11 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

11 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H Temmuz SON POSTA | Sayfa 11 Zaro Ağa Dahili Uzuvları Üzerindeki Tetkikler Neticelendi Geçenlerde ölen dünyanın en yaşlı adamı Zaro Ağanın dahili uzuvları üzerinde yapılan mikros- kop muayenesi — neticelenmiştir. Muayeneyi yapan Profesör Saim Ali Bey diyor ki: *— Zaro —Ağanın — dabili uzuvlarında hiçbir fevkalâdelik yoktur. Her hangi — bir ihtiyar #adamdan farklı değildir. Kendi- sinde hastalık — olarak — damar sertleşmesi olduğu tesbit edi- miştir. Ölümüne bu sebep olb- muştur. Görülen — diğer bütün hastalıklar, bunun neticesi ol- muştur. ,, Zaro Ağanın dahili uzuvları Tıp Fakültesinde muhalfaza edi- lecektir. Bir Kadın Başka Bir Kadını Eıçakla Yaralamış Kocamustafapaşada İlkmektep sokağında — oturan Mediha ve” Zehra Hanımlar bir dedikodu yüzünden ayni evde oturan kiracı Mustafa kız. kardeşi İsmet Hanımla kavgaya tutüş- muşlardır. Kavga büyümüş ve Mediha H. eline geçirdiği bıçakla İsmet Hanımı kolundan yarala- mıştır. Jadonyaya Afyon Satılıyor Uyuşturucu maddeler inhisarı idaresi, Uzak Şarktan yapılan siparişlerin hazırlığını bitirmiştir. Bu hafta içerisinde Japonyaya 400 sandık —afyon — gönderile- cektir. Japonyadan mühim miktarda beklenil- efendinin yeni sipariş verilmesi mektedir. Yeni Kaptanlar —Bu.-sene Yüksek Deniz Ticaret mektebinden 13 kaptap ve 9 makinist genç mezun olmuştur. Bunlar, stajlarını yapmak üzere Döaniz Ticaret müdürlüğü emrine verilmişlerdir. Yeni merzunlar, bu günlerde, Denizyolları, Akay, Şirketi Hay- riye vapurlarına ve şileplere tevzi edileceklerdir. Eski Gemiler Satılıyor Denizyollarımın Mabınutşevketpaşa, Ereğli ve Gelibolu, Akay İdaresinin de Yakacık, Fenerbahçe İhsan wapurlar a çıkarılmıştır. Bu eski vapurların yerine gemiler alınması düşünülmektedir. Gelen Ve Giden Misafirler Şehrimizde misafir bulunan (70) Lebli muallim dün akşam Varnaya hareket etmişlerdir. Türk muallimleri tarafından dün saat 15 te misafir muallimler şerefine Hakimiyeti Milliye yatı mektebinde bir çay ziyaleti verilmiştir. Dün de gehrimize Romanya Üniveral- tesi talebelerinden mürekkep 24 kişi- kik bir kafile gelmiş, Milli Türk talebe birliği tarafından misafir edilmişlerdir. Ayın 32 sinde de Yugoslavyadan 200 Üniversite talebesi gelecektir. Bir Zenci Linç Edildi Bastarp ( Amerika ), 10 — Beyaz Bir kadına tecavüzden suçlu genç bir zencinin mevkuf bulunduğu tevkil. haneye hücum eden halk, zenciyi almış ve bir meşe ağacına aemak suretile linç etmiştir. İngiliz İşsizlerinde Fazlalık Londra, 10 ( A.A.) — Son bir Tapora göre işsizlerin sayısında 2205 kadar fazlalık vardır. Yeni Tevkifler Berlin, 10 (A.A.) /— Almanyanın Mmuhtelif yerlerinde 70 kadar komü- nist tevkif olunmuş ve müteaddit Voznik yakalanmıştır. Rumen Başvekili Pariste b Bülcreş, 9 (A.A ) — Başvekil M. - Ta'tarcako, Maliye Nazırile birlikte Parise hareket etti ve yeni Bu Haftaki Şilt Maçı İstanbul — Mmtakası — Futbol Heyetinden: 13-7-934 cuma günü icra edilecek mıntaka resmi müsa- bakaları. Taksim Stadyomunda Beşiktaş-Galatasaray şild maçı saat 17 de. Hakem Şazi Bey. Balkanlarda Atletizm Sofyada yapılan birinci Balkan dekatlon müsabakaları muvaffa- kiyetle neticelendi. Bulgaristanda — toplanan Bak kanlı atletler bugünlerde şehri- mize gelecek ve bu cuma günü Taksim — stadında karşılaşacaklardır. Balkanların en yüksek derece- lerini taşıyan, Yugoslav, Romen, Bulgar, Yunan, Arnavut atletle- rinin — iştirakimizle — yapacakları müsabakalar şimdiye kadar İstan- bulda hiç görülmemiş ilk büyük atletizm hareketi olacaktır. Beş senedir Atina toprakla- rında yarışan Balkanlı atletlerin büyük bir tesadüf eseri İstanbula gelişleri memlekette Balkan olim- piyadınm ilk adımı olacak bir kıymettedir. İçlerinde Yugoslav, Bradoviç Yunan Travlos, Bulgar Gançel, Romanyalı İvan gibi — Balkan olimpiyat oyunlarında iştihar et- miş şampiyonların bulunduğu bu atletik kadro — hakıkt — atletik kıymetimizi meydana — çıkarmak itibarile ciddi bir surette karşı- lanmağa değer güzide bir var- hktır. Deniz Sporları Tstanbul denizcilik heyeti, her atletlerimizle sene olduğu gibi, bu sene de 13 | | temmuz cuma gününden itibaren deniz — müsabakalarına caktır. Birinci kürek — müsabakası Anadolu körlezindeki — Kıbrıslı yalısı ile Kanlıca körfezi arasın- daki sahada yapılacaktır. Tertip edilen proğrama göre, | 13, 27 temmuzda ve 10 ağustosta kürek, 20 temmuz ve 3 ağus- tosta yüzme, 3, d ve 5 ağus- tos, 20 temmuz — ve 7 eylülde yelken yarışları yapılacaktır. Kürek, yelken ve yüzme ya- rışlarına kadınlar da — iştirak edebileceklerdir. Yelken yarışla- rının tayin edilen yerleri Moda koyu ile Haydarpaşadır. Yüzme müsabakalarında bayrak yarışı, atlama, sırtüstü, serbest, kurba- galama ve saire vardır. Bu seneki deniz yarışlarının daha muvaffakıyetli ve daha he- yecanlı olacağı ümit edilmek- tedir. ONGULDAK HAVZASI Kömür servetimizin kalbi, Bu kitapla teşrih ediliyor. Hüsnütabiat Matbaası başlıya- | Hava Vaziyeti Dün Hararet En Fazla 26 Derece İdi Rasathaneden tebliğ edildiğine göre, dün sıfır dereceihararet ve deniz seviyesine indirilmiş baro- moetre sabah saat 7de 758,5, 14 te 757,5 milimetre ve derecci hara- ret Tde 19, Iâdte 24, azami derecei hararet 26, asgari 15 dereceydi. Rüzgâr lodostan esmiş ve azami sürali saniyede 6 metreye çıkmıştır. Erzurumda Şiddetli Yağmurlar Erzurum, 10 (A.A.) — İki gündenberi Erzurum ve civarına şiddetli yağmurlar yağmaktadır. Dün gece yıldırım düşmüşse de insanca zayiat olmamışlır. Yalnız bir duvar yıkılmış ve bir beygir ölmüştür. Son Posta İstanbul BORSASI 10 - 7- 1934 ÇEKLER kuruş | kurüş Londra €83,15 Prag 18,16 Nev - yörk — 0,705513/ Viyasa 4,5015 Parle v,06 Madrlt 5819 Milâse 42T73 — | Berlin 2,0166 Brüksel 5405 — | Varşova Atlma 636638 | Paşto Cenevre — ÇAS | Bükreş Selya 64,0 Belgrat Amsterdam ÇİTİ3 | Moskova 9 ESHAM ve TAHVİLÂT Lira | Lira İş Bank.(Nama) Ü, | Bomenli Bo » (Hâmlle) D AMi Setikram — 9650 » (Milosı | stikram Dahili 03,00 Osma l beni Düyunu Mu. — 8250 Selüntie 5,95 | Bağcat tertip 10900 Şirkeli Hayriye 1400 » 11 1000 Halty * T 5,00 Anadoli WGOV. 2610 | Trnmvay 407 , K GÜP. 2485 | Rohtim 24400 Anado'a K VVOV. 43,50 | Caküdar v — 170 Şark D. Y. — *28,60 | Terkos 41,50 a.. Trnmvay — 6680 | MüaariKrFa RSSG 138,00- Ösküdar su 1100 | . » » 1903 VOÜ 2678 | , , IV VAS0 97,— | Elektrik -— ır,IS MESKÜKÂT |(*) Lira YZ0 1038 Wzç— Reji (Hamit) (Raşat) Türk altına lar. »« Üa 8442 || (Vahlt) #üü5 Nad ç 10,83 | İnce beşibirlik altın Mesldiye ”ıi'ı" (Cümhurlyet) — 5,75 | Banknot (Os Bor Z87 | Gi Die) armalı 32,80 kalu beşibirlek altıa | (R, 47,50 TCümkan y) dçe | Vei . daya ÇAzis) 1625 ( (*) Borsa harlet Meyva Ve 30!!_:. Flıtlıvılr Şeftali İzmir Şeftali Bursa Armut Akçe Kaymeti Serfiçe Adıyaman Kantar topu Kızıl » — Edremit Vişne Kötahya Zerdali Türbe erik Sıra aa aa a aa | Arve kadın fasulye yerli Çahı fasulye yerli Kabak yerli Pancar yerli Bamya İzmir » yerli Dolmalık biber yörli » » İzmir Sivri biber yerli â)| — Patlı Ganesl SAĞ L vese | Bödir. aet saadir Claniz Hâdiseleri Sentle, 10 ( ALA. ) — Liman işçi- leri grevcileri bir polia kamyonuna ateş ederek bir memuru öldürmüş- İ , ——— —- | Yemen - Hicaz Har- binin İçyüzü İta!yanın Tehdididir Ki İbnissuüdu İleri Gitmekten Vazgeçirmiş ( Baştarafı 1 inci aayfada ) Her tarafta Ibnissuudun Hü- deydeye kadar gitmiş ve İmam Yahyayı kıskıvrak — sıkıştırmışken neden San'aya kadar yürümeyi, bu sulha razı olduğu merak edi[ mektedir. Vakıa yukarıda kaydettiğim veçhile “o, istediklerini almıştır. Ancak daha fazla isteyip daha çok alması da mümkün ve muhakkaktı. Muahedenin birçok yerlerinde tekrar edildiği veçhile İbaissudun bu büyük sulperverliği hakikaten (Arap vahdeti namına yapılmış bir hareket midir? Bunu böyle kabul etmek müş- küldür. Nitekim burada bile bu- na inanan hemen hemen yoktur. Bir şayia halinde deveran ettikten sonra nihayet huvvetlenen ve bir türlü resmen tekzip edilemeyen bir habere göre İbnüssuudu bu muahedeye sevkeden sebep şudur: Suudiye kuvvetleri Hüdeydeye girdikten sonra San'aya doğru yörümek isterlerken İtalya araya | girmiştir. Hüdeyde önüne gelen İtalyan zırhlılarındaki — amiral Romadan aldığı emir üzerine usulen bir taraftan İmam Yabhyaya fakat asıl Ibnissuuda muhasamatı der- hal durdurmazlarsa İtalyanın bir- çok menalii Yemene asker çıkaracağımı bildirmiştir. İbnissuut evvelâ bu tehdide kulak asmak istememiş ise de, işin ciddiyetini anlıyarak, ve bil- hassa İngi'terenin tavsiyesine mü- tavaat ederek oğlu Emir Faysala muhasamatı tatil emrini vermiştir. Bunun üzerine mütareke ilân edil- miştir. Birçok İngilizlerin hükü- metlerini ibnissuut lehine müda- haleye davet ve teşvik etmelerine bulunan Eskişehir sulh mahkemesin- deni Eskişehir hazinei maliye vekili avukat Salahattin beyin Eskişekirin Akcami mahallesinde Hacıhakkıbey so- kağında 20 No. h hanede mukim sabık Temyiz mahkemtsi Ticaret dairesi kü- tiplerinden Ali efendi aleyhine yedi lira 25 kuruş alacak davam üzerine müd: deisleyh Ali efendi namına tanzim ve berayı tebliğ mübaşire verilen davetiye zahrına müddeinleyh Ali efendinin ma- halli ikameti meçhul olduğu yazılarak bilâ tebliğ iade kılnmış ve bu suretle ilânen tebliğat icrasına karar verilmiş olmakla — müddeinleyh Ali efendinin ni muhakeme olarak tayin olunan 16-7-934 Pazartesi günü saat O da Er- kişebir. Sulh Hukuk mahkemesinde hazır bulunması aksi takdirde gıyabın- da mahkemenin icra kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. — * Fatih birinci sulh hukuk satış memurluğundanı Mahmut Nedim Boy ile Emtne Barika ve Ayşe Ferise ve Fatma Neomiye Hanımların şayian mutaaarrıf — oldukları Şehzadebaşında Eminnürettin. mahallesinde — Burmalı- mesçit sokağında ceki 13 yeni 19 nu- marab muhterik hane arsasının izalei- şüyün zımnında ilk arttırmasının Y9 Temmlurz 934 ve ikinci artlrmasının 18 Ağuston 934 tarihinde icra kılına- cağına ve arttırma şeraitine dair olan ilân varakları Emine Barika, Ayşe Fe- rise ve Fatma Necmiyo Hanımların ikametgâhlarının meçhuliyeti hasebile tebliğ edilemediği mübaşir taralından ve- rilen meşruhattan anlaşılmasına binaen 15 gün müddetle ilânen tepliğat icrasına karar verildiğinden balâda gösterilen günlerde mumaileyhimin sast 14-16 ya kadar mahkeme Başkütibinin odasında yapılacak satışda hazır bulunmaları Bususu ilânen tebliğ olunur. — (1050) e | rağmen İngiltere bitaraf bir va- ziyette kalmıştır. Buraya gelen ingilizce Obser- ver mecmuası — muharrirlerinden Mister Armestron ği bir makalede imam 'Yıyl:;gıl:n bir hayli aleyhinde bulunduktan hat- tâ (bu adam yalancının biridir, sözüne itimat edilmez. Bugün evet dediğine yarın hayır diyecek kadar yalancıdır. Geri fikirli, mü- teassıp, hasis ve zalimdir) dedik- ten sonra Harbı umumide Türk- lerle elele vererek Aden'i tehdit eden bu adama karşı İbnissuut'un bütün Yemen'i işgale yardım et- mek - İngiltere için bir borçtur, şeklinde yazmaktadır. Bu sene Müslüman olarak hacca gelen ve ingilizce (Mekkede Hac) isimli bir kitap neşreden Lâdi Eyflinde bu hususta naşri- yatta bulunmuştur. Fakat İngiltere beynelmilel bir ihtilâfa sebebiyet vermemek için bu seferlik İbnissuada bu kadarla iktifa etmesini tavsiye etmiştir. Ibnissuut ta ( Arap vahdeti ) namına sulhu tercih ettiğini bildi- rerek Taif muahedesini imzala- mıştır. imdi dillerde hep bu ( Arap vahdeti ) dolaşıp duruyor. Bir hafta evvel Irak hükümeti de ilk defa olarak Hicaza bir siyasi mümessil göndermiştir. Bu suretle Suudiye hükümeti komşu- su İrakla siyasi münasebatını esaslı bir surette Lesis etmiş oluyor. Yeni siyasi mümessil Kâmil Geylâni Bey Kıral Ibnissuuda iti- matnamesini vermiştir. Onun ge- mtesi ÂArap vahdeti taraftarlarını çok sevindirmiştir. Maamafih Ibnissuut, Italyanın Imam Yahyayı himaye eden bu yeni — müdahalesini — hazmetmiş değildir. — » ' ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Biyenraan Sermayesi: T. L 1.200.000 Ihtiyat 130.000 MERKEZİ ADAPAZARI Şubeleri: BANDIRMA, BARTIN, BİLECİK, BİGA BOLU, BOZÜYÜK, BURSA, DÜZCE, ESKİŞEHİR, HENDEK, İZMİT, KARA. MURSAL, — KÜTAHYA, — MUDUANU, M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLİK, GEREDE, — GEYVE, — SAFRAN-OLU, YEKİRDAĞ, ÜsKÜDAR, — YEN.ŞEHİR a İstanbul Şubesi: 4 üncü Vakıf Han, Zeminkat Tel. 22042 Galata — şubesiz 43201 Üsküdar şubesir — 60590 e Müsait şartlarla: —C Tahsile senet alır - ikraz muamelesi yapar-Havale ve mevduat kabul eder. Mevdunt fnizleri müdiriyotte görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve ticaret kısmı Her nevi ticaret emliası satışına delâlet eder. Te 23623 ÖTİMADI MiLLi Bınhıışr ml.#ılııılm

Bu sayıdan diğer sayfalar: