u > İzmir i B.5 315 215 6 sısman, Devlet Demiryollarışebe-limi Se çe en en e ERER SE 23 12.23 1508 Halkapınar 558 6,58 DOKET tip 0ğ. E alip UÜ. £Sa kesinin her hangi bir. is- Emmi Dahili — Hastalıklar İltasyonuna ve müteaki- e Ha ben gidecek ve geleceklili... xi. :5 kr. ki m pile yolcular Manisa- Bandır- Damir. a üN0) 18.20 1865 dean 280 X — Onna günleri iyiamislir Tiğenei her gün işlerler fi Sk ma kısmına ait seyahat-| Izmir - Karşıyaka Hattı Havali Ka'arları $ 1 Temmuz 934 peri muteberdir Ki ei, X leri için yüzde elli İEMZİ caka e in en dr in iz e ; 7.02 945 0.35 imei D | İ . : . Hilâl 5.28. 706 949 BLM 1609 1804 1949 219 0 ps * lâtlı azimet bileti alacake-Jissemmır.is sin om ek in ri e e A ali a Ee &. EE — — hale Müzayede Il Satış | d Meminli > SÜMK..- San 966 1831 1516 1811 1946 İİBE te Önümüzdeki onma günü yanl ar Ir, Salhane 6.40 jiç 10.00 1235 1520 18.14 19.50 2139 n an on fiçüncü günü sa . . Bayraklı o 548 o 719 10,04 1238 1523 18 17 953 3143 LİeYin. alafranga “anat” onda 3 N me f —|Turan varır 846 10,07 1241 15.26 18.20 e e e izamen nısii Uc Turan kalkar6 47 7,42 : 1009 1242 1528 1733 1B22 2000 27 : tada maruf bir” meye ai. : Alaybeyi 552 737 10.14 1247 1534 1739 18.27 2006 — 2İ5İ leşi lüks ve nadide mobilye rete tabi çocu ar da DÜ) karayaka v6 yar 1349 1586 1742 san 80092 ylmy salacak. . iy Karşıyaka K 6.55 729 (o 1040 1263 1545 1745 1832 2018 2202 : zimerman aa mü- k gi 28 4 42 08 re Alman t lâtt t f d d m) Bostanlı köy 508 o 732 10.23 1256 1548 1749 “18.35 * 2016; 22 koltuk takımı Yrm enzi an IS I a e e er JH Hüseyinler6.02 o 7.36 1027 1300 1552 1755 1839 2020 2210 kak akımımı lara lüke Çirli 12) e i ine, aynali Ameri | t t ŞA e nl aşı öt ee ek İOS vve 184 DAL. öle a sale Makal, er. aş a sure e en- X Ouma günü işlemezler diğerleri her gün işlerler yeleri, 5 j “ manzaralı. ievha, 1 like oha ilâtl t gi İ Çiyli - Izmir Hattı Havali Katarları vi m. hörü, dört köşe masa 4 tah Z a seya a e en ere vu Temmuz 934 tarihinden muteber —— ———— —— ğ 1 mn Kile e e A ml a kiii hasırlı Ki İK 4. li şile Ee SİA —— —— — w mayalı” e e ayrıca tenzilât yapılmaz. gri sw © #ynalı lr, sarı kesme bronz iadeli. 10 141 VS11 1105 14.58 1610 1843 2030 22.15 karyoln ma yağ F | lü N 4 K 819 i 8 İ İ l - dü“ komodına, anket ak ieiee az a a mat için Is Bostanlı köy 6İ4 o 745 823 1109 1402 164 18417 20 s1 de heç bien beyaz karyola, 2k Karşıyaka VG.17 — 748 Meri Ara“ 1495 167 © — © 2037 âke karyola, 1 Ingiliz para t | t Karşıyaka K620 (o 750 8.35 1192 1412 1620 1850 2040 a 4 odalık yer müşamma- asyon ara müracaa Alaybeyi || 6. 7.52 828 1194 ald 1623 1858 2043 Tl: 4 köşe masa, aynalı sifon- Turan V 627 — B44 11.29 — — — — > vol, Oyun masası, ceviz garde edilmesi ni ıercudur Turan K.. 628 761 846 1180 İdI9 1629 o 1859 | 3üa taki Metali skar aplar, ve * Bayraklı | 638 BOL 851 1134 1443 1633 1908 © 2053 : a şişe takımları, çay ta 9—11—18 (38) 2775 Salhane 685 804 8.55 . 1137 1426 1636 ,19.06 Ço 2056 i y idle Lima m ini o 688 807 900 114 1429 1639 1909 2059 32. 1 gebilyeler bil Halkapınar &41 810 V 904 1143 132 1642 1012 2102 2247 İN sai Mae ml ear Zeytinyağı Preseleri NDE .9.06 N a Sa İnan iskelesi Büyük Kar- Pomparyolar, zeytin taşları Polimler vesair bilamam Hi Hilâl 646 S4 9ıı ALAZ 1436 16.46 1916 2106 ie asal batı 51“ 1440 1650 192 21.10 2265 İlana e b müzaYe-| veye müteallik malzeme, çe e makineleri, Dizel motörü vesnire| İzmir 649 Bis 915 11 ) Hani hazır olarak Yahya Korim tiearetbanesinde bulan - le iğ: İşbu satış peşindirace ” ü ler diğerleri ber gün işlerler. ie ödeoek zevat Kol Şurşiğ: İaakie ima; —ialafan Mai 3k m ar ai dr) dee 58 2 — 16 4n j leceklerdir. 1—2X06

Bu sayıdan diğer sayfalar: