11 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

11 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 İri ralndesr < . — Güzel yeğenim! Siz İse ile benim aramda bu: Erir zaman Bir Aşk Kahramanı Bir Türk Gencinin Heyecanlı Maceraları Mu sluktan kan ii Latif dek Ile Mabetteki Tatlı Süküt taB rdu Yeni Asır dsc çıkmcaya (okadar Gn me Jozenin - kendisine kında mısınız? Adeta iki ör “ ei arasında biten bir güzel çiçe Ga ep gençler, süpheli idi. Öyle ya, şu m ii Saraya ikisi de henüz eli: Joze ani nereden arasında bulunsa bi Hanrinin ona büyük il su serpecek sarayın plâbını a | köşesini, bucağını burası şuraya gider diye ei edebilsin Hisli Joze daha Avrupada aldığı ri her âdeta kırk iz ela ek bi Hanrinin Mleyhinde ban; zail vi. ölüme oldukça serin- “ e hep kendisinin r islik etmesi ve tiy: Denk, ele anlatmıştı. İşte içindi ki er saraya ei a ıma işaret v içindi ki vi emi iği bahçe ayetindeki Z- gir-|. e |müdü şİ Eransız kibir Eran bu alayla HARiCi HABERLER nı | Siyasi Ufku Şöyle Bir Glzden Geçiriyorlar - Barthou Memnun Siyasi Mükâle eler Devam Ediyor - Rusya Almanya Ceriiyeli Akvama Girecekler Mi? Tondrâ, 9 ANL M. kl ile M.Pietri Fi yres ve M.Mansoll ile görüşmüşlerd mastan #onra İngiltere hükü ziyafet BW dhl v ve bilhassa silâhları) biri mütekabil ini neti | Ajansının haber ald dün i İm esi z pl meka sında noktai veri teatisine de- vam edilmiş, bir taraftan'da M. Pietri ile rez Monet riye mezar 1935'deniz kon- malüm ol leden sonra Parise Londra, 10 (A.A) — am Fransız sefaretha; izafet verilmiştir. m 3 | Bari iatri, e nsel mi ia il Taa ealaa lamalar Neler Görüşmüşler? , 10( A.A ) — Röyter ığına yöre, - Fransız görüş- Londra, mada paralarla muave: projesi olmuş! Ya çi dirde ir yayı ei ün alacak ve © tetkik olduğu tahmin zihni ile le m ii et- başladı. Havuzdan çıkar meni ayl gi- cak, neler n Hanri mene açacal Yanı başı ii ellektri line e gibi ve © zenci cariye i. Bu cariy Bin o kadar lin fakat o alar buk lendiği üzere sanki duvar ya ta içinden çıkmış denile Cariyenin bu hayranlıği Sa sın da bittabi hoşuna gitmi Camiye hizmetini sekil 2 den yapiyordu avuzdan çıka; yük zel hi girdi, âlâ bi . Öte levazımını hazırlamağa in gi 2 dan icap lerle bütün esrarı Büreh yal v ik zi: knk pöği E yenin Hi e tebes- ps Idu. er gibi minin arkasına AİR. ilce ir raftan da rar muvaffak olmuştu. G irdiğ bin kuşlarla doldurulmuştu. Ağaçların İL Eİ ge” bir ei gibi ii olan bir ağ Elma” Dak masına mani olurdu e içinde hira cavıltı- bir ses sada wa ir- idi. hızlı hizli yürüyerek bu binaya kadar vardı Mabedin ine girdi. Mabedin haldeydi. luktan eçip gidiyor, kendine mahsu lâtif şırıltı ile mabetin içindeki tatlı sükütu ihlâl ediyordu. içi ya aydınlık bir Bir tarafındaki mus okan su bir ha İN merden yapılmış gayet güzel sekiz ii vardı. Bunların ai hi rinin karşısında i, |dalya De yet|miyetle silâhları ii in ta orta lnb mer- Pe © Ee Mr. thou ve Pide h bariciy ye me e ii e ölün” gi 9 (A A) — Sababki İngiliz Fransiz ml iki buçuk saat sürmüştür. Mütenki- ben Sir John Simon tarafından nazırlar şerefine bir öğle verilmiştir. e p hiç bir kann Fransız ziyafeti mükâl i müd tebliğ eray itller cemi; ın mille ve çeyi av- deti ile So usyanın Balet yetine rini rm e Diğ; rafta n M. Pietri Sir örüşmelerde, 1935 deniz konferansına iştiraki “İmeselesini mevzuu babsetmi Yalanmış Paris, 10 ( A.A Bahriye nezareti aşağıdaki tebliği neş- gi zetesi Fran manyanın bulünü derpiş etmekte olduğunu yazmaktadır. M. Pietri hiç bir vakit böyle bir li bulun öğleden sonrak koratı taki ben meri neşri arrerdir,Bu gece Fra muka nsa sefarelinin resmi ziyafeti vardır. M.Barthön sonra Parise Mr. arın ei Z görüşmeleri eti hariciye nezareti bir hlk meş- EE Tebliğde, rinin gnd M. Corbin e M. Masi; sa lm etrafında nok tai nazarlar teati edildiği bildi- rilmektedir. eden sonra nazırlar ara- 5 M M. Bartu, M. iza Havı hi ile hariciye saba le mndiğili bildirmiş! le v eği emi Londra, 10 (A.A)— M. Bartu Ki tri Corbin Sir Ji e Lord Tyrell bugün öğle ye- mağ Dovin Street de in ile beraber erikleri r. Ketumiyet V: le cevaben M. Barthou Te Xi vakkal dükkânları yağma edil- » Oümartesinden beri grev liman amelesi r amele Ye işe baş- Polis vin, ibi -|Sir Ce Mi Sir Van Sittar! "İki . mağ a ür Heder Bugünkü Br ei haklar uk Ee irmesi fırsatla-|4, miştir. | ohn Simon|nazı STRRDAM, 10 (A.A) —| dradaki telâkkisinin! ciha an sul- bunu , tahal kkuk. ettir: u ten istinkâf eylemiştir. Avdı Paris, 10 (A A) — Yl iye: edecektir Barihou Memnun Londra, 10. (A.A) —- Royter Ajansı bildiriyor : M.Barthou'nun re: â- Jemeler ki sonra, cer: den nim resmi mi ai bi z “istinaden niyet sisi in Sıni yenme ee sebepler vardır. akşam Fran- için ve Londra, 19 (A A) — Dün In “İgiliz hükümeti ii veri ziyafetin- iliz na- eni kında görüşmüşlerdir. Sükün Avdet Etti Felnmenkteki Isyan Bastırıldı eyle-İlei hicivnameler o müsudere a |kurmıştar. arti yansı bira avdetİn a| ok- İsi e e gün 11 Teramuz 1934 Vahşet!. Halk Bir Zenciyi" Ağ | hücum ederek kapıyı kırmış ve | Zenciyi alarak bir meşe ağaci: | nin dahna asmıştır. j ndrada | Çoğalıyor mu? Londra 10 Gi Diet a nazı Tın raporu ray zarfında ie Miz ari l bildirmekti Bir Kadın İşsizler suretile dünya sür'at rekorunu Yugoslavya Hukukçuları a dün So) olyaya çolmlği ”“İiski Rezaleti Tahkikat an yer Avrup İ Kaya bu sabah Varşovaya gel n burada kal&” vete etmi lerle şer nutukları aa rdir, miştir. . Söküta rağmen kıtaat şehirden (© ayrılmamış- ar, pa plani ek e Kâfi Riga kaydettiği Leh siyasi m. tariyet lr ii et -)olmuş lisana aşina bir muh! rayor eni kanunların çi i- Ey müessesatı Gi muamelâti tanzim ve tediyiz uzun müddet bu işlerle im iş yer İhtiyacı al ile ies o ir evde gizli bir kocunijdt mat-İy. baasi keşfetmiş ve bir takım ti kâfi görmediğinden bu tek- ln reddetmiştir. are müdür)yeti! racaa irin 4—5 s3 Fa mama Amme mm mim mim m USEXTAN se me men

Bu sayıdan diğer sayfalar: