11 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

11 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni Asır SEHiR HABERLERİ | “Bir Italyan öldürüldü. Adliyede (| TicaretOdasında | nir Kurdu |. MER er Od Si aktelün. fim hemniein Bain Tp aplazk Mücadeleye Başarmak a DE Kardeşlerinden Şüphe Ediliyor Tatili Başlıyacak Kagün Ege vaparile Prog “pi ticaret atı Si Avni ii ai mı € l M madı i Takdir edildi ettin Bey aarif vekâleti mesleki ve aldığı yaraların tesirile sin öğl ahkemelerin. yaz tatili dev|maddeleri hakkında tetkiket| | Gelecek haftadan itibaren Ay-İteknik tedrisat şubesi müdürü | eri hastanede ölmüştü resi ayın yirmisinde başlıyacak|Yapmak üzere şehrimize NE dın vilâyeti Ödemiş, Kuşadası| Nurettin bey mezuneu ei plaket nazal sa beş Eylâle kadar devam ede |00kti ve “Tire kazalarında İncir kurdu| gelmiştir. ul birkaç gün evvel prreri cektir. Dün akşam e e mücadelesine ( başlanmak için Belediye Encümeni ik na, de kk eri aralar çık) İki hakımli Kaza mahkeme.) Moskova ticaret ateşemiz Müm-| Ziraat vekâletinden emir gel- ij polonan kardesi erindeki © hakimlerden bu sene| 2 ber nin makat gbi Emen Bal — Evvefki akşam gece dayan iki bu ı fin a Kam si apn imei yaz tatili ve bükuk ha, |'2iZe m talimatname mezkfir mahallere hilâliahmere ve yarısını hastalan B3 ab je. kimleri nöbetçi Eulâoal; “öosa Rus Avrupa ile) gönderim ili i ih beyin a e top: ü m Ee tüccarları- Kuşadası ey kurdu manak-|'#nmıştar. hakimleri sie istifnde ede n ER 2 ölgaylerdie: mız bugün saat on birde ticaret e Zi kalan Çeşme Memurlar Kooperatiti leieeeik diyor ve şunu ilâve Küzn mahkemelerindeki çift |vümessillerimizin de. hazır bu-|3i Asım, Tire İzmir o memurları istihlâk kapal € irilik Zaker Si â lunacağı bir içtiman oda tara |7a81 içni muakkipli ii kooperatifi o umumi heyeti dün 7“ İindan davet olunmuşlardır. pe a en işlerinde)saat on yedide ri derz Ra: |salâhiyetle. başka © bir mahalde i ei iie ye Bu içtimada mezkür memle. | $alıştırılan anın Kars)kalâde içtimaını yapı nim m mirasımda bulandoğn takdirde, tatilin bita-| ketlere olan ihracat maddeleri. | mektebi mu mliheslrin den Mas) O Bu içtimaa tene Nİ vakta ka da hat yağma yok ei ilin izin verilmek üzere bülyyiyiy vaziyet hakkında fikirler tafa efendiler tayin BER AE ee in ii 1rsina İsene yaz tatilinden İstifade etti- la şi kurban gittiği şüpheleri kuvvetli em irem Hâdise hakkında — ette | oni Ee ce elk ba im alsa Ve |leri bazı iktisadi m kâletin i oğimiz ilik aşağıya yazıyo- hetten tamik edilmektedir. Şeh- diril NE > imiz itiiya cemersi Eoyavlonin e irilmiştir. : : yanı İstanbula döneceklerdir. 1 de BN > Hacı Bekir e im İce Kümeli dik berke ismi Merkez asliye bakimlerinden —— er orlar aralı evin sahibi bulman Tal |rek. hdürenin mahiyetini ala b Baha Bey e : -İmak il d te nb saa — a ser ” mi hee gittiği kanaatini etinde edeceği haber alınmıştır. Panayır Işlerile |bayi. Kars meb'nsu Halit ni emi sebzeci eo evinin > a EĞİ aca yakında Balıkesir, Manisa Evvelki gün Tire ormanlar tını kiraya vermiş, - (izhar rumi Uğraş " . a Ra Matı o öl, I verdiğ ürkofis raportörü Baha be; ri gelecekleri haber al Ka büyük bir. yangın zulaf “daki tek odada da kendisi yal ifadesi Mi 1 kişi va a. Otobüs Imtiyazı iktisat Melli ilen çev İni miş ve tam dört saat devam nız oturmaktadır. Mateo gün hairli azrüm ükağı er zile Yırın neşriyat ve propaganda iş- Halit beyler düzleri Alsancak mahalli enleri den Ii İl ve edil : bi i gın sabasinin ihtiva eti pladı miş ve iel se uğraşmağa memur edil taka dahilindeki (o spor işlerini Gn e l iş bı ak Delediyelere Veri di ei Güeiir sai tali yüz kental meğe tensibi üzerine Vekület mü: > messilli olarak sisi ami kâtbi adale Ss y r İşleri Mem me limit 1 7 5s e çalı ormanı yananıştır. > sl ire bi — dalaşarak seyyar sebzecilik yapar, | allere yalnız: Büyük Millet e a ları dası işi inene de:|bul olunan bir katinnla şehirler İZE Dİ ğ g — Bu . Li bd pe bulunan evinde yalnızca | mekle iktifa eylem VA a ike bele. Zeytin Ve Zeytinyağı N we e ği Taharri ali evvelki |diyelere verilmişti : ime . Hakkı mahalli zabıtasınca ya” li açan gece e Tepme katilleri ip Kanunda “bü haki beledi- Hak a B por kalanarak ndliyeye verilmiştir. saat sonra küçük mak için her tarafında yeler tarafından “bir m “su dökmek maksadile yatağin- İ€ 5 ap eden t indie See şeklinde” başkalarına “İdevredem sarsan area anma 4 BASEL EAEANUE SANAN Türkofis ” Mateo birdenbire ugün canilerin ele geçeceği ve yedi öekteri de” tasrıh olunmuştur. ; : sında o hiç erime “> ee ela > ae hi mlm : Yunanistanda Mahsul Ve Fiatlar Ne Işler Görecek? ii o birden in cinayetin 2 Atina ,aret. - mümessilliği- güne Se eaemekieiin ğ olduğunu pimin Aranniz sinin “ yirtılacağı ele ümit Kâ:ım Paşa mizden mi riyasetine Yn-|- “Ucuz olan üiger 'ciüs” yağlara Gol like İLMİ uhavere dahı cereyan edilmektedir. Mezunen Bursaya)| an ni an rağbet fazladır. kek kalite) tahriratta ir iğ vat meçh - gllrdan TE baki e run mınta-| yağı Pe mevcu pek azdır. bi lil “ birisi Mateonun ulamış! İstikbal ya agi mİ Epe abii nl e ki amaa e in “diğeri belinden i bıçağı! © i Kâzım paşa akşam | Tticaret odasına bildirilmitir, lr en la vardır. İspan E lcrddn ee “muklejiE rl Yolunda aa he Bilene eçen ay toplanan malüma-|ya; diğer tahsil memlekei li ürliz © mahsulât ve a > yerlerine ki zevat ile birlikte Ödemi işten ta göre her tarafta zeytin mah-| daha Mİ fiatlerle mal il ar hariçte alıcı bulmaktır. dog, ŞER dönmüştür, sali çiçek | açmıştır. Rekolte) zetmekte eği 2— a nemieketlerde ınüi “Denize Düştü Paşa Vokâletten on. beş gün|kevi olarak Ağustos ayında bel) | İtalya ve Kransa piraanların-|teri scenta . bulmak; içi d Pasaportta İstanbuldan” gelen | Mezuniyet almıştır. men Hagionikşe Bu mele mahaulün|da beğ, midi ağlarım di yi ride ailkre takip eylemek. a bereketli olacağı ve 115 binlitibarile yüz kilosu 325 iç v emk e ii yi ni a sene olduğu A - Türk ithalâtçı tüccarı! bekleme kızsa dp HAF ad tesir ki tonu bulacağı tahmin ediliyor.|franktır. : dığı y t e Şakiye sil ei sl EĞİN ez Bilhassa Girit, Eğriboz ve Sısa Şimali Amerika bundan bir kiştimi ardi 5 — varlanmıştır. Meçhul şahıslar da| “ Geni geçi a — Klamata, Epir ve|müddet evel Yunanistandan fop|temasını ve inkişalını tesh sırada kaçmışlardı. rah nize düşmüşse de derhal yetişi- im Seza hafta | Tam; ela bereketli o ve ie be 0 yağına 186 - 192 e ağ vik aa : e li | yehrimizden o ayrılması mubto- ayn Sür tedir. e ie ye şi ” pl Bu kabil talipler çok di çeresine kadar gelebilmiş velgine kaldırımın. 9“) meldir. — h Gini Mezun ve lan 9 İfn mübadele veyn iptidai madı SEBİLİ Kaybetmiş Hal il muayyen yerle liradan e ri ği Mi tekli€ e ar — Bekçi geli Diye bağırıbil Alasakta a oka yan Gümrüğe ğe Gelen|rnis uri belik Şikmş ve diki halde prina yağı. piyama|sdeceğinden ihrse bmet Cemal elendinin Astras bavalisii de ağaçlar mızın da bu ln lk o sıralarda orada düdük bilme yaptırdığı rıhtımda yalıya Macar Mallar S ©E-İçiçek a» ai iş ie mili çi ire sart sz m vermel olan bekçi Osman E.| amele Abdurrahman oğlu Tevfik me t ecek radağu akkında haberle | gel- an > arile) Mi için ofis ya; derhal istimdat sesine © doğra) rüzgürin giddetinden ki erinleiyol 538“ Ashinime| “ko aiarde bayaşlna Şİ.“ Be manen rn vw. ya oymiuşca da biç kimseyi görelİsini kaybederek yere dümüş ve kadar gümrüğe gelen Mini ea eieride püline, Takar. üni; ağlarda “dahü” avare 18 etleri goğalara memiş ve keyfiyetten mahtelif malların mei vo m1z6| vüllere rağmen dahilde yüksel-|ola e dem esizdir. almak ve ithal etmek mecburi haberdar etmiştir. yaralanmı İl Yaralı belalı seti estçe giredileceği 1 ve- kii e Hakleyp tutanmuştar, mahsulün miyet ve|yetinde olduğumuz. (o maddelel ismi ye ci sıhhi) kaldınlarak tedavi altına alın-| kâletinden a ar rakende fiati 46-45 drah- kalitesi kile amil nik» RS ncuz tedarike imkân vef aldırılmı ise delinmiştir. mişt miye ili yemeklik izbar edilmemek! ş Ea kolisin o esas pacak (oolan firma a e No. 49 e ez 1“ — Çook! Si Sizde görünce ses, iş Gi Ta bir e se bee büketinize işleyiniz. ay Ek vere Can olur! tor bu sesin n belirsiz bu - İladım; ktet NK d n Ti 1 i Ben acele edeyim m dedim vide öz iz ye tirazına ri etmemiş. ei iklarikde. eti arkası” a 1 p er leni eken Emi etmişim ya|ben öyle mi? ere atladı. dan koşarak bir sai ceğini Elim a e di evvel vr NE im İalbine götür.) o Bir ek sonra, elinde yal-İsarı başçağ ai gi düşmemeli Br otele gidince| dü. Of, ne kadar acıyordu. nız sarı güller ve demi tepe-| dış Muhatriri: Rebia Arif * 9 dağını; —ONS be fesada. Enbe siğil mahnı? Av: onlar da gelirler. DR ei eğil san- lerini yeşil ( ovalai bol bol Hai Salondan çıkınca, köprüdelki acisını gözlerin lamak lerle b eşek ederim. tık nişanlınız Sinlak da birlik), N ni öndü. Geniş birdeğil? Kendilerini “ görmek bir otoya atladılar, Ural adeta); alar gibi bakarak, ini müte |sarı, alın bir büketle göründü. bayii dı — .Jişeride duramıyor, biran evvel|bessim ilâve etti; Sencan dudaklarını ısırdı. O bu|siZ de unutmadınız sanızı ald. bana bu kadar benziyen bu hem-| A ivesi İS e i heyecanile| o — Sencan bugün.siz gelme-)çiçkleri o kadar severdi kil.. Ur. e akam ei yar ve Genç ka İden alyansları aldım. Otele gı-Jan kastin h it” dan Dal ei 1 ia bu kador çabuk kn kal dince görürsünüz. Akşam da bu|genç kadının ii a di oktor ir ine ir ei ba kızı dokto; t ak is ord. t . Uralın uzattığı eli tur) | — Takdim edilmek mi? Fa-|yamın en yi Miz run me gere geline küçük bir ir Jp | b tarak, o da tabii a kat buna lüzum bile yok. O.İhafaza ee korku Şoföre: b o Tmt a rde “Ül m de tebrik ederimlokadarsizki. yordu. a Çiçekçi önünde'der; dödL ii topladığı bu sevimli tünde inde omadği, cü düşün » Dedi. Biraz daha eğilerek hafi! bir! ( ikisinin parmaklarına ER Sonra Sencandi bekler de sevdiği|insanın mutlak bir ze Doktor gülerek: sesle: yüzüğünü geçirmek gibi en müş: (o — Lütfen beraber girelim. alm takdim için e aile ineği saadetimi borçlu) (o — Onunla, e buldum sa- İl bir. lm nasıl Hişhile En çok sevdiğiniz #içükleri ayır- pallane GR Mya şükranlarımı | nyorum, çok mes'udum Can bu ğını bilemiyor. manızı rica ederim.. Zevkinizden |rünce ini saadetimi iye siz temin ede-| - İçinden acı acı söylendi: istifade etmeliyim. reiki g€-İlanmadığımı ğ: erek: yi de, — Evet Ural daha dün sen-| (O— Yok, doktor mişanlımza|çen şen Mali ei Ural etmemeli! Bilmem neden iz —— ie hisle; den insanlığın fevkinde bir fe-lilk takdim edilecek bir bükette|bu düşünceye ulaşmış gibi bü-|rarmış, renkler bana dokanı”' — Süpkesiz size karşı “bütün dakârlik beklemekliğimi -söyler-/yabancı zevkten ziyade kendi ketten bir gül ve bir zerren dalılonlar da ciğerleri hasi - H aşka birşeyim yok |samimiyet- ve dostluğumu gös ken yoksa!, diyordun. Demek o|duygunuz İşte /uzat v cıkların hayata, in eslik ihlas Ön: termek isterim, onu çok seviyor-İgün düşündüğün bir yoksanın | geldik.. Ben burada beklerim, — Buyurunuz.. Bu büketiİlerini sezer gibi © ea ii z 20 ? E 5 m

Bu sayıdan diğer sayfalar: