9 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

9 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

9 TEMMUZ 1934 PAZARTESİ (Hususi) nin imtiyazı, Sııfsız, imtiyazsız, Biribirine i kurur, el ia eli çolaklaşır, karşı gelmek isti; çarpılır. O kadar tekin de- ar Sözi inanmıyan, İstanbul” 'un herhan- gi bir al yi durup baksın. Beş dakika sonra BE diyecektir. İstanbul'd: ei susi otomobilin rejim üstünde bir imtiyazı Vi e bususinin buradaki imtiyazı ne es- ki nl devrindeki rıhtım şirketinde a in zi köroğlunda, ne de Kani İar ekiler va balk ya Kimle ile giderler, hususi otuz beşle Ötekiler bir tarafımıza çarparsa hemi tutarsınız ve yirmi kâğıdmı aldırırsnız. cağz gazete sütunlarında bir hayli yandı yakıldı. Bir meydanda gördüm. Adamın nmda bakla ie yürüyemiyen bir ii adaki taksileri ayrı ayrı ça- Gelemi My dediler, Yasaktır. Şikâyet etti. Şu cevabı aldı: —Gelemezler, ie yasaktır. Onlarm yeri orasıdır. Hast solunda duran ii sik arabayı ötedir > Zell basusiler dururda başkaları dur maz? —Hususü Sm arı . İkamı ile Beşiktaş takımı arasmdı ii 6,24 4-10 saniye ile birinci, Toheriir ikin ai Karakaş ikinci ve Müfahham üçün. ŞEHİR HAKİMİYETİ MİLLİYE ve TAŞRA. Yunan-Beşiktaş Maçı Futbol maçı bir bire berabere netiycelendi İstanbul, 8 (A.A.) — Bugün yunan ta- maç ile muhtelif müsabakalar büyük bir kalabalık huzurunda yapıldı. Yunan — Beşiktaş müsabakası| Yunan takımı ile Beşiktaş futbol takımı arasında bugün yapılan müsabaka çok he- yecanlı oldu ve bir bire beraberlikle netiy- celendi. Atletizm müsabakalamn Dört koşuda Papadöpulos 56 6-10 saniye ile bi- yüz metre koşu: Dört yüz metre Çanakkale şehitlik lerini ziyaret İnebolu Halkevi 25 kişilik bir ziyaret heyeti ile şehitliğe gitti Çanakkale, 8 — İnebolu Halkevinin ter tip ettiği 25 kişilik bi edi bu sabah Ça- nakkale'ye geldi. İstanbul m Hamdi Rüşvet davasına)... dün devam edildil|i Dünkü celsede müddeiumumi iddianamesini oku — Salem ve Leon Faraci efendilerin Asiye gi hazır sl hal e Vilayet h hususi Me Başı iz, B. M. Meclisinin 5 tem- NIZ m nataklarında hususi ida idar aziyeti ile me ii bay e bir encü- n meclisin tatiline yaklaşan günlerde kay acale alınacak tedbir ler için bir ra- r vermiş ve idarelerin bünyelerindeki vel tetkiklerin sonbahara kadar devamı- a müsaade etmiştir. Mustafa Bey de heyet meyaı ndadır. Şeki m ve Truva harabelerini yan ei dir. Heyet üç gün kadar şehrimi mii kalacaktır. t Ni MUŞ ve Nafıa Vekâletinden gelen ve İs tanbul telefon ve ke i tesbit eden komisyon rapo; r, Müda - paz ie Mr bakla i bir eceler Birçok vilayetlerin hususi idarelerini; 2 el iki noktada hulâsa edilebilirdiz miktar maaşları verememek : — Devlet merkezine ait borçları ödi- ememek. Başı 1 inci sayıf. Şahinşah mm — iş e buçuk saat e ak ii mirlerinde k M. Meclisi ze aytkaylak bir 2 vi kabul ettiği bir kanunla meseleyi ler ve Geren birlikte binerek M nüşlerini isini bir şekilde kutlula- hinşah Hazretlerinin dö | 223 üne kisti bit olduğ. ri sürerek Metr Salem'in ceza kânununun üncü maddesiyle tecizyesini 65 >. geçmiş olması dolayısiyle hakkında 56 e nr tmiştir. Kanunun metüini vazi; & şekl görede aynen sütunları mıza geçiriyoru: Madde 1 — Mia idarelerin 1933 Ji mış ve gece bütün şehir tenvir edil. diği gibi Makü fındaki dağl vaziyetinde bulunduğu cihetle hakkında rinci, Ragıp ikinci ve Aslan Haydar üçüncü geldi. Yüz elli metre koşu: Yunanlı Çikolaz aksut üçüncü geldi. Cirit atma: Necdet 47,24 metre ile — ye ilama Fethi > zl da ateşler yakılmak suretiyle şenlik ler yn Ni garbi Azerba; aycan kuman - a üncü madde ile çe — mc mad- le nazara almmak su za kanunu - nın 220 inci maddesi mine terziyele - mali senesi sonuna kadar ödiyemedikleri maaş ve ücretler yekünu olan 597.000 lira aşağıdaki şekilde hazinece tesviye olunur. A - 1833 mal senesi sonuna kadar u- m bütçeye dahil meBar “. müstah - mak üze — - Mazmanlrın ir eyledikleri mimi A ifadesi p bir misa: Dün bini er siz mürid pirimi - Ul ve mrk iyetleri iy- - İ metre ile birini tir, Balkan bayrak yarışı: 800 — 200 — 100 Fenerbahçe takımı 3,24 1/5 e Beyoğlu spor ikinci, Beşiktaş üçün ü geldi. Yüz elli metre manialı koşu: gelmiştir. Sedadm kazandığı bu derece | Türkye'nin yeni rekorudur. ii adım: evfik ikinci, Selim üçüncü gelmi Eml Baliyos' e kazandığı ei Türkiye rekoru Antalya muallimlerinin seyahati © İŞahbahti Hamdleri mii biz dat 11 4/10 satiye ile birinci, Tevfik ikinci |CÜY gri 133,45 metre > bi a ak m Ali Sait si Haeretlrişle re- fa katinde bulun şerefin yak olarak kezce hesabı katileri neticesine me tevzi edilmi B - (A) fıkrası — tediye edi- lecek kısımdan kalanı wmi bütçe- T ilkeli inde hususi idarelere gri: namı altm- ziyafet İşe Şahbahti Hazret açılacak > mez mahsup olunmak k leri sö; öylediki nutukta bu hisleri ederim.,, İddianame okunduktan sonra tarafeyn les müen 1 ğu vâsi takdir | üzer hakkım ona göre istimal edilmesini iddia di ile, € - Bu madde hen göre hazinen apılacak mili 1934 mayıs sonuna bada zimmetlerinde tebeyyün edipte isim- ee Eni 1 Müddeğ, ve borçlarınm miktarları Dahiliye Ve- vapta ferik Şahbahti'nin gösterdiği t mi Fuat Bey mühlet verilmesine muvafakat etmiş ve hâkim suçlu ime yi | larını yapak üzere duruşmayı saat ol :eveccühe teşekkür etmiş ketimize girerlerken gayet beşuş ve e may olarak karşıladığı Alâhaz sa Hümi Ayas a talik e; seki Emniyet tayinl ee re umum pa köletince tasdikli cetvelde gösterilen vilâ- yetlere > şeklinde verilir. Madde 2 — Ankara” da yep iz o- mn teahhüt >. Me byme konulacak tah larından girenlerin em © - ni Şükrü, Madde y- — e yi >“ mektepleri Aklıma şu fıkra Aşçı Mehmet otuz ilme Eret Burdur, 8 — Antalya muallimlerinden köyündeki konakta ye r, Me ni bir gurup pa buraya gelmiştir. ketinden yeğenini çıra! lirik gelirmiş. | da 15 hanım da vardır. Heyet bata İstanbul'a ii ee 2 nu bi e rini İkadar gezintisine devam edecel dayısma sorup ö; ksar. şereflerine L.lediye tai tarafından vi yek zn si amda il m ei ziyafet ve muallimler tarafmdan da Halk- ini yeğenine | öğre ocak ir müsamere verilmiştir. (A.A.) br gün baka El ki, bahçede bir Şaşar. Meğer mi sivri ei belik tarla kuşları yokmuş. Bunu da her şeyi bilen m sorar;, — Dayı ! bunlar ne ? Meğer aya da öz yıldanberi tarla | ©© kuşlarınn farkında değilmiş. Ne yapsın ie Çocuğu da cevapsız e sa cahil- ine miş: — Bunlar, onlardır! Çocuk bir şey anlamamakla beraber gene #ormuş: eki, bunlar, alani, Ya tepelerin- ileki | şu sivriler nedir? Mehmet Ağa gene cevap vermiş: — Bunlar, önlü olmaz! AKA GÜNDÜZ Muğla'da yapılan bir yolun inşaat bitti. Aydm - sında bi HK m cik yolunun çinşaatı bit- miştir. Yal —- se edilecektir. yolun iması için bir buçuk se- sölesber lnesinik idi. (AA) Ve ız bisikletçileri Erciş'te a ölü gemi i işletme ida- urları tarafmdan Erciş'e dar zarla Muhafız Gücü bisikletçile- £ 17 de buraya ein Kaymakam beledi reisi ve kaza erki mimiyetle yk dılar. a idareli hususiye maaş- larını ödemek için hazırlık ye Valle .İdarei Hüsteiyelerin ücret borçlarmı öde- ki için li ia aktadır. Bu b hususta Meclisin son çil elerinde kabul edilen ka- nunun neşrini müteo! ip ödenmiyen ücr: ve maaşların derhal tesviyesi temin edilmiş olacrktır. hükmedecek. Hemen şu cevabi ver- " ânı tarafından sa- | Cevdet e vazifesine başladı Tekirdağ, 8 — Beş ay eri me- zun a "Yal Azmi n Mü yi Er ELE a, EŞ imi İzzettin iler dayim. SE derek Alâhazreti lerinin devamı müddetince refakat ve e kz an ge- ; 1 Büyük Tacıdârı ve İyran milletinin vaz ve e ire Ali a it in | re tevzi olunur ve yecekleri paradan 100.009 lirası hisseden olan borçları nisbetinde vilayetle- bu vilayetle- Br duyduğu büyük ri vi bur...a dn ve vazifesine başlamıştır. (AA) içe ii —— gis tezahürlü eydan görüşmü unu selamlamıştır. Kadehini Ka 'nın İ bir hava içinde geç vakte kadar de- vam etti, ilave edilir. hül 1934 bütçelerinin masraf © kısımlarma u hisselerden 2098 numaralı kanun <> İ mucibince ödemeleri lâzrmgelen borç baki- yelerinin bu 100.000 liradan mandası vi- layetlerden alınmaz. Madde 4 — 1934 senesi yol parasın- dan vilayetlerce Nafıa Vekâleti emrine ve- rilecek para 800.000 Jiradır. çe bu bütçelerin masraf 'mdaki miktarlar o suretle tesbit Şose ve köprüler kanununun 22 ind ve bu kanunu tadil e 1882 numaralı kamunun ikinci madde: tahakkuk eden göre yol para- miyen almır. miktarın Yo 10 u kadar para cezasi Madde 5 — Mintaka sanat — rinin m 1933 mali se Galatasaray'ın yıldönümüne ait bir kaş intiba (gecikmiştir) na kadar pe olan 422 580 MAM < bu mektep | miki müstenit olark the” İ eden 126 01 liralık borçlarından'seri ! e

Bu sayıdan diğer sayfalar: